Тематика самостійного вивчення навчального предмета «українська мова»Скачати 112.5 Kb.
Дата конвертації02.09.2018
Розмір112.5 Kb.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

навчального предмета«УКРАЇНСЬКА МОВА»

н/п

Назва розділів і тем

К – ть

год.

Види робіт та їх тематика

І семестр (14 год.)

І . Вступ. 2 год.

1

Нормативність мовлення. Варіантність мовної норми. Правильність, точність, логічність мовлення. Образність мовлення.

2

 1. Написання твору – мініатюри «Мова – духовний скарб народу»

 2. Підготовка коментаря всіх термінологічних понять теми модуля

ІІ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Модуль №1

2.

ЗМР. Поняття культури мовлення і спілкування . Вимоги до культури мовлення. Етичні норми мовленнєвої культури.

1

Виконання тестування №1

Складання діалогу «Мій перший день в училищі»,дотримуючись основних вимог та норм мовленнєвої культури3.

ЗМР. Сприймання чужого мовлення Читання мовчки. Різновиди читання і аудіювання.

2

Добір тексту професійного спрямування і складання до тексту питань для аудіювання

4

ЗМР. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного.

2

Складання конспекту статті підручника з української літератури за темою, що вивчається (дотримуючись вивчених вимог)

5.

Орфоепічні норми: вимова голосних, приголосних, звукосполученні наголосу в словах. Склад, наголос. Фонетична транскрипція.

1

Добір тексту публіцистичного стилю, його транскрибування і поділ на склади для переносу.

6.

Стилістичні засоби фонетики: алітерація, асонанс, анафора, епіфора.

2

Добір віршованих уривків з творчості Б. Грінченка,

І. Франка(4 уривки по 2 строфи), їх транскрибування і визначення стилістичних засобів.


Модуль №2

7.

Складні випадки правопису великої букви.

2

Написати твір – мініатюру «Херсонщина туристична» , використовуючи власні назви

8.

Складні випадки правопису слів зі спрощеннями в групах приголосних..

1

Складання словникового диктанту (обсяг25-30 слів) з орфограмою спрощення приголосних.

9.

Явища подовження і подвоєння приголосних.

1

Добір слів для гри «Знайди мене» (ілюстрування правил подвоєння і подовження приголосних

ІІ семестр 18 год.

ІІІ. Стилістичні засоби Лексикології і фразеології

Модуль №3

1.

Стилістичні можливості синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

2

Написати міні- дослідження (обсяг10-12 речень) «Особливості вживання синонімів, антонімів у поетичній творчості Л Українки, Л. Костенко»

2

Слово та його лексичне значення. Групи слів за значенням і за походженням.

0*0’’1’

Дібрати слова для словникового розподільного диктанту «Багатозначні і однозначні слова» (обсяг 50 слів)

3.

Фразеологія. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність фразеологізмів. Синонімічні та антонімічні фразеологізми

1

Виписати із фразеологічного словника 10 прикладів, які можливі у професійному спілкуванні, знайти відповідні їм антоніми, синоніми, визначити сферу вживання.

4.

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (тропи).

2

Визначити тропи у вивчених творах Л Українки.


ІV.Словотворчі засоби стилістики.

5.

Словотвір. Морфологічна будова слова. Способи словотворення.

1

Виконання тестування №3.

6.

Основні орфограми в префіксах, коренях, суфіксах .

1

Добір слів для гри «Знайди помилку»(Ілюстрування умов вживання певних груп префіксів, суфіксів в українській мові)

Модуль 4

7.

Правопис складних слів.

1

Укладання міні - словничка «Правопис складних

слів» /3 стор 175- 182/ (обсяг 100 слів)8.

Правопис слів іншомовного походження.

2

Укладання міні - словничка «Правопис іншомовних слів» за професійним спрямуванням (обсяг 25 слів).

9.

Правопис прізвищ слов’янського походження та географічних назв .

2

Складання списку студентів своєї спеціалізації, які мають прізвища з вивченими орфограмами, та географічних назв Херсонщини

10.

Правопис складних географічних назв.

2

Укладання міні-словничка «Правопис складних географічних назв Херсонщини» (обсяг 50 слів).

11.

ЗМР Твір - роздум на морально-етичну тему у публіцистичному стилі.

2

Підготовка тез для диспуту «Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив» ( Сократ).
12

ЗМР Робота над виправленням помилок, допущених у письмовому творі

0*0’’ 1’

Написання твору – роздуму за дібраними тезами.

ІІІ семестр ( 7 год.)

V.Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Модуль №5

1.

Ступені порівняння прикметників, написання складних прикметників. Повні й короткі стягнені та нестягнені форми прикметників.

1

Виконання тестування №4


2.

Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Правопис займенників.

1

Виконання тестування №5

3.

ЗМР. Докладний переказ тексту наукового стилю.

1*0’’ 2’

Закінчення роботи над переказом

4

Особливості правопису прислівників. Особливості відмінювання числівників

1

Дібрати 20 пар слів з відповідними орфограмами для гри «Павутина слів"

5

Особливості правопису прийменників, сполучників, часток та вигуків.

1

Дібрати 50 слів з вивченими орфограмами для словникового диктанту.

Модуль №6

VI. Стилістика простих речень, , речень з різними способами вираження чужого мовлення. Риторика.

6.

Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

1

Дібрати приклади речень з вивченими конструкціями, пояснити пунктограми.


ІV семестр (9 год.)

Модуль №7

1.

Складносурядне речення. Розділові знаки в ССР.

1

Написання твору - мініатюри з елементами міркування « Перше кохання: фіаско чи тріумф?» використовуючи складносурядне речення

2.

Складнопідрядне речення. Розділові знаки в СПР.

1

Виконання тестування № 6.

3.

Безсполучникове складне речення.

Розділові знаки в ССР, СПР, БСР1

Виконання тестових завдань з теми «Синтаксис»

4

Складні речення з різними видами зв’язку.

1*0’’1’

Виписати приклади речень з поетичних творів

М. Вінграновського, Д. Павличка, В. Симоненка,

Л. Костенко для ілюстрування прикладів

стилістичних фігур.5.

ЗМР Доповідь з рефератом на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються. Особливості побудови реферату, мовне оформлення. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією .

1

Підготувати реферат на задану тему


Модуль №8

6.

Риторика як складова стилістики. З історії риторики. Роди і види ораторського мистецтва. Український менталітет і мовний етикет українців.

1

 1. Укладіть власний список найкращих академічних ораторів.

 2. Підготуйте проект на тему «Найкращий оратор ХХІ століття»

7.

Текст. Будова тексту. Публічний виступ. Етапи підготовки до виступу. Види виступу. Способи виголошення промови. Композиція виступу.

2

Скласти текст виступу на одну з тем:

 • «Світ сучасного танцю»

 • «Серж Лифар – зірка першої величини у світовому балеті»

 • «Рослинний орнамент на українських рушниках»

 • «Особливості української рок – музики»

 • «Туристична мандрівка моїм краєм»

 • «Пісня – душа українського народу»

8.

ЗРЗМ Мовні засоби створення тексту ораторського виступу. Комунікативно – стилістичні функції жестів і міміки. Основи полемічної майстерності.

1

Підготовка промов прямого і зворотного змісту до конкурсу « Я-оратор» на теми:

 • Гроші-найголовніше в житті.

 • Щоб гарно жити – треба брехати вміти.

 • У людині найголовніше –це її зовнішність.

- Любов-красива вигадка поетів.

* - кількість годин у групах спеціальності НХТ

” - кількість годин у групі спеціальності «Бібліотечна справа» .’ - кількість годин в групах спеціальностей «Хореографія», «ДПМ»

Література 1. Ткачук Т.П. 50 диктантів компакт – диск. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006р.

 2. Заболотний О. В. Практичні завдання з української мови для 10-11 класів. -Харків: Основа, 2004р.

 3. Васильченко В.В. Диктант без проблем.- Київ, видавництво А.С.К.,2004р.

 4. Бєляєв О.М. Українська мова 10-11 кл Освіта, 1998р.

 5. Вороніна В.І. Українська мова. Запоріжжя, Прем’єр 2004р.Гуйванюк Н.В. Українська мова Тести 5-12 кл. Київ. Академія, 2006р.

 6. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. Київ. Вища школа,2006р.

 7. Олійник О.Б. Українська мова 10-11 кл. Вікторія.основа, 2004р.

 8. Тихоша В.І. Рідна мова 10 кл. Київ. Освіта, 2006р.

 9. Пентилюк М.І. Галетова А.Г. Українська мова. Київ. Ленвіт, 2004р.

 10. Пентилюк М.І. Іваненко О.В. . Українська мова .Підручник - конспект Київ. Ленвіт, 2004р.

 11. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. Освіта 1997р.

 12. Словники та інша довідкова література для добору слів і текстів

Каталог: data -> content -> Disciplines
Disciplines -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення
Disciplines -> Питання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична обробка документної інформації»
Disciplines -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «зарубіжна музична література»
Disciplines -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «українська література»
Disciplines -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці»
Disciplines -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни «історія музики
Disciplines -> Методичні вказівки до самостійного вивчення
Disciplines -> Тематика самостійного вивчення
Disciplines -> Критерії оцінювання знань, умінь І навичок студентів з нормативної обов'язкової дисципліни
Disciplines -> Методичні рекомендації специфіка дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка