Теми курсових робіт з економіки підприємстваСкачати 287.58 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір287.58 Kb.
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Теорії підприємств і основи підприємництва

 1. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України
Види підприємств, їх організаційно-правові форми

 1. Підприємство як основна ланка в економіці держави.

 1. Економічне обґрунтування напрямів розвитку малого підприємства

Зовнішнє середовище господарювання підприємств

 1. Бізнес-середовище в Україні: проблеми і перспективи.
Структура та управління підприємством

 1. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства.

 2. Фінансові ресурси підприємства та шляхи їх поповнення.

 3. Матеріальні ресурси підприємства і аналіз їх використання.

 4. Змістова характеристика матеріально-технічного забезпечення.
Ринок і продукція

 1. Аналіз асортименту і структури випуску продукції та шляхи його оптимізації (на матеріалах хлібозаводу, плодоконсервного заводу, м’ясопереробного підприємства).

 2. Оцінка і головні напрямки збільшення обсягів випуску і реалізації продукції підприємства.

 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції

Планування діяльності підприємства

 1. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності підприємства.

 2. Диверсифікація виробничої діяльності підприємства та її ефективність.

 3. Дослідження напрямків планування виробництва і реалізації продукції.

 4. Оцінка виробничої програми підприємства та шляхи її оптимізації.
Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

 1. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві.

 2. Функціонування економічних механізмів у сфері оплати праці на підприємстві.

 3. Ефективність використання фонду робочого часу на підприємстві і фактори її формування.
 1. Підвищення продуктивності праці у виробництві

 2. Вдосконалення системи стимулювання праці у господарстві, району, області

 3. Економічне обґрунтування раціональної трудозабезпеченості підприємства

 4. Підвищення ефективності використання персоналу у господарстві, району, області

Капітал підприємства

 1. Вибір оптимального методу нарахування амортизації основних фондів підприємства.

 2. Виокремлення сфери капітального будівництва як специфічного елемента виробничо-соціальної інфраструктури.
 1. Економічне обґрунтування підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

 2. Економічне обґрунтування оптимальної структури основних фондів і раціонального рівня фондозабезпеченості підприємства

 3. Економічне обґрунтування формування і ефективного використання оборотних фондів на підприємстві

Інвестиції

 1. Розробка та аналіз управління реалізації інвестиційного проекту на підприємстві.
 1. Підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства

 2. Економічне обґрунтування інвестування в підприємство

Інноваційна діяльність

 1. Оцінка впливу техніко-економічних новацій на кінцевий результат діяльності підприємства.

 2. Інноваційна діяльність підприємства і напрямки підвищення її ефективності

 3. Організаційні форми інноваційної діяльності.
Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

 1. Удосконалення форм та методів матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

 2. Тривалість виробничого процесу та його вплив на ефективність діяльності підприємства.

 3. Оцінка ефективності основних напрямків прискорення науково-технічного прогресу на підприємстві.

 4. Виробничий потенціал підприємства і резерви підвищення ефективності його використання.

 5. Оцінка ефективності використання виробничих потужностей підприємства і шляхи їх підвищення.
Організація виробництва і забезпечення якості продукції

 1. Застосовувані в Україні стандарти (міжнародні, державні, галузеві, науково-технічних та інженерних товариств, підприємств) і технічні умови.

 2. Технічні, організаційні, економічні та соціальні заходи для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

 3. Дослідження напрямків і резервів ресурсозбереження на підприємстві.

 4. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства в сучасних умовах господарювання.

 5. Дослідження методів управління асортиментом та якістю товарів на підприємстві.

 6. Якість продукції підприємства та її оцінка в умовах ринкової економіки.
Витрати на виробництво та реалізацію продукції

 1. Удосконалення методів калькулювання собівартості продукції на підприємстві.

 2. Шляхи забезпечення беззбитковості господарської діяльності підприємства.

 3. Аналіз собівартості окремих видів продукції і резерви її зниження.

 4. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках.

 5. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва.

 6. Структура поточних витрат за окремими групами первинних елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її зміни з часом.

 1. Обґрунтування раціональної структури витрат і рівня собівартості виробництва продукції

 2. Удосконалення механізму регулювання цін на продукцію підприємств

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

 1. Дослідження впливу соціальних факторів на підвищення ефективності виробництва.

 2. Аналіз і оцінка ліквідності підприємства.

 3. Платоспроможність підприємства, її аналіз та шляхи підвищення.

 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 5. Аналіз джерел коштів і їх впливу на фінансові результати підприємства.

 6. Аналіз показників рентабельності і резерви її зростання.

 7. Аналіз прибутку підприємства та шляхи його збільшення.

 8. Динаміка і способи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

 1. Економічне обґрунтування підвищення рівня рентабельності

Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктизація

 1. Реструктуризація підприємства та обґрунтування її економічних наслідків.

 2. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

 1. Підвищення конкурентоспроможності підприємства

Економічна безпека та антикризова діяльність

 1. Економічна безпека підприємства та напрямки підвищення її рівня.

Зразки планів курсових робіт

Економічне обґрунтування напрямів розвитку малого підприємства

Вступ

Розділ 1.

Теоретичні та методичні основи дослідження функціонування малих підприємств
1.1. Малі підприємства та їх роль у сільськогосподарському вироб­ництві
1.2. Види і типи малих підприємств
1.3. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Аналіз розвитку та ефективності функціонування малого підприємства
2.1. Розміри та ресурсне забезпечення малого підприємства
2.2. Використання трудових ресурсів малим підприємством
2.3. Виробничі витрати та рівень інтенсифікації виробництва
2.4. Рентабельність виробництва в малому підприємстві

Розділ 3.

Проект підвищення економічної ефективності малого підприємства
3.1. Обґрунтування виробничої структури в малому підприємстві
3.2. Оптимізація використання трудових ресурсів
3.3. Зниження рівня собівартості та оптимізація структури витрат
3.4. Підвищення рентабельності малого підприємства
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиПідвищення рівня конкурентоспроможності продукції

Вступ

Розділ 1.

Теоретичні і методичні засади дослідження рівня конкурентоспро­можності продукції
1.1. Поняття, зміст і види конкурентоспроможності
1.2. Методика дослідження конкурентоспроможності продукції
1.3. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції
2.1. Динаміка виробництва продукції
2.2. Оцінка рівня її конкурентоспроможності
2.3. Чинники, що визначають конкурентоспроможність продукції

Розділ 3.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції
3.1. Підвищення якості продукції як головна умова забезпечення її конкурентоспроможності
3.2. Зниження собівартості як засіб підвищення конкурентоспро­можності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Підвищення продуктивності праці у виробництві

Вступ

Розділ 1.

Теоретичні та методичні засади наукового дослідження продуктивності праці
1.1. Суть і значення підвищення продуктивності праці
1.2. Показники продуктивності праці та методика їх розрахунку
1.3. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Оцінка сучасного рівня продуктивності праці
2.1. Динаміка і рівень продуктивності праці
  1. Вплив продуктивності праці на собівартість і рентабельність виробництва
2.3. Чинники рівня продуктивності праці

Розділ 3.

Резерви і шляхи підвищення продуктивності праці у виробництві продукції
3.1. Запровадження нових технологій виробництва продукції
3.2. Раціональна спеціалізація і концентрація виробництва
3.3. Підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВдосконалення системи стимулювання праці у господарстві, району, області

Вступ

Розділ 1.

Теоретичні основи дослідження мотивації праці та її стимулювання
1.1. Теоретичні погляди на регулювання трудової діяльності та її стимулювання
1.2. Ефективність використання, оплата та мотивація праці найманих працівників
1.3. Методика дослідження проблеми

Розділ 2.

Оцінка ефективності системи стимулювання праці у господарстві
2.1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом та рівень його ви­користання
2.2. Оцінка рівня продуктивності праці
2.3. Аналіз системи мотивації праці та її оплати

Розділ 3.

Основні напрями вдосконалення системи мотивації праці у господарстві
3.1. Формування мотиваційного потенціалу підприємства
3.2. Вдосконалення оцінки системи стимулювання праці на підпри­ємстві
3.3. Запровадження досвіду розвинутих країн в організації стимулювання високопродуктивної праці
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Економічне обґрунтування раціональної трудозабезпеченості підприємства

Вступ

Розділ 1.

Теоретичні основи дослідження зайнятості й ефективності використання трудових ресурсів
Трудові ресурси в системі виробничих відносин підприємства
Показники рівня забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, та ефективності їх використання
Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства
2.1. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами
2.2. Аналіз продуктивності праці
2.3. Аналіз системи оплати праці на підприємстві
2.4. Вплив продуктивності праці на собівартість продукції

Розділ 3.

Обґрунтування раціональної трудозабезпеченості господарства
3.1. Удосконалення організації виробництва та оплати праці
3.2. Розрахунок чисельності трудових ресурсів на перспективу та забезпеченість їх робочими місцями
3.3. Проектна ефективність використання трудових ресурсів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Підвищення ефективності використання персоналу у господарстві, району, області

Вступ

Розділ 1.

Теоретико-методологічні основи дослідження ефективності використання персоналу
1.1. Сутність, склад і структура персоналу підприємства
1.2. Показники ефективності використання персоналу підприємства
1.3. Методика дослідження проблеми

Розділ 2.

Ефективність використання персоналу в підприємстві
2.1. Оцінка забезпеченості підприємства персоналом та фонду робочого часу
2.2. Аналіз продуктивності праці
2.3. Оцінка системи оплати праці та її мотивації

Розділ 3.

Шляхи підвищення ефективності використання персоналу на підприємстві
3.1. Формування та планування потреби у персоналі підприємства
3.2. Реалізація основних компонент трудового потенціалу працівників
3.3. Вдосконалення кадрової політики та технології роботи з персоналом
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Економічне обґрунтування підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

Вступ

Розділ 1.

Теоретичні і методичні аспекти використання основних виробничих фондів
1.1. Поняття, склад і оцінка основних виробничих фондів підприємства
1.2. Система показників рівня оснащеності та продуктивності використання основних виробничих фондів підприємства і методика їх розрахунку
1.3. Система показників ефективності використання основних фондів підприємства та методика їх визначення

Розділ 2.

Аналіз стану забезпеченості та рівня ефективності використання основних фондів на підприємстві
2.1. Рівень і динаміка обсягів і структури основних фондів підпри­ємства
2.2. Рівень і динаміка забезпеченості підприємства основними фон­дами
2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів підприєм­ст­вом та чинники, що її обумовлюють

Розділ 3.

Резерви підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві
3.1. Вдосконалення співвідношення між основними і оборотними фондами
3.2. Раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства
3.3. Обґрунтування проектного рівня
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Економічне обґрунтування оптимальної структури основних фондів і раціонального рівня фондозабезпеченості підприємства

Вступ

Розділ 1.

Основи теорії і методики дослідження використання основних фондів на підприємстві
1.1. Поняття і склад основних фондів підприємства
1.2. Показники забезпеченості й ефективності використання основних фондів та методика їх визначення
1.3. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Аналіз забезпеченості та ефективності використання основних фондів на підприємстві
2.1. Структура та стан основних фондів
2.2. Рівень і динаміка фондозабезпеченості підприємства та фондо­озброєності праці
2.3. Ефективність використання основних фондів та чинники, що її обу­мовлюють

Розділ 3.

Проект оптимальної структури основних фондів і раціональної фондозабезпеченості підприємства
3.1. Оптимізація структури основних фондів
3.2. Вдосконалення співвідношення між основними і оборотними фон­дами
3.3. Проектна економічна ефективність використання виробничих фон­дів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Економічне обґрунтування формування і ефективного використання оборотних фондів на підприємстві

Вступ

Розділ 1.

Основи теорії і методики дослідження формування і використання оборотних фондів підприємства
1.1. Поняття, склад і оцінка оборотних фондів підприємства
1.2. Показники ефективності використання оборотних фондів с підприємства та методика їх розрахунку
1.3. Методичні засади аналізу формування і використання оборотних фондів підприємства

Розділ 2.

Аналіз стану забезпечення і ефективності використання оборотних фондів на підприємстві
2.1.Склад і структура оборотних фондів підприємства
2.2. Рівень і динаміка забезпеченості підприємства оборотними фон­дами
2.3. Економічна ефективність використання оборотних фондів підприємства

Розділ 3.

Обґрунтування раціонального формування і використання оборотних фондів на перспективу
3.1. Вдосконалення структури виробничих (основних і оборотних) фондів підприємства
3.2. Обґрунтування потреби в обсягах оборотних фондів підприємства і вибір форм задоволення потреби в їх прирості
3.3. Раціональні способи використання оборотних фондів підприєм­ства і проектний рівень їх економічної ефективності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства
Вступ


Розділ 1.

Теоретичні і методичні основи дослідження інвестицій
1.1. Значення інвестицій у функціонуванні підприємств1.2. Теоретичні основи інвестицій, їх зміст та класифікація

1.3. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Сучасний стан інвестиційних процесів на підприємстві
2.1. Оцінка ресурсного потенціалу підприємства в контексті розвитку ін­вестиційних процесів
2.2. Обсяги та джерела інвестування підприємства
2.3. Економічна ефективність інвестицій

Розділ 3.

Вдосконалення організації використання і підвищення ефективності інвестицій
3.1. Покращення інвестиційної привабливості підприємств
3.2. Державне управління інвестиційним кліматом
3.3. Підвищення ефективності діяльності підприємства на базі іннова­цій
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Економічне обґрунтування інвестування в підприємство

Вступ

Розділ 1.

Науково-методичні засади інвестування виробництва
1.1. Економічна суть, джерела і напрямки інвестицій
1.2. Показники визначення ефективності інвестицій
1.3. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Аналіз впливу інвестицій на економічний розвиток підприємства та їх ефективність
2.1. Джерела та методи інвестування підприємств
2.2. Динаміка, основні напрями і структура інвестицій
2.3. Відтворення і рух основних фондів підприємства
2.4. Рівень економічної ефективності інвестицій

Розділ 3.

Напрями інвестиційної діяльності підприємства
3.1. Економічне обґрунтування вибору варіанта інвестицій
3.2. Лізинг як особлива форма інвестицій
3.3. Можливості і умови залучення іноземних інвестицій
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиОбґрунтування раціональної структури витрат і рівня собівартості виробництва продукції

Вступ

Розділ 1.

Науково-методичні основи витрат виробництва і собівартості продукції
1.1. Суть і види витрат та собівартості продукції
1.2. Собівартість як економічна категорія, методи економії витрат
1.3. Методика визначення собівартості окремих видів продукції
1.4. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Аналіз рівня і динаміки собівартості продукції
2.1. Динаміка рівня і структури собівартості продукції
2.2. Чинники, що обумовлюють рівень і структуру собівартості про­дукції
2.3. Вплив собівартості продукції на рентабельність виробництва

Розділ 3.

Проект зниження собівартості продукції
3.1. Резерви зниження собівартості продукції за рахунок недо­пущен­ня перевитрат ресурсів
3.2. Розрахунок обсягів виробництва та витрат на продукцію в госпо­дарстві
3.3. Розрахунок собівартості продукції та рівня рентабельності вироб­ництва продукції
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Удосконалення механізму регулювання цін на продукцію підприємств

Вступ

Розділ 1.

Теоретичні основи ціноутворення на продукцію підприємств
Суть ціни, її значення, функції та види
Встановлення кінцевої ціни на продукцію
Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Вплив ціноутворення на економічну ефективність продукції
2.1. Динаміка цін та собівартості продукції підприємств
2.2. Рентабельність продукції підприємств та її вплив на розвиток окремих галузей
2.3. Залежність ціни від якості продукції, термінів та каналів її реалізації

Розділ 3.

Шляхи вдосконалення механізму формування цін на продукцію
3.1. Формування цінової стратегії підприємства з урахуванням кон­ку­ренції
3.2. Державне регулювання цін на продукцію господарства
3.3. Обґрунтування резервів підвищення цін реалізації продукції підприємством
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Економічне обґрунтування підвищення рівня рентабельності

Вступ

Розділ 1.

Науково-методичні основи дослідження рентабельності продукції
1.1. Економічна суть категорії рентабельності та її місце в системі критерії ефективності виробництва
1.2. Показники рентабельності продукції та методика їх розрахунку
1.3. Методика наукового дослідження проблеми

Розділ 2.

Аналіз рентабельності продукції підприємства
2.1. Динаміка рівня рентабельності основних видів продукції і галузей підприємства
2.2. Виробничі фактори, що обумовлюють формування рентабельності
2.3. Вплив ринкових умов реалізації продукції на її рентабельність

Розділ 3.

Шляхи підвищення рентабельності продукції
3.1.Обгрунтування перспективних показників рентабельності на основі оптимізації ціни і витрат
3.2. Розрахунок рівнів беззбитковості виробництва окремих видів продукції
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вступ

Розділ 1.

Теоретично-методичні засади конкурентоспроможності підприємства
1.1. Суть конкуренції та особливості її прояву в економіці
1.2. Поняття конкурентоспроможності підприємства та його продукції
1.3. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства

Розділ 2.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства
2.1. Аналіз ресурсного потенціалу підприємств як чинника форму­ван­ня його конкурентоспроможності
2.2. Ефективність діяльності підприємства як критерій його конкурен­то­спроможності
2.3. Якість, ціни і рентабельність продукції підприємства

Розділ 3.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
Удосконалення виробничої структури підприємства
Зміцнення ресурсного потенціалу підприємства
Інноваційний розвиток підприємства, як чинник підвищення рівня його конкурентоспроможності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Скачати 287.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка