Тестові завдання з курсуСкачати 371.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір371.5 Kb.
#65280
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ


«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”

Суми


Видавництво Сумського державного університету

2006


Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 96 с.
Кафедра історії

ВСТУП
Історія держави і права України є нормативною дисципліною для студентів спеціальності “Правознавство”. Вона покликана допомогти майбутньому спеціалісту з вищою освітою знати основні історичні події, факти, явища, державно-правові інститути та категорії, структуру, інститути і механізми державної влади, закономірності розвитку держави і права, підвищити рівень історичної свідомості і політичної культури. Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку держави і права України, генезис українського державотворення.

Завдання, що стоять при вивченні курсу історії держави і права України, полягають у формуванні у студентів певного обсягу державно-правових знань, виробленні навичок аналізу державно-правових явищ, подій, інститутів та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків, самостійному узагальненні історико-правової інформації.

Студенти повинні знати: сутність і закономірності еволюції української державної традиції в цілому, розвиток механізмів державної влади в Україні, зародження і функціонування правової системи, джерел права й окремих галузей права України.

Студенти повинні вміти: аналізувати першоджерела і спеціальну літературу з дисципліни; користуватися категоріально-понятійним апаратом історико-теоретичного циклу юридичної науки; застосовувати набуті знання у роботі за фахом.

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з курсу історії держави і права України проводиться відповідно до вимог Болонського процесу. З цією метою під час консультації або напередодні іспиту передбачено контрольний захід у вигляді тестового завдання. Студентам пропонується виконати тест із заздалегідь визначених двох тем програми курсу. Він складається з 8 запитань, що містять 3-4 відповіді. Студенту треба вибрати з них лише одну правильну. До складання іспиту допускаються ті студенти, які дали правильні відповіді на всі або 7 запитань.

У тестових завданнях систематизовані питання декількох рівнів складності. Одні питання розраховані на творче використання набутих знань, інші – на утримання вивченого у пам’яті, треті – на вміння аналізувати історичні факти.

Наприкінці цього навчального видання подано перелік питань, які виносять на іспит, та список рекомендованої літератури. При підготовці до тестування та іспиту рекомендуємо також скористатися навчальними виданнями Сумського державного університету “Програма і плани семінарських занять з курсу “Історія держави і права України” (Суми, 2002) та “Теми контрольних робіт і методичні рекомендації до їх підготовки з курсу “Історія держави і права України” (Суми, 2003).

Пропоновані тестові завдання можуть бути корисними студентам різних форм навчання.

Бажаємо успіхів у навчанні.

Тема 1 Предмет і завдання курсу. Стародавні

держави і право на території України
1 Основна форма державного устрою грецьких міст-держав Північного Причорномор’я:

а) республіка; в) східна деспотія;

б) монархія; г) олігархія.
2 Скіфський цар, який об’єднав більшість племен Північного Причорномор’я і частину Фракії у першу скіфську державу:

а) Атей; б) Фардой;

в) Скілур; г) Митридат.
3 Столиця Боспорського царства:

а) Пантікапей; б) Ольвія;

в) Фанагорія; г) Херсонес.
4 Вищий законодавчий орган у Скіфії:

а) рада старійшин; б) царська рада;

в) народні збори; г) цар.
5 Визначте зайвий виконавчий орган у грецьких містах Північного Причорномор’я:

а) колегія архонтів; б) еклесія;

в) колегія деміургів; г) герусія.
6 Основними виробниками матеріальних цінностей у скіфів були:

а) раби; б) вільні общинники;

в) старійшини племен; г) купці.
7 За правління якого короля Готська держава у Північному Причорномор’ї досягла найбільшої могутності?

а) Аттіла; б) Теодорих;

в) Ардарих; г) Германаріх.
8 Поява першої грецької колонії – міста-держави у Північному Причорномор’ї датується:

а) VІІІ ст. до н.е.; б) VІ ст. до н.е.;

в) VІІ ст. до н.е.; г) V ст. до н.е.
9 Коли відбулося об’єднання грецьких міст-держав Північного Причорномор’я в Боспорське царство?

а) 480-438 рр. до н.е.; б) 258-256 рр. до н.е.;

в) 350-346 рр. до н.е.; г) І ст. н.е.
10 Коли відбувся розпад політичного об’єднання антів і утворення союзів племен дулібів, волинян, полян, сіверян, кривичів, уличів, хорватів?

а) ІV-VІ ст.; б) VІІ-VІІІ ст.;

в) ІV-ІХ ст.; г) ІV-VІІ ст.
11 Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я були однотипними за... Визначте зайве.

а) походженням; б) суспільно-політичним ладом;

в) формами господарювання; г) кількістю населення.
12 Про яку країну грецький історик Геродот писав, що вона має вигляд квадрата, кожна із сторін якого дорівнює близько

700 км?


а) Кіммерія; б) країна готів;

в) Скіфія; г) Таврида.


13 Великі адміністративно-територіальні одиниці у Скіфії очолювали:

а) номархи; б) архонти;

в) екзархи; г) деміурги.
14 Столицею Малої Скіфії було місто:

а) Неаполь Скіфський; б) Херсонес;

в) Пантікапей; г) Ольвія.
15 Описуючи суспільний лад якого народу, візантійські автори VІ – початку VІІ ст. констатували наявність у нього не тільки рабів, але й работоргівлю?

а) скіфи; б) анти;

в) венеди; г) склавіни.
16 У працях якого автора політичне об’єднання антів було згадане вперше?

а) Йордана; б) Прокопія Кесарійського;

в) Геродота; г) Нестора-літописця.
17 Визначте зайве серед назв народних зборів:

а) агора; б) еклесія;

в) віче; г) герусія або гелісія.
18 Смертна кара у Скіфії призначалася за такі злочини:

а) згвалтування; б) відступ від віри батьків;

в) крадіжку; г) вбивство чужого раба.
19 Визначте зайве серед джерел права античних міст-держав Північного Причорномор’я:

а) закони народних зборів; б) місцеві звичаї;

в) постанови колегії; г) конституція.
20 Після 63 р. до н.е. царі Боспорського царства:

а) обиралися герусією;

б) обиралися народними зборами;

в) спадкували владу від батька;

г) затверджувалися римським імператором.

Тема 2 Виникнення і розвиток держави Київська Русь
1 Перша літописна згадка назви „Україна” датується:

а) 1096 р.; б) 1125 р.; в) 1187 р.; г) 1242 р.


2 Володимир Святославич (Великий) був Київським князем у:

а) 912-944 рр.; б) 980-1015 рр.;

в) 882-912 рр.; г) 1019-1054 рр.
3 Ярослав Мудрий був великим Київським князем у:

а) 1014-1052 рр.; б) 1019-1054 рр.;

в) 1013-1125 рр.; г) 1125-1132 рр.
4 Що таке верв?

а) сільські збори;

б) сільська територіальна община;

в) кругова порука в сільській общині;

г) плата за оренду землі.
5 Княгиня Ольга здійснила реформу:

а) податкову; б) адміністративну;

в) судову; г) військову.
6 Що таке кормчество?

а) утримання урядовців та місцевої адміністрації за рахунок поборів з населення;

б) утримання селянської сім’ї тільки за рахунок сільської общини;

в) прибуток від селянського господарства;

г) оплата податків у князівську казну.
7 Співправління у Київській Русі синів Ярослава Мудрого Ізяслава, Святослава і Всеволода в історичній літературі має назву:

а) дуумвірат; б) васалітет;

в) триумвірат; г) колонат.
8 Система управління, за якою князівські слуги згодом перетворилися на державних урядовців:

а) вотчинна; б) намісницька;

в) десяткова; г) двірцево-вотчинна.
9 Як називали на Русі ХІ-ХІІ ст. князівські з’їзди?

а) снеми; б) ізгої;

в) магістрат; г) екзархи.
10 Яка категорія населення не сплачувала податків?

а) смерди; б) бояри;

в) міщани; г) купці.
11 Об’єднання Південної і Північної Західної Русі у Давньоруську державу сталося в період князювання:

а) Аскольда;

б) Ольги;

в) Олега;

г) Володимира Великого.
12 Кому належала ініціатива військових походів та їх організація?

а) воєводі; б) боярській раді;

в) князю; г) віче.
13 До правління Ярослава Мудрого князівську владу спадкував:

а) старший за віком з династії Рюриковичів;

б) молодший син Великого князя;

в) дружина Великого князя;

г) митрополит Київський.

14 Вищий законодавчий орган на Русі у Х-ХІ ст. – це:

а) боярська дума;

б) князь;

в) церковна рада;

г) віче.
15 У період політичної (удільної) роздробленості Русі ранньофеодальна монархія набула форму:

а) унітарної республіки;

б) абсолютної монархії;

в) федеративної монархії;

г) теократії.


16 Хто призначав єпископів до часів правління Ізяслава ІІ?

а) собор єпископів; б) князь;

в) боярська рада; г) патріарх.
17 Дорадчим органом при князі була:

а) рада міста;

б) Боярська дума;

в) верв.
18 Кого можна віднести до так званого чорного духівництва?

а) причетники; б) паламарі;

в) дяки; г) монахи.


19 Хто належав до нижчої категорії вільних людей?

а) закупи; б) рядовичі;

в) смерди; г) холопи.
20 Хто належав до групи напіввільних людей?

а) закупи; б) міщани;

в) холопи; г) смерди.

Тема 3 Правова і судова системи Київської Русі
1 Що таке віра в Київській державі?

а) податок; б) сільські збори;

в) штраф; г) плата за користування землею.
2 Митники в Київській державі збирали:

а) торговельний податок; б) данину;

в) штрафи за вбивства; г) мито на продаж коней.
3. Справи про розлучення розглядав суд:

а) церковний; б) громадський;

в) князівський; г) міський.
4 Що таке татьба в Київській державі?

а) образа; б) розбій; в) вбивство; г) крадіжка.


5 Потік і пограбування за “Руською Правдою” – це:

а) вигнання злочинця з общини з конфіскацією майна;

б) вид слідства з подальшим затриманням злочинця;

в) рішення суду, за яким карається вся община;

г) розбійний напад на боярські володіння.
6 Як називався штраф у розмірі від 1 до 12 гривень за “Руською Правдою”?

а) полувир’є; б) продажа;

в) вира; г) урок.
7 Грошова компенсація потерпілому за понесені збитки за “Руською Правдою” – це:

а) полувир’є; б) продажа;

в) вира; г) урок.
8 Що таке “урок” за “Руською Правдою”?

а) грошова компенсація потерпілому за понесені збитки;

б) штраф у розмірі від 1 до 12 гривень;

в) штраф за нанесення каліцтв та тяжких тілесних ушкоджень;

г) вигнання злочинця з общини з конфіскацією майна.
9 Що таке “продажа” за “Руською Правдою”?

а) грошова компенсація потерпілому за понесені збитки;

б) штраф у розмірі від 1 до 12 гривень;

в) штраф за нанесення каліцтв та тяжких тілесних ушкоджень;

г) вигнання злочинця з общини з конфіскацією майна.
10 Яка вища міра покарання застосовувалася судом общини?

а) смертна кара; б) кровна помста;

в) вигнання з общини; г) штраф.
11 У чию власність переходило майно вигнаного з общини смерда за “Руською Правдою”?

а) князю; б) потерпілому;

в) общині; г) родичам вигнанця.
12 Який суд розглядав сімейно-шлюбні суперечки?

а) князівський;

б) общинний;

в) суд посадників або тіунів;

г) церковний.
13 Що таке “заклик”?

а) обвинувачувач у суді;

б) потерпілий;

в) свідок;

г) публічне звернення потерпілого до населення.
14 Як називалися свідки, які надавали в суді інформацію про підозрюваного?

а) заклики; б) видоки;

в) волостелі; г) послухи.
15 Як називалися свідки, які були безпосередньо присутніми під час скоєння злочину?

а) заклики; б) видоки;

в) волостелі; г) послухи.
16 Випробування залізом і водою в суді називалося:

а) звід; б) гоніння сліду;

в) ордалії; г) татарщина.
17 Як у “Руській Правді” називався злочин?

а) образа; б) заклик;

в) звод; г) жереб.
18 Визначте зайве джерело права періоду Київської Русі.

а) міжнародні договори Русі з Візантією;

б) Церковні статути Володимира Великого і Ярослава Мудрого;

в) “Руська Правда”;

г) Повчання дітям Володимира Мономаха.

19 Хто міг бути суб’єктом злочину?

а) тільки вільні люди; б) напіввільні;

в) невільні люди; г) всі без винятку.


20 Визначте зайве серед судових доказів:

а) власне дізнання;

б) заклик;

в) свідчення послухів і видоків;

г) “суд божий” (ордалії).

Тема 4 Галицько-Волинська держава –

спадкоємиця Київської Русі
1 Коли відбулося підкорення Києва Данилом Галицьким владі Галицько-Волинського князівства?

а) 1235 р.; б) 1239 р.; в) 1245 р.; г) 1246 р.


2 У середині ХІІІ – першій половині ХІV ст. намісники в Галицько-Волинському князівстві призначалися чи обиралися:

а) боярською думою; б) віче;

в) князем; г)золотоординським ханом
3 Яке українське місто отримало магдебурзьке право першим?

а) Володимир; б) Кам’янець-Подільський;

в) Львів; г) Санок.
4 Коли відбулося остаточне об’єднання Галичини і Волині?

а) в 1205 р.; б) в 1230 р.; в) в 1239 р.; г) в 1245 р.


5 Як називався грошовий оброк у Галицько-Волинському князівстві?

а) “татарщина”; б) “чинш”; в) “серебщина”; г) “дим”.


6 Хто в Галицько-Волинському князівстві відповідав за князівську печатку та складання текстів документів?

а) дворський; б) канцлер;

в) стольник; г) сотник.
7 Хто відповідав за своєчасне надходження прибутків з князівських земельних володінь?

а) двірський; б) канцлер;

в) стольник; г) сотник.
8 Визначте зайве джерело права Галицько-Волинського князівства:

а) звичаєве право; б) рішення народних зборів;

в) “Руська Правда”; г) князівське законодавство.
9 До компетенції якого суду належали шлюбно-сімейні справи в Галицько-Волинському князівстві?

а) церковного; б) гродського;

в) князівського; г) земського.
10 Хто серед названих правителів Галицько-Волинського князівства не належав до князівського стану?

а) Роман Мстиславич; б) Владислав Кормильчич;

в) Ярослав Осмомисл; г) Юрій ІІ Болеслав.
11 Вперше Галицьке і Волинське князівства були об’єднані у:

а) 1188 р.; б) 1199 р.; в) 1238 р.; г) 1239 р.


12 Що таке “дворище”?

а) об’єднання кількох селян-общинників;

б) одноосібне селянське господарство;

в) двір князя;

г) феодальне володіння.
13 Судових функцій не мали:

а) князі; б) бояри над своїми підлеглими;

в) воєводи; г) міщани.
14 Джерело холопства в Галицько-Волинському князівстві?

а) борг; б) полон;

в) добровільна згода; г) скоєння злочину
15 У якому місті було короновано Данила Галицького?

а) Львів; б) Дорогочин;

в) Київ; г) Галич.
16 Хто правив Галицько-Волинською державою в

1340-1349 рр.?

а) Владислав Кормильчич;

б) Юрій ІІ Болеслав;

в) Дмитро Дідько;

г) князі Андрій та Лев.


17 Хто очолював апарат управління господарством князівського домена?

а) двірський; б) канцлер;

в) стольник; г) посадник.
18 Данила Галицького папським легатом було короновано у:

а) 1240 р.; б) 1249 р.;

в) 1253 р.; г) 1264 р.
19 Магдебурзьке право на українських землях виникає наприкінці:

а) ХІІ ст.; б) ХІІІ ст.;

в) ХІV ст.; г) ХV ст.
20 Останнім Галицько-Волинським князем був:

а) Владислав Кормильчич;

б) Юрій Львович;

в) Данило Галицький;

г) Юрій ІІ Болеслав.

Тема 5 Литовсько-Руська держава

(друга половина ХІV – перша половина ХVІ ст.)
1 Після приєднання руських земель до Литви місце Мономаховичів зайняли:

а) Гедиміновичі; б) Любартовичі;

в) Ольгердовичі; г) Карабутовичі.
2 Коли підписана Кревська унія?

а) 1385 р.; б) 1389 р.;

в) 1413 р.; г) 1485 р.
3 Визначте судовий орган міст, що користувалися Магдебурзьким правом.

а) міська рада; б) пани-рада;

в) лава; г) міський сойм.
4 За якою унією литовці-католики були урівнені в правах з поляками?

а) Городельською; б) Люблінською;

в) Кревською; г) Берестейською.
5 У 1490-х роках магдебурзьке право було надано:

а) Києву; б) Володимиру-Волинському;

в) Львову; г) Кролевцю.
6 Коли була скасована Кревська унія?

а) 1385 р.; б) 1387 р.; в) 1389 р.; г) 1410 р.


7 Коли була підписана Городельська унія?

а) 1385 р.; б) 1389 р.; в) 1410 р.; г) 1413 р.


8 Яка територія відійшла від Польщі до Литви після перемоги у Грюнвальдській битві?

а) Галичина; б) Закарпаття;

в) Буковина; г) Поділля.
9 Що таке “тягло”?

а) панщина; б) податок на утримання війська;

в) шляхетський маєток; г) покарання за злочин.
10 Нижча адміністративна одиниця в Литовсько-Руській державі?

а) воєводство; б) земство;

в) двір; г) волость.
11 Що означає поняття „хороші люди”?

а) громадська рада общини;

б) всі вільні верстви населення;

в) свідки в суді;

г) виправдані в суді.
12 Як називався схід сільської общини?

а) “хороші люди”; б) “копа”;

в) “толока”; г) “гвалт”.
13 Визначте зайвого серед урядовців міської адміністрації.

а) воєвода; б) волостель;

в) староста; г) канцлер.
14 Як називалося професійне об’єднання ремісників у Великому князівстві Литовському?

а) цех; б) сотня;

в) дворище; г) мануфактура.
15 Селянин, який сплачував податок медом, зерном, шкірою зі своєї власної землі, називався:

а) холопом; б) чиншевиком;

в) закупом; г) челядником.
16 Як називався Великий князь Литовський з другої половини ХV ст. в офіційних документах, наприклад, у Литовському статуті?

а) король; б) господар;

в) монарх; г) волостель.
17 Як передавалася влада Великого князя Литовського?

а) старшому сину;

б) шляхом виборів князя з-поміж удільних князів;

в) молодшому сину;

г) шляхом виборів з-поміж синів Великого князя.
18 Який новий орган влади вперше був скликаний у 1507 р.?

а) Великий вальний сейм;

б) боярська рада;

в) пани-рада;

г) боярсько-шляхетський з’їзд.
19 Великий вальний сейм був визнаний державною установою:

а) Городельською унією;

б) привілеєм 1492 р.;

в) привілеєм 1434 р.;

г) І Литовським статутом.
20 Хто головував за відсутності Великого князя на засіданнях пани-ради?

а) маршалок дворський;

б) дворський підскарбій;

в) маршалок земський;

г) канцлер.

Тема 6 Право і суд Литовсько-Руської держави
1 Який суд збирався в селах під час сільського сходу і очолювався старостою?

а) гродський; б) земський;

в) копний; г) товариський.
2 Як називалося велике приватне господарство, що виробляло продукцію переважно для збуту і опиралося на панщину?

а) замок; б) фільварок;

в) толока; г) мануфактура.
3 Головний орган самоврядування в містах з магдебурзьким правом – це:

а) копа; б) ратуша;

в) магістрат; г) лава.
4 Хто очолював судову владу у містах, що користувалися Магдебурзьким правом?

а) бургомістр; б) городничий;

в) комісар; г) війт.
5 Що таке лава?

а) місце для засідань магістрата;

б) судовий орган при магістраті;

в) дорадчий орган при міському голові;

г) місце для торгівлі в містах.
6 Лавники в містах з магдебурзьким правом:

а) призначалися королем;

б) обиралися з числа заможних торговців;

в) обиралися з числа заможного міського населення;

г) призначалися войтом.
7 Вища судова інстанція у Великому князівстві Литовському:

а) суд державця-намісника; б) сеймовий суд;

в) доменіальний суд; г) гродський суд;

д) князь (князівський суд); є) земський суд.


8 Визначте зайвий вид спадкування майна.

а) за законом;

б) за звичаєм;

в) за заповітом.

9 Що таке доменіальний суд?

а) суд Великого князя і магнатів;

б) суд намісників;

в) суд землевласників над залежними селянами;

г) міський суд.
10 Діяльність доменіальних судів регламентувалася:

а) Статутом 1529 р.;

б) Судебником Казимира 1468 р.;

в) звичаєвим правом;

г) Бельським привілеєм 1564 р.
11 Діяльність якого суду регламентувалася нормами звичаєвого права?

а) доменіального; б) копного;

в) земського; г) підкоморського.
12 Апеляційна інстанція для земських судів?

а) великокнязівський суд; б) територіальний суд;

в) сеймовий суд; г) доменіальний суд.
13 Які справи розглядав підкоморський суд?

а) справи, що виникали при розмежуванні земельних наділів;

б) кримінальні справи;

в) цивільні справи;

г) справи про розлучення.
14 Посаг - це

а) заповіт;

б) майно, що виділялося майбутній дружині нареченим;

в) спадкова частина доньки у майні батька;

г) придане нареченої.
15 Визначте зайвого серед судових чиновників.

а) возний; б) виж;

в) дільчий; г) воєвода.
16 Коли був прийнятий перший Статут Великого князівства Литовського?

а) у 1468 р.; б) у 1510 р.; в) у 1529 р.; г) у 1566 р.


17 Коли був прийнятий другий Статут Великого князівства Литовського?

а) у 1468 р.; б) у 1510 р.; в) у 1529 р.; г) у 1566 р.


18 Визначте зайве джерело права.

а) Руська Правда; б) Привілеї і грамоти;

в) Литовський Статут; г) Гетьманський універсал.
19 Що таке головщина?

а) відшкодування родичам загиблого;

б) вид панщини;

в) назва подушного податку;

г) збір селянської общини.
20 Що таке вено?

а) штраф на користь міста;

б) штраф за вбитого;

в) частина майна, яке виділяв чоловік своїй майбутній дружині;

г) придане жінки, яка вступає в шлюб.

Тема 7 Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)
1 Хто внаслідок волочної реформи мав право дарувати шляхетство?

а) суд; б) сейм;

в) король; г) магнати.
2 Коли була прийнята „Устава на волоки”?

а) 1557 р.; б) 1564 р.;

в) 1634 р.; г) 1648 р.
3 Органами місцевого самоврядування шляхти були:

а) сенатські збори; б) повітові сеймики;

в) ратуші; г) земські суди.
4 За “Артикулами” Генріха Валуа польський король зобов’язувався скликати вальний сейм:

а) щорічно; б) два рази на рік;

в) кожні два роки; г) раз на п’ять років.
5 Найвпливовішою частиною вального сейму був(ла):

а) король; б) міністри;

в) сенат; г) посольська ізба.
6 Визначте зайвого серед місцевих урядовців.

а) воєвода; б) гетьман;

в) староста; г) волостель.
7 Коли створено реєстрове козацтво?

а) 1552 р.; б) 1564 р.;

в) 1572 р.; г) 1578 р.
8 Скільки козаків увійшло до першого реєстру?

а) 300; б) 500;

в) 700; г) 1000.
9 Хто мав судову і військову владу над реєстровими козаками згідно з “Ординацією Війська Запорізького реєстрового...”

1638 р.?


а) сейм; б) генеральний суддя;

в) король; г) комісар.


10 З прийняттям “Артикулів” Генріха Валуа Річ Посполита являла собою:

а) шляхетську республіку на чолі з королем;

б) абсолютну монархію;

в) конституційну монархію;

г) всестанову республіку.
11 Вищим законодавчим органом Речі Посполитої був(ла):

а) король; б) сенат;

в) Вальний сейм; г) Посольська ізба.
12 До якого воєводства належали Львівська, Галицька, Перемишльська, Санокська і Холмська землі?

а) Руського; б) Брацлавського;

в) Белзького; г) Київського;

д) Подольського; є) Чернігівського.


13 Хто на Запоріжжі мав право участі у Військовій Раді?

а) всі козаки;

б) генеральна старшина;

в) козацька старшина;

г) гетьман і полковники.
14 Скільки разів на рік Військова Рада збиралася обов’язково?

а) 2; б) 4; в) 5; г) 7.


15 Що таке Номоканон?

а) правова збірка православних норм;

б) правова збірка католицьких норм;

в) правова збірка іудейських норм;

г) князівський статут.
16 До компетенції яких судів належали справи про підроблення грошей, підготовку і участь у повстаннях?

а) головний трибунал; б) королівський суд;

в) сеймовий суд; г) господарський суд.
17 “Артикули” Генріха Валуа прийняті у:

а) 1566 р.; б) 1573 р.;

в) 1588 р.; г) 1596 р.
18 Визначте зайву судову інстанцію для шляхти у Речі Посполитій.

а) Земський суд;

б) Коронний трибунал;

в) Королівський суд.


19 Вищий судовий орган Запорізької Січі:

а) кошовий отаман;

б) Військова Рада;

в) генеральний суддя;

г) козацька рада.
20 Чернігівське воєводство було створене у:

а) 1432 р.; б) 1462 р.;

в) 1565 р.; г) 1635 р.


Каталог: library -> docs -> Metod
docs -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
docs -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
Metod -> Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентів
docs -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
docs -> Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу Вивчення дисципліни «Соціальна екологія»
docs -> Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів напряму підготовки
docs -> Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
docs -> Методичні вказівки до вивчення предмета «Еніоекологія» для студентів спеціальності 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Metod -> Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова»

Скачати 371.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка