Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентівСкачати 262.61 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір262.61 Kb.
#12072


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)

РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Студенти відпрацьовують всі теми індивідуальної роботи під керівництвом викладача.

Оцінка за самостійну роботу виставляється наприкінці занять з лабораторного прак­тикуму. Ця оцінка враховується при визначенні остаточної оцінки за весь курс "Ме­дична і біологічна фізика".з/п
Тема

Кількість

Годин


Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 1


1

Оволодіти уміннями застосовувати формули обчислення ймовір-ностей для розв'язування задач.

4

2

Навчитися використовувати методи математичної статистики для роз'язування задач медико-біологічного характеру:

• визначати точкові та інтервальні оцінки результату досліджуваних величин для визначеної надійної ймовірності;

• оцінювати результат впливу діючих ффакторів на досліджувані параметри біообєктів за надійністю розходження вибіркових середніх арифметичних;

• досліджувати кореляційний звязок у випадках парної лінійної кореляції та відшукувати рівняння регресії та ТЛР.8Підготовка до письмової контрольної роботи

4
Індивідуальна робота - підготовка огляду наукової літератури

2РАЗОМ

18


Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 2


3

Навчитися пояснювати незатухаючі, затухаючі та вимушені ко­ливання, що виникають в біологічних системах.

2

4

Оволодіти умінням роботи з клінічним аудіометром.

2

Оцінювати та трактувати результати досліджень спектральної чутливості вуха на порозі чутності.

5

Оволодіти уміннями одержувати діаграми розтягу і стиснення та визначати основні показники пружних властивостей тканин.

1

6

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт поверхневого натягу

1

7

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт в'язкості рідин

2

8

Ознайомитися з реологічними властивостями крові

1

9Ознайомитися з термодинамічним методом вивчення медико-біологічних систем.

3Ознайомитися з біофізичними принципами рецепції на прикла­ді зорової рецепції.

10
11

Пояснювати природу виникнення концетраційного потенціалу.
Оволодіти умінням роботи з електронною моделлю біомембрани та навчитися досліджувати зміну потенціалу дії.

1
2Підготуватися до тестового контролю засвоення модуля 2

3
Індивідуальна робота - підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.


2РАЗОМ

20


Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 3


12

13
14


15

16


17

18

19


20

21

22Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів.
Оволодіти навичками роботи з кардіографом.
Дати фізичне обгрунтування особливостей електричної поведінки

Біологічних тканин у колі змінного струму.

Оволодіти уміннями досліджувати залежність електричного імпедансу від частоти змінного струму для різних біологічних

об’єктів.


Оволодіти уміннями малювати криві дисперсії та визначати коефіцієнт дисперсії для “живої” та ушкодженої тканин.
Пояснювати основи взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами.
Пояснювати основи взаємодії електромагнітного поля з біотка-нинами.
Набути навички роботи з УВЧ апаратом, апаратами для індукто-термії і діатермії та УЗ ехолокації і УЗД.
Оволодіти уміннями вимірювати розміри мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопу.
Пояснювати механізм утворення і навчитися досліджувати спектри випромінювання тапроводити якісний спектральний аналіз спектроскопічним методом.

Оволодіти уміннями роботи з поляриметром.


Пояснювати механізм обертання площини поляризації оптично активною речовиною (ОАР) та визначати концентрацію розчинів ОАР.
Пояснювати механізми поглинання та розсіювання світла та явище дисперсії.
Пояснювати механізми теплового випромінювання.

1
1
1

1
1

1

11

1

123


Оволодіти основними уявленнями і поняттями квантової меха­ніки.

2

24


Пояснювати явище фотоефекту та люмінесценції. Отримати уявлення про резонансні методи квантової механіки.

1

25


Дати пояснення принципу дії газового лазера та навчитися ви­значати його технічні характеристики: довжину хвилі, енергію та імпульс кванта.

1


26

Оволодіти уміннями роботи з радіометром, який містить газо­розрядний лічильник.

2

27

Пояснювати явище послаблення радіоактивного випроміню­вання при його проходженні через свинцевий, залізний та алю­мінієвий екрани.

1
Підготовка до перевірки засвоєння матеріалу по модулю 3

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

3Разом

23РАЗОМ

61


Перелік тем дисципліни „Медична і біологічна фізика",

що виносяться для самостійної (індивідуальної) роботи

студентів у формі реферату

(загальний обсяг - 55 год.)

Студенти відпрацьовують всі теми індивідуальної роботи під керівництвом викладача.

За однією з обраних тем кожний студент повинен підготувати реферат.

Оцінка за самостійну роботу виставляється наприкінці занять з лабораторного прак­тикуму. Ця оцінка враховується при визначенні остаточної оцінки за весь курс "Ме­дична і біологічна фізика".


п. п.

Тема

Література


1

Деформаційні властивості біологічних тканин.

1."Медична і біологічна фізика"/ Під ред.

О.В.Чалого.-К.,1999.

2.“Биофизика” Под ред. Ю.А.Владимирова. – М.,1983.

 1. А.Н.Ремизов." Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

2

Поверхневий натяг. Коефі­цієнт поверхневого натягу та методи його визначення. Газова емболія.

 1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред.

О.В.Чалого. - К.,1999.

 1. "Биофизика", под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

3

Основні положення рівно­важної термоди-наміки. Ен­тропія.

II закон термоди­наміки. Принцип Больцмана. Термодинамічні потен-ціали.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред.Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологичес-кая физика". - М.,1992.

4

Термодинаміка і проблема охорони навколишнього середовища.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

 2. "Биофизика"./ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

5

Основні положення нерів-новажної термоди-наміки (лінійний закон, виробниц­тво ентропії, спря-ження потоків).

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов." Медицинская и биологичес-кая физика". - М.,1992.

6

Стаціонарний стан відкри­тих систем. Теорема Пригожи-на.

 1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

7

Відкриті біологічні систе­ми, далекі від рівноваги. Поняття про синергетику.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. М.В.Волькенштейн. "Биофизика". -М.,1987.

 3. Г.Хакен. "Синергетика". –М.,Мир,1980.

8

Ультразвук. Основні влас­тиво-сті і особливості по­ширення ульт-развуку. Дія ульт-развуку на біоло-гічні тканини та органи людини.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. " Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

9

Інфразвук, фізичні харак­теристики інфразвуку. Дія інфразвуку на біологічні тканини та органи людини.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого,К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов" Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

10

Магнітні властивості біо­логічних тканин. Фізичні основи магнітобіології.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологичес-кая физика". - М.,1992.

11

Іонні струми в біологічних мемб-ранах. Поняття про воротні струми.

 1. "Биофизика” Під ред. П.Г.Костюка. -К.,1988.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.

12

Прилади медичної оптики (поляри-метр, рефрактор-метр, концентра-ційний колори-метр, нефелометр та інші).

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

13

Фотоефект та його засто­сування. Фотоелектричні прилади в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992

14

Сучасна діагностична і фі­зіотерапевтична апаратура.

 1. "Медична і біологічна фізика"./ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая

Физика". - М.,1992.

15

Застосування люмінісцен-ції в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика'У Под ред. П.Г.Костюка. .-К.,1988.

3. "Биофизика"/Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

16

Лазери та їх застосування в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. ОЗ.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика""/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

 3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова,. -М.,1983.

17

Рентгенівське випроміню­вання та його застосування в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

 3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.

18

Комп'ютери в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. -" Медицинская и биологиче-ская физика"/ М., 1992.

 3. О.В.Чалий, В.А.Дяков, І.Й.Хаїмзон. "Ос­нови інформатики". -К.,1993.


Примітка:

Студенти відпрацьовують всі теми індивідуальної роботи під керівництвом викладача.

За однією з обраних тем кожний студент повинен підготувати реферат.

Оцінка за самостійну роботу виставляється наприкінці занять з лабораторного прак­тикуму. Ця оцінка враховується при визначенні остаточної оцінки за весь курс "Ме­дична і біологічна фізика".

ОБ’ЯВА
ЗАПРОШУЄМО до спілкування

Студентів 1 курсу медичних факультетів №1, №2
Перелік:

а) тем СРС з дисципліни

«Медична і біологічна фізика»;

б) Питань до модулів №№ 1,2,3

Можна отримати:


 1. У лаборантів кафедри.

 2. На сайті кафедри за адресою:


http://www.vnmu.edu.ua.

кафедри теоретичного профілю/кафедра біофізики, інформатики та медичної апаратури/студенту …


1

Оволодіти уміннями застосовувати формули обчислення ймовір-ностей для розв'язування задач.

4

2

Навчитися використовувати методи математичної статистики для роз'язування задач медико-біологічного характеру:

• визначати точкові та інтервальні оцінки результату досліджуваних величин для визначеної надійної ймовірності;

• оцінювати результат впливу діючих ффакторів на досліджувані параметри біообєктів за надійністю розходження вибіркових середніх арифметичних;

• досліджувати кореляційний звязок у випадках парної лінійної кореляції та відшукувати рівняння регресії та ТЛР.8Підготовка до письмової контрольної роботи

4
Індивідуальна робота - підготовка огляду наукової літератури

2РАЗОМ

18


Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 2


3

Навчитися пояснювати незатухаючі, затухаючі та вимушені ко­ливання, що виникають в біологічних системах.

2

4

Оволодіти умінням роботи з клінічним аудіометром.

2

Оцінювати та трактувати результати досліджень спектральної чутливості вуха на порозі чутності.

5

Оволодіти уміннями одержувати діаграми розтягу і стиснення та визначати основні показники пружних властивостей тканин.

1

6

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт поверхневого натягу

1

7

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт в'язкості рідин

2

8

Ознайомитися з реологічними властивостями крові

1

9Ознайомитися з термодинамічним методом вивчення медико-біологічних систем.

3Ознайомитися з біофізичними принципами рецепції на прикла­ді зорової рецепції.

10
11

Пояснювати природу виникнення концетраційного потенціалу.
Оволодіти умінням роботи з електронною моделлю біомембрани та навчитися досліджувати зміну потенціалу дії.

1
2Підготуватися до тестового контролю засвоення модуля 2

3
Індивідуальна робота - підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.


2РАЗОМ

20


Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 3


12

13
14


15

16


17

18

19


20

21

22Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів.
Оволодіти навичками роботи з кардіографом.
Дати фізичне обгрунтування особливостей електричної поведінки

Біологічних тканин у колі змінного струму.

Оволодіти уміннями досліджувати залежність електричного імпедансу від частоти змінного струму для різних біологічних

об’єктів.


Оволодіти уміннями малювати криві дисперсії та визначати коефіцієнт дисперсії для “живої” та ушкодженої тканин.
Пояснювати основи взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами.
Пояснювати основи взаємодії електромагнітного поля з біотка-нинами.
Набути навички роботи з УВЧ апаратом, апаратами для індукто-термії і діатермії та УЗ ехолокації і УЗД.
Оволодіти уміннями вимірювати розміри мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопу.
Пояснювати механізм утворення і навчитися досліджувати спектри випромінювання тапроводити якісний спектральний аналіз спектроскопічним методом.

Оволодіти уміннями роботи з поляриметром.


Пояснювати механізм обертання площини поляризації оптично активною речовиною (ОАР) та визначати концентрацію розчинів ОАР.
Пояснювати механізми поглинання та розсіювання світла та явище дисперсії.
Пояснювати механізми теплового випромінювання.

1
1
1

1
1

1

11

1

123


Оволодіти основними уявленнями і поняттями квантової меха­ніки.

2

24


Пояснювати явище фотоефекту та люмінесценції. Отримати уявлення про резонансні методи квантової механіки.

1

25


Дати пояснення принципу дії газового лазера та навчитися ви­значати його технічні характеристики: довжину хвилі, енергію та імпульс кванта.

1


26

Оволодіти уміннями роботи з радіометром, який містить газо­розрядний лічильник.

2

27

Пояснювати явище послаблення радіоактивного випроміню­вання при його проходженні через свинцевий, залізний та алю­мінієвий екрани.

1
Підготовка до перевірки засвоєння матеріалу по модулю 3

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

3Разом

23РАЗОМ

61

2 Поверхностное натяжение. Коэффи ¬ циент поверхностного натяжения и методы его определения. Газовая эмболия.Литература
1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред.

      О.В.Чалого. - М., 1999.

2. "Биофизика", под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М., 1992.


3 Основные положения равновесия подавляющего Термодом-ми ки. Эн ¬ тропия.

 II закон Термодом-ми ки. Принцип Больцмана. Термодинамические потен-циала.


Литература
1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. "Биофизика" / Под ред.Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологичес-кая физика". - М., 1992.

4 Термодинамика и проблема охраны окружающей среды.Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого. - М., 1999.

2. "Биофизика". / Под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М., 1992.


5 Основные положения неравенство новажнои Термодом-ми ки (линейный закон, производ ¬ ство энтропии, на-ния потоков).

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологичес-кая физика". - М., 1992.


6 Стационарное состояние откры ¬ тех систем. Теорема Пригожий-на.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М., 1992.


7 Открытые биологические систе ¬ мы, далекие от равновесия. Понятие о синергетике.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. М.В.Волькенштейн. "Биофизика". -М., 1987.

3. Г.Хакен. "Синергетика". -М., Мир, 1980.


8 Ультразвук. Основные собственности ¬ тиво-сти и особенности по ¬ распространения уль-развуку. Действие уль-развуку на биологической ткани и органы человека.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М., 1992.


9 Инфразвук, физические харак ¬ теристики инфразвука. Действие инфразвука на биологические ткани и органы человека.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого, К., 1999.

2. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов "Медицинская и биологическая физика". - М., 1992.


10 Магнитные свойства био-логических тканей. Физические основы магнитобиологии.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого. - М., 1999.

2. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологичес-кая физика". - М., 1992.


11 Ионные токи в биологических мемб-ранах. Понятие воротные токи.

Литература

1. "Биофизика" Под ред. П.Г.Костюка.-К., 1988.

2. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. М., 1983.
12 Приборы медицинской оптики (поляры-метр, рефрактор-метр, концентрацию ный колорит-метр, нефелометр и другие).

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М., 1992.
13 Фотоэффект и его приме ¬ вания. Фотоэлектрические приборы в медицине.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М., 1992
14 Современная диагностическая и фи-зиотерапевтична аппаратура.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика". / Под ред. О.В.Чалого. - М., 1999.

2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая

Физика ". - М., 1992.


15 Применение люминисцен-ции в медицине.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. "БиофизикаьУ Под ред. П.Г.Костюка ..-К., 1988.

3. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. -М., 1983.


16 Лазеры и их применение в медицине.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. ОЗ.Чалого.-К., 1999.

2. "Биофизика" "/ Под ред. П.Г.Костюка К., 1988.

3. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова,. -М., 1983.


17 Рентгеновское излучение ¬ ния и его применение в медицине.

Литература

1. "Медицинская и биологическая физика" / Под ред. О.В.Чалого.-К., 1999.

2. "Биофизика" / Под ред. П.Г.Костюка К., 1988.

3. "Биофизика" / Под ред. Ю.А.Владимирова. М., 1983.


18 Компьютеры в медицине.
Примечание:

   Студенты отрабатывают все темы индивидуальной работы под руководством преподавателя.            По одной из выбранных тем каждый студент должен подготовить реферат.

            Оценка по самостоятельную работу выставляется конце занятий по лабораторному прак ¬ тика. Эта оценка учитывается при определении окончательной оценки за весь курс "Ме ¬ дична и биологическая физика".

Скачати 262.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка