Тематичний план лекцій І семінарських занятьСкачати 132.43 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір132.43 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з/п

Назва теми
Розподіл годин

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самост. роботаВступ. МЕХАНІКА.

16

10

6
2МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА.

16

6

4

6

4Електродинаміка.

10

2

6

2

2Електромагнетизм.

14

2

4

8

1КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

18

6

8

4

3ОПТИКА

20

6

8

6


ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

8

6

2

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

22

12

6

4

4
Разом

140

50

44

30

16

Загальний обсяг 140 год., в тому числі:

Лекцій50 год.

Практичних 44 год.

Самостійна робота16 год.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль здійснюється за тематично-рейтинговою системою. Курс складається з восьми змістових тем.Для вивчення у першому семестрі входять теми 1-2. У другому семестрі – теми 3-8. Перший семестр закінчується підсумковою контрольною роботою, другий – заліком/ іспитом. Обов’язковим для допуску до заліку та іспиту є виконання та захист тематичних лабораторних робіт, передбачених навчальним планом.

Оцінювання за формами контролю у першому семестрі:
Усні відповіді

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Реферат

Підсумкова

контрольна робота

Загальна кількість балів

Мінімум

3× 3б = 9

5 × 3б = 15

3× 3б = 9

4× 3б =12

15

60

Максимум

3 × 5б = 15

5 × 5б = 25

3 × 5б = 15

4× 5б =20

25

100

Оцінювання за формами контролю у другому семестрі:
Усні відповіді

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Реферат

Залік/іспит

Загальна кількість балів

Мінімум

4× 1б = 4

17 × 1б = 17

12× 1б = 12

8× 1б =8

19

60

Максимум

4 × 2б = 8

17 × 2б = 34

12 × 2б = 24

8× 1,5б =12

22

100

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Рекомендований мінімум для допуску до заліку/іспиту: 41 балів.При простому розрахунку отримаємо:
Тематичне оцінювання

Підсумкова

контрольна робота

Підсумкова оцінка

Перший семестр

Мінімум

45

15

60

Максимум

75

25

100
Тематичне оцінювання

Залік/іспит

Підсумкова оцінка

Другий семестр

Мінімум

41

19

60

Максимум

78

22

100

При цьому кількість балів:

1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

75-84 відповідає оцінці «добре»;

85-90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

91-100 відповідає оцінці «відмінно».
ПИТАННЯ до Підсумкового Контролю

з дисципліни «Фізика» (І семестр)


 1. Фізика, як наука про природу. Фізичні величини, одиниці вимірювання.

 2. Механіка. Механічний рух, види руху. Фізичні моделі.

 3. Система відліку. Траєкторія, довжина шляху, вектор переміщення.

 4. Параметри механічного руху: швидкість; прискорення.

 5. Рівномірний рух. Графіки залежності S(t); v(t).

 6. Рівнозмінний рух. Рівняння рівнозмінного руху.

 7. Рівномірний рух по колу. Період, частота, кутова та лінійні швидкості, прискорення.

 8. Механічна взаємодія. Сила. Види сил. Додавання сил.

 9. Сила тертя. Роль тертя в природі.

 10. Закони Ньютона, межи їх застосування.

 11. Маса. Гравітаційна взаємодія.

 12. Сила тяжіння. Вага, невагомість.

 13. Рівновага тіл. Момент сил. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

 14. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.

 15. Механічна енергія. Закон збереження енергії.

 16. Механічна робота.

 17. Потужність. ККД.

 18. Реактивний рух.

 19. Розвиток космонавтики. Досягнення України в космічній галузі.

 20. Штучні супутники. Перша космічна швидкість.

 21. Релятивістська механіка. Основи СТВ.

 22. Основні положення МКТ та її дослідне обґрунтування.

 23. Маса та розміри молекул.

 24. Середня швидкість молекул. Дослід Штерна.

 25. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ ідеального газу.

 26. Температура та способи її вимірювання. Абсолютна шкала температур.

 27. Рівняння Менделєєва – Клапейрона.

 28. Ізобарний процес.

 29. Ізотермічний процес.

 30. Ізохорний процес.

 31. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

 32. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

 33. Пароутворення, конденсація. Випаровування.

 34. Кипіння, залежність температури кипіння від тиску.

 35. Насичена та ненасичена пара.

 36. Вологість повітря, прилади для вимірювання вологості.

 37. Рідкий стан речовини. Поверхневий натяг.

 38. Явище змочування.

 39. Капілярні явища.

 40. Характеристика твердого стану речовини.

 41. Типи зв’язку у кристалах.

 42. Аморфні речовини. Рідкі кристали, їх застосування.

 43. Полімери: їх властивості та застосування.

 44. Види деформації, закон Гука.

 45. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Теплові процеси.

 46. Перший закон термодинаміки.

 47. Робота газу при зміні об’єму.

 48. Застосування першого закону термодинаміка до ізопроцесів. Адіабатний процес.

 49. Другий закон термодинаміки. Цикл Карно.

 50. Теплове розширення тіл. Коефіцієнт лінійного та об'ємного розширення.ПИТАННЯ до ЗАЛІКУ (ІСПИТУ)

з дисципліни «Фізика» (ІІ семестр)
 1. Електричний заряд тіла. Дискретність заряду. Закон збереження заряду.

 2. Закон Кулона для взаємодії зарядів. Вплив середовища на силу взаємодії.

 3. Електростатичне поле. Напруженість електричного поля заряду.

 4. Робота сил електричного поля по перенесенню заряду.

 5. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів.

 6. Різниця потенціалів. Напруга.

 7. Провідники і діелектрики. Речовина в електричному полі.

 8. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля.

 9. Конденсатор. Енергія електричного поля.

 10. Вплив електричного поля на живі організми.

 11. Електричний струм, напрям, умови існування.

 12. Закон Ома для ділянки кола. Графік залежності сили струму від напруги.

 13. Опір, його фізичний зміст, залежність від температури. Питомий опір.

 14. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. ЕРС.

 15. Закони послідовного і паралельного з´єднання провідників.

 16. Закон Ома для повного кола. Струм короткого замикання.

 17. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.

 18. Електропровідність напівпровідників. Власна та домішкова провідність.

 19. p-n перехід. Напівпровідниковий діод, його застосування.

 20. Магнітне поле. Взаємодія провідників зі струмами.

 21. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

 22. Індукція магнітного поля.

 23. Потік магнітної індукції.

 24. Рух зарядженої частинки в магнітному полі. Сила Лоренца.

 25. Магнітні властивості речовин. Застосування магнітних матеріалів.

 26. Вплив магнітного поля на живі організми.

 27. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

 28. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

 29. Вимушені електричні коливання. Змінний струм, його параметри.

 30. Генератор змінного струму.

 31. Трансформатор.

 32. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

 33. Коливальний рух. Гармонічні коливання. Параметри коливань. Математичний маятник.

 34. Вільні, вимушені коливання. Параметри коливань. Математичний маятник.

 35. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та повздовжні хвилі.

 36. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Частота власних коливань. Резонанс.

 37. Утворсння і поширення електромагнітних хвиль. Принципи сучасного радіозв'язку.

 38. Шкала електромагнітних випромінювань.

 39. Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла.

 40. Поширення світла в різних середовищах. Оптична густина середовища.

 41. Відбивання світла. Плоске дзеркало.

 42. Заломлення світла. Лінза.

 43. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світлових хвиль.

 44. Дифракція світлових хвиль. Дифракційна решітка.

 45. Поляризація і дисперсія світла. Спектри.

 46. Корпускулярно - хвильовий дуалізм світла. Квантові властивості світла. Маса, імпульс та енергія кванта.

 47. Фотоефект. Рівняння А.Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту.

 48. Лазери (квантові генератори).

 49. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора.

 50. Випромінювання та поглинання атомами. Атомні та молекулярні спектри.

 51. Спектральний аналіз та його застосування.

 52. Рентгенівське випромінювання.

 53. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв'язку атомного ядра.

 54. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

 55. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких та поділ важких ядер.

 56. Ланцюгова реакція. Поділ ядер урану.

 57. Ядерна енергетика. Термоядерний синтез.

 58. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Отримання та застосування радіонуклідів. Дозиметрія.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 132.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка