Тема. Значення творчості Григорія Сковороди



Дата конвертації23.03.2019
Розмір67 Kb.
#85237
ТипУрок
Урок у 9 класі із застосуванням особистісто зорієнтованої технології

Тема. Значення творчості Григорія Сковороди.

Мета: показати неповторність творчої спадщини Сковороди, його значення для розвитку української літератури, домогтися усвідомлення учнями того, що кожна людина неповторна особистість; розвивати уміння ставити навчальні завдання, здатність до моделювання, аналізу; застосовувати набуті знан­ня практично; виховувати інтерес до спадщини Сковороди, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів письменника, літератури про нього.

Метод проведення: інтерактивна навчальна діяльність як форма особистісно зорієнтованої технології навчання.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: портрет письменника з гравюри Мате, виставка творів Г.С. Сковороди з різних видань, ілюстрації худож­ників до книг про Г.С.Сковороду, творів письменника; стенд-експозиція «Літературними стежками».

Благословенні ви, сліди,

Не змиті вічності дощами;

Мандрівника Сковороди.

М. Рильський

Хід уроку

I. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

II. Актуалізація опорних знань

1. Вступне слово вчителя. Декламування епіграфа.

Постать Григорія Савича Сковороди у давній ук­раїнській літературі — одна з найпомітніших. Вона належить до тих, що з плином часу дедалі більше ваб­лять уми поколінь. Письменник, філософ, композитор, співак, знавець багатьох мов, Сковорода дивував су­часників різнобічним талантом, енциклопедичними знаннями, відповідністю духовних устремлінь своїм вчинкам і діям. Його творчий доробок по праву є над­банням не тільки української, а й світової культури.

Сковорода — цілий світ, в якому багато цікавого і для вас. Давайте на сьогоднішньому уроці спробуємо відкрити для себе світлицю його душі, щоб відчути той вплив Сковороди, який пробуджує совість, спонукаєте й ще раз замислитись над своїм призначенням у цьому світі.

2. Перевірка домашнього завдання.

Перша група: рольове читання байки «Соловей, Жайворонок и Дрозд».

Друга група: інсценізація яскравої ярмаркової сценки торгу з байки «Старуха и Горщечник».

Третя група: оцінювання спадщини Г. С. Сковоро­ди видатними діячами мистецтва.

Учень. Л. М. Толстой: «Багато з його світогляду мені таке дивовижне близьке. Я недавно ще раз пере­читав його. Мені хочеться про нього писати. І я це зроб­лю. Його біографія, мій Боже, ще краще його писань. Але ж які прекрасні й писання.».

Учень. І. Я. Франко: «Григорій Сковорода — по­ява вельми замітна в історії розвою українського наро­ду, мабуть, чи не найзамітніша з усіх духовних діячів наших XVIII віку».

Учень. І. Драч: «Філософ був духовним мечем своєї доби, криця його думки гостра..., войовничий пал — бездонний».



Четверта група: образ Григорія Савича Сковороди в творах українських письменників.

(Повідомлення учня.)

Образ незвичайної людини і талановитого письменника захоплював українських поетів і прозаїків. Про нього писали І. Драч, С. Кримський, М. Попович — «Григорій Сковорода»; В. Шевчук — книга «Осяяння»; Ф. Полі­щук — «Григорій Сковорода»; В. Чередниченко, Г. Вовк. А ще ми знайшли багато поезій, в яких уславлюється образ Григорія Сковороди. Пропонуємо послухати.

Учні напам'ять читають твори П. Тичини «Сковоро­да» (уривок від слів «...І гірко стане на душі...» до «Мир твоїй душі, — сказав Всевишній, мир»); Павличка «Ско­ворода», Ю. Клена, І. Драча.

Сковорода

Піти, піти без цілі і мети...

Вбирати в себе вітер і простори,

І ліс, і лан, і небо неозоре.

Душі лише співають: «Цвіти, цвілим»!

Аж власний цвіт у ній почне рости,

В якому будуть теж сонця і зорі,

І тихі води, чисті і прозорі

Прекрасний шлях ясної самоти.

Іти у сніг і вітер, в дощ і в хугу

І мудрості вином розвести тугу.

Бо, може, це нам вічний заповіт,

Оці мандрівки дальні і безкраї,

І, може, іншого шляху немає,

Щоб з хаосу душі створити світ.

(Ю. Клен)

Дякую вам, друзі, за цікаві повідомлення. Наше дослідження спадщини Г. С. Сковороди продовжуєть­ся. Кожна група має виконати своє завдання і предста­вити його для всіх.


III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Творча робота в групах.

Учні з допомогою координаторів груп знайомляться із завданням, визначають між собою методи його вико­нання.



Перша група: із текстів поетичних, філософських творів Г. С. Сковороди виписати 10 афоризмів, при­слів'їв, приказок, пояснити їх значення.

Друга група: проілюструвати байки Г. С. Сковоро­ди, дібрати до них рядки з творів.

Третя група: виписати з творів Г. С. Сковороди епі­тети, порівняння з виразним емоційним забарвленням.

Четверта група: підготувати повідомлення «Нова­торство літературної творчості Г. С. Сковороди».

Пропоную кожній групі обрати одного представни­ка для виконання творчого завдання.

Учні радяться і називають прізвище учня.

2. Завдання на вибір.

1) Написати твір-мініатюру на одну з тем: «Які дум­ки Г. С. Сковороди близькі моїм ровесникам», «Що я відкрила/відкрив для себе, читаючи Сковороду».

2) Підготувати матеріал для альманаху «Дивоцвіт» за темою «Уявне інтерв'ю дев'ятикласника з Г. С. Ско­вородою». 3) Представити текст фрагментів екскурсії «Сковородинівськими стежками. Вшанування пам'яті митця».

4) Скласти питання для вікторини «Не змиті вічності дощами...».

3. Виконання роботи.

Учні обговорюють завдання в групах, виконують їх, учні творчої групи виконують завдання самостійно, учитель надає необхідну допомогу, дає поради кожній групі, окремим учням.

Прошу закінчити ваші дослідження і поділитися набутими знаннями з однокласниками. Після представ­лення повідомлень групами можна поставити питання щодо сказаного або додати свою інформацію.

4. Перевірка роботи груп.

Координатор першої групи оголошує завдання гру­пи, кожен учень групи зачитує два-три афоризми, при­слів'я, пояснює їхнє значення.



Перша група. Афоризми:

«Визначай смак не за шкаралупою, а за ядром»;

«Як не розумно випрошувати те, чого можеш сам досягти»;

«Не все отрута, що неприємне на смак»;

«Любов виникає з любові, коли я хочу, щоб мене любили, а сам перший люблю»;

«З усіх утрат втрата часу найтяжча».



Друга група представляє свої ілюстрації до творів Г. С. Сковороди, учні зачитують рядки з творів, до яких створено малюнки. Група оформлює експозицію «Ско­ворода в національній пам'яті українців», де вже вміщено фотографії пам'ятників письменнику, наочні матеріали «Літературними стежками».

Третя група зазначає, що Г. С. Сковорода у своїх творах вживав точні, змістовні оригінальні художні засоби, які відзначаються яскравим емоційним забарв­ленням.

Перечитуючи твори, ми визначили такі епітети: «огонь неугасный», «горный град», «быстропарньїй орел», «воля свята, неволя горька», «тайна страна и преславна», «раны смертоносные» «безпечальныїй, препростый путь», «милый покой», «дрожливый трель», «кудрявые леса», «поля зелены», «потоки чисты», «бе­рега трависты», «города премноголюдны», «свет веселый» , тощо.

Координатор четвертої групи: Ми почули цікаві, змістовні повідомлення про ідейне та тематичне багат­ство літературної спадщини письменника. Наша група може довести, що літературна творчість Сковороди ба­гато в чому була новаторською.

Учень. Це новаторство виявилось як у змісті про прогресивних просвітительських ідей, так і в поетичній культурі художнього слова. Він досить добре орієнту­вався в складних питаннях своєї епохи, гостро картав сучасний йому лад, возвеличував любов до свободи, до трудящої людини, до батьківщини.

Учень. Нам, нащадкам мислителя, як заповіт зву­чать його слова: «Ми створимо світ кращий. В Горній Республіці бачу все нове: нових людей, нове творіння, нову славу».

Учень. Як письменник Сковорода використав кращі традиції світової та вітчизняної літератур попе­редніх віків. Традиційному силабічному віршуванню він надав нових форм, що стало подальшим кроком у розвитку поетики. Сковорода започаткував силабо-то-нічне віршування, засноване не народне-поетичній основі. Учитель. Усі повідомлення були досить змістов­ними, переконливими, ми ще раз переконались, що творчість Г. С. Сковороди має епохальне значення для розвитку української літератури. Оцінювання роботи кожної групи.



5. Звіти творчої лабораторії.

Учениця. Я написала твір-мініатюру «Що я відкри­ла для себе, читаючи Сковороду»:



Минули роки, але роздуми мислителя не втратили актуальності. У центрі його уваги перебувала пробле­ма щастя. Вона пов'язувалася у нього із «сродною пра­цею», яка, на тверде переконання філософа, є необхід­ною передумовою щастя». Вчення про «сродну працю» у Сковороди тісно пов'язане з його розумінням життя як театрального дійства, де люди-актори виконують свої ролі. І щоб добре зіграти, треба кожному вибрати таку роль, яка відповідає його можливостям, нахилам і здібностям. Щастя досягається завдяки моральному самовдосконаленню, душевному спокою і незалежності від пристрастей навколишнього світу, умінню корис­туватися тим, що є, не прагнучи до неможливого. Однак стан душевного спокою не означав бездіяльності. На­впаки, улюблена справа — обов'язкова умова щастя. Філософ відстоює думку, що кожна людина може бути щасливою, якщо переможе злі інстинкти волі й йтиме шляхом добра.

Цікава й така думка Г. Сковороди: однією з умов щастя є дружба, симпатія та природна доброзичливість людей один до одного. Думаю, що моїм сучасникам слід дотримуватися цієї поради мудреця, щоб бути чи­стими душею й мудрими думками.

Такі риси Г. С. Сковороди, як сміливість думки, несхитність ідеалів, вірність інтересам простих людей, душевна щедрість, жадоба до знань завжди спонука­ють людину до самовдосконалення.

2) Мене зацікавило завдання створити інтерв'ю. Наш діалог із Г.С.Сковородою міг би бути таким.

Учень. Григорію Савичу, скажіть, будь ласка, з чого ви черпали натхнення для творчості?

Сковорода. Найбільш мене надихала краса при­роди, джерелом мудрості й натхнення була народна творчість.

Учень. Що Ви в людях найбільше цінували і чого не терпіли?

Сковорода. В людях я цінував високу моральність, правдивість, гуманність, справжню любов, безкорисли­ву дружбу, повагу та вдячність дітей до батьків.

Я висміяв у байках те, чого не терпів: розумову об­меженість, чванство, самодурство, паразитизм.

Учень. Григорію Савичу, чи вважаєте Ви себе щас­ливою людиною?

Сковорода. Так, я жив у гармонії з собою, моя доля й творчість нероздільні, жодного разу я не зрадив своїм ідеалам, тому «Мир ловил меня, но не поймал». Я щасливий.

Учень. Дякую, вельмишановний добродію Григо­рію Савичу, за те, що Ви промовили із сивої давнини своє слово для моїх ровесників у XXI століття.

3) А я проведу для вас заочну екскурсію «Сковорддинівськими стежками».

Наш маршрут — село Чорнухи на Полтавщині, Київ, Петербург, Угорщина, Польща, Братислава, Відень, Переяслав, Харків.

Зупинимось у Харкові, де Сковорода працював про­тягом 10 років, пам'ять про нього зберігається в пам'ят­никах. Його іменем названо педагогічний університет.

На північний захід від Харкова знаходиться краси­ве і затишне українське село. Це — Сковородинівка, де у 90-х роках XVIII століття жив Григорій Савич. На пагорбі стоїть світлий одноповерховий будинок. Навкру­ги розкинувся великий сад, що спускається до мальов­ничих ставків. Поблизу одного з них, як і за життя Сковороди, росте великий старий дуб. Неширока доріж­ка веде від дуба до могили філософа. Тут, у селі, яке має ім'я видатного українського просвітителя, в бу­динку, де він жив і помер, 1972 року було створено літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. Це — данина глибокої пошани нащадків до пам'яті народно­го філософа, глибокого мислителя, оригінального по­ета, чиї життя і творчість увійшли до історії культури українського народу.

Цього року все людство відзначає 280-річчя з дня народження українського просвітителя, філософа і по­ета Г. С. Сковороди. І йдуть у Сковородинівку люди, щоб віддати шану першому українському філософу, який підвівся до рівня найвидатніших мислителів своєї епохи і зробив свій внесок у культурну спадщину всьо­го людства.

6. Вікторина.

Учитель. Ми сьогодні так плідно попрацювали, що можна, маючи такі знання, брати участь у конкурсах ерудитів. Я пропоную для всіх літературну вікторину «Не змиті вічності дощами...». Друзі, кожен з вас має переконатись, чи добре він знає життєвий і творчий шлях Г.С.Сковороди.

1) Які мови знав Сковорода? (Крім рідної, грецьку, латинську, польську, староєврейську, німецьку)

2) На яких музичних інструментах грав Сковорода? (На скрипці, бандурі, гуслях, органі, флейті)

3) У якій байці письменник найбільше розкрив ідею «сродної праці»? («Пчела і Шершень»)

4) На визнанні чого будується філософське вчення Г. С. Сковороди? (На визнанні двох натур видимої і невидимої, і трьох світів «макрокосму», «мікро­косму», світу символів).

5) Якій темі присвячено значну частину харківсь­ких байок і цикл діалогів? (Темі щастя).

6) 3 якої пісні ці слова: «Сам ти город, коли в душі є сад високих помислів, сподіванок і мрій?» (Це пісня «Кто серцем чист и душею»).

7) Якими словами Г. Сковорода любив передавати добрий настрій? («О свобода! О наука!»)

8) Назвіть прізвища художників, які увічнили об­раз Сковороди (С.Васильківський, І. їжакевич, В. Касіян, Г. Томенко, Т. Яблонська)

9) Назвіть прізвище приятеля Сковороди, у якого філософ провів останній час життя. (А. І. Ковалевський)

10) Назвіть вірш Сковороди, який використав І. П. Котляревський у п'єсі «Наталка Полтавка». (*Всякому городу нрав і права»)



IV. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання навчальної діяльності учнів
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка