Тема. Введення формул до електронних таблиць. Робота з аркушами. Опрацювання табличної інформаціїДата конвертації19.11.2018
Розмір66.5 Kb.
#65097
ТипУрок
Урок 42

Тема. Введення формул до електронних таблиць. Робота з аркушами. Опрацювання табличної інформації..

Дидактична мета. Вивчити поняття формула, їх функції та призначення, основні способи створення формул.

Хід уроку 1. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальна бесіда з класом.

Орієнтовні питання. 1. Орієнтовні питання.

 2. Що таке електронна таблиця?

 3. Які функції і призначення електронних таблиць?

 4. Назвіть спеціальні елементи вікна Excel і їх призначення.

 5. Що таке робоча книга?

 6. Які операції можна виконувати з аркушами?

 7. Які основні способи введення даних у клітинки?

 8. Які основні прийоми редагування даних у клітинках?

 9. Як записуються адреси комірок?

 10. Що таке маркер заповнення?

 11. Що таке діапазон? Як записати позначення прямокутного діапазону?

 12. Виконайте виділення діапазонів А3:В6, G5:H7 і D1:F10.

 13. Що таке формат даних? Назвіть формати даних, передбачені в Excel.

 14. Які числові формати існують в Excel?

 15. Як вирівнюються в комірці число, текст, логічне значення?

 16. Що є ознакою тексту?

 17. Як вирівняти дані по горизонталі і по вертикалі?

 18. Як задати розмір, гарнітуру і колір шрифту?

 19. Як створити новий стиль у ЕТ?

 20. Як застосувати стиль до діапазону?

 1. Мотивація навчання.

Формули – це найпотужніший засіб електронних таблиць для обробки табличних даних. А тому потрібно знати основні принципи створення формул і вміти ефективно використовувати їх у ваших електронних таблиць.

 1. Сприймання й усвідомлення: поняття формули.

Робота з формулами

Про формули в ЕТ

На попередніх уроках ми розглянули прийоми введення і форматування даних в електронних таблицях. Однак саме по собі введення даних не мало б особливого значення, якби в Excel не було потужних засобів для їх обробки. Основним інструментом для обробки даних в Excel є формули.Формули в Excel - це вирази, що описують обчислення в комірках.

Компоненти формул

Використовуючи формули, ви можете порівнювати дані в комірках, дода­вати і множити значення комірок, знаходити середні значення, об'єднувати вміст комірок тощо. Формули вписуються в рядок формул і можуть містити такі компоненти:

Символ = , яким починається запис формули (цей символ вводиться до комірки із клавіатури або викликається клацанням по кнопці = у рядку формул).

Оператори, тобто інструкції для виконання дій (наприклад, +, - , *).

Числа або текстові значення (наприклад, 0,12 або Доход).

Функції з набору вбудованих функцій Excel (наприклад, СУММ або COS).

Посилання на комірки і діапазони - ці компоненти присутні, якщо у формулу потрібно підставити значення, що містяться в інших комірках (наприклад, А2,СЗ:С15).

Зазначимо ще раз, що Excel вважає формулою будь-який запис у комірці, який починається із символу =. Однак запис формули можна почати і зі знаків + або -, при цьому наступний запис також буде сприйнятий як формула.

Наведемо приклади формул у комірках ЕТ: =С1*В1 =СУМ(А3:А12) =0,35*D7+1,4*F7

Введення формул до ЕТ

Формула, що набирається в електронній таблиці, як і будь-який інший запис, відображається у рядку формул. Однак є одна відмінність: після команди введення формули (натискання клавіші = або клацання по кнопці =) у рядку формул з'являються нові кнопки. Зміст їх простий: клацання по кнопці з червоним хрестиком скасовує внесені до формули зміни, а клацання по кнопці з зеленої «галочкою» дає команду на виконання формули, записаної у комірці. Завершити введення формули можна натисканням на клавішу Enter, або переміщенням курсора до іншої комірки, або клацанням по кнопці з зеленою галочкою в рядку формул.

Після команди введення запис формули в комірці зникає і з'являється результат її виконання або повідомлення про помилку. Відредагувати введену формулу можна як звичайний текст, введений до комірки. Для прикладу наберіть у комірці А4 формулу =А1+А2+АЗ. Потім відредагуйте її, замінивши на формулу =А1+А2*АЗ.

Не має значення, малими чи великими літерами набирається формула. Програма Excel автоматично перетворює всі літери на великі, як тільки подається команда на виконання обчислень.Оператори в Excel (арифметичні, порівняння тощо)

В електронних таблицях Excel є чотири види операторів: арифметичні, тек­стові, оператори порівняння й оператори посилань (адресні оператори).Арифметичні оператори

Ці оператори призначені для виконання арифметичних операцій над числами. У Excel можуть застосовуватися сім арифметичних операторів.

Арифметичні оператори

Символ оператора

Назва оператора

Приклад формули

Результат

+

Додавання

=1,5+2,2

3,7.

-

Віднімання

=6-5,5

0,5

-

Заперечення

=-33

-33

/

Ділення

=4/5

0,8

*

Множення

=5*6

30

^

Піднесення до степеня

=3^2

9

%

Відсоток

=25%

0,25

При введенні формул з арифметичними операторами потрібно враховувати порядок їх виконання. Якщо необхідно змінити звичайний порядок виконання операторів, застосовуються круглі дужки.

Оператори порівняння

У роботі з числами і текстом застосовуються оператори порівняння. Вони використовуються для надання твердженням значень ИСТИНА або ЛОЖЬ. Якщо твердження правильне, то комірці, що містить формулу, буде надано значення ИСТИНА. Якщо ж твердження неправильне, то до комірки буде занесене значення ЛОЖЬ.

Оператори порівняння

Символ оператора

Назва оператора

Приклад формули

Результат

=

Дорівнює

=2=3

ЛОЖЬ

>

Більше

=2>3

ЛОЖЬ

<

Менше

=2<3

ИСТИНА

>=

Більше або дорівнює

=2>=3

ЛОЖЬ

<=

Менше або дорівнює

=2<=3

ИСТИНА

<>

Не дорівнює

=2<>З

ИСТИНА

Текстовий оператор

В Excel є один текстовий оператор & або, інакше кажучи, амперсанд. Цей оператор об'єднує послідовності символів із різних комірок в одну послідов­ність, тому його називають також оператором об'єднання.

Нехай до комірок А1 і А2 введені слова «по» і «тяг» відповідно, а до комір­ки A3 записана формула =А1&А2, тоді результатом у комірці A3 буде слово "потяг".

Текстові значення у формулах беруть у лапки "...". Наприклад, щоб скласти ім'я файла Config.sys зі змісту двох комірок С1 і С2, що мають значення Config і. sys відповідно, потрібно записати формулу:

=С1&"."&С2

Адресні оператори

Адресні оператори використовуються при вказівці посилань на комірки та­блиці. Нагадаємо, що прямокутні діапазони комірок позначаються за допомогою двокрапки, наприклад, A3: F7 або JJ12:JN17. Коли в посиланні потрібно об'єд­нати два діапазони комірок, то діапазони записуються через кому, наприклад, A3:F7, B6: К13. Отже, вираз =СУМ (A3:F7, B6:К13, С5) означає додавання комі­рок прямокутних діапазонів A3 : F7 і В6: К13, а також комірки С5.

Двокрапка і кома, що використовуються при записуванні посилань на ко­мірки, саме і є адресними операторами. Ще один адресний оператор у Excel - це пробіл. За допомогою пробілу можна посилатися на ділянку перетину двох діапазонів. Наприклад, запис =СУМ (Fl: F8_F5: F13) означатиме додавання ко­мірок від F5 до F8 (тут символ _ позначає порожній пробіл, а не підкреслення).

Пріоритет операторів

Якщо до формули входять декілька операторів, то програма Excel визначає пріоритет цих операторів і призначає відповідну послідовність їх виконання. Наведемо загальний список операторів Excel у порядку зменшення їх пріоритету:

1. Адресні оператори.

2. Заперечення (використовується для вказівки від'ємних чисел: -1, -0,23 тощо).

3. Відсоток (%).

4. Піднесення до степеня ( ^ ).

5. Множення і ділення (* і /).

6. Додавання і віднімання ( + і -).

7. Об'єднання послідовностей символів ( & ).

8. Оператори порівняння ( = ,<,>, <=, >=, <>).

Якщо до формули входять оператори з однаковим пріоритетом, наприклад оператори множення і ділення, то вони виконуються в порядку зліва направо. Щоб змінити порядок виконання операторів, використовують круглі дужки.

Копіювання формул

Припустимо, вам потрібно ввести одну й ту саму формулу у суміжні ко­мірки. У цьому разі найзручніше скористатися маркером заповнення. Акти­візуйте комірку із початковою формулою і протягніть маркер через комірки, до яких потрібно скопіювати формулу. До цих комірок будуть занесені копії формул (із потрібними адресами!), а зміст комірок буде розрахований за цими формулами.

Як приклад розглянемо множення двох діапазонів-стовпців. Запишіть у діа­пазони А1:А6 і В1:В6 числа, а до комірки С1 занесіть формулу =А1*В1

Перетягніть маркер заповнення з комірки С2 до комірки, що розташована нижче, С2:С6. Результат множення двох стовпців буде поміщений у стовпець С.Відносні й абсолютні посилання

Обговоримо форми запису посилань у формулах. Це питання тісно пов'я­зане з принципами адресації комірок в електронних таблицях Excel. Дотепер усі посилання, що використовувалися, були відносними, тобто такими, у яких відлік необхідних комірок робиться від поточної комірки. Наприклад, якщо ви записали до комірки A3 формулу =А1+А2 і скопіювали цю формулу до комірки В5, то в цій комірці одержите формулу =В3+В4. При використанні відносних посилань дана первинна формула є операцією, при якій потрібно обчислити суму двох комірок, розташованих вище. Програма Excel використовує відносні по­силання за умовчанням.

Однак можливі випадки, коли зміна адреси в посиланнях на комірку неба­жана, наприклад, якщо до комірки записано постійний коефіцієнт, що застосо­вується у формулах. Тоді використовують абсолютні посилання, що не змі­нюються під час копіювання формули. Абсолютні посилання відрізняються від відносних наявністю знака долара $. Формула =$А$1 + $А$2, записана в аб­солютних посиланнях, не буде змінюватися при копіюванні або переміщенні до будь-якої комірки.

Щоб змінити відносне посилання на абсолютне, не обов'язково вручну ста­вити знаки $. Це робиться простіше за допомогою клавіші F4. Введіть відносне посилання до формули, а потім за допомогою послідовних натискань F4 оберіть форму запису посилання з ряду типу А1 - $А$1 - А$1 - $А1.

Абсолютні посилання вам часто траплятимуться в прикладах під час вив­чення питань обробки даних в електронних таблицях.


 1. Підсумок уроку.

На сьогоднішньому уроці ми вивчили поняття формули, принципи створення та застосовувати їх для обробки табличної інформації.

V. Домашнє завдання.

§3-4, ст.386-408.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка