Тема. ВступСкачати 282.84 Kb.
Дата конвертації16.02.2017
Розмір282.84 Kb.
Теми практичних занять для студентів спеціальності «Право»

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 1

Тема. Вступ. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

План


 1. Мова як знакова система. Функції мови.

 2. Загальнонаціональна і літературна мова.

 3. Мова і мовлення: відмінність понять.

 4. Ґенеза української мови. Функціонування української мови.

Література:

 1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

 2. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції. Мова та етика ділового спілкування: Навч. пос. – К, 2000. – 192 с.

 3. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. – Дрогобич, 1992.

 4. Масенко Л. Мова і політика. – К.: Соняшник, 1990, - 100 с.

Виконати письмово

 1. Записати і вивчити 3 вислови про мову.

 2. Запропонований текст перекласти українською мовою.

Трудно встретить сейчас человека, полностью равнодушного к современной речи и удовлетворенного ее состоянием. На колебания и сложность языка сетуют стар и млад. Впрочем, образованная часть общества никогда не была безразличной к своему языку. Почти всегда находились сторонники языкового обновления, даже реформ языка, а с другой стороны, пуристы-ревнители чистоты и правильности старых, традиционных речевых навыков. Спор между ними - это непреходящий спор, чем-то похожий на извечную проблему «отцов и детей».

Все более укрепляется в сознании современников то, что речь человека − это лакмусовая бумажка его общей культуры, что владение литературным языком составляет необходимый компо­нент образованности, интеллигентности.

Литературным языком называют исторически сложившуюся высшую (образцовую, обработанную) форму национального языка, обладающую богатым лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой системой стилей. Сближаясь на разных этапах своего развития то с книжно-письменной, то с разговорно-устной формой речи, литературный язык никогда не был чем-то искусственным и совершенно чужим народному языку. В то же время между ними нельзя ставить знак равенства.

Литературному языку присущи особые свойства. Среди его основных признаков выделяются следующие: 1. наличие обязательных определенных норм (правил) словоупотребления, ударения, произношения и т.п.;

 2. стремление к устойчивости, к сохранению общекультурного наследства и литературно-книжных традиций ;

 3. приспособленность не только для обозначения всей суммы знаний, накопленной человечеством, но и для осуществления отвлеченного логического мышления;

 4. стилистическое богатство, заключающееся в обилии функционально оправданных вариантных и синонимических средств, что позволяет достигать наиболее эффективного выражения мысли в различных речевых ситуациях.

(Из книги Горбачевича Л.С. «Нормы современного русского языка»)

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 2

Тема. Стилі мови. Їх роль у мовній системі.

План


 1. Поняття про стиль та стилістичну норму. Походження слова «стиль».

 2. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.

 3. Офіційно-діловий стиль (призначення, сфера використання, головні ознаки, підстилі та жанри). З історії офіційно-ділового стилю.

 4. Структурно-функціональна характеристика наукового стилю. Структура й організація інформації у наукових текстах: анотація, план, тези, реферат тощо.

 5. Загальна характеристика публіцистичного, художнього, розмовно-побутового стилів (призначення, сфера використання, головні ознаки, підстилі та жанри).

 6. Роль і значення ораторського, епістолярного та конфесійного стилів.


Література:

 1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

 2. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко; За ред. Л.І.Мацько. – К., 2003.

 3. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008.

 4. Пентелюк М.І. Культура мови та стилістики: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. – К., 1994.

 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К, 1993.Виконати письмово

1. Перепишіть текст. Визначте, до якого стилю він відноситься. Відповідь обґрунтуйте. Поясніть розділові знаки.

Вчинок – дія (акт) особи як суб’єкта суспільних відносин, його зміст визначається такими структурними елементами: конкретною ситуацією здійснення вчинку, спрямованістю вчинку на соціально значущу чи асоціальну мету, характером дії особи і мірою її відповідальності за цю дію. Виділяють вчинки патріотичні та героїчні, мотивовані і немотивовані, ситуативні та імпульсивні, безвідповідальні і протиправні тощо. Характер вчинку обумовлений як особистим імперативом, так і морально-правовим середовищем, у якому здійснюються ті чи інші вчинки. Вчинки, що порушують норми права, − кримінальні злочини, адміністративні правопорушення, дисциплінарні проступки – належать до категорії антигромадських дій. За їх скоєння настає юридична відповідальність. Що ж стосується вчинків, які порушують норми моралі, то вони тягнуть за собою вжиття до відповідних осіб морально-виховних заходів впливу. За патріотичні і героїчні вчинки особи нагороджуються у встановленому порядку.


2. Підберіть зразки текстів кожного функціонального стилю української літературної мови.
3. Відредагуйте речення.

Багаточисленні пропозиції по покращенню діяльності фірми не приймалися до уваги. Згідно рішення суду працівник поновився на звільненій посаді. Мати була для Лесі Українки самою близькою людиною. Комп'ютери останнього покоління оснащені запам'ято­вуючими пристроями. Усі працюючі громадяни платять налоги. Студенти нашого факультету приймають участь у науковій роботі.

Практичне заняття № 3Тема. Усне ділове мовлення. Культура мови і спілкування.

План.

 1. Культура усного ділового мовлення (форми спілкування).

 2. Види усного спілкування (нарада, засідання, збори, бесіда, прийоми, переговори, телефонна розмова).

 3. Види і жанри публічних виступів (промова, лекція, доповідь, повідомлення).

 4. Основні ознаки культури мови (правильність, чистота, точність, логічність, послідовність).

 5. Мовний етикет. Формули мовного етикету (звертання, прохання, вибачення, запрошення тощо). Особливості службового етикету.

 6. Невербальні засоби спілкування (рухи тіла, дистанція, зовнішній вигляд, міміка, жести, погляд тощо).

Література

 1. Бикова Г.П. Українська мова та культура ділового спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2003.

 2. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 3. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування: Навч. посібн. – К., 2001.

 4. Бутенко Л.В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: Навч. Посібник для студ. нефілол. спец. 2-ге вид., доп. і випр.- Алчевськ, 2003.

 5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

 6. Коваль А. Культура ділового спілкування. – К., 1982.

 7. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посібн. з етикету для студентів. – Суми, 2001.

 8. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.

 9. Чмут Т. та ін. Етика ділового спілкування. – К., 1999.

10. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Види усного професійного спілкування. – Суми, 2007.

Виконати письмово
1. Письмово скласти діалог виробничої тематики (15-20 речень), використавши словосполучення та терміни вашого фаху.

Доцільність роботи; цільове призначення; на вимогу колективу; кошторис на наступний рік; за вказівкою директора; переказати на рахунок; відповідно до наказу; переказати гроші; взяти до уваги, у разі потреби.


2. Виправте помилки, допущені у телефонних розмовах.

1. Куди ви дзвоните і що вам треба?

2. Ви нічого не придумали, як подзвонити в обідню перерву?

3. Я ж вам сказав, на конференції мене не буде!

4. Мені ніколи з вами теревені розводити, кличте до телефону бухгалтера!

5. Покличте Кириленка! Немає? Цього бути не може!

6. Я набирав номер 2-43-76, а ви кажете, що це нотаріальна контора. Мені потрібен спортклуб. Повісьте трубку!


 1. Написати твір-мініатюру на тему: «Моя майбутня професія».

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 4

Тема. Документування – важлива ланка роботи у процесі управління.

Класифікація документів. Мова документів.

План


 1. Загальне поняття про єдину державну систему діловодства. Визначення поняття «документ».

 2. Сучасна класифікація документів.

 3. Текст документа. Логічні елементи тексту (вступ, доказ, закінчення).

 4. Загальні відомості про реквізити документів. Поняття про формуляр-зразок документа.

 5. Етикет ділового листування.

 6. Документація щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика тощо). Вимоги до написання.

 7. Етикет ділових паперів. Правила ділового листування.

Література

 1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк, 1997.

 2. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К, 2004.

 3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. – К, 1998.

 4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

 5. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

 6. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків, 2007.

 7. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008.

 8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – 4-те вид. – К, 2000.

 9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2002.


Виконати письмово

1. Прочитайте документ; відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості. Запишіть за всіма правилами оформлення цього документа.

Я, Ткач Валентина Данилівна, народилася 15 жовтня 1971 року в с. Вільшана Недригайлівського району Сумської області. У 1978 р. пішла в 1 клас Вільшанської середньої школи № 1. На протязі 1978-1988 років навчалася в цій школі. По закінченню школи поступила в КДПІ ім. М. Горького на фізико-математичний факультет, який закінчила в 1993 році. По закінченню зазначеного учбового закладу призначили вчителем фізики у Томашівську восьмирічну школу.

Маю чоловіка Василя та сина Андрія.

2. Продовжіть речення.

1. Заява – це…

2. Резюме – це…

3. Трудова книжка служить для…

4. Характеристика має такі реквізити…

5. Особовий листок з обліку кадрів заповнюють під час…3. Перепишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки.

Система документації це сукупність документів взаємопов’язаних між собою що взаємодіють та створюють цілісні утворення із певними специфічними рисами. Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють спеціальні (галузеві) документаційні системи як-от банківська дипломатична зовнішньоекономічна юридична тощо.


Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 5Тема. Орфоепічна нормативність усної ділової мови

План. 1. Орфоепічна чистота – визначальна якісна ознака усного ділового мовлення.

 2. Найголовніші правила вимови голосних і приголосних звуків.

 3. Правила вимови сполучень приголосних звуків, що зазнали асимілятивних змін.

 4. Особливості вимови слів іншомовного походження.

 5. Поняття «наголос», його види.

 6. Різновиди фразового наголосу (логічний, емфатичний тощо).

 7. Характеристика наголосу в українській мові.

 8. Особливості наголошення слів в українській мові.

Література 1. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984.

 2. Дудик Н. Наголошення слів і культура мовлення //Дивослово. – 2003. - № 4. –

С.14-19.

 1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філол.. спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2000.

 2. Погрібний М. Орфоепічний словник. – К., 1984.

 3. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К., 2002.

 4. Сербенська О. Складні випадки наголошення слів //Урок Української. – 2004. - №7. – С. 24-26.

 5. Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник. – К, 1973.

 6. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 3-те вид. – К., 2006.

Повторити

1. Чергування голосних та приголосних звуків.

2. Спрощення в групах приголосних.
Виконати письмово

1. Запишіть речення фонетичною транскрипцією.

Напередодні або в перший день Різдва з вечора починали колядувати. Групи чоловіків, парубочої молоді, а пізніше дівчат і дітей заходили на подвір’я кожної хати, піснями славили господарів, бажали їм здоров’я, добробуту і виконували ряд обрядодійств, зв що отримували певну винагороду. Почесне місце в українських колядках посідає мотив багатого врожаю, який відображає найзаповітніші мрії і сподівання хлібороба.2. Переписуючи, поставте наголос у словах. Правильність його перевірте за словником наголосів.

Витяг, завдання, Сумщина, витяг, вимога, алфавіт, випадок, котрий, виразний, везти, нести, новий, підтримка, договір, фаховий, терези, феномен, завжди, простий, ознака, вимога, ненависть, контрактовий, псевдонім, універсал.3. Перекладіть словосполучення українською мовою та складіть з ними речення.

Агент налоговый, административное взыскание, быть на хорошем счету, ведущий специалист, двустороннее соглашение, ввиду вышеизложенного, доверенное лицо, единовременное пособие, двойное гражданство, действующее законодательство, закон вступает в действие.4. Напишіть доручення на ведення справи у суді (Див. Кацавець Р., Кацавець Г. Мова у професії юриста: Підручник. – К., 2005. – С. 232-234.)

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 6

Тема. Орфографічна нормативність української мови

План


 1. Сучасний український правопис. Зміни у новому виданні.

 2. Складні випадки правопису в сучасній українській мові:

  • вживання великої літери;

  • правопис географічних назв;

  • правопис слів іншомовного походження;

  • правопис імен та прізвищ українського, слов’янського та неслов’янського походження;

  • правопис складних слів.

3. Орфографічні і технічні правила переносу слів.

Література

 1. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К, 2004.

 2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

 3. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

 4. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків, 2007.

 5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008.

 6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т української мови. – К., 2002.

 7. Тлумачний словник української мови. – К., 2001.

 8. Український орфографічний словник. – К., 2002.


Виконати письмово

1. Запишіть подані слова українською мовою. Поясніть їх правопис. Складіть речення з виділеними слова, поясніть їх значення.Тривиальный, приоритет, ассистент, диаграмма, флюид, тонна, булла, Голландия, диаграмма, адъюнкт, вестибюль, пьедестал, диспут, диалектика, симпозиум, Дидро, серьёзный, Готье, Мюллер, брифинг, Братислава, консенсус.
2. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Анатолій, Анатоль, Волеслав, Броніслав, Віктор, Віталій, Георгій, Григорій, Давид, Данило, Денис, Євген, Євгеній, Костянтин, Леонід, Максим, Матвій, Мирослав, Никифор, Олексій, Ростислав, Сава, Святослав, Станіслав, Тимофій, Юрій, Ярослав.


3. Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери.

ахіллес, голова верховної ради, президент сполучених штатів америки, канівське водосховище, день перемоги, день юриста, західний вітер, ренесанс, ректор університету, народний артист україни, ростов-на-дону, генеральний прокурор україни, міськрада.


4. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Прем’єр/міністр, пів/Азії, авто/сервіс, член/кореспондент, екс/прем’єр/міністр, діаметрально/протилежний, щиро/вдячний, широко/доступний, історико/філософський, аби/куди, віч/на/віч, в/цілому, на/жаль, радіо/зв’язок, в/основному.


5. Відредагуйте речення.

Я виходжу на слідкуючій зупинці. Завдяки хворобі він відстав від інших. Він діяв згідно розпорядження. Приймати участь у науково-практичній конференції.

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 7Тема. Лексика. Функціональна диференціація лексики

у текстах професійного спрямування.

План


 1. Лексика з погляду походження.

 2. Власне українські слова та лексика іншомовного походження у мові документів і професійній діяльності майбутніх юристів.

 3. Характеристика лексики української мови за використанням:

  • загальновживана стилістично нейтральна лексика;

  • стилістично забарвлена (маркована) лексика.

 1. Пряме й переносне значення слів.

 2. Точність слововживання і пароніми.

Література

1. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – К., 2007. – С. 8-13.

2. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007. – С. 23-28.

3. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008. – С. 367-379.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручн. – К.: Либідь, 1993. –

С. 36-72.

5.Словник іншомовний слів / За ред. О.Мельничука. – К., 1985

6. Тлумачний словник української мови. – К., 2001.


Виконати письмово
1. До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники.

Персона, інцидент, домінувати, директива, консенсус, статус, інавгурація, територія, автохтонний, аргумент, престиж, табу, колегіальний, гіпотеза, нюанс.

2. Поясніть значення слів. Складіть з ними речення. До якої групи лексики належать ці слова?

Громадський – громадянський; дипломат – дипломант; виборний – виборчий; адрес – адреса; ефектний – ефективний; дебати – дебюти; виголошувати – проголошувати – оголошувати.

3. Запишіть текст, розставляючи розділові знаки. З’ясуйте походження виділених слів

На початку 20-х років ХХ ст. проблема професійної юридичної освіти в Україні вирішувалася в межах інститутів народного господарства створених у Києві Харкові Одесі. З середини 30-х років повернулися до університетської форми освіти. Відкрилися державні університети у Києві Харкові Дніпропетровську й Одесі. 1939-го року до системи вищої юридичної освіти України увійшов юридичний факультет Львівського державного університету. У 60-х роках склалися чотири центри юридичної освіти України - у Києві Харкові Одесі та Львові. Нині значно розширюється мережа юридичних навчальних закладів як державного так і недержавного типу. Це зумовлено зростаючою потребою у кваліфікованих юридичних кадрах.

4. До поданих слів доберіть евфемізми. Чи варто використовувати їх у юридичній практиці?

Зразок: дурний – небагатий на розум

Збрехати, украсти, нероба, смертельний, чорнороб, старий, умерти.


Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 8Тема. Термін у професійному мовленні. Класифікація

юридичної термінології.

План 1. Поняття «термін», його ознаки.

 2. Групи термінологічної лексики.

 3. Способи творення термінів: афіксація, абревіація, лексико-семантичний спосіб.

 4. Основні правила функціонування термінів в українській діловій мові.

 5. Запозичена лексика як складова юридичної термінології.

 6. Професіоналізми у мовленні юристів.

Література

1. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – К., 2007. – С. 13- 14.

2. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К., 2006.

4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008. – С. 367-379.

5.Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К., 2005.
Виконати письмово
1. Складіть термінологічний словничок майбутнього фаху (15-20 слів), використовуючи словники юридичних термінів.
2. Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки. Підкресліть юридичні терміни.

Судочинство забезпечується апеляційним і касаційним оскарженням. Учасники процесу мають право на подання апеляції на рішення суду протягом 15 днів з моменту винесення вироку а якщо підсудний перебуває під вартою то з моменту вручення йому копії вироку. Суд який постановив вирок протягом семи діб передає справу разом з поданою апеляцією і запереченнями на неї до апеляційного суду і визначає дату розгляду справи. Справа призначається до розгляду не пізніше трьох місяців з дня направлення її до апеляційного суду.

У випадках коли при попередньому або апеляційному розгляді справи апеляційний суд визнав необхідним провести судове слідство він може перенести розгляд справи не більше як на 30 діб.
3. Дайте тлумачення поданих слів; виділені слова введіть в речення.

Касація, пролонгація, апеляція, прецедент, легітимізації, алібі, адвокат, варрант, дифамація, делікт.

4. Напишіть протокол усної заяви про злочин (процесуальні документи стадії порушення кримінальної справи) (Див. Кацавець Р. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007. – С. 166-167.)

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 9

Тема . Фразеологія у діловому мовленні. Ділові кліше і штампи.
План


 1. Поняття «фразеологізм», його ознаки.

 2. Джерела виникнення фразеологізмів.

 3. Полісемія, синонімія та антонімія у фразеології.

 4. Специфіка використання фразеологічного багатства української мови в усному мовленні.

 5. Стандартизація мовних засобів професійного спілкування. Стійкі словосполучення, мовні кліше і штампи.

Література

1. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

3. Коваль А.П. Слово про слово. – К., 1986.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. – К., 1995.

5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008. – С. 367-379.

6. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К., 2005.

7. Фразеологічний словник української мови: У 2-х т. – К., 1993.
Виконати письмово

1. Пояснити значення фразеологізмів античного походження (користуватися фразеологічними словниками).

Дамоклів меч, авгієві стайні, муки Тантала, езопівська мова, нитка Аріадни, канути в Лету, ахіллесова п’ята, прокрустове ложе, олімпійський спокій, діогенова бочка, гордіїв вузол, золотий вік, сади Семіраміди.2. До поданих фразеологізмів підібрати синоніми та антоніми.

Зразок: байдики бити – син. лежня справляти; ант. працювати не покладаючи рук.

Підбивати клинці, накивати п’ятами, хоч греблю гати, брати в голову, піти вгору, води в рот набрати.

3. Скласти речення з мовними кліше та сталими виразами .

Установити контроль, посилення боротьби із зловживаннями, ратифікація угоди, додаткові заходи, накласти резолюцію, схвалити пропозицію, після закінчення строку повноважень, як виняток, всенародне обговорення, підтримувати дипломатичні відносини.4. Перекласти текст українською мовою, розставить пропущені розділові знаки. Пояснити значення підкреслених слів.

Международное право и правовой статус личности.В современных условиях некоторые основы правового статуса личности а в определенных аспектах и гражданина например избирательное право в значительной степени определяются международным правом его принципами и нормами. В конституциях многих государств есть ссылки на Всеобщую декларацию прав человека ООН 1948 года, на Международные пакты о правах человека 1966 года которые вступили в силу в 1976г. Международные акты ратифицированные государством могут действовать непосредственно и применяться судами страны как ее внутреннее право причем некоторые конституции устанавливают примат верховенство между-народного права над внутренним. Нормы международного права могут действовать и через внутреннее право если они имплементированы в законодательство страны.
Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 10Тема. Лексикографія. Основні типи лінгвістичних словників.

План


 1. Лексикографія як наука.

 2. Історія словникової справи в Україні.

 3. Типи словників.

 4. Характеристика енциклопедичних словників.

 5. Характеристика філологічних словників.

 6. Різновиди тлумачних словників (словники синонімів, антонімів, фразеологізмів іншомовних слів тощо).

 7. Термінологічні словники фахового спрямування.

 8. Словники-довідники з культури мови.

Література

1. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. – К., 1995.

3. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.

4. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

5. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К., 1989.

6. Головащук І.С. Словник наголосів. – К., 2000.

7. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. – К., 1999.

8. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. – К., 1994.

9. Словник іншомовний слів / За ред. О.Мельничука. – К., 1985

10. Тлумачний словник української мови. – К., 2001.


Виконати письмово
1. Написати приклади словникових статей (5-7) із різних словників.
2. Від поданих слів за допомогою суфікса –ськ- утворіть прикметники.

Ладога, Запоріжжя, Ірпінь, Полісся, Бахмач, Прилуки, Переяслав, Іртиш, Чукотка, Цюрих, Карабах, Кавказ, Буг, черкес, Петербург, товариш.
3. Запишіть текст, розставляючи розділові знаки.

Судовий ритор у відповідності зі своєю процесуальною позицією аналізує й дає оцінку зібраним доказам формулює свої висновки і об­ґрунтовує їх тими даними які були здобуті в процесі розслідування і судового розгляду справи. Старанно і ретельно необхідно проаналізу­вати не лише ті докази які підтверджують позицію виступаючого але й дані які не узгоджуються з нею. Цим самим забезпечується всебічність повнота і об'єктивність дослідження. Висновки зроблені судовими ри­торами стають переконливими й обґрунтованими а якраз цього і че­кають від них судді та інші учасники судового процесу (Посібник).
4. Написати пояснювальну записку про відсутність на занятті (Див. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008. – С.465-467.)

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 11

Тема. Стилістичне використання у мові юристів

морфологічних засобів мови. Іменні частини мови.

План


 1. Загальна характеристика самостійних та службових частин мови.

 2. Особливості іменних частин мови.

 3. Іменник. Вибір форм роду, числа, відмінка для іменника.

 4. Особливості використання іменників у ділових паперах.

 5. Прикметник. Поділ прикметників за значенням на якісні, відносні та присвійні.

 6. Особливості використання прикметників у ділових паперах.

 7. Числівник. Особливості відмінювання числівників.

 8. Зв'язок числівника з іменником.

 9. Займенник. Особливості використання займенників у ділових паперах.

Література

1. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

3. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. – К., 1995.

5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008. – С. 367-379.

6. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К., 2005.

7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.

8. Український орфографічний словник. – К., 2002.

9. Український правопис. – К., 1993.Виконати письмово.

1. Запишіть подані словосполучення у формі кличного відмінка.

Пан генерал, брат Іван, пан полковник, сестра Марина, товариш Андрій, пан директор, пані Лариса, пан Арнольд, пан Андрієвський Михайло Петрович, бабуся Олена.2. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини, поясніть їх правопис.

Юрист, свідок, суд, висновок, закон, термін, відповідач, строк, позов, телефон, лист, процес, вівторок, режим, суб’єкт, нотаріат, консультант, правопорядок, законодавець, правовик.3. За поданим зразком утворіть від кількісних числівників порядкові та складні прикметники. Поясніть написання. Підкреслені числівники провідміняйте.

Зразок: 5 років – п’ятий рік – п’ятирічний.

12 поверхів, 200 кілометрів, 43 роки, 34 тонни, 156 метрів, 4 місяці, 2 години, 28 градусів, 155 років.

4. Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки. Знайдіть займенники і визначте, до яких розрядів вони належать.

Виконуючи покладену законом функцію захисту адвокат повинен домагатися того щоб у результаті дослідження доказів у суді була встановлена істина.

Захисник висловлює свою думку про значення перевірених доказів у справі про наявність обставин які виправдовують підсудного чи пом'якшують його відповідальність а також свої міркування з приво­ду застосування закону. На відміну від прокурора відмова захисника в судовому засіданні від захисту підсудного не допускається. Захис­ник не заміняє підсудного а діє поряд з ним. Водночас він є самостій­ним учасником кримінального процесу і як правило не залежить від підсудного у визначенні тактики захисту своєї позиції у справі. На­віть якщо підзахисний визнає себе винним захисник вправі за наявно­сті для цього підстав відстоювати перед судом його невинність або меншу винність (Посібник).

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 12

Тема. Специфіка вживання дієслівних форм у ділових паперах.

Вживання прислівників у професійному спілкуванні.

План


 1. Нормативні аспекти дієслова.

 2. Система дієслівних форм.

 3. Дієвідміни дієслів.

 4. Творення форм наказового способу.

 5. Творення і правопис дієприкметників.

 6. Творення і правопис дієприслівників.

 7. Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах.

 8. Вживання прислівників у професійному спілкуванні.

Література

1. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

3. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. – К., 1995.

5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008. – С. 367-379.

6. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К., 2005.

7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.8. Український орфографічний словник. – К., 2002.

9. Український правопис. – К., 1993.Виконати письмово

1. Доберіть до поданих дієслів відповідні слова і запишіть у формі словосполучень.

Виправдати, захистити, доказати, розкрити, дослідити, запропонувати, вирішити, нагадати, завершити, зацікавити, передбачити, одержати; перекладати, доручати, представляти, курсувати, вибирати, вибачати, наголошувати, затверджувати, забезпечувати, вносити, охоплювати, збирати, підтримувати, надавати, підписувати.

2. Перепишіть текст. Знайдіть дієслова. Визначте час, число, особу.

Завдання прокурора - допомогти учасникам процесу співставити між собою розрізнені докази, відкинути все непотрібне, зайве і прийти до обґрунтованих висновків. Прокурор не може в обґрунтуванні своїх висновків посилатися на ті чи інші факти, беручи без доказування за істинні, достовірні, і, навпаки, безпідставно відкидати інші факти, як такі, які не відповідають дійсності. Прокурор у кожному випадку повинен обґрунтувати, чому він довіряє одним доказам і не довіряє іншим, вважає їх такими, які не мають значення для справи.

3. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники і складіть з ними 7 речень, які б вказували на ваше професійне спря­мування.

Затверджувати, спостерігати, відповідати, перемагати, розмовляти, вивчати, слухати, готувати, працю­вати, складати, дбати, прагнути, усвідомлювати, керувати, приймати, виконувати, контактувати, перетворювати, слугувати, використовувати, відкривати, порівнювати, заявляти, завершувати, обґрун­тувати, налагоджувати, виникати, реагувати, здобувати, переносити, доказувати, розуміти.

4. Напишіть один із видів службових листів.

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 13

Тема. Мовна система граматичних форм і категорій.

Особливості вживання сполучників, прийменників;

роль часток у діловому мовленні.

План


 1. Службові частини мови, їх роль у реченні.

 2. Види прийменників. Написання складних прийменників.

 3. Особливості вживання прийменників у текстах професійного спрямування:

  • прийменник ПО;

  • прийменник ПРИ;

  • прийменник В(У).

 1. Особливості використання прийменників у ділових паперах.

 2. Сполучник як частина мови. Розряди сполучників за значенням.

 3. Частки. Класифікація часток за значенням.

Література

1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. . – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

2. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник. – К., 2005.

3. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. – К., 1995.

5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008. – С. 367-379.

6. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К., 2005.

7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.8. Український правопис. – К., 1993.

Виконати письмово

1. Побудуйте речення з поданими прийменниковими конструкціями. Поясніть їх правопис.

На захист, на адресу, згідно з законом, за наказом, на прохання, на вимогу, за дорученням, взяти до уваги, взяти до відома, у повному обсязі, на користь, за контрактом, за згодою, на підставі, за участю, з усіх питань, з метою, відповідно до.

2. Перекладіть прийменникові конструкції українською мовою.

Называть по имени, по требованию, замечания по теме, обратиться по адресу, по специальности, по течению, по семейным обстоятельствам, по согласию сторон, по постановлению, по приказу директора, по необходимости, по совместительству, обратиться по вопросу, конференция по проблеме, действовать по обстоятельствам, ответчик по делу, осталось по наследству, по состоянию на 10 мая, предложения по улучшению, по факсу, бюро по трудоустройству, в защиту, при анализе событий.3. Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки. Підкресліть сполучники і частки; поясніть, яку роль вони виконують у реченнях.

Обвинувачення не може базуватися на припущеннях свідків їх неконкретних і суперечливих показаннях. Показання свідків не можуть бути відкинуті лише на тій підставі що ці свідки перебувають у родинних відносинах з підсудним. Промова-обвинувачення не може ґрунтуватися лише на показаннях свідків зацікавлених у результатах справи. Особливо критично слід ставитися до показань свідків які перебувають у ворожих стосунках з підсудним або в його підлеглості малолітніх і неповнолітніх свідків враховуючи можливість їхнього помилкового уявлення про повідомлені факти. Одним із важливих джерел доказів і одночасно засобом захисту від висунутого звинувачення є показання підсудного.4. Написати наказ по академії про переведення студента на заочну форму навчання (Див. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003. –

С. 69-75.)

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Практичне заняття № 14Тема. Синтаксичні засоби мови. Пунктуаційна

нормативність мови документів.

План

 1. Синтаксис, його одиниці. Види зв’язку слів у словосполученні.

 2. Особливості синтаксичної структури текстів професійного спрямування:

  • просте речення в тексті документа; перевага розповідних речень над іншими типами простих речень;

  • порядок слів у реченні (прямий, інверсійний);

  • присудок у текстах документів; розщеплений присудок як специфіка мови документів;

  • особливості узгодження присудка з підметом (складні випадки);

  • функції вставних конструкцій та однорідних членів речення у мові документів);

  • активні й пасивні, а також інфінітивні конструкції в українському справочинстві.

3. Основні правила вживання розділових знаків у складних реченнях професійного мовлення.

Література

1. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник. – К., 2005.

2. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – К., 2007.

3. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. – К., 1995.4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К, 2008.

Виконати письмово

1. Визначте, які поєднання слів не є словосполученнями. У словосполученнях визначити спосіб підрядного зв’язку (узгодження, керування, прилягання). Облизня піймати, Верховна рада, промислове коло, чинник життя, ринкові відносини, інститут президентства, процес відродження, воля народу, інтегрувати чим швидше, велич нації, народний Рух України, існує одвічно, видана щойно, успіх справи, радник Президента, проводити акцію, проекти й закони, історична пам'ять, відродження свідомості, почався вчасно, буду прагнути, тричі на рік, Свято матері, більш важливий, вічна весна, потрібний державі, небо синіло, користуючись довідником.

2. Запишіть речення, розставте розділові знаки, поясніть правила їх вживання. Визначте види речень: 1) за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні); 2) за емоційним забарвленням (окличні, неокличні); 3) за будовою (прості, складні – сурядне, підрядне); 4) за складом граматичної основи (односкладні, двоскладні); 5) за другорядними членами речення (поширені, непоширені); 6) за пропущеними членами речення (повні, неповні); 7) за ускладнюючими конструкціями.

1. Місцевий референдум це форма прийняття територіальною грома­дою рішень з питань що належать до компетенції місцевого самовряду­вання шляхом прямого голосування. 2. Інтелектуальний потенціал Украї­ни надійне джерело кадрового забезпечення державної служби. 3. Підви­щення кваліфікації державних службовців здійснюється не рідше одного разу на 5 років а для фахівців уперше прийнятих на державну службу протягом першого року їх роботи. 3. Налагодження міжнародного співро­бітництва зумовлює необхідність розв'язання таких завдань створення та запровадження довгострокової програми міжнародного співробітництва з підготовки і перепідготовки державних службовців України запроваджен­ня контрактної системи обміну педагогічними та науковими працівниками системи державної служби створення спільних із іноземними державами центрів навчання державних службовців. 4. Облдержадміністрація у своїй діяльності видає три види розпоряджень з питань діяльності адміністрації з питань переміщення кадрів про відрядження. 5. Протокол засідання ко­легії підписує голова облдержадміністрації а в разі його відсутності пер­ший заступник голови облдержадміністрації. 6. Вся кореспонденція що надходить до облдержадміністрації приймається централізовано в одному місці в канцелярії.

Скачати 282.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка