Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладуСторінка1/3
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3
Типові правила

користування бібліотекою

загальноосвітнього навчального закладу

(в якості моделі для розроблення аналогічних правилна місцях)1. Загальні положення

1.1. Типові правила користування бібліотекоюзагальноосвітнього навчального закладу розробленівідповідно до Закону України „Про бібліотеки ібібліотечну справу” зі змінами і доповненнями,затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., „Типових правил користування бібліотеками вУкраїні”, затверджених наказом Міністерства культури

і мистецтв України від 25.05.2001р. №319 ізареєстрованими у Міністерстві юстиції України22.06.2001р. за №538/5729, „Положень про бібліотеку

загальноосвітнього навчального закладу”,затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.99р.№139.

1.2. Правила користування бібліотекою - це документ,що регламентує відносини користувача з бібліотекою,встановлює загальний порядок організаціїобслуговування користувачів, доступ до фондівбібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки.

1.3. На підставі Типових правил бібліотека кожногозагальноосвітнього навчального закладу (далі ЗНЗ)розробляє власні правила користування бібліотекоювідповідно до складу користувачів, спеціалізації ЗНЗ.Правила затверджуються директором навчальногозакладу.

1.4. Бібліотека обслуговує користувачів наабонементі, у читальному залі, за міжбібліотечнимабонементом (далі МБА).

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні ЗНЗ записуються до бібліотеки вгруповому (класи) або в індивідуальному порядку засписками, співробітники та викладачі - за паспортами.

2.2. На кожного користувача заповнюєтьсячитацький формуляр як документ, що підтверджуєфакт і дату видачі користувачеві документів з фонду

бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачіповинні ознайомитися з Правилами користування нею іпідтвердити зобов'язання про їх виконання своїмпідписом у читацькому формулярі (крім учнів 1 – 4класів).

3. Порядок користування абонементом тачитальним залом

3.1. Термін користування документами, яківидаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількістьпримірників, які видаються на абонемент, не більше 5.

3.2. Навчальна, методична література видаєтьсякористувачам на час навчання відповідно до програм зобов'язковою перереєстрацією наприкінці року.

3.3. У разі необхідності термін використаннядокументів може бути продовжений, якщо на виданнянемає попиту з боку інших користувачів, або

скорочений, якщо видання користується попитом.

3.4. Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожнийпримірник користувач розписується в читацькому

формулярі (крім учнів 1-4 класів).

3.5. Періодичні видання видаються учням лише вчитальному залі.

3.6. Кількість документів, які видаються вчитальному залі, не обмежена.

3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичнівидання, альтернативні підручники, хрестоматії,видання, отримані за МБА, видаються лише в

читальному залі.

4. Права, обов'язки та відповідальністькористувачів

Користувач має право:

4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2. Отримувати у тимчасове користування необхіднідокументи (на різних носіях інформації) з фондубібліотеки, користуватися послугами МБА.

4.3. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання,навички та вміння самостійного користуваннябібліотекою (інформацією).

4.4. Брати участь у заходах, що їх проводитьбібліотека.

4.5. Обиратися до бібліотечної ради, надаватипрактичну допомогу бібліотеці.

4.6. Вимагати дотримання конфіденційності щододаних про нього та переліку документів, якими вінкористується.

4.8. Подавати адміністрації ЗНЗ зауваженняпропозиції щодо роботи бібліотеки.Користувач зобов 'язаний;

4.9. Дотримуватися Правил користуваннябібліотекою.

4.10. У разі запису до бібліотеки треба надатинеобхідні відомості про себе для заповненнячитацького формуляра.

4.11. Дбайливо ставитись до документів, отриманихз фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок,підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

4.12. Повертати документи не пізнішевстановленого терміну.

4.13. Не виносити з приміщення бібліотекидокументи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.14. У разі вибуття із ЗНЗ повернути до бібліотекидокументи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

4.15. У разі втрати або пошкодження документів зфонду бібліотеки користувач повинен замінити їханалогічними або рівноцінними (за визначеннямбібліотекаря) документами, або внести кратне

відшкодування вартості документа. Вартістьвідшкодування визначається бібліотекою залежно відцінності документа.

4.16. За втрату документів з бібліотечних фондівабо їх пошкодження відповідальність несуть батькиабо особи, під наглядом яких перебувають діти.5. Права та обов'язки бібліотеки

Бібліотека зобов 'язана:

5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд зурахуванням змісту навчання в ЗНЗ, згідно з йогоінформаційними, виховними функціями, запитами таінтересами користувачів тощо.

5.2. Організовувати, раціонально розміщувати тавести облік бібліотечних фондів.

5.3. Систематично аналізувати використаннябібліотечного фонду.

5.4. Пропагувати книгу і читання засобамибібліотечної роботи, сприяти підвищенню культуричитання.

5.5. Складати і готувати списки літератури надопомогу навчально-виховній роботі. Виконуватидовідкову та інформаційну роботу шляхом масового,

групового та індивідуального інформування.

5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічноїосвіти учнів та педколективу.

5.7. Систематично слідкувати за своєчаснимповерненням до бібліотеки виданих документів.

5.8. Забезпечувати користувачів необхіднимидокументами під час канікул та для підготовки довступних іспитів.

5.9. Замовляти документи за МБА.

5.10. Проводити на початку навчального рокуперереєстрацію користувачів.

5.11. Організовувати ремонт видань та палітурніроботи.

5.12. Створювати та підтримувати комфортні умовидля роботи користувачів.

5.13. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідноз вимогами ЗНЗ.

Бібліотека має право:

5.14. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

5.15. Знайомитись з планами навчально-виховноїроботи ЗНЗ.

5.16. Ставити до відома адміністрацію ЗНЗ пропорушення користувачами основних вимог докористуваннядокументами.Типова посадова інструкція завідувача

бібліотеки загальноосвітнього навчальногозакладу

(в якості моделі для розроблення аналогічнихінструкцій на місцях)1. Загальні положення

1.1. Завідувач бібліотеки загальноосвітньогонавчального закладу (далі Завідувач)підпорядковується безпосередньо директору.

1.2. Завідувач призначається і звільняється з посадидиректором загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. На посаду Завідувача бібліотеки призначаютьсяфахівці:

- з вищою бібліотечною освітою без урахування стажуроботи;

- з вищою педагогічною або середньою спеціальноюосвітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чинимзаконодавством України про культуру, освіту ібібліотечну справу; постановами Уряду України, які

визначають розвиток культури; керівнимидокументами органів управління з питань бібліотечноїроботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і

протипожежного захисту; Статутом і Правиламивнутрішнього трудового розпорядку навчальногозакладу, даною Інструкцією.

2. Обов'язки

2.1. Розробляє та затверджує Правилакористування бібліотекою згідно з Типовимиправилами користування бібліотекою.

2.2. Розподіляє посадові обов’язки бібліотечнихпрацівників та подає їх на затвердження директорунавчального закладу.

2.3. Складає плани та звіти роботи бібліотекивідповідно до планів навчально-виховної роботинавчального закладу.

2.4. Формує бібліотечний фонд: комплектує фондпрограмними творами, навчальною літературою,довідково-енциклопедичними виданнями.

2.5. Організовує бібліотечний фонд:

- здійснює облік документів (надходження, видачу,вибуття);

- проводить технічне оброблення документів;

- організовує розміщення і зберігання фонду;

- перевіряє правильність розстановки фонду;

- проводить періодичні перевірки фонду.

2.6. Веде роботу з підручниками:

- опрацьовує перелік рекомендованих підручників,замовляє їх та контролює надходження; аналізуєзабезпеченість учнів підручниками;

- організовує розміщення і зберігання підручників уокремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу тазбір підручників.

2.7. Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8. Забезпечує диференційоване бібліотечне таінформаційно-бібліографічне обслуговування:

- обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьківна абонементі й в читальному залі, організовує тапроводить пов’язану з цим роботу;

- складає рекомендаційні списки програмних творівдля позашкільного читання;

- популяризує видання за допомогоюіндивідуальних та масових форм роботи спільно зпедагогічним колективом; складає колективні таіндивідуальні плани читання;

- формує у користувачів навички незалежногобібліотечного користування, забезпечує знайомствокожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно-

бібліографічних знань;

- вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

- консультує батьків і педагогів з питань читаннялітератури учнями та родинного літературного читання.

2.9. Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, якіпрацюють у навчальному закладі.

2.10. Організовує забезпечення бібліотекинеобхідною бібтехнікою, обладнанням тощо.

2.11. Організовує роботу ради бібліотеки, активу табібліотечних учнівських гуртків, клубів.

2.12. Удосконалює традиційні та опановує новітнібібліотечні технології.

2.13. Постійно підвищує свій культурний, освітнійта фаховий рівень.3. Права

Завідувач бібліотеки має право:

3.1. Знайомитись з планами навчально-виховноїроботи.

3.2. Проводити заходи щодо відшкодування збитків,спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів абоу зв’язку з нестачею, втратою чи псуваннямдокументів.

3.3. Працювати в складі педагогічної радизагальноосвітнього навчального закладу.

3.4. Брати участь у роботі районного методичногооб’єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питаньроботи бібліотек.

3.5. Проводити роботу щодо забезпеченнябібліотеки кваліфікованими кадрами.

3.6. Установлювати зв’язки з іншими бібліотеками.

3.7. На представлення працівників до різних формзаохочення.

4. Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1. Своєчасну підготовку планової та звітноїдокументації.

4.2. Достовірність бібліотечної документації(інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденникироботи, акти надходження та списання документівтощо).

4.3. Дотримання виробничої та трудової дисципліни,виконання працівниками бібліотеки обов’язків,передбачених посадовою інструкцією.

4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.Планування роботи шкільної бібліотеки

Питання планування роботи шкільних бібліотек -дуже важлива частина роботи, тому що план – це виконання певних завдань, засіб раціонального використання трудових ресурсів, фінансових асигнувань. У шкільних бібліотеках основний і обов’язковий длявсіх – річний план. Річний план роботи шкільної бібліотеки відповідно до „Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи” є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи.Умови ефективного планування:

- чітке визначення рівня, на якому знаходиться роботабібліотеки на момент планування;- чітке уявлення про рівень, якого необхідно досягти;

- вибір оптимальних шляхів (засобів і форм роботи)досягнення поставленої мети;

- тісний взаємозв’язок і координація роботи ззаступником директора школи з виховної роботи.

Принципи планування:

- принцип сучасності: врахування нових, інноваційнихпідходів до проблем освіти;

- принцип науковості: обґрунтування обсягу роботи,раціональний розподіл функціональних обов’язків,найповніше використання резервів робочого часу;

- принцип наступності, використання апробованих вумовах даної школи форм і методів роботи;

- принцип системності, комплексності: план - не набірокремих заходів, а система роботи.

Основні етапи складання річного плану:

1 етап - перевіряють хід реалізації плану поточногороку, визначають його позитивні сторони, недоліки,виявляють зміни у діяльності бібліотеки в минуломуроці, складають пропорції до плану наступного року.

2 етап - обговорюють проект плану роботибібліотеки на раді школи при складанні загальногоплану навчально-виховної роботи.

3 етап – план роботи затверджують на педагогічнійраді школи.

Вимоги до складання річного плану шкільнихбібліотек:

Річний план для шкільних бібліотек складається навесь навчальний рік.

Він має бути складений раніше, ніж плани класнихкерівників на 2–3 тижні, узгоджений з заступникомдиректора школи з виховної роботи, обговорений напедраді школи з метою координації навчально-виховних заходів. Перед розробкою плану роботи на новийнавчальний рік завідуючий бібліотекою знайомиться зрічним планом школи, обговорює проект плану з керівником методичного об’єднання, з заступникомдиректора та іншими педагогічними працівникамишколи, враховує заходи, які планують районні, міськідитячі та юнацькі бібліотеки.

На першому етапі його підготовки, за 2-3 місяці допочатку нового навчального року (травень - червень),перевіряють хід реалізації плану поточного року,з’ясовують його позитивні якості й недоліки,виявляють зміни в діяльності бібліотеки в минуломуроці, вносять пропозиції щодо плану наступного року. Завдання бібліотеки на наступний рік формують,виходячи з чергових завдань, які стоять переддержавою, педагогічною наукою, конкретною школою.Вивчаються директивні матеріали щодо бібліотечноїсправи, вказівки до складання планів, методичнірекомендації.План роботи бібліотеки на наступний навчальнийрік і звіт за минулий складаються за однаковою схемоюна підставі щоденника роботи бібліотеки, аналізу читацьких формулярів та інших звітних документів. Вінобговорюється на педраді і затверджується директоромшколи.До складання річного плану повинен бути творчийпідхід.Вимоги до річного плану:

- конкретний, чіткий;

- складений так, що його можна виконати;

- відповідає завданням конкретної школи;

- обов’язково включає статистичні дані про роботубібліотеки;

основні показники роботи;

- має бути надрукований до 1 вересня новогонавчального року державною мовою, завіренийдиректором школи, його підписом, печаткою школи;

- повинен бути невід’ємною частиною річного плану

роботи всієї школи.

Формування та організація фонду бібліотеки

Для якісного комплектування фонду необхідно:

- постійно вивчати склад фонду та його використання;

- формувати замовлення на підручники, методико-педагогічну та художню літературу;

- оформлювати передплату на періодичні видання;

- технічно опрацьовувати нові надходження;

- обробляти та розстановлювати документи;

- вести облікову документацію (книги індивідуального і сумарного обліку);

- забезпечувати збереження фонду (проводити індивідуальні бесіди з користувачами, рейди по перевірці підручників, дрібний ремонт книжок,

знепилювати фонд - санітарні дні);

- вилучати з фонду зношені, застарілі за змістом тазагублені користувачами документи та зписувати їх заактами.

Обслуговування користувачів

Орієнтуючись на звіт про роботу бібліотеки за минулий рік, визначається кількість читачів та книговидач, відвідуваність бібліотеки.

Планується:

- залучення користувачів до бібліотеки (організація екскурсій до бібліотеки, проведення бесід з учнями),ознайомлення їх із правилами користування бібліотекою;

- вивчення читацьких інтересів;

- проведення заходів щодо популяризації читання(бесіди про книжковий склад фонду, про довідковівидання, допомога у виборі літератури тощо).Довідково-бібліографічне обслуговування

Якісне обслуговування користувачів залежить відналежної організації довідково-бібліографічногоапарату бібліотеки. Це, насамперед, абетковий і систематичний каталоги, картотека журнально-газетнихстатей, в якій виділяються рубрики.Інформаційне забезпечення

Працівники бібліотеки не можуть дозволити собіпасивно очікувати, коли вчитель прийде до них поінформацію, а мусять самі знаходити її й активно пропонувати вчителеві. Це своєчасне і постійнеінформування педагогів про нові надходження добібліотеки (огляди на педрадах), оформленнятематичних полиць, проведення відкритих переглядівлітератури до предметних тижнів, олімпіад, заходищодо формування інформаційної культурикористувачів.Проведення масових заходів

Масову роботу бібліотеки загальноосвітньогонавчального закладу слід розглядати як складовучастину навчально-виховної роботи закладу. Надопомогу навчальному процесу організовуютьсявиставки нових підручників, методичних, довідкових таінших видань до предметних тижнів, літературнихвечорів тощо. Не слід планувати велику кількістьмасових заходів. Головне - їх якість. Книжкові виставкиекспонуються не менше, ніж 15 -20 діб, й не більше 1 -1,5 місяця. Комплексні заходи, на підготовку яких витрачається багато часу, слід планувати не частішеодногу разу на квартал.Реклама діяльності бібліотеки

Потрібно постійно приділяти увагу рекламібібліотеки. Вона може бути як усною (під час перерв,на педрадах, на загальних зборах, в ході проведення бесід з батьками на зборах), так і наочною (оформленняпостійно діючого інформаційного стенда, куточків длябатьків з рекомендаціями та порадами щодо організаціїдомашнього читання учнів, сімейних читань).Управління бібліотекою

Організаційна робота передбачає складання планів ізвітів, участь у загальних заходах навчального закладу(зборах, нарадах), забезпечення бібліотеки спеціальнимобладнанням та бібліотечною технікою. Виявивши комплекс необхідних планових виробничих процесів,слід підраховувати час на їх виконання та визначитикількість виконавців. Кількість працівників бібліотекизалежить віл типу загальноосвітнього закладу, умов таобов’язків, покладених на бібліотеку. До того жупровадження у освітніх закладах інформаційно-комунікаційних технологій потребує наявності вбібліотеці інформаційно-технічного працівника. Планишкільних бібліотек часто перевантажені. Якщопідрахувати час на виконання основних процесівроботи шкільного бібліотекаря, то можна одержативідповідь, що на їх виконання треба приблизно 180годин на тиждень (при 40-годинному робочому тижні). Це є вагомим приводом для серйозної розмови з адміністрацією школи, яка маже ввести ще одну штатну одиницю або збільшити посадовий оклад бібліотекаря.Підвищення кваліфікації бібліотекарів

Бібліотекареві необхідно володіти інформаційною культурою, бути обізнаним з методикою її викладання. Для цього треба постійно вивчати інформаційні потреби навчального закладу і кожної окремо категорії користувачів бібліотеки. Він повинен підвищувати і вдосконалювати свій професійний рівень, що також потребує планування часу на участь у педагогічних радах школи, фахових семінарах методичних об’єднань, на зборах, конференціях районних та міських дитячих та юнацьких бібліотек, самоосвіту (методичні дні).Звіт про роботу бібліотеки

У кінці навчального року слід складати звіт пророботу бібліотеки. Якщо в бібліотеці ведеться облікроботи, підготовка звіту не потребує великих зусиль.Звіт - це не тільки перелік статистичних показників,а й перелік проведених заходів з усіх розділів плану зазвітний рік. Звітні дані беруться із обліковихдокументів (рух фонду в бібліотеки - із книгисумарного обліку; кількість користувачів – ізформулярів читачів; відвідуваність і книговидача – зіщоденника роботи бібліотеки; освітньо-виховна робота- із книги реєстрації масових заходів). Звіт складається з двох частин: інформаційно-текстової і статистичної. У текстовій частинівміщуються відомості про проведення масових заходів з популяризації літератури (конференції, літературно-художні вечори, диспути, вечори запитів і відповідей,усні журнали, вікторини, конкурси тощо), прокооперацію з іншими бібліотеками, про заходи щодопідвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Уній повинно бути зроблено аналіз основних показниківроботи: читаності, книгозабезпеченості, відвідуваності, обертаності книжкового фонду:

- обертаність книжкового фонду - це середня кількістькниговидач, що припадає на одиницю фонду,обраховується діленням кількості річної книговидачі накількість книжок, брошур, періодичних видань,підручників, наявних на кінець року;

- відвідуваність - це середня кількість відвідувань, щоприпадає на одного користувача, обраховуєтьсяділенням кількості відвідувань за рік на число користувачів;

- книгозабезпеченість - це середня кількість книг, якаприпадає на одного користувача, обраховуєтьсяділенням кількості книг, що є в бібліотеці на кінецьроку, на число зареєстрованих користувачів;

- читаність - це середня кількість книг, виданих одномукористувачеві, обраховується діленням кількостівиданих за рік книжок на число користувачів,зареєстрованих за рік.

У текстовій частині звіту визначаються потенційніможливості бібліотеки, а також причини невирішенихпроблем і шляхи їх подолання. Окрім середніх показників, у звітах обраховують навантаження наодного бібліотекаря. Це співвідношення кількостікористувачів порівняно з кількістю працівників бібліотеки, або книговидач за рік на одногобібліотекаря. Всі ці дані дозволяють зробити висновки,необхідні для покращання роботи бібліотеки. Звіти, як і плани про роботу бібліотеки,обговорюються на педагогічних радахзагальноосвітнього навчального закладу ізатверджуються директором цього закладу.Поряд з річними доцільно в шкільних бібліотекахскладати і плани на місяць. Вони складаються на основірічного плану, уточнюють тематику заходів,включають нові теми, які відображають останні події суспільного життя.Складаються за числами місяця, за тими жрозділами, що і план роботи на рік. У відповідномурозділі намічаються конкретні показники на місяць,планується проведення певних заходів із зазначенням термінів, місця проведення та відповідальних осіб.У планах на місяць враховуються особливостіроботи шкільної бібліотеки. Внутрішня робота планується на канікулярний період. На зимові тавесняні канікули плануються масові заходи, які будепроводити бібліотека з дітьми. Шкільні бібліотеки складають плани роботи на місяць стосовно масових заходів, проведення бібліотечних уроків, оформлення книжково-ілюстративних виставок та заходів до ювілеїв, дат літературного календаря, проведення бесід, оглядів літератури, тобто плани на місяць з масової популяризації літератури. Ці плани красиво оформленіта вивішені на помітному місці на абонементібібліотеки. Плани привертають увагу читачів до роботибібліотеки, залучають учнів до проведення масовихзаходів, тобто це – своєрідна реклама бібліотеки.

Орієнтовна структура річного плану роботишкільної бібліотеки

1. Аналіз роботи бібліотеки за 2007-2008 н. р.

2. Основні завдання бібліотеки на 2008-2009 н. р.

3. Бюджет робочого часу.

4. Основні контрольні показники роботи бібліотеки на 2008-2009 н.р.:№

п/пПоказники Виконанняв 2007-2008 н.р.План на2008-2009 н.р.

Бібліотечний фонд

Основний бібліотечний фонд(без урахування підручників):

З них за видами:

- книги та брошури:

- періодичні видання:

Документи на електроннихносіях:

Аудіовізуальні документи:

Фонд підручників

Загальна кількістькористувачів в т. ч.:

- учні


- учителі

- батьки


- інші

Загальна кількістьвідвідувань:

Кількість книговидач

(примірників), в т. ч.:

- книги, брошури

- журнали, газети

Обертаність основногобібліотечного фонду (безурахування підручників)

(обертаність фондурозраховується шляхомділення кількості книговидач

(без урахування підручників)за рік на обсяг основногобібліотечного фонду)Загальна кількість виданихпідручників

Інформаційно-бібліографічнаробота:

- тематичні картотеки;

- рекомендаційні спискилітератури;

- Дні інформації;

- Дні бібліографії;

- предметні, тематичні тижні(декади);

- заходи з формуванняінформаційної культури.

Популяризація книги:

- читацькі конференції;

- літературні вікторини;

- книжкові виставки;

- огляди літератури;

- усні журнали;І. Формування бібліотечного фонду

Робота з основним бібліотечним фондом

1.1. Комплектування фонду :

- книги та брошури;

- періодичні видання, усього в т. ч.;

- для вчителів;

- для учнів;

- бібліотекознавчих;

- документи на електронних носіях;

- аудіовізуальні документи.

1.2. Джерела комплектування фонду:

- органи управління освітою;

- спонсори;

- батьківські кошти;

- акції!

1.3. Обробка літератури (звірка зсупроводжувальними документами; приймання видань,що надійшли на заміну загублених; оформлення

передплати на періодичні видання; запис книжок вінвентарну книгу; технічне опрацювання книжок,підручників і періодичних видань; реєстрація періодичних видань; обробка підручників; сумарнийоблік надходжень).

1.4. Склад бібліотечного фонду:

- (за змістом);

- мовний склад (без урахування підручників);

- українською мовою;

- російською мовою;

- іншими мовами.

1.5. Розстановка фонду (нових надходжень тавидань, що повернули користувачі).

1.6. Списання літератури (відібрати документи длявилучення з фонду; скласти акти, підрахувати йпроставити кількість і вартість; записати акти до книгисумарного обліку; зробити в інвентарній книзіпозначення про вилучення примірника, записати номеракта до інвентарної книги; викреслити на картцівилучений примірник, написати номер акта на картці).

1.7. Перевірка фонду (написання контрольнихталонів (інвентарний номер, прізвище автора, ініціали,назва, шифр, вартість видання, позначка про перевірку);розстановка контрольних талонів за інвентарниминомерами; звірити контрольні талони із записами вінвентарних книгах, зробити позначення про перевіркув інвентарних книгах та на виданнях; скласти списоквидань, яких не виявлено під час перевірки; акти навидання, прийняті на заміну загублених читачами;скласти акт перевірки фонду).

1.8. Робота з каталогами (добір карток длярозстановки а абетковому та систематичномукаталогах; розстановка карток; редагування каталогів;

вилучення карток; написання роздільників длякаталогів).

1.9. Робота з підручниками (організація циклузаходів до акції „Живи, книго!”; проведення бесід якгрупових, так і індивідуальних; рейди по перевірцізберігання підручників; огляд-конкурс; робота„Книжкової лікарні”).

ІІ. Обслуговування користувачів

2.1. Організація екскурсій до бібліотеки дляпершокласників

2.2. Вивчення читацьких інтересів

2.3. Заходи по залученню читачів до бібліотеки

2.4. Аналіз читацьких формулярів (проведеннязахисту читацького інтересу, захистів читацькихформулярів).

2.5. Заходи для подальшого розвитку івдосконалення бібліотечного обслуговування,популяризація читання, координація діяльності збібліотеками інших шкіл, відомств і організацій.

2.6. Реклама бібліотеки, проведення комплекснихзаходів „День бібліотеки в школі”, „Тиждень бібліотекив школі”.

2.7. Індивідуальна робота з читачами (проведеннярекомендаційних бесід з учнями під час видачілітератури; бесіди про прочитану книгу; консультації

про вибір літератури біля книжкових полиць;керівництво читанням, допомога у виборі книг).

2.8. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогами(інформаційне забезпечення вчителів новинкамилітератури, що надійшли в бібліотеку; випускінформаційних списків; інформація про надходженнянових підручників, програмової літератури, методичноїта педагогічної літератури).

2.9. Спільна робота шкільної бібліотеки тапедагогічного колективу щодо збереження фондупідручників (перспективне замовлення підручників;

організація видачі (прийому) підручників класнимкерівникам; робота з ліквідації заборгованостіпідручників; проведення бесід з учнями, батьками прозбереження підручників; перевірка підручниківпротягом навчального року, здійснення операції „Живи,книго!”; масові та індивідуальні заходи стосовновиховання бережливого ставлення до підручників).

3. Масова робота з популяризації літератури(бажано віддавати перевагу нетрадиційним, діалоговим,дискусійним формам роботи, заходам з елементами гри,театралізації (прем’єри книги, ігри-вікторини, турніри,літературні аукціони, брейн-ринги, клуби кмітливих тадопитливих і т. д.). Бажано їх проводити в тіснійвзаємодії з класними керівниками.

ІІІ. Бібліографічно-інформаційне обслуговуваннякористувачів

3.1. Організація і вдосконалення довідково-бібліографічного апарату (систематична картотекастатей; аналітико-синтетична обробка матеріалів длятематичних картотек з газет та журналів; поповненнялітературою довідково-бібліографічного фонду;поповнення і редагування каталогів, картотек; збиранняматеріалу та оформлення тематичних папок).

3.2. Довідково-бібліографічне обслуговуваннякористувачів(довідково-бібліографічне обслуговування учнів,вчителів; бібліографічні довідки (тематичні, адресні,уточнюючі); бібліографічні консультації; робота зМБА).

3.3. Інформаційне обслуговування користувачів(вивчення інформаційних потреб дітей, вчителів ;індивідуальне, групове та масове інформування;

проведення днів інформації, бібліографічних оглядівкниг і періодики; підготовка інформаційних листів;складання і використання рекомендаційних

бібліографічних списків).

3.4. Формування інформаційної культурикористувачів (популяризація бібліотечно-бібліографічних знань; організація виставок новихнадходжень, тематичних виставок; проведенняекскурсій до міських бібліотек; проведення

бібліотечних уроків).


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка