Тематичний план лекцій І семінарських занять спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»Дата конвертації09.09.2018
Розмір114 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»1 КУРСз/п

Назва теми

Розподіл годин

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійна роботаМЕХАНІКА

26

8

8

8

2МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

20

8

6

4

2ТЕРМОДИНАМІКА

8

4

2
2ЕлектрИКА І магнетизм

28

10

2

8

2Електродинаміка СЕРЕДОВИЩ

8

4

4

КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

6

2

2
2електротехніка

8

2

2

2

2електромагнітні хвилі

6

2

2
2ОПТИКА

26

8

8

8

2Елементи теорії відносності

4

2

2Разом

140

50

44

30

16

Загальний обсяг 140 год., в тому числі:

Лекцій50 год.

Практичних 44 год.

Лабораторних – 30 год.

Самостійна робота 16 год.ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни «Фізика»


 1. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

 2. Закони Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість.

 3. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

 4. Властивості газів. Броунівський рух. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 5. Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. Швидкість молекул ідеального газу. Кипіння. Точка роси.

 6. Явища змочування і капілярності у живій природі й техніці.

 7. Особливості будови та властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.

 8. Ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси.

 9. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

 10. Адіабатний процес. Необоротність теплових та інших процесів. Теплові машини.

 11. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Потенціал.

 12. Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та використання їх у техніці. Енергія електричного поля конденсатора. Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів.

 13. Постійний електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Закон Ома для ділянки кола. Спади напруги. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями.

 14. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Робота і потужність струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца.

 15. Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Природні та штучні джерела електрорушійної сили, струму в природі.

 16. Електропровідність провідників, діелектриків, напівпровідників. Власна та домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

 17. Напівпровідникові прилади та їх застосування. Термо- та фоторезистор.

 18. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле. Зображення магнітних полів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

 19. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Магнітна проникність середовища. Пара-, діа- та феромагнетики.

 20. Робота при переміщенні провідників у магнітному полі. Напруженість магнітного поля.

 21. Сила Лоренца. Рух зарядів у магнітних полях. Магнітний запас інформації.

 22. Взаємодія паралельних струмів. Дія магнітного поля на струм. Взаємодія електричного і магнітного полів як прояв єдиного цілого електромагнітного поля.

 23. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Індукційне електричне поле.

 24. Вихрові струми Фуко та їх застосування. Самоіндукція. Індуктивність котушки. Енергія магнітного поля струму.

 25. Будова і дія амперметра та вольтметра.

 26. Механічні коливання та хвилі. Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника.

 27. Коливання вантажу на пружині. Перетворення енергії в коливальному русі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (частотою).

 28. Змінний струм. Обертання рамки у магнітному полі. ЕРС рамки при обертанні. Миттєве, амплітудне та діюче значення ЕРС, сили струму, напруги. Індукційні генератори.

 29. Індуктивність та ємність у колі змінного струму. Перетворення змінного струму. Трансформатори.

 30. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання.

 31. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії у коливальному контурі. Формула Томсона. Вимушені коливання. Автоколивання. Резонанс.

 32. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Герца. Відкриття О.С. Попова. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

 33. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.

 34. Залежність частоти вільних електромагнітних коливань від електроємності та індуктивності контуру.

 35. Поширення світла у різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Закони відбивання світла.

 36. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика. Лінзи та їх характеристики.

 37. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Формула тонкої лінзи. Оптичні прилади та їх застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

 38. Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Біпризма Френеля. Кільця Ньютона. Інтерференція світла в природі і техніці. Дифракція світла. Дифракційна ґратка і дифракційний спектр. Поляризація світла.

 39. Розкладання білого світла призмою. Дисперсія світла. Додавання спектральних кольорів. Спектроскоп. Спектральний аналіз.

 40. Інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Значення в природі та використання у техніці. Рентгенівське випромінювання. Шкала електромагнітних хвиль.

 41. Принцип відносності Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Релятивістський закон додавання швидкостей. Закон взаємозв’язку маси та енергії. Залежність маси від швидкості.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»


2 КУРС


з/п

Назва теми

Розподіл годин

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійна роботаЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ

20

6

4

6

4ФІЗИКА АТОМА

30

6

8

8

8ФІЗИКА ЯДРА

30

8

8

6

8ПОВТОРЕННЯ ПРОЙДЕНОГО МАТЕРІАЛУ

10
4
6
Разом

90

20

24

20

26

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій20 год.

Практичних 24 год.

Лабораторних – 20 год.

Самостійна робота 26 год.ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни «Фізика»


 1. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

 2. Закони Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість.

 3. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

 4. Властивості газів. Броунівський рух. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 5. Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. Швидкість молекул ідеального газу. Кипіння. Точка роси.

 6. Явища змочування і капілярності у живій природі й техніці.

 7. Особливості будови та властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.

 8. Ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси.

 9. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

 10. Адіабатний процес. Необоротність теплових та інших процесів. Теплові машини.

 11. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Потенціал.

 12. Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та використання їх у техніці. Енергія електричного поля конденсатора. Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів.

 13. Постійний електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Закон Ома для ділянки кола. Спади напруги. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями.

 14. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Робота і потужність струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца.

 15. Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Природні та штучні джерела електрорушійної сили, струму в природі.

 16. Електропровідність провідників, діелектриків, напівпровідників. Власна та домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

 17. Напівпровідникові прилади та їх застосування. Термо- та фоторезистор.

 18. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле. Зображення магнітних полів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

 19. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Магнітна проникність середовища. Пара-, діа- та феромагнетики.

 20. Робота при переміщенні провідників у магнітному полі. Напруженість магнітного поля.

 21. Сила Лоренца. Рух зарядів у магнітних полях. Магнітний запас інформації.

 22. Взаємодія паралельних струмів. Дія магнітного поля на струм. Взаємодія електричного і магнітного полів як прояв єдиного цілого електромагнітного поля.

 23. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Індукційне електричне поле.

 24. Вихрові струми Фуко та їх застосування. Самоіндукція. Індуктивність котушки. Енергія магнітного поля струму.

 25. Будова і дія амперметра та вольтметра.

 26. Механічні коливання та хвилі. Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника.

 27. Коливання вантажу на пружині. Перетворення енергії в коливальному русі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (частотою).

 28. Змінний струм. Обертання рамки у магнітному полі. ЕРС рамки при обертанні. Миттєве, амплітудне та діюче значення ЕРС, сили струму, напруги. Індукційні генератори.

 29. Індуктивність та ємність у колі змінного струму. Перетворення змінного струму. Трансформатори.

 30. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання.

 31. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії у коливальному контурі. Формула Томсона. Вимушені коливання. Автоколивання. Резонанс.

 32. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Герца. Відкриття О.С. Попова. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

 33. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.

 34. Залежність частоти вільних електромагнітних коливань від електроємності та індуктивності контуру.

 35. Поширення світла у різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Закони відбивання світла.

 36. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика. Лінзи та їх характеристики.

 37. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Формула тонкої лінзи. Оптичні прилади та їх застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

 38. Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Біпризма Френеля. Кільця Ньютона. Інтерференція світла в природі і техніці. Дифракція світла. Дифракційна ґратка і дифракційний спектр. Поляризація світла.

 39. Розкладання білого світла призмою. Дисперсія світла. Додавання спектральних кольорів. Спектроскоп. Спектральний аналіз.

 40. Інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Значення в природі та використання у техніці. Рентгенівське випромінювання. Шкала електромагнітних хвиль.

 41. Принцип відносності Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Релятивістський закон додавання швидкостей. Закон взаємозв’язку маси та енергії. Залежність маси від швидкості.

 42. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона.

 43. Зовнішній фотоефект і його закони. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Прояви тиску світла в природі.

 44. Хімічна дія світла та її використання. Значення сонячного світла для розвитку біосфери. Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування.

 45. Квантові постулати Бора. Поглинання та випромінювання енергії атомом.

 46. Неперервний та лінійчатий спектри. Спектри поглинання і випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.

 47. Склад ядра атома. Енергія зв’язку атомних ядер.

 48. Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Радіоактивність. Альфа-, бета- та гама-випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Захист від опромінення. Дозиметрія.

 49. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерні реактори. Термоядерні реакції.

 50. Види електрорушійних сил.


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль здійснюється за 100-бальною системою. Курс складається з семи змістових тем.Для вивчення у першому семестрі входять теми 1-2. У другому семестрі – теми 3-4. У третьому семестрі – теми 5-7. Перший і другий семестри закінчуються підсумковими контрольними роботами, третій – іспитом. Обов’язковим для допуску до іспиту є виконання та захист тематичних лабораторних робіт, передбачених навчальним планом.

Оцінювання за формами контролю у першому семестрі:
Усні відповіді

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Реферат

Підсумкова

контрольна робота

Загальна кількість балів

Мінімум

5 × 0б = 0

5 × 2б = 10

5 × 2б = 10

5 × 2б = 10

30

60

Максимум

5 × 1б = 5

5 × 4б = 20

5 × 4б = 20

5 × 3б = 15

40

100

Оцінювання за формами контролю у другому семестрі:
Усні відповіді

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Реферат

Підсумкова контрольна робота

Загальна кількість балів

Мінімум

5 × 0б = 0

5 × 2б = 10

5 × 2б = 10

5 × 2б = 10

30

60

Максимум

5 × 1б = 5

5 × 4б = 20

5 × 4б = 20

5 × 3б = 15

40

100

Оцінювання за формами контролю у третьому семестрі:
Усні відповіді

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Реферат

Підсумкова контрольна робота

Загальна кількість балів

Мінімум

5 × 0б = 0

5 × 2б = 10

5 × 2б = 10

5 × 2б = 10

30

60

Максимум

5 × 1б = 5

5 × 4б = 20

5 × 4б = 20

5 × 3б = 15

40

100

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Рекомендований мінімум для допуску до іспиту: 60 балів.При простому розрахунку отримаємо:
Тематичне оцінювання

Підсумкова

контрольна робота

Підсумкова оцінка

Перший семестр

Мінімум

30

30

60

Максимум

60

40

100

Другий семестр

Мінімум

30

30

60

Максимум

60

40

100


Тематичне оцінювання

Підсумкова

контрольна робота

Підсумкова оцінка

Екзамен

Загальна

оцінка

Третій семестр

Мінімум

30

30

60

60

60

Максимум

60

40

100

100

100

При цьому кількість балів:

1-39 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

40-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

75-84 відповідає оцінці «добре»;

85-89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

90-100 відповідає оцінці «відмінно».
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка