Тема Загальнотеоретична юриспруденція як наука і навчальна дисципліна Юриспруденція та її складСторінка1/3
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0.59 Mb.
#39931
  1   2   3
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальнотеоретична юриспруденція як наука і навчальна дисципліна

 1. Юриспруденція та її склад.

 2. Загальнотеоретична юриспруденція як наука та навчальна дисципліна.

 3. Предмет загальнотеоретичної юриспруденції.

 4. Функції загальнотеоретичної юриспруденції.

 5. Поняття і зміст методології юриспруденції: основні підходи, методи, принципи, концепції та парадигми.


Теми рефератів:

1. Система юриспруденції.

2. Теорія права і теорія держави
Тема 2. Право та його властивості


 1. Поняття права та множинність його дефініцій

 2. Загальнообов’язковість як властивість права

 3. Нормативність як властивість права

 4. Системність як властивість права

 5. Формальна визначеність як властивість права

 6. Процесуальність як властивість права


Теми рефератів:

1. Праворозуміння та розуміння права

2. Ціннісно-нормативна теорія права
Тема 3. Право в системі соціального регулювання


 1. Соціальне регулювання: поняття та види.

 2. Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні.

 3. Співвідношення права та інших соціальних норм.

 4. Правове регулювання: поняття та структура.


Теми рефератів:

1. Співвідношення права та моралі

2. Індивідуальне правове регулювання
Тема 4. Правові норми


 1. Поняття та види правових норм

 2. Структура правових норм

 3. Поняття та види гіпотези правової норми

 4. Поняття та види диспозиції правової норми

 5. Поняття та види санкції правової норми

Теми рефератів:

1. Поняття та ознаки правової норми

2. Концепції структури правової норми
Тема 5. Форма (джерела) права


 1. Поняття та види джерел права. Джерела та форми права.

 2. Правовий звичай та його місце в сучасному праві.

 3. Юридичний прецедент. Види прецедентів. Структура прецеденту.

 4. Нормативно-правовий акт. Закони і підзаконні акти.

 5. Нормативний договір. Міжнародні і внутрішньодержавні договори.

 6. Сакральні тексти як джерела права.

 7. Юридична доктрина і коментар до юридичних текстів.


Теми рефератів:

1. Ієрархія джерел права

2. Юридична доктрина в Україні
Тема 6. Система права


 1. Поняття та складові системи права.

 2. Поділ права на приватне і публічне, матеріальне і процесуальне.

 3. Галузі права та інститути права. Предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування галузей права.

 4. Законодавство: поняття та склад.

 5. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів.


Теми рефератів:

1. Інкорпорація права

2. Правові спільності та їх структура
Тема 7. Субєкти права


 1. Поняття та види суб’єктів права

 2. Правосуб’єктність та її структура

 3. Фізичні особи як суб’єкти права

 4. Юридичні особи як суб’єкти права

 5. Особливості колективних суб’єктів права


Теми рефератів:

1. Поняття правового статусу особистості

2. Покоління прав людини
Тема 8. Реалізація та застосування права


 1. Поняття, ознаки та форми реалізації права.

 2. Безпосередня і правозастосовча реалізація права.

 3. Форми реалізації права: дотримання права, виконання права і використання права.

 4. Поняття та ознаки застосування права. Ідеологія застосування права

 5. Процес (стадії) правозастосовчої діяльності.

 6. Структура та види правозастосовчих актів.


Теми рефератів:

1. Акти реалізації права: поняття та види

2. Ідеологія правозастосування
Тема 9. Правові відносини.


 1. Поняття, ознаки та види правових відносин.

 2. Склад правовідносин.

 3. Зміст правовідносин.

 4. Передумови правовідносин.

 5. Юридичні факти та їх класифікація.


Теми рефератів:

1. Теорія абсолютних правовідносин

2. Фактичні склади: структура та ознаки
Тема 10. Правосвідомість і правова культура.


 1. Поняття і структура правосвідомості. Рівні правосвідомості. Види правосвідомості. Правосвідомість і право.

 2. Правова культура: поняття та структура. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Правовий менталітет.

 3. Правова соціалізація і правове виховання.

 4. Поняття та види деформацій правосвідомості.

 5. Професійна правосвідомість і професійна правова культура.


Теми рефератів:

1. Правова культура студентів-юристів

2. Аксіоми правосвідомості
Тема 11. Правова поведінка


 1. Поняття, ознаки та види правової поведінки.

 2. Поняття, ознаки та види правомірної поведінки. Правова активність особистості.

 3. Зловживання правом та його ознаки.

 4. Поняття, ознаки та види правопорушень. Юридичний склад правопорушення.

 5. Об’єктивно протиправне діяння та його ознаки.

 6. Причини правопорушень та шляхи їх усунення.


Теми рефератів:

1. Принцип незловживання правом

2. Правова активність особистості
Тема 12. Поняття і види юридичної відповідальності


 1. Ознаки та підстави юридичної відповідальності

 2. Мета і функції юридичної відповідальності

 3. Принципи юридичної відповідальності

 4. Види юридичної відповідальності

 5. Штрафна та відновна відповідальність


Теми рефератів:

1. Концепція відновної як правововідносини

2. Проспективна юридична відповідальність
Тема 13. Виникнення держави


 1. Основні теорії походження держави

 2. Закономірності виникнення держави

 3. Переддержава (чіфдом)

 4. Множинність шляхів формування держави


Теми рефератів:

1. Багатофакторна теорія походження держави

2. Держава та державність
Тема 14. Поняття, ознаки та типологія держави


 1. Поняття держави. Ознаки та атрибути держави.

 2. Сучасні підходи до вивчення держави.

 3. Сучасна держава. Сильна та слабка держава

 4. Основні критерії типології держав.

 5. Історичні типи держав.


Теми рефератів:

1. Скарбниця як критерій класифікації держав

2. Поняття сильної держави
Тема 15. Функції держави


 1. Поняття і види функцій держави.

 2. Мінімальна та максимальна держава.

 3. Форми здійснення функцій держави.

 4. Співвідношення понять «функції держави» і «державна політика».


Теми рефератів:

1. Номенклатура функцій сучасної держави

2. Інтеграційна функція сучасної держави
Тема 16. Форма держави


 1. Поняття та структура форми держави.

 2. Форма правління: поняття та види.

 3. Форма державного устрою: поняття та види.

 4. Державний режим та його види.


Теми рефератів:

1. Нетипові форми правління

2. Співвідношення державного та політичного режиму
Тема 17. Державна влада і механізм держави


 1. Поняття та види влади. Особливості державної влади.

 2. Інститути держави. Механізм держави: поняття, структура, принципи.

 3. Поділ органів держави на законодавчі, виконавчі і судові. Контрольна влада у сучасній державі.

 4. Бюрократія і бюрократизм у механізмі держави.

 5. Державне управління і місцеве самоврядування.


Теми рефератів:

1. Легітимна та нелегітимна державна влада

2. Інститути контрольної влади України
Тема 18. Громадянське суспільство і держава


 1. Суспільство: поняття та структура.

 2. Політична система суспільства: структура та функції. Держава в політичній системі суспільства.

 3. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.

 4. Принципи та механізм взаємодії громадянського суспільства та держави.


Теми рефератів:

1. Поняття політичного плюралізму у сучасній державі

2. Зародження ідей громадянського суспільства
Тема 19. Демократична, правова і соціальна держава


 1. Становлення та розвиток теорії демократії. Сучасні теорії демократичної держави. Поняття та ознаки демократичної держави.

 2. Становлення та розвиток концепції правової держави.

 3. Поняття та ознаки правової держави.

 4. Становлення та розвиток концепції соціальної держави.

 5. Поняття та ознаки соціальної держави.


Теми рефератів:

1. Верховенство права та правова держава

2. Правова та конституційна держава
Тема 20. Держава і цивілізація


 1. Цивілізація: поняття та типи.

 2. Правові традиції. Акультурація та декультурація. Рецепція права

 3. Діалог цивілізацій. Роль права та держави у міжцивілізаційних відносинах.

 4. Глобальні проблеми людства, права і держава.


Теми рефератів:

1. Цивілізаційна приналежність українського права та держави

2. Західна та Східна правові традиції

САМОСТІЙНА РОБОТА
Виконання тестових завдань
Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальнотеоретичної юриспруденції»

1. Вкажіть соціальну норму:

а) звичаї

б) технічні стандарти

в) правила віршоскладення

г) правила гри в покер


2. Елемент структури правової норми:

а) припис

б) заохочення

в) диспозиція

г) дозволення
3. Назвіть елемент правовідносин:

а) правова норма

б) юридична особа

в) правова поведінка

г) нормативно-правовий акт
4. Вкажіть об’єкт правовідносин:

а) юридичний факт

б) юридичний обов’язок

в) художній твір

г) суб’єктивне право
5. До складу правопорушення не входить:

а) протиправне діяння

б) причинена шкода

в) винність

г) вина
6. Вкажіть стадію процесу застосування права:

а) установлення правової норми

б) розгляд фактичної основи справи

в) здійснення рішення

г) контроль за здійсненням рішення

7. Виділити акт застосування права:

а) заповіт громадянина

б) протест прокурора

в) правила внутрішнього трудового розпорядку

г) заява та прийом на роботу


8. Основна вимога законності:

а) справедливість

б) гуманізм

в) забезпечення прав громадян

г) професіоналізм
9. Подолання прогалин у праві здійснюється:

а) законним шляхом

б) офіційним шляхом

в) шляхом міжгалузевої аналогії

г) шляхи прийняття правової норми
10. Вимога правильного застосування права:

а) послідовність

б) невідвертість

в) обґрунтованість

г) легітимність
11. Джерело права:

а) правова свідомість

б) правовий звичай

в) правова наука

г) юридичний факт
12. Система права включає:

а) правові норми

б) правові відносини

в) правову поведінку

г) правові акти
13. Тлумачення права:

а) суспільна думка про право

б) опублікування нормативного акту

в) пояснення тексту правової норми

г) правове мислення
14. Легітимність державної влади означає:

а) законність

б) стійкість

в) підтримку народом

г) застосування прецеденту
15. Відносини людини і держави в республіці висловлюється поняттям:

а) особистість

б) громадянин

в) підданий

г) юридична особа

16.Сучасна держава характеризується як:

а) знаряддя класового панування

б) система утримання державної влади

в) засіб суспільного компромісу

г) громадянське суспільство

17.Держава як сукупність влади, території та населення виражає:

а) юридичний підхід до держави

б) соціологічний підхід до держави

в) класичний підхід до держави

г) інструментальний підхід держави
18. Головна проблема державного примусу в сучасному суспільстві:

а) бути ефективним

б) бути правовим

в) бути легальним

г) бути легітимним
19. Сучасна теорія пов’язує виникнення держави:

а) з моментом виникнення людського суспільства

б) з моментом розподілу суспільства на класи

в)у зв’язку з неолітичною революцією

г) у зв’язку з інформаційною революцією

20.Наявність бюрократії в державі:

а)її характерна риса

б) явище держаного життя, яке можна подолати

в) зло державного життя

г) досягнення держави


21. Різновидом електоральної системи не є:

а) пропорційна система

б) мажоритарна система

в) партійна система

г) система відносної більшості
22. Не є інститутом контрольної влади:

а) прокуратура

б) пільгова служба

в) омбудсмен (народний правозахисник)

г) рахункова палата
23. Зовнішня політика держави здійснюється:

а) парламентом

б) главою держави

в) главою виконавчої влади

г) кабінетом міністрів
24. Виділити безпосередню передумову правовідношення:

а) юридичні факти

б) суб’єкти права

в) правові норми

г) нормативно-правові акти
25. Застосування права представляє собою:

а) нормативне регулювання

б) піднормативне регулювання

в) індивідуальне регулювання

г) соціальне регулювання
26. Стадією правозастосувальної діяльності не є:

а) аналіз фактичної основи справи

б) винесення рішення

в) здійснення рішення

г) типологія правової норми
27. Субсидіарне застосування права це:

а) аналогія закону

б) міжгалузева аналогія закону

в) аналогія права

г) образ права
28. Резолютивна частина акту застосування права є:

а) третьою частиною акта застосування права

б) четвертою частиною акта застосування права

в) п’ятою частиною акта застосування права

г) другою частиною акта застосування права
29. Дуалізм приватного права означає поділення права на:

а) приватне та публічне

б) цивільне та сімейне

в) цивільне та торгівельне

г) природне та позитивне
30. Визначальна особливість континентальної правової сім’ї в наявності:

а) речового права

б) зобов’язального права

в) контрактного права

г) кримінальне право
31. Характерною рисою англійського права є відсутність:

а) кодифікації

б) систематизації законодавства

в) нормативного тлумачення

г) видання законів
32. Традиційна правова сім’я основним джерелом права має:

а) судову практику

б) правові звичаї

в) юридичну доктрину

г) правовий договір
33. Яка з названих правових систем є персональною:

а) міжнародно-правова система

б) звичаєво-правова система

в) релігійна правова система

г) інтегративна правова система
34. Виділіть джерело права:

а) правове усвідомлення

б) правовий звичай

в) правознавство

г) правові відносини
35. Назвіть форму правового виховання:

а) правове навчання

б) правова інформованість

в) правова активність

г) юридична клініка
36. Виділіть правову поведінку:

а) злочин

б) повага до закону

в) правовий нігілізм

г) юридична відповідальність
37. В зміст правовідносин не включають:

а) суб’єктивні права

б) фактична поведінка суб’єктів права

в) правосуб’єктність

г) юридичні обов’язки
38. Не відносяться до правової ідеології:

а) правові традиції

б) правові поняття

в) правові принципи

г) правові аксіоми
39. Правова культура особи включає:

а) правомірну поведінку

б) правове положення

в) деліктоздатність особи

г) правові відносини
40. Елементом правової культури суспільства є:

а) юридична відповідальність

б) юридичний факт

в) юридична наука

г) заохочувальна норма
41. Серед складових правової психології:

а) правові звички

б) правові знання

в) правові категорії

г) правовий образ
42. В склад правопорушення включається:

а) санкція

б) спричинення шкоди

в) винність

г) правові наслідки
43. Юридична відповідальність представляє собою:

а) противоправне діяння

б) правовий нігілізм

в) юридичний факт

г) правовий норматив
44. Вкажіть елемент динаміки держави:

а) державний режим

б) форма правління

в) форма державного устрою

г) механізм держави
45. Вкажіть інститут держави:

а) політичні партії

б) омбудсман

в) муніципалітет

г) корпорація

46. До ознак права не відносяться:

а) нормативність

б) державна забезпеченість

в) формальна визначеність

г) рекомендованість


47. Видами соціальних норм є:

а) звичай

б) мораль

в) філософія

г) релігія
48. Структура норми права не включає :

а) преамбулу

б) гіпотезу

в) санкцію

г) диспозицію
49. В структуру суб’єктивного права не входять:

а) право дії

б) право на заяву

в) право вимоги

г) право домагання
50. Форми правового виховання:

а) правове навчання

б) правотворення

в) правова поведінка

г) правозастосування
51. Джерелами права не являються:

а) правовий звичай

б) юридичний прецедент

в) правова ідеологія

г) правова доктрина
52. До форм систематизації права не відносяться:

а) кодифікація

б) інкорпорація

в) консолідація

г) конкретизація
53. Не відносяться до формам реалізації права :

а) застосування права

б) використання права

в) виконання права

г) дотримання права
54. У структурі застосування права немає:

а) мотивуючої частини

б) описової частини

в) офіціальної частини

г) резолютивної частини
55. До видів правосвідомості не відносять:

а) буденну

б) професійну

в) спеціальну

г) компетентну
56. Шляхами усунення прогалин в праві є:

а) аналогія закону

б) правотворення

в) аналогія права

г) субсидіарне застосування права
57. Яка з гілок державної влади знаходиться у стадії становлення:

а) законодавча

б) контрольна

в) виконавча

г) судова
58. Що з перерахованого не є ресурсом владарювання:

а) авторитет

б) насилля

в) багатство

г) знання
59. Аспекти співвідношення права і держави не включає:

а) єдинство

б) відмінності

в) взаємозв’язок

г) протистояння
60. Право як засіб контролю за державою:

а) правова держава

б) поділ влади

в) юридична відповідальність

г) правовий режим
61. Який з названих регуляторів є нормативним :

а) ціннісний

б) директивний

в)звичайний

г)конформістський
62. Виділіть соціальну норму:

а) технічне правило

б) судове рішення

в) наказ про прийняття на роботу

г) …………………..
63. Не відноситься до прийомів правового регулювання :

а) забов’язання

б) рекомендації

в) покарання

г) дозвіл
64. Не розглядається як властивості права :

а) формальна визначеність

б) загальнообов’язкова нормативність

в) справедливість

г) системність

65. Що означає правовий………..

а) визнання множинності джерел права

б) розподіл на приватне та публічне право

в) розподіл на матеріальне та процесуальне право

г)визнання множинності правових норм


66. Не є догматичною юриспруденцією :

а) конституційне право

б) морське право

в) кримінологія

г) податкове право
67. Мононорми не мали форму :

а) міфу


б) звичаю

в) правової норми

г) ритуалу
68. Не є ознаками ……………….. права :

а) Примірювальна процедура

б) Еквівалентність

в) письмова форма

г) самозахист
69. Як називають постіндустріальний стан на шляху до державної організації суспільства :

а) князівство

б) патерналізм

в) каста


г) чіфдом
70. Виділіть теорію похідну виникнення держави :

а) насильницька

б) аристократична

в) об’єднувальна

г) плутократична
71. Не є властивостями державної влади :

а) верховенство

б) справедливість

в)універсальність

г)єдність
Навчальна література з усієї дисципліни:
-Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : Учебник / Под ред. Ю. Н. Оборотова. – О. : Фенікс, 2011. – 432 с.

-Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс) : экзаменационный справочник / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид.л–ра, 2004. – 184 с.

-Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права : навч. Посіб. / П.М. Рабінович. – Вид. 10-е,доп. – Львів : Край,2008.

-Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І.Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.

-Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 428 с.

-Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. – 3-е вид. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 524 с.

-Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

-Крестовська Н. М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.

-Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 575 с.

-Общая теория государства и права. Академический курс в 3–х томах / отв. ред. М. Н. Марченко. – 2–е изд. – М. : Зерцало, 2001.


Додаткова література
До теми 1.

 1. Бандура О. О. Правознавство в системі наукового знання. Аксіолого-гносеологічний підхід : моногр. / О. О. Бандура. – К. : КНУВС, 2010. – 272 с.

 2. Васильев А. М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А. М. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 264 с.

 3. Дудченко В.В. Роль методології юридичної науки у становленні новаційного науково-правового мислення / В. В. Дудченко, Д. Г. Манько // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.праць. – О. : Юрид.літ, 2003. – Вип. 21. – С.13–17.

 4. Керимов Д.А. Методология права : Предмет, функции, проблемы философии права / Д. А. Керимов. – М. : Аванта+, 2000. – 560 с.

 5. Мартышин О.В. Общетеоретические юридические науки и их соотношение / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 5–11.

 6. Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма – Инфра-М, 1998. – 288 с.

 7. Оборотов Ю. Н. Методология юридической науки в эпоху постмодерна / Ю. Н. Оборотов // Юридический вестник. – 2002. – №4. – С.81–85.

 8. Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденція – теория государства и права нового времени / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – Т. VIII. – С. 54–62.

 9. Оборотов Ю. Н. Актуализация методологической функции общетеоретической юриспруденции / Ю. Н. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67. – С. 99–105.

 10. Поцелуев Е. Л. Современное состояние теории государства и права: Кризис или поиск собственной идентичности ? / Е. Л. Поцелуев //Правоведение . – 2004. – № 2. – С. 154–165.


До теми 2.

 1. Аннерс Э. История европейского права / Эрик Аннерс ; пер. со швед. – М. : Наука, 1994. – 398 с.

 2. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.

 3. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман. – 2-е изд. – М. : Инфра-М – Норма, 1998. – 623 с.

 4. Георгиевский Э. В. К вопросу о характере и степени конфликтности в первобытном стаде / Э. В. Георгиевский // Сибирский Юридический Вестник. – 2005. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229718

 5. Думанов Х. М. Матриархат / Х. М. Думанов, А. И. Першиц // Вестник Российской Академии Наук. – 2000. – Т. 70. – № 7. – С. 621–627.

 6. Думанов Х. М. Мононорматика и начальное право / Х. М. Думанов, А. И. Першиц // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 85–91; 2001. – № 9. – С. 98–103.

 7. Завальнюк В. В. Антропологічне осягнення правової реальності: юриспруденція на перетині епох : моногр. / В. В. Завальнюк. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – 208 с.

 8. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : учеб. пособ. / Т. В. Кашанина. – М. : Высшее образование, 2008. – 358 с.

 9. Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии : моногр. / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – 160 с.

 10. Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / [Ю.М. Оборотов, В.В. Завальнюк, В.В. Дудченко та ін.]; за ред.. Ю.М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 488с.До теми 3.

 1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.

 2. Акопян Д. А. Юридическое (нормативное) и этическое (нравственное) понимание права / Д. А. Акопян // Правоведение. – 2005. – № 6. – С. 220–231.

 3. Байтин М. И. Сущность права: Современное нормативное правопонимание на грани двух веков / М. И. Байтин. – 2–е изд., доп. – М. : Право и государство, 2005. – 543 с.

 4. Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву / И. Ю. Козлихин // Правоведение. – 2006. – № 1. – С. 31–40.

 5. Нерсесянц В. С. Право – математика свободы / В. С. Нерсесянц. – М. : Юрист, 1996. – 280 с.

 6. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере : вопросы теории (от познания к постижению права) : моногр. / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2002 . – 280 с.

 7. Оборотов Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права / Ю. Оборотов // Право України. – 2011. – № 1. – С. 55–61.

 8. Петришин О. Праворозуміння у вітчизняній теорії права: загально соціальний контекст / О. Петришин // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 39–49.

 9. Рабінович П. Праворозуміння «природне» та «легістське» : неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. – № 3. – С. 65–70.

 10. Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: Интегративный тип современного правопонимания / Р. А. Ромашов // Правоведение. – 2005. – № 1. – С. 4–12.


До теми 4.

 1. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С. С. – М. : Статут, 1999. – 712 c.

 2. Ведяхин В. М. Понятие и классификация принципов права / В. М. Ведяхин, К. В. Ведяхина // Право и политика. – 2002. – № 4. – С. 19–28.

 3. Коростей В. Про функції права / В. Коростей // Право України. – 2004. – № 9. – С. 122–128.

 4. Максимов С. До питання про засади права: спроба систематизації / С. Максимов // Право України. – 2011. – № 8. – С. 38–45.

 5. Матузов Н. И. О праве в объективном и субъективном смысле: Гносеологический аспект / Н. И. Матузов //Правоведение. – 1999. – № 4. – С. 129–143.

 6. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : моногр. / С. П. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 240 с.

 7. Поляков А. В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации / А. В. Поляков // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 26–43.

 8. Скурко Е. В. Правовые принципы в правовой системе, системе права и системе законодательства: Теория и практика / Е. В. Скурко // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 55–61.

 9. Скурко Е. В. Принципы права : моногр. / Е. В. Скурко. – М. : Ось–89, 2008. – 192 с.

 10. Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии : моногр. / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л–ра, 2001. – 160 с.


До теми 5.


 1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.

 2. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учеб. / А. Б. Венгеров. – М. : Омега–Л, 2004. – 608 с.

 3. Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / [Ю.М. Оборотов, В.В. Завальнюк, В.В. Дудченко та ін.]; за ред.. Ю.М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 488с.

 4. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и филосфии права : учеб. пособ. / О. Э. Лейст. – М. : Зерцало–М, 2011. – 352 с.

 5. Ллойд Д. Идея права / Деннис Ллойд ; пер. с англ. М. А. Юмашева, Ю. М. Юмашева. – 2-е изд., науч. – М. : Книгодел, 2004. – 416 с.

 6. Малый А. Ф. Государственная власть как правовая категория / А. Ф. Малый // Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 94–99.

 7. Минниахметов Р. Г. Еще раз о соотношении права и государства / Р. Г. Минниахметов // Право и политика. – 2005. – № 3. – С. 37–42.

 8. Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма – Инфра-М, 1998. – 288 с.

 9. Орзих М. Ф. Личность и право / М. Ф. Орзих. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 312 с.

 10. Протасов В. Н. Лекции по общей теории права и теории государства / В. Н. Протасов, Н. В. Протасова. – М. : Городец, 2010. – 752 с.До теми 6.

 1. Берман Г. Дж. Вера и закон: Примирение права и религии / Гарольд Берман ; пер. с англ. – М. : Ad marginem, 1999. – 431 с.

 2. Букреев В. И. Этика права. От истоков этики права к мировоззрению : учебное пособие / В. И. Букреев, И. Н. Римская – М. : Юрайт, 1999. – 336 с.

 3. Вовк Д. О.Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення: моногр. / Д. О. Вовк. – Х. : Право, 2009. – 224 с.

 4. Лапаева В. В. Право и політика : Из науч. публицистики / В. В. Лапаева. – М. : Норма, 2005. – 128 с.

 5. Лукашева Е. А. Политика, право, мораль / Е. А. Лукашева. – М. : Наука, 1986. – 264 с.

 6. Мальцев Г. В. Нравственные основания права : моногр. / Г. В. Мальцев. – Изд. 2-е. – М : Изд-во СГУ, 2009. – 552 с.

 7. Плахов В. Д. Социальные нормы и девиантное поведение / В. Д. Плахов // Юридическая мысль. – 2002. – № 2. – С. 91–104.

 8. Поляков А. В. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный подход : учебник / А. В. Поляков, Е. В. Тимошина. – СПб. : Издательский Дом Санкт-Петербургск. гос. ун-та, 2005. – 472 с.

 9. Фуллер Л. Мораль права / Лон Л. Фуллер ; пер. с англ. Т. Даниловой. – М. ИРИСЭН, 2007. – 308 с.

 10. Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение права и морали / Г. Л. А. Харт ; пер с англ. // Правоведение. – 2005. – № 5. – С. 104–136.


До теми 7.

 1. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Жан-Луи Бержель ; под общ. ред. В. И. Даниленко ; пер. с фр. – М. : NOTABENE, 2000. – 576 с.

 2. Богуцький П. Правовий режим: методологічні рівні дослідження / П. П. Богуцький // Право України. – № 1-2. – 2013. – С. 317–323.

 3. Иванников И. А. Теория государства и права : учеб. / И. А. Иванников. – М. : РИОР ИНФРА–М ; Академцентр, 2012. – 352 с.

 4. Ляшенко Р. Д. Функціональне призначення презумпцій в праві / Р. Д. Ляшенко // Ученый записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – Т. 22 (61). – № 1. – С. 316–322.

 5. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве / Малько А.В. – М. : Юристъ, 2003. – 256 с.

 6. Мотовиловкер Е. Я. Законный интерес и субъективное гражданское право / Е. Я. Мотовиловкер // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 210–217.

 7. Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права / В. А. Сапун. – СПб. :Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2002. – 156 с.

 8. Субочев В. В. Законные интересы / В. В. Субочев ; под ред. А. В. Малько. – М. : Норма, 2012. – 496 с.

 9. Ульяновська О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінності / О. Ульяновська // Право України. – 2005. – № 6. – С. 101–102.

 10. Филимонова И. В. Юридические фикции в праве России: история и современность : моногр. / И. В. Филимонова. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 376 с.


До теми 8.

 1. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С. С. – М. : Статут, 1999. – 712 c.

 2. Жинкин С. А. Некоторые аспекты понятия эффективности норм права / С. А. Жинкин // Правоведение. – 2004. – № 1 (252). – С. 191–196.

 3. Заморська Л. До питання про визначення категорії «норма права» / Л. Заморська // Право України. – 2011. – № 4. – С. 159–164.

 4. Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції : моногр. / Л. І. Заморська ; за заг. ред. А. А. Козловського. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 167 с.

 5. Заморська Л. І. Категорія «структура норми права» як основа його нормативності / Л. І. Заморська // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-тут держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 50. – С. 19–25.

 6. Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация : монография / Ю. В. Кудрявцев. – М. : Юрид. лит., 1981. – 144 с.

 7. Оборотов І. Г. Темпоральні грані права : моногр. / І. Г. Оборотов. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 230 с.

 8. Пушняк О. В. Філософські проблеми виміру права у часі / О. В. Пушняк // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-тут держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005.– Вип. 29.– С. 123-129.

 9. Сенякин И. Н. Специальные нормы советского права / И. Н. Сенякин ; под ред. М. И. Байтина. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – 97 с.

 10. Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії / А. Хворостянкіна // Право України. – 2005. – №11. – С. 28–32.


До теми 9.

 1. Бошно С. В. Доктрина как форма и источник права / С. В. Бошно // Журнал российского права. – 2003. – № 12. – С. 70–79.

 2. Введение в украинское право / Под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

 3. Вопленко Н. Н. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции : моногр. / Н. Н. Вопленко, А. П. Рожнов. – Волгоград : Изд–во ВолГУ, 2004. – 205 с.

 4. Думанов Х. М. К уточнению понятия «обычное право» / Х. М. Думанов, А. И. Першиц // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 77–82.

 5. Истоки и источники права : очерки / Под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. – СПб. : С.-Петребург. ун-тет МВД России, 2006. – 810 с.

 6. Кононенко В. П. Судебный прецедент в международном и национальном праве : моногр. / В. П. Кононенко ; под ред. Л. Д. Тимченко. – О. : Фенікс, 2013. – 512 с.

 7. Котелевская И. В. Закон и подзаконный акт / И. В. Котелевская // Журнал российского права. – 2000. – № 2. – С. 34–41.

 8. Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособие / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2011. – 768 с.

 9. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : моногр. / Н. М. Пархоменко. – К. : Юрид.думка, 2008. – 336 с.

 10. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Х. : Право, 2008. – Т. 1. : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 728 с.


До теми 10.

 1. Байтин М. И. Метод регулирования в системе права: Виды и структура / М. И. Байтин, Д. Е. Петров // Журнал российского права. – 2006. – № 2. – С. 84–95.

 2. Байтин М. И. Основные отрасли современного права / М. И. Байтин, Д. Е. Петров //Право и политика. – 2004. – № 1. – С. 19–30

 3. Байтин М. И. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства / М. И. Байтин, Д. Е. Петров // Правоведение. –2004. – № 4. – С. 29–40

 4. Баландин В. Н. Проблема соотношения «материального» и «процессуального» в праве и ее значение для определения понятия «юридический процесс» / В. Н. Баландин, А. А. Павлушина // Журнал российского права. – 2002. – № 6. – С. 93–101.

 5. Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

 6. Євграфова Є. П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) : моногр. / Є. П. Євграфова. – К. : КНТ, 2007. – 184 с.

 7. Кононов А. А. Общенаучная концепция системы права / А. А. Кононов // Правоведение. – 2003. – №3. – С. 12–21.

 8. Майданник Р. А. Система права України: пошук оптимальної моделі : доповідь / Р. А. Майданник. – К. : АПрН України. Київський регіональний центр, 2009. – 36 с.

 9. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення / В. Ф. Сіренко [та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 217 с.

 10. Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність) / О. І. Ющик. – К. : Оріон, 2002. – 112 с.


До теми 11.

 1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.

 2. Ковальський В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

 3. Лозинська І. В. Методологічні засади правотворчості / І. В. Лозинська // Митна справа. – 2009. – № 6 (66), ч. 2. – С. 46–51.

 4. Лозинська І. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення / І. В. Лозинська // Митна справа. – 2011. – № 5 (77), ч. 2. – С. 18–21.

 5. Милушева Т. В. Государственная власть и правообразование / Т. В. Милушева // Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 2. – С. 201–202.

 6. Нашиц А. Правотворчество: теорія и законодательная техника / А. Нашиц. – М. : Прогресс, 1974. – 256 с.

 7. Плавич В. П. Сучасна правотворчість: Проблеми теорії і методології : моногр. / В. П. Плавич, С. В. Плавич. – О. : Астропринт, 2013. – 274 с.

 8. Сулейманов Б. Б. К вопросу о некоторых проблемах методологии правообразования / Б. Б. Сулейманов // Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 2. – С. 217–218.

 9. Тихомиров Ю. А. Юридическое проектирование: Критерии и ошибки / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – 2008. – № 2. – С. 3–9.

 10. Хижняк В. С. Влияние норм международного права на правообразование / В. С. Хижняк // Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 2. – С. 204–205.


До теми 12.

 1. Ахматов А. В. Юридический процесс:проблемы теории и практики / А. В. Ахматов. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова,2008. – 196 с.

 2. Бочаров Д. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми : Проблемні лекції / Д. Бочаров. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 73 с.

 3. Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

 4. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : моногр. / С. Д. Гусарєв. – К. : Знання, 2005. – 376 с.

 5. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права / Е. Г. Лукьянова. – М. : Норма, 2004. – 187 с.

 6. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В. Н. Протасов. – М. : Юристъ, 1991. – 144 с.

 7. Середа О. О. Правове регулювання суспільних відносин та правова процедура / О. О. Середа // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 1. – С. 79–82.

 8. Середа О. О. Деякі аспекти співвідношення понять «правова процедура» та «юридична процедура» у контексті сучасної юридичної науки / О. О. Середа // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-тут дер. і прав. ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – № 34 – С. 117–122.

 9. Теория юридического процесса / кол. авт. ; под ред. В. М. Горшенева. – Х. : Вища школа, 1985. – 192 с.

 10. Фатхутдінова О. В. Юридичний процес: основні підходи до поняття / О. В. Фатхутдінова // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – Вип. 9. – К. : Ін Юре, 1998. – C. 341–347.


До теми 13.

 1. Абдуллаев М. И. Права человека и закон: Историко–теоретические аспекты / М. И. Абдуллаев. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 320 с.

 2. Антонович М. Еволюція поняття прав людини / М. Антонович // Право України. – 2005. – №12. – С. 16–20.

 3. Архипов С. И. Субъект права: Теоретическое исследование / С. И. Архипов. – СПб. : Изд–во Р.Асланова Юридический Центр пресс, 2004. – 466 с.

 4. Балинский А. В. Защита прав человека как парадигма современного права: доктринальные подходы / А. В. Балинский// Актуальні проблеми держави і права : зб.наук.праць. – О. : Юрид.л-ра, 2005. – Вип. 24. – С. 205–209.

 5. Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. – М. :Норма,2008. – 448 с.

 6. Левченко И. П. Индивидуальный соціально-правовой статус личности / И. П. Левченко. – М. : Книжный мир, 2005. – 80 с.

 7. Орзих М. Ф.Личность и право / М. Ф. Орзих. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 262 с.

 8. Права человека и процессы глобализации современного мира/ под ред. Е. А. Лукашевой. – М. : Норма, 2005.– 462 c.

 9. Рабінович П. М.Права людини і громадянина: навч. посібник / Петро Мойсеєвич Рабінович, Микола Іванович Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 463 с.

 10. Селиванов В. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України: Правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / В. О. Селиванов. – К. : Логос, 2005. – 104 с.


До теми 14.

 1. Бобровник С. В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права / С. В. Бобровник // Правова держава. – 1996. – Вип.7. – С. 103 – 108.

 2. Власов Ю. Л. Правова система й реалізація права: проблеми зв’язку та взаємовпливу / Ю. Л. Власов // Правова держава. – 2005. – Вип. 16. – С. 142–149.

 3. Вопленко Н.Н. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: моногр. / Н. Н. Вопленко, А. П. Рожнов. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – 205 с.

 4. Гнатюк М. Д. Нетипові ситуації правозастосовчого процесу / М. Д. Гнатюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-тут держ. і прав. ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 30. –С. 107–114.

 5. Дія права: інтегративний аспект : моногр. /; відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2010. – 360 с.

 6. Завадская Л. Н. Механизм реализации права / Л. Н. Завадская. – М : Наука, 1992. – 288 с.

 7. Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов / В. В. Лазарев. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 1975. – 207 с.

 8. Тарасова А. Г. Юридическая процедура как средство обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина / А. Г. Тарасова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия «Юриспруденция». –2011. – №2. – С. 258–265.

 9. Уварова О. О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно-правового і позитивістського підходів до права / О. О. Уварова // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2. – С. 244–252.

 10. Уварова О. О. Про зміст і форму правозастосовних актів / О. О. Уварова // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4. – С. 207–213.


До теми 15.

 1. Гревцов Ю. И. Правовые отношения и осуществление права / Ю. И. Гревцов. – Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1987. – 128 с.

 2. Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения / Ю. И. Гревцов. – Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1981. – 83 с.

 3. Добробаба М. Б. Общая теория публичных правоотношений : моногр. / Добробаба М. Б., Лупарев Е. Б., Мокина Т. В. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 280 c.

 4. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве / В. Б. Исаков. – М. : Юрид. лит., 1984. – 144 с.

 5. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії / Г. Кікоть // Право України. – 2005. – №7. – С.109–111.

 6. Матузов Н. И. Общие правоотношения и их специфика / Н. И. Матузов // Правоведение. – 1976. – № 3. – С. 23–33.

 7. Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций / А. В. Поляков. – 2-е изд., доп. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с.

 8. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М. : Юрид.лит., 1974. – 348 с.

 9. Харитонова О. І. Деякі проблеми загальної теорії правовідносин // Актуальні проблеми держави і права 6 зб. наук. праць. –О. : Юрид.л-ра, 2003. – Вип.21. – С. 75–83.

 10. Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты : моногр. / А. М. Чувакова ; под ред. Ю. Н. Оборотова. – О. : Фенікс, 2009. – 112 с.


До теми 16.

 1. Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура : учеб. пособие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000. – 52 с.

 2. Головченко В. Особливості формування правової культури молоді / В. Головченко // Право України. – 2004. – №10. – С. 120-122.

 3. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – №4. – С.24.

 4. Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права / Л. Горбунова // Право України. – 2006. – №4. – С. 154–159.

 5. Гранат Н. Л. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления / Н. Л. Гранат // Юрист. – 1998. – № 11/12. – С. 2–8.

 6. Дмитрієнко Ю. М. Актуальні проблеми та перспективи постоталітарної української правосвідомості / Ю. М. Дмитрієнко // Держава і право. – 2003. – Вип. 21. – С. 24–31.

 7. Крижанівський А. Ф. Правова культура на перетині постмодерну і глобалізації / А. Ф. Крижанівський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – №1. – С.8–13.

 8. Мартышин О. В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2005. – № 4. – С. 9–17.

 9. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / НДІ будівництва та місцевого самоврядування АПрН України / Ю. П Битяк (ред.), І. В. Яковюк (ред.). – Х. : Право, 2007. – 248 c.

 10. Юрашевич Н. М. Правосознание и право: общность и различия / Н. М. Юрашевич // Государство и право. – 2005. – №7. – С. 69–74.


До теми 17.

 1. Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения судебной и законодательной власти / Р. Книпер // Государство и право. – 2003. – №8. – С. 5–9.

 2. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя / О. Костенко // Право України. – 2000. – № 6. – С. 57–59.

 3. Матвєєва Л. Г. Класифікація актів тлумачення права: проблема вибору критерію / Л. Г. Матвєєва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – Вип.18. –С. 46–51

 4. Михайлович Д. М. Толкование закона : моногр. / Д. М. Михайлович. – Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 198 с.

 5. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько–правових досліджень // Право України. – 2004. – № 8. – С. 21–25.

 6. Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду / І. Д. Сліденко. – О. : Фенікс, 2003. – 234 с.

 7. Соцуро Л. Неофициальное толкование норм права : учеб. пособие / Л. Соцуро. – М. : Профобразование, 2000. – 112 с.

 8. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора : учеб.пособ. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 381 с.

 9. Чулінда Л. І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно–правових актів : моногр. / Л. І. Чулінда. – К. : Атіка, 2006. – 152 с.

 10. Юдін З. М. Загальна теорія інтерпретації договору : моногр. / З. М. Юдін. – О. : Феннікс, 2008 – 156 с.


До теми 18.

 1. Вдовина Т. В. Понятие и виды социально–негативного поведения / Т. В. Вдовина // Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии. – 2005. – №1. – С. 164–176.

 2. Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики : монография / А. В. Волков. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 464 c.

 3. Завальнюк В. В. Антропологічне осягнення правової реальності: юриспруденція на перетині епох : моногр. / В. В. Завальнюк. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – 208 с.

 4. Зарубаева Е. Ю. Правомерное поведение: подходы к определению дефиниции, социальная значимость и типология [Електронний ресурс] / Е. Ю. Зарубаева // Сибирский Юридический Вестник. – 2005. – № 1. – Режим доступу до документа : http://law.edu.ru/magazine/document.asp?magID=6&magNum=1&mag
  Year=2005&articleID=1208353

 5. Кудрявцев В. Н. Право и поведение / В. Н. Кудрявцев. – М. : Юрид.лит., 1978. – 191 с.

 6. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В. Н. Кудрявцев. - М. : Наука, 1982. – 287 с.

 7. Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) / А. А.Малиновский. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 352 с.

 8. Минникес И. А. Объективно-противоправное деяние / И. А. Минникес // Российский юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 19-23.

 9. Поцелуев Е. Л. Виды правонарушений в современной учебной литературе по теории права: Критический анализ / Е. Л. Поцелуев // Правоведение. – 2004. – № 5. – С. 244–257.

 10. Пьянов Н. А. Правовое поведение: понятие и виды [Електронний ресурс] / Н. А. Пьянов // Сибирский Юридический Вестник. – 2004. – № 4. – Режим доступу до документа : http://law.edu.ru/magazine/document.asp?magID=6&magNum=4&
  magYear=2004&articleID=1184477


До теми 19.

 1. Басін К. В. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності // Правова держава. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-тут держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 14. – С.108–114.

 2. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006. – №1. – С.50–54.

 3. Біляк О. М. Інститут юридичної відповідальності: сучасні проблеми і тенденції розвитку / О. М. Біляк // Правова держава. – 2003. – Вип. 14. – С. 101–107.

 4. Ветютнев Ю. Ю. О позитивной юридической ответственности / Ю. Ю. Ветютнев // Право и политика. – 2005. – №5(65). – С.146–148.

 5. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности / Н. В. Витрук. – М. : Норма, 2009. – 259 с.

 6. Головченко В. Юридична відповідальність: позитивний і ретроспективний аспект В. Головченко // Юридична Україна. – 2004. – №7. – С. 4–7.

 7. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання / О. Зелена // Право України. – 2003. – №4. – С. 21–26.

 8. Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. Липинский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 387 с.

 9. Лук’янець Д. Типологія юридичної відповідальності / Д. Лук’янець // Юридична Україна. – 2004. – №3. – С. 4–10.

 10. Хачатуров Р. Л. Общая теорія юридической ответственности : моногр. / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2007. – 950 с.


До теми 20.

 1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.

 2. Вопленко Н. Н. Понятие и принципы правового порядка / Н. Н. Вопленко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2006. – № 4. – С. 6–16.

 3. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності / Л. Горбунова // Право України. – 2004. – №2. – С. 3–8.

 4. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: Теория и история / Е. Г. Евдокимова, Р. А. Ромашов // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 261–271.

 5. Крижанівський А. Ф. Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія : моногр. / А. Ф. Крижанівський. –О. : Фенікс, 2006. – 196 с.

 6. Крижанівський А. Ф. Правопорядок як феномен правової реальності / А. Ф. Крижанівський // Юридический вестник. – 2004. – №1. – С. 69–74.

 7. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права / Ю. Крисюк // Право України. – 2004. – №8. – С. 25–29.

 8. Сауляк О. П. Правопорядок в коллективистских и индивидуалистических обществах: сущность, основные характеристики, поиск новой модели / О. П. Сауляк // Государство и право. – 2006. – №4. – С. 94–101.

 9. Сучасний правопорядок : національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжнар. наук.–практ. конф., 13–14 червня 2008 р. / за заг. ред. Ю. М. Оборотова ; уклад. А. Ф. Крижанівський, Н. М. Крестовська, ОНЮА. О. : Фенікс, 2008 . 266 с.

 10. Тарадонов С. В. Правовой порядок и пути его укрепления. Параметры внутригосударственного и международно–правового совершенствования / С. В. Тарадонов// Государство и право. – 2006. – №5. – С. 75–84.


До теми 21.

 1. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С. С. – М. : Статут, 1999. – 712 c.

 2. Бырлэдяну В. И. Современная теория правового регулирования / В. И. Бырлэдяну // Журнал российского права. – 2011. – № 4. – С. 135–138.

 3. Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

 4. Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, теория и практика / Н. В. Генрих. – М. : Норма ; ИНФРА-М,2011. – 320 с.

 5. Исаков Н. В. О содержании термина «правовая политика» / Н. В. Иванов // Новая правовая мысль. 2003. № 2 (3). С. 10–16.

 6. Капустина М. А. Теоретико-методологические проблемы исследований механизма правового регулирования / М. А. Капустина // Российская академия юридических наук. Научные труды. – Вып. 11. – Том 1. – М., 2011. – С. 232–235.

 7. Комаров С. А. Эффективность правового регулирования и адекватность процессов правообразования / С. А. Комаров, А. Ю. Калинин // Юридическая мысль. – 2011. – № 5. – С. 42–46.

 8. Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
  2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
  2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
  2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
  2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
  2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
  2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
  2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
  2016 -> Урок №3 Реферативна робота
  2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка