Тематичний план срс самостійної (індивідуальної) роботи студентів 1 курсу Медичних фак-тів №1 та №2 з «Медичної І біологічної фізики»Скачати 139.38 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір139.38 Kb.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СРС - САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 1 курсу Медичних фак-тів № 1 та № 2

з «Медичної і біологічної фізики»

УВАГА! СРС оцінюється в кінці кожного лабороторного заняття. Ця оцінка враховується при визначенні підсумкової оцінки з модуля і остаточної оцінки з дисципліниз/п

Тема

Кількість

Годин

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 1

1

Оволодіти уміннями застосовувати формули обчислення ймовір-ностей для розв'язування задач.

4

2

Навчитися використовувати методи математичної статистики для роз'язування задач медико-біологічного характеру:

• визначати точкові та інтервальні оцінки результату досліджуваних величин для визначеної надійної ймовірності;

• оцінювати результат впливу діючих ффакторів на досліджувані параметри біообєктів за надійністю розходження вибіркових середніх арифметичних;

• досліджувати кореляційний звязок у випадках парної лінійної кореляції та відшукувати рівняння регресії та ТЛР.8Підготовка до письмової контрольної роботи

4
Індивідуальна робота - підготовка огляду наукової літератури

2РАЗОМ

18

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 2

3

Навчитися пояснювати незатухаючі, затухаючі та вимушені ко­ливання, що виникають в біологічних системах.

2

4

Оволодіти умінням роботи з клінічним аудіометром.

2

Оцінювати та трактувати результати досліджень спектральної чутливості вуха на порозі чутності.

5

Оволодіти уміннями одержувати діаграми розтягу і стиснення та визначати основні показники пружних властивостей тканин.

1

6

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт поверхневого натягу

1

7

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт в'язкості рідин

2

8

Ознайомитися з реологічними властивостями крові

1

9Ознайомитися з термодинамічним методом вивчення медико-біологічних систем.

3Ознайомитися з біофізичними принципами рецепції на прикла­ді зорової рецепції.

10
11

Пояснювати природу виникнення концетраційного потенціалу.
Оволодіти умінням роботи з електронною моделлю біомембрани та навчитися досліджувати зміну потенціалу дії.

1
2Підготуватися до тестового контролю засвоення модуля 2

3
Індивідуальна робота - підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.


2РАЗОМ

20


Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 3


12

13

14


15


Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів.
Оволодіти навичками роботи з кардіографом.

Дати фізичне обгрунтування особливостей електричної поведінки

Біологічних тканин у колі змінного струму.

Оволодіти уміннями досліджувати залежність електричного імпедансу від частоти змінного струму для різних біологічних

об’єктів.

Оволодіти уміннями малювати криві дисперсії та визначати коефіцієнт дисперсії для “живої” та ушкодженої тканин.


Пояснювати основи взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами.

1

1


1


1

16


Пояснювати основи взаємодії електромагнітного поля з біотка-нинами.

1

17


Набути навички роботи з УВЧ апаратом, апаратами для індукто-термії і діатермії та УЗ ехолокації і УЗД.

1


18


Оволодіти уміннями вимірювати розміри мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопу.

119Пояснювати механізм утворення і навчитися досліджувати спектри випромінювання тапроводити якісний спектральний аналіз спектроскопічним методом.

Оволодіти уміннями роботи з поляриметром.


120

Пояснювати механізм обертання площини поляризації оптично активною речовиною (ОАР) та визначати концентрацію розчинів ОАР.


1

21

Пояснювати механізми поглинання та розсіювання світла та явище дисперсії.


1


22

Пояснювати механізми теплового випромінювання.


1


23


Оволодіти основними уявленнями і поняттями квантової меха­ніки.

2

24


Пояснювати явище фотоефекту та люмінесценції. Отримати уявлення про резонансні методи квантової механіки.

1

25


Дати пояснення принципу дії газового лазера та навчитися ви­значати його технічні характеристики: довжину хвилі, енергію та імпульс кванта.

1


26

Оволодіти уміннями роботи з радіометром, який містить газо­розрядний лічильник.

2

27

Пояснювати явище послаблення радіоактивного випроміню­вання при його проходженні через свинцевий, залізний та алю­мінієвий екрани.

1
Підготовка до перевірки засвоєння матеріалу по модулю 3

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

3Разом

23РАЗОМ

61


Перелік тем дисципліни „Медична і біологічна фізика",

що виносяться для самостійної (індивідуальної) роботи

студентів у формі реферату

(загальний обсяг - 55 год.)


п. п.

Тема

Література


1

Деформаційні властивості біологічних тканин.

1."Медична і біологічна фізика"/ Під ред.

О.В.Чалого.-К.,1999.

2.“Биофизика” Под ред. Ю.А.Владимирова. – М.,1983.

 1. А.Н.Ремизов." Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.2

Поверхневий натяг. Коефі­цієнт поверхневого натягу та методи його визначення. Газова емболія.

 1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред.

О.В.Чалого. - К.,1999.

 1. "Биофизика", под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

3

Основні положен-ня рівно­важної термодинаміки. Ен­тропія. II закон термоди­наміки. Принцип Больцмана. Термодинамічні потенціали.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред.Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологичес-кая физика". - М.,1992.

4

Термодинаміка і проблема охорони навколишнього середовища.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

 2. "Биофизика"./ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

5

Основні положення нерів-новажної термоди-наміки (лінійний закон, виробниц­тво ентропії, спря-ження потоків).

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов." Медицинская и биологичес-кая физика". - М.,1992.

6

Стаціонарний стан відкри­тих систем. Теорема Пригожи-на.

 1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

7

Відкриті біологічні систе­ми, далекі від рівноваги. Поняття про синергетику.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. М.В.Волькенштейн. "Биофизика". -М.,1987.

 3. Г.Хакен. "Синергетика". –М.,Мир,1980.8

Ультразвук. Основні влас­тиво-сті і особливості по­ширення ульт-развуку. Дія ульт-развуку на біоло-гічні тканини та органи людини.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. " Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

9

Інфразвук, фізичні харак­теристики інфразвуку. Дія інфразвуку на біологічні тканини та органи людини.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого,К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов" Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

10

Магнітні властивості біо­логічних тканин. Фізичні основи магнітобіології.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

 3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологичес-кая физика". - М.,1992.

11

Іонні струми в біологічних мемб-ранах. Поняття про воротні струми.

 1. "Биофизика” Під ред. П.Г.Костюка. -К.,1988.

 2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.

12

Прилади медичної оптики (поляри-метр, рефрактор-метр, концентра-ційний колори-метр, нефелометр та інші).

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.

13

Фотоефект та його засто­сування. Фотоелектричні прилади в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992

14

Сучасна діагностична і фі­зіотерапевтична апаратура.

 1. "Медична і біологічна фізика"./ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая

Физика". - М.,1992.15

Застосування люмінісцен-ції в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика'У Под ред. П.Г.Костюка. .-К.,1988.

3. "Биофизика"/Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

16

Лазери та їх застосування в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. ОЗ.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика""/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

 3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова,. -М.,1983.

17

Рентгенівське випроміню­вання та його застосування в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. "Биофизика"/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

 3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.

18

Комп'ютери в медицині.

 1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого.-К.,1999.

 2. А.Н.Ремизов. -" Медицинская и биологиче-ская физика"/ М., 1992.

 3. О.В.Чалий, В.А.Дяков, І.Й.Хаїмзон. "Ос­нови інформатики". -К.,1993.

Каталог: downloads -> med physics
med physics -> Тематичний план
med physics -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
med physics -> Тематичний план
med physics -> Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів
med physics -> Методичні рекомендації для студентів до теми вивчення електропровідності біологічних об ’ єктів
med physics -> Та метрологія для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання Вінниця 2014

Скачати 139.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка