Теплоенергетичного факультетуСторінка1/7
Дата конвертації21.09.2018
Розмір0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

З В І Т


про наукову діяльність НДЧ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

за 2008 рік

Київ – 2008

ЗМІСТ


107.Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К.В., Мысак В.Ф. Моделирование системы управления процессом горения 14

Наукові результати, отримані за їх участю використані в двох впроваджених інноваційних розробках: 19

Під керівництвом молодих вчених підготовлено 3 доповіді студентів на наукових конференціях, виконується одна магістерська робота . 19

За участю молодих вчених у звітному році опубліковано 35 наукових статей, зроблено 20 доповідей на наукових конференціях та семінарах,отримано 7 патентів України. 19

2. ОАО «Квазар» Проектирование, поставка оборудования и ввод в эксплуатацию системы деминерализации воды для увеличения производительности до 45 м3/ч. Подготовка воды для разбавления сокового концентрата. Производительность – 15 м3/ч. 35Узагальнена інформація про наукову діяльність ТЕФ за 2008 рік
Наукова діяльність НДЧ ТЕФ за звітний період була спрямована на розв’язання основної проблеми енергетики України “Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного обладнання на основі впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та комп’ютерної діагностики і управління теплоенергетичних процесів та систем”.

Загальна кількість тем, які виконуються на факультеті – 40 з обсягом фінансування3 560,964 тис. грн.

Фінансування тем розподіляється слідуючим чином: • обсяг фінансування із загального фонду 5-ти фундаментальних робіт (2201020) становить 662,966 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із загального фонду 10-ти прикладних робіт (2201040) становить 1 387,998 тис.грн.;

 • обсяг фінансування 1-ї робіт, яка виконується по фонду фундаментальних досліджень (2201030) – 40,00 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із міжнародних фондів (2201070) 1-ої робіт становить 37,00 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із спеціального фонду (23-х госпдоговорів) становить – 1 433,00 тис.грн. (1 робота Мінпаливенерго, 1 робота Мінпромполітики);

Всього на 5 кафедрах ( каф. АЕС та ІТФ, АПЕПС, АТЕП, ТПТ, ТЕУ Т та АЕС), двох науково-дослідних відділах (“ТД”, “ПГ”) та 1-ої науково-дослідної лабораторії у виконанні робіт приймало участь 41 штатний співробітник НДЧ (з них 1 доктор наук, 17 кандидатів наук) та 131 сумісника, з яких 16 докторів наук, 52 кандидатів наук, 1 докторант, 21 аспірант, (з них 2 контрактантанти), 7 пошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 пошукач на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук ( Гайдаржи В. І.), 33 студента з оплатою і 190 студентів у рамках УДРС.

У 2008 році закінчено 17 робіт з них: д/б тем – 4, г/д – 13.

По результатах виконаних досліджень опубліковано 114 статтей, в тому числі з студентами 11, зроблено 220 доповідей на науково-технічних конференціях. Отримано 26 патентів (2 патента видано в кінці 2007 року і вони не війшли у звіт за 2007р.) , з них 5 за межами НТУУ «КПІ», 4 патента за участю студентів, подано 12 заявок на винаходи, видано монографій – 4, підручники з грифом МОН – 2, навчальних посібників – 4. Демонструвалися 5 експонатів на 6-ох виставках, в тому числі на 1-й міжнародній.

За доклад «Нові теплообмінні поверхні з плоскоовальних труб з неповним оребренням» (соавтори О.М. Терех, П.І Багрій), який представлено на 6-му Мінському міжнародному форумі по тепло- і масообміну нагороджено Письменного Є.М. Почесною грамотою.

За результатами щорічного університетського конкурсу в 2008 р. на кращій підручник, монографію, навчальний посібник першу премію присуджено Безродному М.К., Піоро І.Л., Костюку Т.О. за монографію «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика».

Нагороджено дипломом наукового керівника Ріферта В.Г. за участь у третій міжнародній спеціалізованій виставці НКАТ (насоси, компресори, арматура, теплоенергетика) м. Київ, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 15-18 квітня 2008 р.

Нагороджено дипломом НДВ «Термодистиляція» за сучасне насосне обладнання у форумі «Кримські виставки» м. Сімферополь, 1-3 листопада 2008 р.

З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності нагороджена грамотою студентка кафедри ТПТ Свиридонова Ю.В.

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 30 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, нагороджені почесними грамотами ТЕФ.


У 2008 році видані наступні монографії:
Монографії:

1. Носовский А.В., Богорад В.И., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Литвинская Т.В., Слепченко А.Ю. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография. Под ред. А.В. Носовского. – Х.: Оберіг, 2008. – 356 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).

2. Кесова Л.А. Кафедра теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций / изд. «Типография «Бизнесполиграф», Киев. – 2008.– 104 стр.

3. Енергозбереження в будівництві/Під загальною редакцією Піщаленко Ю.О., Савенко В.І., Бондарева О.С.. Гріняєва Л.В. і др.//Савенко В.І., Фіалко Н.М., Дорошенко В.О. та ін Вид. УАН ТОВ «НВП «ВІР».-К., 2008.- 200 с.

4. Безродный М.К., Минаковский В.М. Электрофизические характеристики объектов сушки. — Киев: Факт, 2008. — 160 с.
Підручники з грифом МОН

1. Фіалко Н.М., Пішта М.І., Муравйов В.Ю. Збірник задач з молекулярної фізики.-Київ, НАУ,2008.-60с.

2. Варламов Г. Б., Любчик Г. М. , Маляренко В. А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. – Х.. :»Видавництво САГА», 2008. – 234с.
Навчальні посібники:

1. Мінаковський В. М. Теплотехнологічні процеси та установки. Посібник.- Київ: ВПЦ «Політехніка», 2008. – 160с.

2. Боженко М.Ф., Сало В.П.. Енергозбереження в теплопостачанні. Навч. посібник.- К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 268 с. (15,58 д.а.).

3. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А Коцко та ін. / З заг. Ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

4. Голышев Л.К. Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем; Уч. пособие /. – ГП «Информационно-аналитическое агентство» К.: 2008. – 316 с.

Методичні вказівки:

1. Боженко М.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи і курсового проекту з дисципліни «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» спецфакультету МІПО. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 64 с.

2. Анцев Б. В., Леонтьєв Г. Г., Фуртат І. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» Розділ «Системи газопостачання» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів МІПО спеціальності «Теплоенергетика». – К.: Політехніка, 2008. – 63 с.

3. Соціально-економічні проблеми управління станом довкілля. Аналіз екологічного ризику: метод. вказівки до визначення дисципліни для студ. спец. „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”/ Уклад.: Н.В. Караєва, І.В. Середа – К.: НТУУ „КПІ”, 2008. – 52с.1 Підготовка наукових кадрів та інтеграція науКової роботи з навчальним процесом
1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук
У 2008 році захищених дисертацій немає.

Готуються 4 докторські дисертації - докторант НТУУ “КПІ” Батуркін В.М., пошукачі:доц..Гайдаржи В.І., доц. Туз В.О., доц. Черноусенко О. Ю., доц. Пуховий І. І.

У 2008т році докторантом НТУУ “КПІ” Батуркіним В.М. виконані наступні роботи з теми“Дослідження та узагальнення теплорегулюючих характеристик систем на основі теплових труб для космічного приладобудування”: • Чернетка розділу «Принципи побудови систем терморегулювання електронних блоків та автономних приладів». Розділ містить 123 сторінок тексту, в тому числі 58 рисунків, 5 таблиць, 77 посилань.

У цьому розділі відображено наукове підґрунтя вибору та удосконалення низькотемпературних автономних систем охолодження і терморегулювання електронних блоків та автономних приладів для наукового космічного приладобудування, проведено аналіз експериментальних даних та порівняння результатів розрахунків по розробленим дисертантом математичним моделям.

 • Чернетка розділу «Дослідження теплотехнічних характеристик теплових труб стосовно умов їх експлуатації». Розділ містить 116 сторінок тексту, в тому числі 65 рисунків, 10 таблиць, 66 посилань.

У цьому розділі проведено аналіз стану розробок, відображених у науково-технічній літературі стосовно вивчення теплотехнічних характеристик теплових труб в умовах їх експлуатації у системах терморегулювання електронних блоків та автономних приладів. Розроблені моделі щодо розрахунку максимального теплового потоку та температурного профілю в умовах нерівномірного теплопідводу та тепловідводу, проведена обробка власних експериментальних даних з метою детального вивчення впливу експлуатаційних параметрів на характеристики теплових труб постійного та змінного термічного опору.

Також по тематиці дисертації опубліковано 2 статті (одна у іноземному виданні), отриманий один патент України, опубліковано 5 тез доповідей та 2 повних докладів на міжнародних конференціях та зроблено 3 усні доповіді.

Докторська дисертаційна робота «Альтернативні джерела енергії в системах теплопостачання» доц. к.т.н. Пухового І. І. заслухана на семінарі кафедри ТПТ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертаційна робота «Теплообмін при конденсації хладонів в горизонтальних трубах» (к.т.н.) аспіранта Дейнеко А. І. заслухана на семінарі кафедри ТПТ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертаційна робота «Дослідження теплопередаючих характеристик мініатюрних теплових труб з металоволокнистою капілярною структурою» аспіранта Некрашевича Я.В. заслухана на семінарі кафедри АЕС та ІТФ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.
Дисертації, які знаходяться на розгляді в спеціалізованих радах:

Баранюк Олександр Володимирович, асистент

Тема: «Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчато-розрізним оребренням»

Науковий ступінь ― кандидат технічних наук.

Спеціальність 05.14.06 ― теоретична теплотехніка технології

Науковий керівник д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Спеціалізована рада Д 26.002.09 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Лабжинський Володимир Анатолійович, ст. викладач.

Тема: «Мультиагентна модель розподіленої інформаційно-аналітичної системи (на прикладі екологічної тематики)»

Науковий ступінь ― кандидат технічних наук.

Спеціальність 05.13.06 ― автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Науковий керівник к.т.н., доц. О.О. Гагарін

Спеціалізована рада Д 26.002.03 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, використовуються у нових навчальних курсах і дозволять зберегти високий науковий рівень викладання. Так, наприклад, у новому навчальному курсі “Енергозбереження та утилізація теплоти” використані результати наукових досліджень та результати впровадження науково-технічних розробок кафедр факультету у цій галузі. Результати наукових розробок 2008 року впроваджено в нових розділах 22 учбових курсів, 16 практикумах, 15 лабораторних роботах, які читаються викладачами ТЕФ для студентів теплоенергетичного та інших факультетів денного та заочного навчання.

Приклади впроваджених розробок в учбовий процесс:

На основі отриманих результатів наукових досліджень в навчальний процес підготовки спеціалістів з теплоенергетичних та суміжних спеціальностей започатковані наступні заходи.

Для спеціальності 7.090505 “Котли і реактори” в учбові дисципліни введені додаткові розділи: до курсу лекцій «Експлуатація парових котлів» розділ «Оптимізація режимів роботи за критеріями економічності та надійності»; до курсу лекцій «Надійність та діагностика парових котлів» розділ «Оптимізація умов роботи поверхонь нагріву за критеріями економічності та надійності», до курсу лекцій «Основи наукових досліджень» підрозділ «Оптимізація комплексних функціоналів».

Для спеціальностей 7.090504 "Теплові електричні станції" та 7.090510 “Теплоенергетика” в учбову дисципліну «Котельні установки» введено додатковий підрозділ «Оптимальний розподіл навантажень між котлами за критеріями економічності та надійності» з виконанням графічно - розрахункових роботи.

Для спеціальностей 7.092501 - "Автоматизоване управління технологічними процесами"; 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва"; 7.080403 - "Програмне забезпечення автоматизованих систем" в учбову дисципліну «Котельні установки» введено додатковий розділ “Алгоритми та системи керування режимами роботи котлів за критеріями економічності та надійності» з виконанням розрахункових робіт з елементами програмного моделювання.

Результати д/б теми № 2930ф і г/б теми № 3.011 (1-41/07) використані у навчальному процесі на кафедрі АЕС і ІТФ ТЕФ НТУУ «КПІ» для лекційного і практичного курсу “Наукові дослідження та комп’ютерна обробка”, а також при виконанні курсових і дипломних проектів, при підготовці бакалаврів і магістрів кафедри.
Результати д/б теми №2036-п використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін:


 • “Еколого-економічна оптимізація виробництва” (новий розділ “Оптимізація параметрів системи екологічного регуювання”),

 • “Комп’ютерні технології в сучасній економіці” (новий розділ “Організація моделювання економічних результатів управлінських рішень”),

 • “Економіка енергетики, організація та планування виробництва” (новий розділ “Економічний аналіз ефективності організаційних структур управління в енергетиці”), а також при виконанні курсових та дипломних робіт студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.

На базі розробок викладачів кафедри АПЕПС виконуються дипломні роботи магістрів (всі дослідження входять в дипломні роботи та підтверджені науковими публікаціями студентів та керівників).

1. Виконані наукові розробки кафедри з визначення та вибору параметрів системи пилоподачі з високою концентрацією в енергетичних котельних установках використовуються при викладанні курсів:

- «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання”; “Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища”; “Надійність енергетичного обладнання ТЕС та АЕС”; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”.

2. Розробки кафедри з модернізації пальникових пристроїв регистрового типу при подачі вугільного пилу з високою концентрацією в енергетичних котлах:

- в курсах: «Екологія», «Гідрогазодинаміка»; «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання»; «Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища»; « Експлуатація енергетичного обладнання”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”

3. Роботи з розробки пальників струменево-нишового та трубчастого типів при спалюванні газу в промислових та енергетичних котлах, підігрівачах газу, теплогенераторах, камерах згоряння газотурбінних установок:

– в курсах: «Екологія», «Гідрогазодинаміка»; «Гідрогазодинаміка»; «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання»; «Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища»; « Нагнітачі та теплові двигуни»; “Надійність енергетичного обладнання ТЕС та АЕС”; “Основи наукових досліджень та планування експерименту”; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Газотурбінні та парогазові установки”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”

4. Роботи з розрахункового уточнення теплового та напружено-деформованого стану елементів турбін і визначення можливості подовження терміну експлуатації турбоустановок:

– в курсах: « Турбіни ТЕС та АЕС»; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Експлуатація енергетичного обладнання”

5. Сучасні розділи ТАУ.

Розширений розділ «Системи автоматичного керування з регулятором змінної структури шляхом введеня підрозділу «Інженерні методи настроювання регуляторів змінної структури в складі каскадних АСР».

6. Розроблено програмне забезпечення для лабораторної роботи «Дослідження каскадних систем регулювання».

7. Ідентифікація і моделювання.

Розширений розділ «Ідентифікація об`єктів з використанням методу МГУА.

Розроблена лабораторна робота «Дослідження методу МГУА».

8. По матеріалам досліджень студ. Туранського М.А. розроблена лабораторна робота по курсу «Програмне забезпечення АСУ ТП».

Включено до бакалаврських та магістерських проектів по тепловому двигуну, що реалізує технологію „Водолій” та теплового насосу, побудованого на базі турбокомпресорного двигуна.

Розпочато створення конспекту лекцій по технічній термодинаміці з включенням до його складу матеріалів по підвищенню ефективності та екологічної чистоти газопаротурбінних двигунів бінарного та монарного типу

В курс “Гідрогазодинаміка” включено розділ : “Режими течії двофазного потоку при конденсації холодильних агентів в горизонтальних трубах”.

В курс «Відновлювані джерела енергії « введено підрозділ «Використання теплоти і холоду грунту в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря».

Результати наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок використовуються при виконанні студентами магістерських робіт, курсових та дипломних проектів спеціалістів, бакалаврів та курсових проектів.

1.3 Науково-дослідна робота студентів
Cтуденти ТЕФ активно приймають участь у науковій роботі за напрямами роботи кафедр. На всіх етапах виконання робіт, як держбюджетних так і господарчих, передбачається широке залучення і участь студентів і викладачів. Для студентів планується наукова підготовка в рамках НДРС, освоєння перспективних наукових напрямків, програмних продуктів, методів досліджень та участь в конструкторсько-технологічних розробках. Все це дає можливість накопиченню та розширенню знань студентів по учбовим курсам, які викладаються на факультеті, а також використанню отриманих результатів для курсового та дипломного проектування, при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Отримано 4 патенти за участю студентів.

В науковій роботі за звітний рік брали участь 190 студента, із них з оплатою із загального фонду бюджету (д/б) - 14, з оплатою із спеціального фонду (г/д) - 11 студентів. По результатам виконаних робіт захищено: магістерські роботи (36 чол.); дипломні роботи спеціаліста (40 чол.); дипломні роботи бакалаврату (60 чол.).10 студентів ТЕФ одержують стипендію ім. академіка НАН України Толубінського В.І., 10 студентів - стипендією ДП «Енргоатом», 4 студента – стипендію ім. І.В.Курчатого, 30 студентів нагороджено почесними грамотами за участь у науковій роботі факультету.

На кафедрі ТЕУТ та АЕС працює науковий гурток „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” (керівнк проф. Фіалко Н.М., секретар ст. викл. Меренгер П.П.). Періодичність засідань – 1 раз у квартал. Участь у роботі беруть студенти та магістри 4, 5 курсів в кількості 20 студентів. Тематика доповідей: 1. Новітні технології пилоприготування на теплових електростанціях – подача пилу з високою концентрацією.

 2. Нові методи високоефективного низкотоксичного спалювання газу в прямоточній системі

 3. Методи організації використання на ТЕЦ та ТЕС водовугільного палива.

 4. Нові технології організації спалювання вторинних енергоресурсів.

 5. Аналіз підвищення ефективності використання обладнання за рахунок комбінацій парових та газових циклів.

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 25 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, будуть нагороджені грамотами ТЕФ.

З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності нагороджена грамотою студентка кафедри ТПТ Свиридонова Ю.В.


Перелік секцій студентської науково-технічної конференції ТЕФ, в яких приймали участь викладачі та студенти ТЕФ у 2007 р.

1.

Секція №1

Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці

Керівник секції – член.кор.НАН У ФІАЛКО Н.М.

Вчений секретар – асист.Меренгер П.П.

Кількість доповідей – 16.

2.

Секція №2

Моделювання та підвищення ефективності теплоенергетичних процесів та систем

Керівник секції – д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Вчений секретар – провідний інженер Зінченко Т.Р.

Кількість доповідей – 38.

3.

Секція №3

Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств

Керівник секції – д.т.н., професор Безродний М.К.

Вчений секретар – к.т.н., доцент Барабаш П.О.

Кількість доповідей – 34.


4.

Секція №4

Автоматизація теплоенергетичних процесів
Керівник секції – к.т.н., доц. Ковриго Ю.М.

Вчений секретар – к.ф.-м.н. Бобков В.Б.

Кількість доповідей – 26.
Секція №5

Програмні засоби подання та обробки інформації

Керівник секції – к.т.н., доц. Луценко А.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Гагарін О.О.

Кількість доповідей – 13.

Секція №6

Програмне забезпечення засобів моделювання та аналізу об’єктів і процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Шаповалові С.І.

Кількість доповідей – 14.

5.

Секція №7

Геометричне моделювання, засоби автоматичного проектування та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Аушева Н.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Сидоренко Ю.В.

Кількість доповідей – 13.

За звітний період студенти приймали участь у роботі 15 конференцій, було зроблено 154 доповіді та опубліковано 178 наукових робіт (тез доповідей та статей).
Перелік наукових конференцій та семінарів, в роботі яких приймали участь студенти ТЕФ у 2008 р.

1. Міжнародна науково-практична конференція

„ САИТ-2008”, (Київ, 20-24 травня 2008р.)2. VІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів

“Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”,(м. Київ,21-25квітня 2008р)3. Вторая заочная международная научно-практическая конференция.

„ Система управления экологической безопасностью”, ( Екатеринбург, 14-16 апреля 2008г.)4. 10-я Международная научно-практическая конференция

„Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, (г.Санкт-Петербург, 20-22 мая 2008)5. Міжнародна науково-практична конференція

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008 ( м. Київ ,12-15 травня 2008 р)6. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих учених

„Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації”.

( Тернополь, 9 -11червня 2008р.)


7. 14th international student conference

„Economics for ecology” (ISCS”2008), May 6-9, 2008, Sumy, Ukraine.8. VШ щорічна Всеукраїнська наукова конференція

“Екологічній менеджмент у загальній системі управління”, (м.Суми, 22-23 квітня 2008 р)9. Міжнародна науково-практична конференція

„Стратегія забезпечення сталого розвитку України”, (м. Київ, 20 травня 2008 р)10. Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів

«Екологічна безпека держави» (м. Київ, 16 – 17 квітня 2008 р)11. XIII Байкальская Всероссийская конференція

«Информационные и математические технологии в науке и управлении», ( Иркутск,май 2008)12. Перша наук.-практ. конф. з міжнародною участю,

Комп’ютерне моделювання в хімії та технологія: (Черкаси, 12-16 травня 2008 р)13. Х Міжнародна наук.-техн. конференція

„Системний аналіз та інформаційні технології”, (м. Київ, 20-24 травня 2008 р.)14. VII навчально-практична конференція

«Технології програмування: студентські розвідки» (Київ, 26 травня 2008)15. 2-я международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспективы освоения подземного пространства» 23-25 апреля 2008 г. Приурочена к 80-летию с начала подготовки шахтостроителей в Национальном горном университете (Днепропетровском горном институте) - Днепропетровск, 2008Перелік наукових робіт студентів ТЕФ у 2008 р.


Статті в монографіях


1

Гусева И. И. Луценко А. Н. Недин И.В. Сорокопуд С. А. Система поддержки решений по управлению энерготопливной компанией с элементами вертикальной и горизонтальной интеграции //Информационные и математические технологии в науке и управлении / Труды XIII Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии в науке и управлении». Часть I. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2008 - С 7 – 14.

2

Гурин А.Л., Донец А.Г., Савченко Л.В. “GPS- мониторинг: тенденции развития, технологии и применение” //Математические машины и системы. – 2008. – №4.– C. 8-16

3

Аушева Н.М., Демчишин А.А. Побудова карт багатократного відбиття макрочасток // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки”. –Луцьк: ЛДТУ,2008. -Вип.22., ч.2.- С.19-24.

4

Ю.В. Сидоренко , О.С. Каленюк Моделювання деформації геометричних об’єктів із використанням поліноміального векторного поля деформації // Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.:КДТУБА, 2008. - Вип.79, с.91-97

5

Щербашин Ю. Д., Медведева В. Н., Котлинская Н. C. Использование метода нелинейного программирования для расчета топологических моделей физических систем Вісник Черкаського державного технологічного університету, вип. 6.-Черкаси: Вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2008. – 82-92.


Наукові статті в «фахових» журналах та збірках


1

Недин И.В., Сидоров И.В, Веремийчук Ю.А. Региональные энерго-эклогиченские и экономические аспекты применения теплонасосных технологий // Труды 10-ой Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

2

Недин И.В., Мусиенко Т.В., Ругаль Р.С. До оцінювання впливу екологічно небезпечних суб”єктів господарювання на стан економічної безпеки території // Труды 10-й Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

3

Недин И.В., Сидоров И.В. Оценивание эколого-экономической эффективности тепло насосных технологий // Сборник трудов II-й заочной международной научно-практической конференции “Система управления экологической безопасностью”. Т. 2 — г. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008 г., 25 мая.

4

С.О.Лук’яненко, Д.С.Смаковський, І.О. Горошко, Ю.Є.Ніколаєнко. Різницева схема для математичного моделювання температурного поля теплової труби зі складною формою поперечного перерізу // Сб.трудов Междунар. конф. “Моделирование-2008”. - К.: ИПМЭ АН Украины. – 2008. – С.331-336.

5

Дейнеко А.І., Гончаренко А.А., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Горін В.В. Метод товстостінної труби при дослідженні конденсації в трубах/ Вісник інженерної академії наук. – 2008. –№1. – С.97-101.

6

Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Приймак О. В., Заяць О.С. Методика інженерного розрахунку теплообмінників змішувальної дії для систем гарячого водопостачання // Нова тема. – 2008, № 3. – С. 35-40.


Тези виступів на семінарах та конференціях


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка