Трякіна ольга олександрівнаСторінка13/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

Ситуація 1

Прочитайте кейс нижче (Вам дається 5 хвилин на читання). Після читання (у загально груповій дискусії), яку лінію поведінки Ви б обрали, якщо ббули на місці: а) начальника департаменту; б) митних офіцерів; в) голови митної адміністрації?

Ви – начальник департаменту управління кордонами національної митної адміністрації. Упродовж вихідних на вашому кордоні відбувся інцидент за участю митних офіцерів Вашого департаменту, які переслідували, затримали та заарештували іноземне судно. Інцидент стосується питань юрисдикції міжнародного митного права. Голова митної адміністрації звернувся до Вас за консультацією щодо порушення положень міжнародного права, законності заходів, вжитих митними офіцерами, і рекомендованого курсу подальших дій.Основні теми для роздумів

1.Питання міжнародного митного права, які стосуються цього інциденту.

2. Рекомендації голові митної служби щодо курсу наступних дій.

3. Суперечності між правилами міжнародних конвенцій та положеннями національного законодавства стосовно морських перевезень.

Ситуація 2

Ви – головні радники з питань торгової політики уряду. Ваш уряд розглядає ряд ініціатив і змін до існуючої національної політики з метою стимулювання зовнішньої торгівлі. Міністр торгівлі готує правовий документ стосовно політичних заходів, який він має намір подати до уряду на розгляд. Вам як радникам було надано копію цього документа з метою оцінити нові пропозиції щодо їхньої відповідності зобов’язанням країни в якості члена СОТ. Ви маєте обговорити такі питання: чи політика уряду відповідає чи не відповідає зобов’язанням країни в рамках Генеральної Угоди з Тарифів і Торгівлі (далі – ГАТТ) та Угоди Світової Організації Торгівлі (далі – СОТ). Ви також маєте надати рекомендації стосовно того, які зміни необхідно внести у зазначений проект, щоб його положення відповідали правилам ГАТТ та СОТ.Кейси 3 та 4 (призначені для навчання майбутніх керівників та оволодіння навичками управління персоналом (Стандарт 18); позичені з підручника Н. Волкової, О. Тарнопольського [40, С. 110 – 111]) (див. додаток Ф). Послугування методом ситуаційного аналізу у процесі розвитку організаторсько-управлінської компетентності магістрів у галузі митної справи та в галузі зовнішньоекономічної діяльності зумовлено переконанням, що “формування особистості лідера, менеджера потребує використання спеціальної стратегії навчання” [229, С. 112], “значною мірою забезпечується використанням інноваційних педагогічних технологій” [114; 259].

Під час проведення фахових дисциплін та навчальної дисципліни “Морально-психологічна підготовка митника” викладачі-предметники використовували запропоновані авторкою технології різновиди завдань, аудіо- та відеоматеріалів, що сприяли підвищенню рівня професійно-значущих особистісних якостей (етики поведінки, особистої гідності, впевненості, емпатії, клієнтоорієнтованості), які передбачено змістом міжнародних професійних стандартів митників. Зазначені завдання включали знайомство із положеннями міжнародної Арушської декларації з етики поведінки митного персоналу та обговорення норм професійної поведінки й можливих покарань за негідні та нечесні дії; аналіз відеосюжетів, де було представлено різні типи поведінки митного службовця та його ставлення до клієнтів (уважне слухання імпортера та прийняття конструктивного рішення; бажання оказати консультативну допомогу; ігнорування скарг з боку імпортера; хабарництво тощо). Обговорення запропонованих відеосюжетів обумовлювало аргументоване відстоювання власних думок, переконливість у презентації фактів, використання додаткових прикладів для підтвердження своєї позиції, співставлення міжнародного досвіду із існуючою практикою в Україні, виявлення поваги до думок інших студентів. Також було використано вправи для формування особистісних якостей, емпатії, рефлексивних умінь, що було розроблено І. Манохіною (див. додаток Х).

У процесі вивчення навчальної дисципліни “Аналіз ризиків у митній справі” одним із завдань самостійної роботи майбутніх фахівців було обрано створення навчального проекту на тему “Стратегічний план дій митної служби щодо модернізації та впровадження принципів ризик менеджменту” за наступним сценарієм (див. таблицю 3.4).

Таблиця 3.4

Дія

Мета

Переваги

Відповідальні

Інші учасники

Суміжні проекти

Терміни виконання


Студентами успішно було реалізовано захист навчальних проектів за визначеною тематикою, над якими вони індивідуально працювали у позааудиторний час. У виступах майбутніх фахівців у галузі митної справи простежувалася чітка позиція автора, упевненість, переконливість у запропонованих позиціях, володіння теоретичною базою з зазначеної проблеми. Відбулося жваве обговорення, розгляд інших точок зору.

Для розвитку у студентів рефлексії, умінь взаємооцінювання і самооцінювання зроблених презентацій було підготовлено відповідні форми, заповнюючи які вони змогли провести оцінювання. Приклад цих форм було взято з посібника “Успішні презентації” (автори – О. Тарнопольський, Ю. Авсюкевич [254]) (див. додаток Ц).

Важливе місце у навчальній діяльності магістрів у галузі митної справи було відведено організації самостійної роботи, що здійснювалося засобом впровадження платформи електронного навчання CliKC (див. підрозділ 3.1.). Цей процес відбувався у три етапи:

технологічний. Отримано інформацію щодо місцезнаходження платформи у Інтернет-мережі та одержано доступ (логін та пароль) до контенту електронної платформи (через експертів Регіонального навчального центру); представлено технічні можливості електронної платформи (інтерфейс, іконки, інструкція щодо користування); перекладено зміст навчальних матеріалів, що розміщені на платформі (основний матеріал там викладений англійською мовою); із залученням викладачів-предметників розроблено роздавальні матеріали та слайди з метою ознайомлення професорсько-викладацького складу АМСУ, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Вищого навчального закладу Укрооспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” із можливостями платформи електронного навчання CliKC;

організаційний. Організовано та проведено науково-методичний семінар “Впровадження міжнародних стандартів Всесвітньої Митної Організації шляхом використання електронного навчання CliKC” (Дніпропетровськ, 25 січня 2012 р.), на якому були присутні 40 викладачів-предметників, що викладають дисципліни митного спрямування, у тому числі, і для магістрів, 7 викладачів кафедри іноземних мов АМСУ та Луганського й Полтавського університетів та 2 представника Хмельницької митниці Міндоходів; за допомогою слайдів наочно продемонстровано можливості платформи електронного навчання ВМО CliKC (the Customs Learning and Knowledge Community – Митна Навчальна Спільнота); роздруковано та роздано всім присутнім перелік навчальних модулів, що містяться на цієї платформі. Метою семінару було інформування викладачів щодо методологічної основи та мотивів розробки електронної платформи ВМО, змісту навчальних матеріалів та практичних інструментів користуванням ними; стимулювання впровадження інтерактивних курсів та електронних навчальних модулів, що складають її контент, у навчальні програми з фахових дисциплін та предметів, що навчають володінню іноземними мовами.

На останньому – процесуальному етапі відбулася імплементація електронної платформи у навчальний процес магістрів у галузі митної справи: реєстрація студентів у системі за допомогою отриманих від національного координатора паролів; опрацьовування студентами навчальних матеріалів в індивідуальній чи самостійній формі, виконання завдань, вправ, сценаріїв; робота із автентичними текстами англійською мовою, складання словників професійної лексики, пошук додаткових матеріалів іноземною мовою, що розширюють уявлення про основні професійні категорії, які містить електронна платформа (у процесі самостійної роботи), обговорення англійською мовою ситуацій професійної діяльності з використанням різних граматичних й лексичних конструкцій, моделювання сценаріїв, що пропонуються, через рольові та ділові ігри (на практичних заняттях магістрів з дисциплін “Ділова іноземна мова” та “Іноземна мова за професійним спрямуванням”). Запропоновані авторкою завдання сприяли розвитку як професійних знань та вмінь, так і удосконаленню професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетентності.

Розроблена авторкою технологія була також апробована, а потім впроваджена у систему підвищення кваліфікації особового складу митних органів України. Зокрема, в результаті аналізу роботи Хмельницької митниці Міндоходів у напрямку впровадження міжнародних професійних стандартів співробітникам підрозділу по роботі з особовим складом в аспекті підвищення кваліфікації та самоосвіти митників було запропоновано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо апробації платформи електронного навчання ВМО CLiKC у процес самоосвіти, застосування навчально-методичного забезпечення, а саме розробленого авторкою навчального посібника з метою актуалізації знань та розвитку професійної компетентності, що й було ефективно реалізовано протягом 2012-2014 рр.

У цілому імплементація технології підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників дозволила зробити висновок про доцільність її упровадження у навчальний процес. Результати експериментально-дослідної перевірки ефективності реалізації технології підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників представлені в наступному підрозділі.

3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи

Останній підрозділ нашої дисертаційної роботи присвячено результатам формувального експерименту, що проводився в природних умовах підготовки фахівців у межах вищого навчального закладу.

Основною метою на даному етапі є кількісний, якісний та зіставно-порівняльний аналіз досягнутих результатів, інтерпретація отриманих фактів, узагальнення поточних та підсумкових даних діагностики, що у своїй сукупності відбиває динаміку зростання рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Порівняльний аналіз отриманих даних на констатувальному етапі засвідчив відсутність різких відмінностей в експериментальній та контрольній групах і виявив низький рівень підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Після організації та здійснення експериментального навчання, яке відбувалося під впливом спеціально розробленої педагогічної технології, ми провели повторну діагностику рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників. Отримані дані були проаналізовані за розробленими на констатувальному етапі експерименту критеріями та показниками (див. підрозділ 2.4).

Відповідно, основним завданням даного підрозділу стало виявлення змін у студентів контрольної та двох експериментальних груп щодо рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників; порівняння та зіставлення отриманих результатів.

Дані, отримані під час повторної діагностики, було математично та статистично оброблено за допомогою критерію згоди Пірсона χ2 та F-критерію Фішера [278]. Одержані результати зібрано у зведені таблиці, аналіз яких дає можливість відстежити зростання рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Розпочнемо аналіз стану підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників, взявши до уваги результати діагностики сформованості необхідних критеріальних показників на констатувальному етапі експерименту у порівнянні з їх диференціацією під час підсумкового етапу дослідження.Нами було ще раз визначено загальний індекс задоволеності майбутньою професією студентів контрольної та двох експериментальних груп (див. підрозділ 2.4). Отримані результати представлено у табл. 3.5.

Таблиця 3.5


І

Констатувальний етап

Контрольний етап

0,75 – 1,0

0,45 – 0,74

0,10 – 0,44

0,75 – 1,0

0,45 – 0,74

0,10 – 0,44

Високий

Середній

Низький

Високий

Середній

Низький

КГ

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

9

12,86

21

30,00

40

57,14

11

15,71

24

34,29

35

50,00

ЕГ1

12

14,12

27

31,76

46

54,12

34

40,00

40

47,06

11

12,94

ЕГ2

10

13,33

23

30,67

42

56,00

27

36,00

34

45,33

14

18,67
Показники загального індексу задоволеності майбутньою професією

Для наочності отримані результати представлено у вигляді діаграми (див. рисунок 3.1).


Рис. 3.1. Порівняльна діаграма оцінки загальної задоволеності майбутньою професією студентів контрольної та двох експериментальних груп на констатувальному й контрольному етапах експерименту.
Дані таблиці та діаграми свідчать про суттєве підвищення рівня задоволеності студентів експериментальних груп майбутньою професійною діяльністю (у першій експериментальній групі виявилося зростання високого рівня на 27,06%, у другій експериментальній групі – на 22,67%; середнього рівня – на 14,12% та 14,66 відповідно; спостерігалося досить вагоме зменшення низького рівня – на 41,18% у першій експериментальній групі та на 37,33% у другій). Зазначені показники підтверджують ефективність застосованих методів моделювання майбутньої професійної діяльності та професійно спрямованих практичних завдань, що між іншим мали на меті розвиток навчальної й професійної мотивації студентів, краще усвідомлення значущості майбутньої професії для суспільства, національної економіки, сприяння міжнародної торгівлі.

На етапі статистичного аналізу результати перевірки подібності-відмінності дисперсій двох незалежних вибірок (між контрольною і першою експериментальною групами та між контрольною і другою експериментальною групами) за допомогою F-критерію Фішера дозволили зробити висновки про статистичну значущість відмінності дисперсій показника загальної задоволеності майбутньою професією магістрів в галузі митної справи між двома експериментальними і контрольною групами на контрольному етапі і, отже, присутність ефекту стабілізації значень даного показника в двох експериментальних групах після застосування розробленої технології підготовки.

Наступним об’єктом аналізу у рамках нашого дослідження стали емпіричні дані, отримані за критерієм сформованості професійної компетентності.

У першу чергу пропонуємо розглянути зміст таблиці 3.6, що містить кількісні показники сформованості професійних знань, вмінь та професійно значущих особистісних якостей.Таблиця 3.6

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка