Тема предмет та функції економічної теорії сутність основ економічної теоріїСторінка1/3
Дата конвертації23.08.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3
Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Сутність основ економічної теорії

 1. Предмет та функції економічної теорії

 2. Потреби і ресурси.

 3. Виробництво і його основні фактори.

Теми рефератів:


 1. Економічна теорія і формування сучасного економічного мислення.

 2. Єдність економічної теорії і господарської практики.

 3. Економічна теорія та ідеологія.


Методичні поради:

Вивчення першого питання передбачає засвоєння основних функцій економічної теорії: пізнавальної, практичної, методологічної, виховної. Розкрийте їх суть і взаємозв'язок. Зокрема, розкриваючи пізнавальну функцію, зосередьте свою увагу на основних економічних проблемах суспільства, дослідженням яких повинна займатись економічна теорія. Поясніть різницю між буденним економічним мисленням і науковим. Визначите завдання економічної теорії як науки і навчальної дисципліни. Подумайте, яке значення має економічна теорія для суспільства і для окремої людини.

Економічна теорія, як і інші науки, оперує певними поняттями. Тому, готуючи друге питання, з'ясуйте суть економічних категорій, їх особливості. Далі розкрийте суть поняття «економічний закон», характерні риси економічних законів (об'єктивність, історичність, дія через практичну діяльність людей), їх відмінності від законів природи. Розгляньте структуру системи економічних законів (всезагальні, загальні, специфічні). Прослідкуйте взаємозв'язок економічних категорій, економічних законів і економічних відносин.

При підготовці третього питання врахуйте, що економічна теорія, як і будь-яка інша наука, використовує різні форми і засоби пізнання. Перш за все з'ясуйте основні риси та значення загального методу пізнання - методу матеріалістичної діалектики. Вихідний елемент у системі матеріалістичної діалектики - метод абстракції. Розкрийте його суть. Проаналізуйте також інші елементи діалектичного матеріалізму - сходження від конкретного до абстрактного і знову до конкретного; принцип суперечностей.

Методи вивчення економічних явищ і процесів можна поділити на загально - наукові і спеціальні. Охарактеризуйте загально наукові методи: аналіз і синтез, якісний і кількісний аналіз, позитивний і нормативний аналіз, єдність логічного і історичного, індукцію і дедукцію. Поясніть суть системно-структурного підходу.

Серед спеціальних методів зверніть увагу на графічні, статистичні, математичні, методи моделювання, порівняльний аналіз, економічний експеримент і інші.

Проведення економічних досліджень ускладнюється внаслідок пасток для звичайної свідомості: а) помилкові і упереджені уявлення, б) пастка

термінологічних труднощів, в)логічно-помилкові побудови, г)труднощі виявлення чітких причинно-наслідкових зв'язків. Розкрийте їх.Питання для обговорення:

 1. Для чого потрібна економічна теорія суспільству, окремій особі?

 2. Вирішення яких питань ви чекаєте від економічної науки?

 3. В чому полягає взаємозв'язок функцій економічної теорії?

 1. Що спільного і які відмінності між економічними законами і законами

природи?

 1. Як розуміти об'єктивний характер економічних законів?

 1. Економічні закони пов'язані з практичною діяльністю людей, яка суб'єктивна. Чи спростовує дана обставина положення про об'єктивність економічних законів?

 2. Чому вивчення економічних категорій є сходинкою пізнання економічних

законів?

 1. В чому полягає відмінність економічних законів від економічних категорій?

 2. В чому полягає органічний зв'язок економічних категорій, економічних

законів, економічних відносин? 10.В чому полягає відмінність наукового економічного мислення від

буденного? 11 .Чому методом економічної теорії є матеріалістична діалектика?


Тема 2 Економічна система суспільства

 1. Власність і типи економічних систем

 2. Товарна форма суспільного виробництва

 3. Гроші як елемент товарного виробництваТеми рефератів:

 1. Одержавлення суспільного виробництва і його наслідки.

2. Основні методи зміни форм власності.

3. Проблеми приватизації в Україні і зарубіжний досвід.


Методичні поради:

При вивченні першого питання перш за все необхідно з'ясувати, що на ранніх етапах розвитку капіталізму панівною була індивідуальна приватна власність. Розкрийте її суть, основні риси, позитивні і негативні боки, роль в розвитку економіки. Проаналізуйте еволюцію індивідуальної приватної власності, по­думайте, чому вона сьогодні втратила провідні позиції.

В той же час в сучасних умовах зростає роль інших форм власності (держав­ної, акціонерної, асоційованої).

Проаналізуйте шляхи виникнення (націоналізація підприємств чи галузей, купівля державою акцій приватних підприємств і створення змішаних підприємств, будівництво підприємств за рахунок державного бюджету) і при­чини, що викликають необхідність державної власності (намагання ліквідувати слабкі ланки в структурі економіки, бажання прискорити науково-технічний прогрес). З'ясуйте, які підприємства, галузі і чому знаходяться у власності дер­жави на Заході.

Серед різних форм власності у західних країнах домінуючі позиції належать корпоративній (акціонерній) формі. Розгляньте особливості акціонерної фор­ми власності, яка, з одного боку, зберігає все позитивне приватної власності, примножує приватну власність, а, з другого боку, долає обмеження класичної форми приватної власності. В той же час акціонерна власність мас і негативні аспекти. З'ясуйте позитивні і негативні боки акціонерної власності. Проаналі­зуйте еволюцію самої акціонерної форми.

В процесі вивчення матеріалу зупиніться на аналізі і таких форм власності в країнах Заходу як кооперативна та трудова колективна власність.

Аналіз сучасних форм власності в країнах Заходу свідчить про їх еволюцію в напрямі соціалізації. Поясніть це.
Друге питання пов'язане з аналізом розвитку відносин власності в Україні, Зверніть увагу на те, що в Україні аж до початку 90-х років перевага надава­лась суспільній власності в двох її основних формах: державній і колгоспно-кооперативній, причому найзрілішою вважалась державна власність, а колгос­пно-кооперативна мала поступово вливатись в неї.

При цьому дуже важливо зрозуміти суть одержавлення власності, а відповід­но (суспільного виробництва, яке проявилось у тому, що притіснялись окремі форми діяльності, кооперативи оголошувались державними підприємствами, в кооперативний сектор переносились основні принципи управління держав­ними підприємствами, надмірно зростала роль держави в системі господарю­вання, процесах перерозподілу ресурсів і продукції. Далі необхідно показати негативні наслідки цього процесу.

Слід зауважити, що одержавлення власності не мало під собою наукової ос­нови і суперечило вимогам об'єктивної дійсності. Реальний процес усуспіль­нення виробництва вимагає розвитку різноманітних форм власності. Розкрий­те це положення, виходячи з різниці в рівні розвитку продуктивних сил і супе­речливості процесів усуспільнення з розвитком науково-технічного прогресу (підвищення ступеня концентрації виробництва і посилення його диференці­ації).

Використовуючи закон України «Про власність», охарактеризуйте основні форми власності, що формуються в нашій державі в сучасних умовах.


Питання для обговорення:

1. Як співвідносяться поняття індивідуальна і приватна власність?

2. Які причини викликають необхідність існування державної власності в краї­нах Заходу?

3. Чи властива для країн Заходу державна форма власності на промислові підприємства? В якій мірі?

4. Яку роль відіграє державна власність в країнах Заходу? Чи є вона ефек­тивною?

5. Чи існує зв'язок між акціонерною і приватною власністю?. :

6. Чи має акціонерна форма власності переваги над індивідуальною приват­ною власністю?

7. Чи можлива ринкова економіка без приватної власності?

8. Чим відрізняється кооперативна форма власності від акціонерної, а тру­дова колективна від кооперативної?

9. Чому і як змінюються форми власності?

10. Як розуміти термін «нічийна власність»?
II заняття

1. Роздержавлення суспільного виробництва, його суть і основні форми.

2. Приватизація державного майна: принципи, форми, методи.

Методичні поради:

Вивчаючи перше питання слід виходити з того, що перебудова відносин власності в Україні передбачає, по-перше, скорочення сфери поширення держав­ної власності: і по-друге, якісну зміну самої державної власності. В зв'язку з цим розкрийте суть роздержавлення суспільного виробництва як процесу виведення більшої частини економіки з-під прямого контролю державних органів шляхом перетворення державних підприємств у такі, що засновані на інших (недержавних) формах власності. Розгляньте основні форми роздержавлення: перетворення державних підприємств у акціонерні товариства, в кооперативи, здавання в оренду. Подумайте, які можуть бути наслідки цього процесу.


Складовою частиною роздержавлення є приватизація. Готуючи друге питан­ня, розкрийте суть процесу приватизації, під яким слід розуміти придбання громадянами прав власності на державні, акціонерні чи інші підприємства (тобто перетворення державної власності у приватну). Поясніть основні принципи приватизації (законність, добровільність, гласність, надання пільг членам тру­дового колективу, забезпечення соціальної захищеності та рівності прав гро­мадян у процесі приватизації та ін.); форми (продаж підприємства трудовому колективу, продаж підприємства приватним особам, безоплатна віддача підприємства трудовому колективу і громадянам, змішана форма); способи (продаж на аукціоні, продаж за конкурсом, викуп, відкрите акціонування).

Далі з'ясуйте, як проводиться приватизація в Україні, в чому переваги і не­доліки сертифікатної і грошової приватизації, розкрийте роль посередників (довірчих товариств і інвестиційних компаній) у процесі приватизації

державного майна, виділіть основні напрямки вдосконалення приватизаційних про­цесів.
Питання для обговорення:

1. Як співвідносяться поняття «роздержавлення» і «приватизація» власності?

2. Чи кожний громадянин може стати господарем?

3. Чи може отримання приватизаційних паперів громадянами України зро­бити всіх власниками?

4. Чи можливо проблему приватизації повністю узгодити з принципом соц­іальної справедливості?

5. Які з напрямів приватизації найбільше відповідають принципу соціальної справедливості?Тема 3. Загальні основи ринку

 1. Теоретичні основи ринкового механізму господарювання

 2. Конкуренція і монополія

 3. Структура і інфраструктура ринку.

 4. Фінансово-кредитна система.


І заняття

Теми рефератів:


 1. Ринок - одне з найбільших досягнень цивілізації.

 2. Особливості сучасних ринкових відносин.

 3. Характеристики основних типів ринків.


Методичні поради:

При підготовці першого питання зверніть увагу на те, що важливою умовою виникнення і становлення ринку є суспільний поділ праці, а причинами: 1) природна обмеженість виробничих можливостей людини; 2) економічна відокремленість товаровиробників: 3) свобода для кожного економічного суб'єкта забезпечувати свої інтереси. Розкрийте їх.

Прослідкуйте, як змінювався зміст ринку з розвитком товарного виробництва. При цьому, важливо зрозуміти, що в сучасному розумінні ринок - це не місце для обміну, а сам обмін, тобто діяльність з купівлі-продажу товарів, організована за законами товарного виробництва і грошового обігу. Тобто ринок - важлива ланка суспільного відтворення. Суть ринку можна розглядати у вузькому розумінні як сферу обігу якогось товару, і в широкому розумінні як певний засіб організації економічного життя.

Далі з'ясуйте принципи ринкового господарства: невизначеності, плюралізму конкуренції, можливості виправити помилки і. невірні рішення, поєднання свободи ринку з соціальним принципом, відкритість економіки, примат споживача і ін.

Проаналізуйте основні види ринкових зв'язків, які розрізняються: 1) за способами взаємодії продавців | покупців (безпосередньо або через посередників); 2) залежно від видів оплати товарів (бартер, продаж за готівку, безготівкові розрахунки, продаж товарів в кредит, накладна оплата, надання речей в прокат); 3) з врахуванням об'єму продаж (оптова і роздрібна торгівля).

Вивчаючи друге питання, розкрийте, хто є суб'єктом ринкової економіки; продавці і покупці або - товаровиробники і споживачі або, - підприємства, домогосподарства, населення, держава. Поясніть взаємозв'язок між цими учасниками ринку. Подумайте, яку роль виконують посередники. В даному питанні особливу увагу приділіть посередникам; агентам, комівояжерам, консигнаторам, брокерам, ділерам, маклерам та ін.(інші суб'єкти ринкової економіки будуть розглянуті в темах 8 і 11 ).

Досвід розвинених країн свідчить, що ринок розв'язує дуже складні економічні проблеми, які не під силу навіть електронно-обчислювальній машині. Його основні функції: інформативна, ціноутворююча, посередницька, регулятивна, контролююча, стимулююча, оздоровча,

інтегруюча. Розкрийте їх.

З'ясуйте, в чому полягають переваги ринкової економіки над командно-адміністративною системою. Охарактеризуйте їх. В той же час подумайте, чи можна назвати ринок ідеальною моделлю організації економічного життя. Зверніть увагу на ті проблеми, які не може вирішити ринок, на його недосконалість, негативні сторони.

Розглядаючи третє питання, слід підкреслити, що ринок буде ефективно працювати тільки при певних умовах, серед яких важливо виділити: • багатоукладність економіки (існування великої кількості незалежних виробників);

 • конкуренцію;

 • правові умови;

 • соціально-психологічні умови;

 • наявність розвинутої інфраструктури;

- державне регулювання. Поясніть їх.


Питання для обговорення:

1. Як пов'язана проблема обмеженості ресурсів з виникненням і
еволюцією

ринкової економіки? 1. Чи можна поняття ринок звести до фізичного місця торгівлі?

 1. Чи можна вважати ринкову економіку ідеальною моделлю організації економічного життя людства?

 2. Чому кажуть, що суб'єкти ринку виконують роль керуючої системи ринкової економіки?

 3. Чого більше в ринковій системі: хаосу і анархії чи автоматизму і внутрішнього порядку?II заняття

 1. Попит і його фактори. Закон попиту.

 2. Пропозиція і її фактори. Закон пропозиції.

 3. Еластичність попиту і пропозиції.

 4. Ціна в ринковій економіці: суть, функції, фактори, види.


Теми рефератів:

 1. Формування і використання цін і тарифів в Україні.


Методичні поради:

Основними елементами ринкового механізму, які дозволяють ринку успішно працювати, є попит, пропозиція, ціна і конкуренція.

Готуючи перше питання, важливо з'ясувати суть попиту як потреби, пред­ставленої на ринку і забезпеченої грошима. На попит впливають безліч фак­торів, головним з яких є ціна. Між ціною і величиною попиту існує обернений причинно-наслідковий зв'язок, який відображає закон попиту. Поясніть його суть, зобразивши на графіку криву попиту.

Крім того, на попит впливають нецінові фактори: доходи споживачів, смаки покупців, кількість покупців, ціни на інші товари (субститути і комплементи), споживацькі очікування і ін. Проаналізуйте цей вплив. Покажіть, як зміститься крива попиту із їх зміною.

В другому питанні розкрийте суть пропозиції як продукту, який перебуває на ринку або може бути доставлений на нього. На пропозицію значний вплив теж здійснює ціна, Між ціною і пропозицією існує пряма залежність, яку відображає закон пропозиції. Відобразіть цю залежність графічно у вигляді кривої пропозиції і поясніть механізм дії даного закону.

Далі розгляньте вплив на пропозицію нецінових факторів: технології, цін на ресурси, податків і субсидій, цін на- інші товари, кількості товаровиробників, споживацьких очікувань.

Криві попиту і пропозиції перетинаються в певній точці, яку називають точкою рівноваги, а ціну, при якій виникає ринкова рівновага, рівноважною ціною. Поясніть, що вона означає. Яка ситуація виникне, коли ціна буде вище рівноважної і нижче,

Розглядаючи третє питання, розкрийте поняття еластичності попиту як показника, що показує, на скільки % може змінитись попит на ринку при зміні якогось фактору на 1%. Поясніть, як визначається коефіцієнт еластичності попиту, наприклад, по ціні. Коли попит буде еластичним (К>1), коли нееластичним (К<1), а коли має одиничну еластичність (К = 1)? Наведіть приклади. Подумайте, чи Існують товари абсолютно нееластичні і абсолютно еластичні. Аналогічно проаналізуйте еластичність пропозиції.

Вивчаючи четверте питання, з'ясуйте різні точки зору на розуміння ціни. Розкрийте головні функції, які виконує ціна в ринковій економіці: інформаційну, стимулюючу, розподільчу. Далі проаналізуйте фактори, що впливають на ціну:

1. фактори І порядку:


 • ціна виробництва;

 • співвідношення попиту і пропозиції;

 • стан грошової системи;

 • державне регулювання;

 • конкуренція;

2. фактори II порядку:

 • суспільні витрати виробництва і середній прибуток;

 • попит і пропозиція;

 • купівельна спроможність грошей і рух валютних курсів;

 • пряме і непряме державне регулювання;

 • цінова і нецінова конкуренція; а також

3. специфічні фактори безпосереднього впливу на ціну конкретного
товару (якість товару, обсяг поставки, умови платежу, характер
взаємовідносин між продавцем і покупцем, франкування цін).

При цьому головну увагу приділіть впливу попиту і пропозиції на ціну. Розмежуйте ціну попиту, ціну пропозиції, ціну рівноваги. Крім того, дайте характеристику різним видам цін за такими критеріями: 1. залежно від розмірів купівлі-продажу (біржові, внутрішньофірмові, трансфертні, оптові, роздрібні);

 2. залежно від конкуренції і державного впливу (вільні, конкурентні,

монопольні, регульовані, фіксовані); 3. залежно від території (зональні, національні, світові). Розгляньте також інші види цін (пільгові, ціни аукціонів і торгів, ціни фактичних угод, договірні і ін.)
Питання для обговорення:

 1. В магазині маленький хлопчик просить: «Мама, купи іграшку», а мама відповідає: «Пішли, бо в мене немає грошей». Чи є бажання дитини мати іграшку вираженням ринкового попиту?

 2. На своєму городі ви виростили 500 кг картоплі і залишили її для споживання сім'ї. Як цей врожай відобразиться на обсяг ринкової пропозиції картоплі? Як співвідносяться поняття «пропозиція» і «виробництво»?

 1. Що може збільшити попит на меблі? Що збільшуватиме пропозицію?

 1. Яким чином підвищення ціни на масло може вплинути на попит на маргарин?

 1. Як досягти компромісу між попитом і пропозицією?

 1. Чи означає виникнення надлишку пропозиції якогось товару, що він нікому не потрібен? Чи означає виникнення дефіциту якогось товару, що він всім дуже необхідний? Аргументуйте свою позицію.

 2. Чи може дефіцит товарів бути вигідним споживачам? Чи може надлишок пропозиції товару бути вигідним виробникам?

 3. Чи буде еластичним попит на товар, якщо він суттєво не змінюється при зростанні ціни?

 1. На які товари попит, як правило, нееластичний?

10.Чи є еластичним попит на хліб, на автомобілі, на взуття?

11.Чи існують монопольні ціни в умовах командно-адміністративної

економіки?

12.Чи можливе і в яких межах регулювання цін державою в умовах ринкової економіки?


III заняття

 1. Конкуренція, її форми і роль в ринковій економіці.

 2. Основні моделі ринку:

а) ринок чистої конкуренції;

б) ринок монополістичної конкуренції;

в) олігополістичний ринок;

г) ринок чистої монополії.

3. Монополії; їх організаційні форми і економічні наслідки діяльності.


Теми рефератів:

 1. Форми і методи конкурентної боротьби. 2. Конкуренція і монополія.


Методичні поради:

Вивчаючи перше питання, розкрийте суть конкуренції і проаналізуйте її форми: 1. з точки зору сфери конкурентної боротьби: внутрішньогалузеву і міжгалузеву;

 2. з точки зору методів ведення конкуренції: цінову, нецінову і

недобросовісну; 3. за характером конкурентної боротьби: досконалу (чисту) і недосконалу. Покажіть, яку роль відіграє конкуренція в ринковій економіці.

У другому питанні розмежуйте і охарактеризуйте основні моделі ринку за такими основними критеріями: кількість і розміри фірм; характер продукції (однорідна, різнорідна); контроль над цінами; умови входу і виходу з ринку; доступ до інформації.

Особливу увагу приділіть механізму ціноутворення на різних ринках. По­ясніть такі поняття як монопольна ціна (висока і низька), лідерство в цінах, цінова дискримінація.

Наведіть приклади різних моделей ринку. Подумайте, для чого підприєм­цям потрібно їх знати.

В II половині XIX століття під впливом НТП посилюється концентрація виробництва, що приводить до утворення великих і надвеликих об'єднань -монополій. Готуючи третє питання, розкрийте процес утворення і суть монополій, визначте їх мету.

Далі проаналізуйте основні організаційні форми монополій: картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат. Подумайте, чим вони відрізняються.

Поясніть, що являє собою природна монополія, наведіть приклади. Порівняйте діяльність закритої і відкритої монополій

Що стосується ролі монополій в економіці, то вона двояка. Розкрийте позитивні і негативні сторони її діяльності.
Питання для обговорення:


 1. Від чого більшою мірою виграють споживачі - від монополії чи від конкуренції? Ваші «за» і «проти».

 1. Як діє на ринку досконалий конкурент?

 2. Як діє на ринку недосконалий конкурент?

 1. Що спільного і які відмінності між монополістичною конкуренцією і олігополією, олігополією і чистою монополією?

 1. Як можна порушити монопольне становище фірми?

 2. Чи означає панування монополій ліквідацію конкуренції?


ІУзаняття

 1. Світовий досвід ринкових реформ.

 2. Проблеми становлення ринку в Україні.


Теми рефератів:


 1. Суперечності перехідного періоду до ринкової економіки.

 2. Шляхи формування ринкової економіки в Україні.


Методичні поради:

Розглядаючи перше питання, слід розрізняти два типи ринкових реформ, що проводилися в повоєнний період. Для першого типу (Західна Німеччина, Японія, нові індустріальні країни Азії, Туреччина, Чілі) характерною рисою було те, що до моменту початку ринкових реформ в названих країнах існувала ринкова економіка, в якій водночас панували

командно-адміністративні методи управління господарством. Розкрийте суть, головні завдання і складові частини реформ даного типу.

Другий тип реформ здійснюється в постсоціалістичних країнах, економіка яких до недавнього часу носила переважно антиринковий характер (особливо в СРСР). Тому ринкові реформи другого типу доводиться починати з нуля. Дайте характеристику їх двох основних моделей: 1) поступових ринкових реформ; 2) моделі «шокової терапії», радикального ривка. Наведіть приклади, відзначте позитивні і негативні риси, розгляньте наслідки даних реформ. Подумайте, коли їх доцільно застосовувати.

У другому питанні визначте особливості України, що впливають на формування ринкових відносин. Проаналізуйте основні помилки, допущені в Україні при формуванні ринкових відносин: непослідовність і безсистемність, ігнорування специфічності умов переходу до ринку, особливостей структури економіки, недосконалість і недієздатність пакету законів, усунення держави від регулювання процесу переходу до ринку, помилки в здійсненні фінансової, соціальної політики, зовнішньоекономічного курсу, недоліки структурної політики і ін.

Важливо зрозуміти, що Україна повинна виробити власний шлях ринкових перетворень, враховуючи світойий досвід і нашу специфіку.
Питання для обговорення:


 1. Чим відрізняються два типи ринкових реформ?

 2. Чим викликана різноманітність моделей ринкових реформ?

 3. Коли можна застосувати модель «шокової терапії», а коли еволюційну?

 4. Чи можна привнести ринкові відносини з інших країн?

 5. Що може конкретно використати Україна при переході до ринку із світового досвіду?
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> feu -> kmo -> marchenko
marchenko -> Тема №1 Становлення та розвиток феодальної системи господарства
marchenko -> Тема заняття та його план
marchenko -> Міжнародна економічна система план семінарського заняття
kmo -> Тематика, зміст самостійної роботи студентів з курсу «Маркетинг» Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни
feu -> Тематика самостійної роботи Теми рефератів
kmo -> Тема 3 Сучасна економіко-політична карта світу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка