Тема: «Використання програмних засобів для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Розв’язування задач з різних предметних галузей»Дата конвертації25.05.2020
Розмір75 Kb.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8.
Тема: «Використання програмних засобів для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Розвязування задач з різних предметних галузей».
1. Мета роботи :

1.1 дізнатись про програмні засоби навчального призначення та особливості їх використання;

1.2 навчитись використовувати можливості педагогічних програмних засобів для навчання предметів природничо-математичного циклу;

1.3 навчитись проводити фінансові розрахунки.
2. Обладнання :

2.1 ПК, методичні вказівки до виконання роботи.
3. Вказівки та теоретичний матеріал :

3.1 Ривкінд Й. Я., Лисенко Т, І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. «Інформатика» 11 клас академ. Рівень, стор.4 – 19.

3.2 Я. М. Глинський «Практикум з інформатики». Стор. 17- 175
4. Теоретичні положення
Існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення, або педагогічними програмними засобами (ППЗ). Прикладами таких програм є Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва», Електронний посібник «Біологія 8–9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь» та інші, які ви могли використовувати на уроках і під час підготовки до навчальних занять у попередніх класах.

Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об’єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків задач.

Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотний зв’язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і програмним навчальним середовищем. Такий зворотний зв’язок називають інтерактивністю програмного засобу. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватися у тому темпі, який найбільше задовольняє учнів.

Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

- електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів; наприклад, Педагогічний програмний засіб «Фізика 10–11», Педагогічний програмний засіб «Алгебра, 11 клас»;

- електронні (віртуальні) практикуми – електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, у тому числі:

1)  віртуальні лабораторії, наприклад Віртуальна хімічна лабораторія. 8–11 кл., Програмно-методичний комплекс «DG – динамічна геометрія»;

2) електронні тренажери, наприклад «Майстер-клас». Клавіатурний тренажер з української мови;

3) електронні задачники, наприклад Електронний задачник «Фізика. 7–9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь»;

- електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів – комп’ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів; наприклад Система інтерактивного тестування «Школярик»;

- мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового призначення:

1) електронні атласи – електронні колекції зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку; наприклад Електронний атлас «Економічна і соціальна географія світу, 10–11 класи»;

2) електронні хрестоматії – електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад фонохрестоматія «Шкільна колекція». Фонохрестоматія для 10–11 класів з англійської мови;

3) електронні енциклопедії – електронні довідкові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відео матеріалами, засобами пошуку та відбору довідкових матеріалів; наприклад Електронна база знань «Людина, суспільство і світ», Електронна енциклопедія «Міфи народів світу»;

4) електронні словники – електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника; наприклад Навчальне середовище «1001 слово» та ін.

Існують комбіновані ППЗ, в яких поєднано програмні засоби з різних груп, наприклад Інтегрований електронний комплекс «Економічна та соціальна географія світу». Вони отримали узагальнену назву мультимедійні, або інтерактивні, курси.

Найчастіше педагогічний програмний засіб має такі складові:

- меню програми, яке відображає зміст матеріалу в програмному засобі або надає доступ до його основних функцій;

- гіпертекстова система навігації між блоками навчального або довідкового матеріалу;

- пошукова система для швидкого переходу до потрібного блока навчального матеріалу;

- довідка з навчального матеріалу або щодо роботи з програмою.
Залежно від типу педагогічного програмного засобу до його складу можуть входити:

- текстовий інформаційний блок;

- колекція графічних зображень;

- колекція аудіо- та відеоматеріалів;

- блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань;

- контролюючий блок та ін.

Деякі ППЗ розроблені за клієнт-серверною технологією. Передбачається, що на комп’ютері вчителя встановлюється серверна частина таких засобів, на комп’ютерах учнів – клієнтська.

Вибір для роботи того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готуючи повідомлення на урок географії, ви зможете шукати потрібні матеріали в електронному посібнику, хрестоматії, енциклопедії або електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватися до контрольної роботи з хімії, корисно буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, збірника задач або засобу контролю навчальних досягнень.

ППЗ можуть містити не тільки програмний матеріал з предмета, а й додатковий матеріал, наприклад теоретичний, що виходить за межі шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведення навчальних досліджень та ін. Це може бути корисним під час підготовки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написанні робіт МАН тощо.

Програмні засоби навчального призначення для вивчення різних предметів можна, наприклад, отримати безкоштовно на сайті Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) у розділі Сервіси - Файловий архів Електронні засоби навчання.

Перед тим як використовувати комп’ютерні програми, їх потрібно встановити на комп’ютер (інсталювати), дотримуючись «Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах», які затверджені Міністерством освіти і науки України. Усе програмне забезпечення повинно бути сертифіковане, про що має бути зазначено в супроводжувальній документації до програмного засобу.

Установлення (інсталяція) програмного забезпечення проводиться з носія, на якому воно знаходиться, на жорсткий диск комп’ютера. Для цього потрібно виконати таку послідовність дій:

1. Поставити диск з потрібним педагогічним програмним засобом у пристрій для роботи з компакт-дисками.

2. Відкрити вікно із вмістом папок і файлів носія.

3. Запустити файл з іменем setup.exe (або install.exe).

4. Слідувати подальшим указівкам програми інсталяції.


Використання програмних засобів для фінансових розрахунків.
Фінансові функції використовують для розв’язування задач планування фінансової діяльності, визначення прибутків, аналізу вигідності капіталовкладень, кредитно-інвестиційної політики тощо. Інвестицією називають вкладання грошей у деякий бізнес на певних умовах. Позика у банку називається кредитом, а внесок на рахунок в банк ─ депозитом. Надходження грошей від деякого бізнесу називають рентою. Розглянемо основні параметри фінансових функцій і їхні скорочені назви :

 • Процентна ставка (ПС) виражається у відсотках і може бути добовою, місячною, річною тощо;

 • Кількість періодів (КП) ─ кожний тривалістю доба, місяць, рік;

 • Періодична виплата (ПВ) ─ сума, яку виплачує клієнт щоперіоду (це від’ємне число), або сума, яку отримує клієнт щоперіоду (це додатне число);

 • Сума внеску (СВ) ─ сума інвестиції, капіталовкладення, початкового внеску (це від’ємне число або нуль);

 • Тип операції (Т) ─ число 0, якщо виплата здійснюється наприкінці кожного періоду, і число 1, якщо на початку.

Розрізняють кредитну і депозитну процентні ставки. Кредитна ставка є вищою за депозитну. Процентна ставка повинна бути узгоджена з тривалістю періоду, наприклад, річна ставка 24% відповідає місячній ставці 2%. У цій роботі вважатимемо, що місячна депозитна ставка ─ 1%, а кредитна ─ 2%.


 1. Функція для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій. Функція має вигляд БС(ПС; КП; ПВ; СВ; Т). Англійська назва функції FV.

Якщо параметр має значення 0, то його можна не зазначати. Якщо параметр пропускають в середині списку параметрів, то два розділювачі (у цьому випадку ;) мають бути поряд.

Задача 1. Інвестор вкладає в бізнес 5000грн (чи відкриває на цю суму рахунок у банку) на умовах 1% ставки прибутку щомісяца. Яка вартість інвестиції через 12 місяців ?

Розв’язок задачі дає така формула:=БС(1%; 12;; -5000) або =БС(0,01; 12;; -5000)

Відповідь : 5634,13 грн.

Зауваження. Вважатимемо, що десяткові числа записуються з використанням коми, а не крапки.

Задача 2. Клієнт відкриває рахунок у банку на умовах 1% ставки щомісяца, кладе на рахунок 5000 грн і планує на початку кожного місяца забирати з рахунку 200грн. Яка сума буде на рахунку через 12 місяцев ?

=БС(1%; 12; 200; -5000;1)

Відповідь : 3 072, 26 грн.
Задача 3. Умова та сама, але клієнт планує не забирати, а докладати по 200 грн на початку кожного місяца.

=БС(1%; 12; -200; -5000;1)

Відповідь : 8 195, 99 грн.


 1. Функції для визначення виплат для погашення позики. Введемо нові терміни і їхні скорочені назви :

 • Номер періоду (НП);

 • Сума позики (СП);

 • Кінцеве значення позики (КЗ).

Функція ПЛТ ( англ. PMT) призначена для визначення суми періодичних виплат для погашення боргу і має вигляд ПЛТ(ПС; КП; СП; КЗ; Т). Така виплата складається з двох частин, які обчислюють за допомогою двох функцій ПРПЛТ і ОСПЛТ ( англ. IPMT та PPMT), а саме :

а) виплата за процентами ПРПЛТ (ПС; НП; КП; СП; КЗ; Т);

б) основна виплата ОСПЛТ (ПС; НП; КП; СП; КЗ; Т);

Виплата за процентами щоперіоду зменшується, а основна виплата щоперіоду зростає, їхня сума постійна і дорівнює ПЛТ.Задача 4. Бізнесмен взяв у банку кредит на суму 5000грн терміном на 12 місяців за умови щомісячного погашення позики і місячної ставки кредиту 2%. Визначити величину щомісячних виплат і її складові наприкінці першого місяца.

=ПЛТ(2%; 12; 5000). Відповідь : - 472,80 грн.

=ПРПЛТ (2%; 1; 12; 5000). Відповідь : - 100,00 грн.

=ОСПЛТ (2%; 1; 12; 5000). Відповідь : - 372,80 грн.


 1. Функції для визначення теперішньої вартості майбутніх інвестицій. Розглянемо функції для визначення вигідності інвестицій (капіталовкладень) у деякий бізнес.

Депозитна процентна ставка (ДПС) ─ це ставка, яку банк виплачує за вклади клієнтів.

Функція ПС( ДПС; КП; рента за один період; рента в кінці терміну; Т) обчислює сьогоднішню вартість низки майбутніх надходжень (ренти) від бізнесу (англ. PV).

Для обчислення сьогоднішньої вартості майбутньої ренти використовується принцип дисконтування ─ приведення суми ренти (доходу) за деякий термін до її вартості в цей момент часу. Враховується депозитна процентна ставка, оскільки вважається, що вже перше надходження стає депозитом у банку. Дисконтування дає відповідь на запитання : чи варто вкладати гроші в такий бізнес, чи краще їх поставити в банк під відсотки і нічого не робити.

Задача 5. Нехай для ведення деякого бізнесу потрібно вкласти сьогодні 20000 грн, а бізнес протягом 5-ті місяців даватиме по 5000 грн доходу ( ренти) наприкінці місяца. Депозитна ставка банку 1%. Чи варто займатися цим бізнесом?

= ПС( 1%; 5; 5000). Відповідь : - 24267,16 грн.

Висновок : вартість бізнесу (гранично допустима інвестиція) - 24267,16 грн. Оскільки цю суму потрібно вкладати, отримали від’ємне число. Бізнес вигідний, бо для його ведення потрібно лише 20000 грн. Чистий прибуток вигода становитиме не 5000 грн, а 4267 грн. Якби потрібно було більше, ніж 24267 грн, то такий бізнес був би збитковим.
Задача 6. Умова та ж, що й в задачі 8, але рента (дохід) 21000 грн буде отримана наприкінці терміну. Чи вигідний такий бізнес?

= ПС(1%;5;; 21000). Відповідь : - 19980,78 грн.

Висновок : сьогоднішня вартість ренти 19981 грн (отримали від’ємне число). Такий бізнес вигідним вважати не можна. Причина ─ немає змоги реінвестувати ренту. Краще покласти 20000грн в банк і нічого не робити.

Розглянемо функцію ЧПС(ДПС; рента1; рента2;…), яка обчислює сьогоднішню вартість різних рент, що надходять наприкінці рівномірних періодів (англ. NPV).5. Порядок виконання роботи.

5.1 З’ясуйте, які ППЗ, що призначені для вивчення математики, доступні на сайті Острів знань (htpp://www.ostriv.in.ua) у розділі СервісиФайловий архівЕлектронні засоби навчання. Визначте, до яких груп ППЗ вони належать.

5.2 Запустіть на виконання електронний посібник з математики, встановлений на вашому комп’ютері. Розгляньте меню програми. Перейдіть до першого розділу посібника. Перегляньте теми першого розділу. З’ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тексті посібника. Складіть їх опис.

5.3 Відкрийте головну сторінку сайта Математика для школи (htpp://www.formula.co.ua). Ознайомтеся зі змістом рубрик Алгебра та Геометрія. Знайдіть пояснення слова тригонометрія. Переведіть 30 у радіани, використовуючи засоби сайта, та обчисліть значення виразу sin30 + cos30 з використанням вбудованого калькулятора.

5.4 Завантажте з сайта Острів знань (htpp://www.ostriv.in.ua) з розділу Навчання Шкільні предмети Хімія Електронні засоби для вивчення хімії програмно-методичний комплекс Таблиця Менделєєва. Проінсталюйте комплекс на своєму комп’ютері. Ознайомтеся з довідкою щодо використання програми. Перегляньте режими роботи програми.

5.5 Відкрийте головну сторінку сайта Шкільна фізика (htpp://sp.bdpu.org). Визначте, які матеріали сайта можуть бути вам корисними під час вивчення фізики. Розгляньте в рубриці Демонстрації інтерактивну модель руху тіла, кинутому під кутом до горизонту.

5.6 Завантажте з сайта Google Earth (htpp://earth.google.com) безкоштовну версію програми Google Earth та запустіть її на своєму комп’ютері. Знайдіть на моделі Землі мапу та фотографії вашої місцевості та історичних місць вашої області.

5.7 Виконати завдання з фінансовими розрахунками з практичної роботи.


6. Питання до самоконтролю.


 1. Що таке педагогічні програмні засоби? Наведіть приклади навчальних програм.

 2. Наведіть приклади програмних засобів для підтримки навчальних предметів природничо-математичних дисциплін.

 3. На які види поділяються педагогічні програмні засоби? Охарактеризуйте їх.

 4. Які можливості мають сучасні педагогічні програмні засоби?

 5. Які складові наявні в педагогічних програмних засобах усіх видів? Яке їх призначення?

 6. Яке призначення електронних посібників та з якою метою вони можуть використовуватися ?

 7. Знайдіть в Інтернеті перелік педагогічних програмних засобів, рекомендованих МОН України до використання в навчальних закладах. Які із цих засобів можна використати для викладання предметів вашого профілю навчання?

 8. Яке призначення функції БС(FV) ?

 9. Яка відмінність між депозитною і кредитною ставкою банку ?

 10. Яке призначення функції ПЛТ(PMT) ?

 11. Яке призначення функції ПРПЛТ(PPMT) ?

 12. Яке призначення функції ОСПЛТ(IPMT) ?


7. Зміст звіту.

7.1 Порядок виконання роботи.

7.2 Відповіді на питання до самоконтролю.

7.3 Висновок
8. Література.

8.1 Ривкінд Й. Я., Лисенко Т, І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. «Інформатика» 11 клас академ. Рівень, стор.4 – 19.8.2 Я. М. Глинський «Практикум з інформатики». Стор. 17- 175Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка