Трякіна ольга олександрівна


Статистично значущі відмінності дисперсій показникаСторінка20/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32

Статистично значущі відмінності дисперсій показника загального рівня підготовки магістрів у галузі митої справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників для контрольної та першої експериментальної групи

Констатувальний етап

Fемп

1,091

Fкр

vчисел

84

1,31

vзнам

69

α = 0,05

Контрольний етап

Fемп

1,582

Fкр

vчисел

84

1,31

vзнам

69

α = 0,05

Виходячи з даних табл. 3.12 на констатувальному етапі експерименту, можемо зазначити: оскільки емпіричне значення менше критичного (Fемп<Fкрит), то статистично значущих відмінностей дисперсій показника загального рівня підготовки магістрів у галузі митої справи між контрольною та першою експериментальною групами на констатувальному етапі немає.

Аналізуючи отримані дані на контрольному етапі, констатуємо наступне: оскільки емпіричне значення більше критичного (Fемп>Fкрит), то виявляються статистично значущі відмінності дисперсій показника загального рівня підготовки магістрів в галузі митої справи між першою експериментальною і контрольною групами, тобто факт стабілізації значень даного показника в першій експериментальній групі після застосування технології підготовки є статистично значущим.

Для порівняння двох дисперсій в незалежних вибірках контрольної та другої експериментальної груп було сформульовано наступні гіпотези: на констатувальному етапі Н10: відмінностей в дисперсіях показника у досліджуваних контрольної та другої експериментальної груп немає; Н11: відмінності в дисперсіях показника у досліджуваних контрольної та другої експериментальної груп суттєві; на контрольному етапі: Н20: відмінностей в дисперсіях показника у досліджуваних контрольної та другої експериментальної груп немає; Н21: відмінності в дисперсіях показника у досліджуваних контрольної та другої експериментальної груп суттєві.

Результати розрахунків на констатувальному та контрольному етапі експерименту зведено у табл. 3.13.

Таблиця 3.13

Статистично значущі відмінності дисперсій показника загального рівня підготовки магістрів у галузі митої справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників для контрольної та другої експериментальної групи


Констатувальний етап

Fемп

1,017

Fкр

vчисел

74

1,35

vзнам

69

α = 0,05

Контрольний етап

Fемп

1,464

Fкр

vчисел

74

1,35

vзнам

69

α = 0,05

Узагальнюючи дані табл. 3.13 на констатувальному етапі експерименту, можемо стверджувати наступне: оскільки емпіричне значення менше критичного (Fемп<Fкрит), то статистично значущих відмінностей дисперсій показника загального рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників між контрольною та другою експериментальною групами на констатувальному етапі немає.

Аналізуючи отримані дані на контрольному етапі, бачимо наступну тенденцію: оскільки емпіричне значення більше критичного (Fемп>Fкрит), то виявляються статистично значущі відмінності дисперсій показника загального рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників між контрольною та другою експериментальною групами, тобто факт стабілізації значень даного показника в другій експериментальній групі після запровадження технології підготовки є статистично значущим.

У цілому досить значне підвищення рівня підготовки магістрів в галузі митної справи у студентів експериментальних груп (на 27,35% та 23,2%), що підтверджено даними статистичного аналізу, відбулося завдяки застосуванню у навчальному процесі магістрів авторської технології підготовки. Успішності підготовки студентів другої експериментальної групи також сприяли системні консультації викладачів фахових дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Вищого навчального закладу Укрооспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” із авторкою дослідження щодо адаптації контенту міжнародних професійних стандартів і їх імплементації в навчальні програми з метою формування та розвитку компетентностей майбутніх фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання авторкою практичних рекомендацій стосовно використання розробленої технології та авторського навчального посібника.

Отже, аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи підтвердив ефективність розробленої технології підготовки магістрів в галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників, яка була упроваджена у навчально-виховний процес експериментальних груп.
Висновки до розділу 3
У процесі проведення наукових розвідок було теоретично обґрунтовано технологію підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників, опис процесу її впровадження в практику ВНЗ та аналіз результатів цього впровадження дозволяє зробити такі висновки.

Під технологією підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників ми розуміємо систему цілей, завдань, методологічних підходів, принципів, змісту, методів, форм, технологічних інструментів навчання, засобів контролю й корекції, що планомірно й поетапно втілюються у навчальний процес ВНЗ та спрямовані на засвоєння систематизованих знань, набуття професійних умінь і формування особистісних якостей студентів згідно із заданими цілями навчання, а також цілісний й послідовний алгоритм дій викладача ВНЗ, що гарантує досягнення запланованих результатів.

Обґрунтовано технологію підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників, яка являє собою єдність таких складників: цільового, теоретико-методологічного, змістовно-технологічного, рефлексивно-аналітичного та результативно-оцінювального. Розроблена технологія побудована на основі теоретичних положень та ґрунтується на органічному поєднанні змісту, методів навчання, організаційних форм навчання, спрямованих на підготовку магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Обґрунтовано основні методологічні підходи: системний (технологія досліджується як цілісна система, упорядкована множина взаємопов’язаних компонентів); компетентнісний (головним завданням професійної підготовки є формування й розвиток загальної компетентності студентів як сукупності ключових й професійних компетентностей, інтегрованої характеристики особистості); діяльнісний (розмаїття способів навчальної діяльності, очікуваний результат; дозволяє усвідомити студенту себе як особистість, що саморозвивається, виявити і розкрити власні можливості, своє “Я”); особистісно-орієнтований (у центрі уваги викладача завжди повинна бути людина, її індивідуальність, самобутність, досвід, неповторність); комунікативний (комунікативна спрямованість навчання, що передбачає створення умов для активного, професійно спрямованого спілкування); синергетичний (технологія розглядається як система педагогічних дій викладача, що спрямована на створення ситуації відкритого діалогу, прямого й зворотного зв’язку). Визначено принципи організації навчання, що забезпечують підготовку магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників: загально-педагогічні (системності; науковості; наочності; систематичності; активності; міцності знань; індивідуального підходу; самостійності й активності суб’єктів навчання; позитивного емоційного фону навчання; забезпечення єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій) та спеціальні (контекстного навчання, гуманістичної спрямованості, комунікативної взаємодії, внутрішньої свободи особистості, принцип зв’язка із практикою та із життям, принцип професійної спрямованості).

Розкрито сутність змістовно-технологічного складника технології, основу якого склали: 1.) оновлений зміст дисциплін “Аналіз ризиків у митній справі”, „Основи експортного контролю”, “Організація боротьби з контрабандою та порушенням митних правил ”, “Ділова іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням” завдяки а) їх доповненню й збагаченню теоретичними знаннями щодо принципів та методів аналізу ризиків, їх проектування як предмету діяльності студента, що передбачає послідовний перехід від навчальної до професійної діяльності; б) впровадженню спецкурсу “Англійська мова для митників” (IX семестр), зміст якої органічно поєднувався з вищезазначеними дисциплінами; 2.) використання форм організації навчання: лекцій, семінарів, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, співнавчання, взаємонавчання тощо; 3.) упровадження розмаїття інтерактивних методів навчання: діалогічно-дискусійних (диспутів, дискусій, “мозкових штурмів”); ділових ігор (імітаційних, операційних, рольових); ситуаційного навчання (кейс-технологій), проектних, розв’язання професійних задач, запровадження платформи електронного навчання ВМО у навчальний процес.

Кінцевим результатом впровадження технології підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників виступає особистість студента з високим рівнем сформованості професійної, організаційно-управлінської та комунікативної компетентності, яка підготовлена до практичної професійної діяльності у мінливих умовах митного середовища.

Розкрито сутність проведення контрольного етапу педагогічного експерименту. На підставі порівняння отриманих результатів, їх кількісного і якісного аналізу виявлено, що реалізація технології підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників, яка була упроваджена у навчально-виховний процес експериментальних груп, зумовила суттєві статистично значущі зміни у рівні сформованості кожного критерію підготовки майбутнього фахівця. Статистична значущість отриманих результатів була підтверджена за допомогою використання методів математичної статистики.

Узагальнення отриманих результатів дозволило констатувати, що мета дисертаційного дослідження досягнута, а виконані завдання та підтверджена гіпотеза дають змогу сформулювати загальні висновки.ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці технології підготовки магістрів в галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

1. На підставі аналізу психолого-педагогічної, економічної та юридичної літератури, а також нормативних документів, міжнародних конвенцій та угод розкрито теоретико-методологічні засади професійної підготовки магістрів у галузі митної справи, підґрунтям яких є ідеї філософів, психологів, педагогів, що визначили поняття освітнього та професійного стандартів, професійної кваліфікації, компетентності та компетенції з точки зору компетентнісного підходу; науковців, які є фахівцями в галузі митної справи, експертів із питань спрощення міжнародної торгівлі, безпеки ланцюга постачань товарів, ризик-менеджменту, розвитку інституціональних спроможностей митних адміністрацій.

У результаті аналізу ключових документів та проектів міжнародних організацій констатовано факт кардинального реформування освітньої галузі з метою уніфікації та глобалізації, поліпшення якості освіти, стандартизації її змісту. Доведено, що на тлі зазначених освітніх реформ сформувалися передумови розроблення та впровадження освітніх й професійних стандартів, що були викликані потребою встановити обов’язковий мінімум як освітніх послуг, так і їхніх результатів, високим рівнем відповідальності освітніх установ перед суспільством, виникненням єдиного законодавчого освітнього простору, що стандартизував окремі галузеві процеси, підвищенням вимог роботодавців до рівня компетентностей випускників вишів.

2. Обґрунтовано сутність підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників, яку визначено як системний, цілеспрямований та неперервний процес навчання знань, умінь та професійної поведінки, що необхідні службовцям митних органів для ефективного виконання професійних завдань та надання кваліфікованих митних послуг, зважаючи на сучаснф тенденції спрощення торговельних операцій та сприяння безпеці ланцюга постачань товарів на засадах міжнародних професійних стандартів митників відпоідно до вимог державних освітніх і професійних стандартів.

Розглянуто форми професійної підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників (очне та заочне навчання, підвищення кваліфікації, дистанційна освіта) та методи (здебільшого, традиційні – лекції, семінарські та практичні заняття, групові дискусії, проблемні запитання, складання термінологічних словників, критичний аналіз міжнародних і національних законодавчих документів, зокрема іноземними мовами, та менш запроваджені, інноваційні – різноманітні діалогічно-діскусійні, „круглі столи”, „мозкові штурми”, кейс-методи, студентські презентації, авторські проекти); детерміновано рівні сформованості досліджуваного феномену (низький, середній та високий) та розкрито їх зміст.

Доведено, що фахівець у галузі митної справи має володіти комплексом загальнотеоретичних і спеціальних знань, високим рівнем організаторсько-управлінської та комунікативної компетентності, сукупністю необхідних умінь і навичок, особистісними якостями (етика поведінки, особиста гідність, упевненість та ін.).

3. Визначено критерії оцінки рівня професійної підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників (сформованість професійної, організаторсько-управлінської та комунікативної компетентностей). Охарактеризовано стан підготовки магістрів у галузі митної справи на основі визначених критеріїв і показників. Констатація початкового рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників виявила низький рівень мотивації до майбутньої професії, відсутність системних, глибоких професійних знань, низький рівень сформованості вмінь у професійній діяльності, недостатній рівень сформованості професійно-особистісних якостей, організаторсько-управлінської і комунікативної компетентностей, зокрема й іншомовної професійно спрямованої компетентності, необхідних для здійснення професійних функцій. Різких відмінностей у показниках у двох експериментальних і контрольній групах за виокремленими критеріями та показниками на констатувальному етапі експерименту не виявлено. Дані, здобуті під час констатувального етапу експерименту за допомогою адаптованих діагностичних методик В. Ядова, Н. Кузьміної, А. Реана, К. Каралкіної, А. Батаршева, зокрема й розроблених автором, дають змогу стверджувати на необхідності актуальної, цілеспрямовано поглибленої підготовки з митних питань магістрів з митної справи, пошуку нових підходів до розв’язання цієї проблеми з метою оволодіння необхідним обсягом знань, умінь і навичок для ефективної майбутньої професійної діяльності, що не відбувається в традиційній системі освітнього процесу.

4. Зважаючи на результати констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи та з метою оптимізації підготовки магістрів у галузі митної справи було розроблено та експериментально перевірено технологію підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників. Визначено основні складники технології підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників: цільовий, теоретико-методологічний, змістовно-процесуальний, рефлексивно-аналітичний та контрольно-оціночний; методологічні підходи: системний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, комунікативний, синергитичний; принципами організації навчання, що забезпечують формування професійних компетентностей у процесі підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників: загально-педагогічні (системності; науковості; систематичності; наочності; індивідуального підходу; самостійності й активності суб’єктів навчання; позитивного емоційного фону навчання; забезпечення єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій) та спеціальні (контекстного навчання, гуманістичної спрямованості, комунікативної взаємодії, внутрішньої свободи особистості, принцип зв’язку із практикою та із життям, принцип професійної спрямованості).

Змістовно-технологічний складник технології представлено як конструювання цілісного педагогічного процесу, який сприяє оптимізації підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Рефлексивно-аналітичний складник технології дав змогу формувати рефлексивну позицію студента, пов’язану зі ставленням (мотивацією) особистості до навчання, що виявляється в інтересі до змісту знань, що засвоюються, та до самого процесу діяльності; з умінням свідомо аналізувати власні помилки.

На результативно-оцінювальному етапі було здійснено контроль, аналіз та корекцію експериментальної роботи та здобутих результатів; зафіксовано недоліки у процесі підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників (недостатньо сформовано професійно спрямовану мотивацію, низький рівень глибоких теоретичних знань і практичних умінь із фахових дисциплін, професійно значущих особистісних якостей, недостатній рівень сформованості організаторсько-управлінської та комунікативної компетентностей, зокрема й іншомовної професійно спрямованої комунікативної компетентності), визначено шляхи (впровадження авторської технології підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників у навчально-виховний процес) та засоби їх усунення (використання розробленого автором комплекту навчально-методичного забезпечення у процесі підготовки магістрів у галузі митної справи), виявлено найбільш ефективні напрями (підвищення навчальної мотивації студентів, розвиток організаторсько-управлінських і комунікативних умінь шляхом оновлення змісту навчальних програм, залучення студентів до інтерактивної навчальної діяльності, моделювання професійних ситуацій), методи (діалогічно-дискусійні, ігрові, інноваційні (застосування електронного, ситуативного та проблемного навчання), проектні технології, що максимально відтворюють ситуації майбутньої професійної діяльності) та форми (групова, індивідуальна та самостійна) діяльності викладачів під час реалізації цього процесу й поширенні досвіду.

На основі порівняння здобутих у ході результатів експериментальної перевірки ефективності розробленої та запровадженої авторкою технології підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників, їх кількісного та якісного аналізу виявлено, що реалізація технології призвела до суттєвих, статистично значущих змін у рівні сформованості кожного критерію підготовки. Досягнутий значущий кореляційний зв’язок між обраними критеріями підготовки та статистична значущість здобутих результатів, підтверджених за допомогою застосвання методів математичної статистики, дозволили дійти висновку, що досліджуваний феномен є цілісним, системним й неперервним процесом. Результати статистичного аналізу підтвердили наявність суттєвого впливу розробленої та впровадженої технології на ефективність підготовки магістрів у галузі митної справи.

5. Розроблено навчально-методичне забезпечення процесу підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників шляхом оновлення змісту дисциплін. Розроблено навчальний спецкурс “Англійська мова для митників”; визначено форми організації ефективного процесу підготовки: лекції, семінари, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота, співнавчання, взаємонавчання тощо; визначено та запроваджено розмаїття інтерактивних методів навчання: діалогічно-дискусійні (диспути, дискусії, “мозкові штурми”), ігрові (ділові, рольові), ситуаційного навчання (кейс-технології), розв’язання професійних завдань, створення навчальних проектів та презентацій; адаптовано платформу електронного навчання ВМО; упроваджено навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська мова). Запропоновано авторський комплекс розроблених завдань, ситуацій, творчих завдань, зважаючи на специфіку діяльності фахівця в галузі митної справи та здобуті в ході експериментальної частини дослідження результатів з метою забезпечення ефективної підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників в умовах глобалізації освіти та завдання адаптувати світові та європейські стандарти до національної системи вищої освіти. Зміна соціально-економічних орієнтирів в Україні зумовлює подальші наукові розвідки щодо оптимізації підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних та європейських стандартів, пошуку ефективних форм організації такої підготовки. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розробці національної електронної платформи дистанційного навчання фахівців у галузі митної справи.

Висновки й положення дослідження можуть бути використані у процесі вдосконалення існуючої системи фахової освіти у вищих навчальних закладах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авдеева Н. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / Н. Авдеева // Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 34 – 39

2. Акмеологический словарь. Второе издание / [под общ. ред. А. А. Деркача]. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 161 с.

3. Алексеев Н. Г. Формирование осознанного решения учебной задачи / Н. Г. Алексеев // Педагогика и логика. – М.: Касталь, 1993. – 430 с.

4. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій : модульне навчання / А.М. Алексюк. – К. : Київ. держ. Ун-т, 1993. – 220 с.

6. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. − М. : Наука, 1977. – 380 с.

7. Андреев В. И. Мозговой штурм – диалог с деструктивно отнесенной оценкой / В.И. Андреев // Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань : Казан. ун-т, 1988. – С. 170 – 174

8. Андрущенко В. П. Філософський вимір освітянського процесу / В. П. Андрущенко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Запоріжжя : “Тандем-У”, 2001. – № 19. – С. 6-12.9. Анохин П. К. Избранные труды : Кибернетика функциональных систем / П. К. Анохин / [под общ. ред. К. В. Судакова; сост. В. А. Макаров]  М.: Медицина, 1998.  400 с.

10. Анучин А. Анализ работы и моделирование компетенций: личный опыт. К интервью по компетенциям будь готов! [Электронный ресурс] / А. Анучин, Д. Сухинин // Фармацевт Практик REVEW. – 2009. –– Режим доступа : http://www.pharma-personnel.com.ua/ru/pages/96/k-intervyu-po-kompetenciyam-bud-gotov

11. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / [сост. М. Ю. Бабанский ; авт. вступ. ст. Г. Н. Филонов, Г. А. Победоносцев, А. М. Моисеев; авт. коммент. А. М. Моисеев]; Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1989. – 558 с.

12. Бабанський Ю. К. Оптимізація навчально-виховного процесу (Методичні основи). – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.

13. Бадарач Д. Актуальные вопросы интернациональной гармонизации образовательных систем: монография / Д. Бадарач, Б. Сазонов. – М. : Бюро ЮНЕСКО в Москве; ТЕИС, 2007. – 190 с.

14. Батаршев А. В. Диагностика способности к общению / А. В. Батаршев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.k2x2.info/psihologija/diagnostika_sposobnosti_k_obsheniyu/index.php

15. Батышев С. Я. Профессиональная педагогика. Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / С. Я. Батышев; [под ред. Батышева С. Я., Новикова А. М]. – [издание 3-е, переработанное]. – М. : Из-во ЭГВЕС, 2009. – 456 с.

16. Беганська І. Адаптація вищої освіти Польщі до умов Болонського процессу / І. Беганська, Н. Садовська // Журнал “Схід”. – березень-квітень 2009. –№2 (93). – C. 48 – 56

17. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика: уч. пособие для инженерно-педагогических ин-тов и индустр. пед. техникумов / В. С. Безрукова Екатеринбург : Деловая книга, 1996. 342 с.

18. Безотосова-Курбатова И. Г. Развитие рефлексии студентов технического вуза в процессе обучения психологии: дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 : “Психология” / И. Г. Безотосова-Курбатова. − Самара, 2004. – 257 с.

19. Беликов В. А. Личностная ориентация учебно-познавательной деятельности (дидактическая концепция) / В. А. Беликов. – Челябинск: Факел, 1995. – 141 с.

20. Бельчиков Я. М. Деловые игры / Я. М. Бельчиков, М. М. Бирштейн. – Рига: АБОТС, 1989. – 304 с.

21. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем : проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем / В. П. Беспалько. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 304 с.

22. Беcпалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 302 с.

23. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К : Ін-т змісту і методів навчання, 1998. – 204 с.

24. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: (Бібліотека з освітньої політики) / Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина ; [та ін.] ; під заг. ред.: О. В. Овчарук . – Київ : К.І.С., 2004 . – 111 с.

25. Блинов В. И. Результаты анализа Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования первого поколения [Электронный ресурс] / В. И. Блинов // Интернет-архив “Education”. –– Режим доступа : http://biblio.narod.ru/reth/obrz_stand.htm

26. Бобровицкая С. В. Некоторые особенности мотивации поступления в педагогический вуз / С. В. Бобровицкая // Психологическая служба образования : материалы докладов конференции. – М., 1997. – 155 с.

27. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bse.chemport.ru/

28. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: навч. посіб. для слухачів закл. підвищення кваліфікації системи вищ. освіти / Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП “Компас“, 1997. – 64 с.

29. Бондаревская Е. В. Прогностическая роль концепций личностно-ориентированного образования в развитии целостной педагогической теории : [Идеи личност.-ориентир. образования как прообраз пед. культуры ХХI в.] / Е. В. Бондаревская // Известия Южного отделения Российской академии образования. – Ростов н/Д, 1999. – Вып. 1. – С. 3 – 11

30. Брунер Дж. Процесс обучения / Дж. Брунер; [пер. с англ]. – М. : Изд-во АПН РСФСР,1962. – 83 с.


Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskie-vzglyady-dzheroma-brunera-v-kontekste-amerikanskogo-obrazovaniya-50-90-e-gody#ixzz3YFhfVzq331. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе : контекстный поход / А. А. Вербицкий. – М. : Просвещение, 1993 – 153 с.

32. Вишнякова Л. Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного / Л. Г. Вишнякова. – Москва : МГУ, 1987. – 110 с.

33. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. / С. М. Вишнякова. – М.: НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

34. Вища освіта в Україні: [навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко (кер. авт. колективу) та ін. ]; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.

35. Вища освіта України і Болонський про-цес : [навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя; автор. кол. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабина]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

36. Вінник Н. Д. Ключові кваліфікації і компетентності в особистісно орієнтованій професійній освіті як умови підготовки до інноваційної діяльності педагогічних працівників і учнів ПТНЗ : збірник науково-методичних матеріалів / Н. Д. Вінник; [за ред. А. П. Красовського і В. В. Рибалки; кол. авт]. – К. : ІПППО АПН України та УПТО ГУОН КМДА, 2006. – С. 52 – 56.

37. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для студентів магістратури. / С. С. Вітвицька. – К : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

38. Вовчик-Блакитная М. В. Мотивационный аспект развития учебной деятельности студентов / М. В. Вовчик-Блакитная // Воспитание, обучение, психическое развитие : тезисы докладов к IV Всесоюзному съезду Общества психологов СССР. Ч. 2. – М., 1983

39. Волков В. Реформування вищої освіти: перші кроки до Європи / В. Волков // Юридичний Вісник України, 2006. – № 31. – C. 8

40. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах: монографія / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський; [за заг. та наук. ред. О. Б. Тарнопольського]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 228 с.

41. Волкова Н. П. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації : дис…. докт. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Н. П. Волкова. – Дніпропетровськ, 2006. – 432 с.

42. Володько В. М. Педагогічна система навчання: теорія, практика, перспективи : посіб. для викл., аспірант. та студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Володько. – К. : Пед. Преса, 2000. – 148 с.

43. Всесвітня доповідь ЮНЕСКО про комунікацію та інформацію в 1999 –2000. [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.polpred.com/free/ unesco/2.htm

44. Вступне слово до проекту Тьюнінг – гармонізація освітніх структур у Європі [Електронний ресурс] // Socrates – Tempus. – 26 лютого 2009. – 106 c. – Режим доступу : http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/ stories/template/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf

45. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; [под ред. В. В. Давыдова]. М. : Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.

46. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.

47. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П. Я. Гальперин. – М : Из-во МГУ, 1985. – 45 с.

48. Гаманюк В. А. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика: монографія / В. А. Гаманюк; КПІ ДВНЗ “КНУ”. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 376 с.

49. Гапон Ю. А. Методика обучения чтению на английском языке с использованием деловых игр на завершающем этапе в неязыковом вузе : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Методика обучения иностранным языкам" / Ю.А. Гапон. – К., 1980. – 22 с.

50. Глущук Ю. О. Підготовка державних службовців до аналітичної діяльності в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Ю. О. Глущук. – Одеса, 2010. – 19 с.

51. Голант Е. Я. Вопросы обучения / Е. Я. Голант. – Л. : Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена , 1957. – 56 с.

52. Голубенко О. Результати навчання як об’єкт стандартизації. [Електронний ресурс] / О. Голубенко, Т. Морозова. – Режим доступу : http://library.uipa.edu.ua/library/Documents/BolonProz/3/vis_osv_ukr_rez_nav4.htm

53. Голубенко О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформатування / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 50 – 60

54. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

55. Гордеев М. Некомпетентность в компетенциях [Електронний ресурс] / Гордеев М., Московчук М., Соболев М.; Інтернет-портал для управлінців. Режим доступу: http:// www.management.com.ua/hrm/hrm115.html.

56. Государственные образовательные стандарты в системе общего образования : теория и практика / [под ред. В. С. Леднева, Н. Д. Никандрова, М. В. Рыжакова]. – М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2002. – 384 с.

57. Гребнев Л. Высшее образование в Болонском измерении: российские особенности и ограничения / Л. Гребнев // Высшее образование в России, 2004. – №1. – С. 36 – 42

58. Гріднєва Л. М. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх працівників правоохоронних органів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Л. М. Гріднєва – Луганськ, 2010. – 20 с.

59. Громадське обговорення проекту “Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій на період до 2020 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua

60. Гузеев В. В. Методы и организационные формы обучения / В.В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2001. – 128 с.

61. Гузеев В. В. Образовательная технология : от приема до философии / М. : Сентябрь, 1996. – C. 8

62. Гуло В. Л. Освітні та професійні стандарти як один із механізмів регулювання взаємовідносин між системою освіти та роботодавцями [Електронний ресурс] / В. Л. Гуло. – 2011. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/dcscm/ss-2016933

63. Гусинский Э. Н. Введение в философию образования: учеб. пособие / Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова. – М. : Издательская корпорация “Логос”, 2000. – 223 с.

64. Гушляєвська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / І. Гушляєвська // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 22 – 24

65. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения : Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.

66. Данилов М. А. Дидактика / М. А. Данилов, Есипов Б. П. М. : Изд-во Академии педагогических наук. 1957. 518 с.

67. Деламар ле Дейст Ф. Что такое компетенции? [Электронный ресурс] / Ф. Деламар ле Дейст, Дж. Вінтертон; [перевод на русск. Епутаева Я.Ю.] // Human Resource Development International. март 2005.Том 8. №1. С. 27 46. Режим доступа: http//www.hr-portal.ru/node/1433068. Деркач Л. В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра / Л. В. Деркач. – К. : Державна митна служба України. 1998. 510 с.

69. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) // Освіта. – 1993. – № 44 – 46. – 62 с.

70. Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України (ДУ НДІ СТВ Мінпраці) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ua-region.info/02746146

71. Державний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/buh/kp.htm

72. Десятов Т. Національні рамки кваліфікацій в країнах ЄС: порівняльний аналіз: [наук.-метод. посібник / Т. Десятов; за ред. Н.Г. Ничкало]. – К. : АртЕк, 2008. – 264 с.

73. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jobs.ua/ukr/dkhp

74. Дубасенюк О. А. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: монографія / О. А. Дубасенюк, Т. В. Семенюк, О. Є. Антонова. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 192 с.

75. Евдокимова Н. В. Становление понятий “компетентность” и “компетенция” в современной педагогической практике / Н. В. Евдокимова : сборник трудов международной научно-практической Интернет-конференции [“Преподаватель высшей школы в ХХI веке”], (г. Ростов-на-Дону, 2007 г.). – Ростов-на-Дону : РГУПС, 2007. – Т. 5. – Ч. 1. – С. 49 – 55.

76. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [головний ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008 – 1040 с.

77. Жигірь В. І. Моделювання змісту професійної підготовки вчителя праці / В. І. Жигірь // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. – С. 78 – 84

78. Життєва компетентність особистості : [науково-методичний посібник / за ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова та ін.]. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.

79. Журавська Н. С. Курс лекцій з дисципліни “Теорія і методика професійного навчання (загальна методика)” / Н. С. Журавська. – К.: НАУ, 2003. – 90 с.

80. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинский . – М. : Педагогика, 1982. – 162 с.

81. Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти / А. Загородній // Вища школа. – 2006. – № 4. – C. 15-22

82. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

83. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T372300.html

84. Закон України “Про національну систему кваліфікацій”; Проект закону України від 16.07.2009 № 4843 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1148.3734.2

85. Закон України “Про освіту” від 23. 05. 1991 № 1060-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада УРСР. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

86. Закон України “Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур” від 05.10.2006 №227-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/227-16

87. Зимняя И. А. Ключевые компетентности. / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34 – 42

88. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – 2004. – 42 с.

89. Зязюн І. А. Актуальні проблеми професійно-педагогічної підготовки вчителя / І.А. Зязюн : матеріали всеук. наук.-практ. конф. [“Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя”], (м. Київ, 2002 р. – К., 2002. – С. 8 – 10

90. Иванова Т. В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ, проблемы, выводы / Т. В. Иванова // Стандарты и мониторинг. – 2004. – № 1. – С. 16 – 20

91. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с. : ил. – (Серия “Мастера психологии”)

92. Исаев И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы : дис…. докт. пед. наук: спец. 13.00.01 “Теория и история педагогики” / И. Ф. Исаев. – М., 1993. – 468 с.

93. Каралкіна К. В. Діагностика рівня сформованості професійно-етичних якостей майбутніх медиків / К. В. Каралкіна // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – Ч. І. – № 4 (239). – С. 90 – 97

94. Касьянова С. Система освіти Польщі в рамках реалізації Болонського процесу / С. Касьянова // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 207 – 213

95. Квалификационные рамки европейского пространства высшего образования. Болонская рабочая группа по Квалификационным рамкам. Министерство науки, технологи и инновации РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.socio.msu.ru/documents/umo/bologna/A%20Framework%20Qualifications

96. Кваліфікація : Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/

97. Кларин М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М.В. Кларин. // Педагогика. – 2000. – № 7 – С. 12-18

98. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М.: Знание, 1989. – 80 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Педагогика и психология”; №6)

99. Клепко С. Ф. “Компетенізація освіти”: обмеження і перспективи / С. Ф. Клепко // Пост методика. – 2005. – № 1. – С. 9 – 17

100. Клепко С. Ф. Уже “їстівний”, але ще “неякісний”... : аналіз нового проекту Державного стандарту базової і повної середньої освіти / С. Ф. Клепко // Управління освітою. – 2003. – № 18. – С. 2 – 3

101. Клепко С. Ф. Чи змінять Україну 3032 слова освітніх стандартів? / С. Ф. Клепко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – №3. – С. 11 – 16

102. Клинберг Л. Н. Проблемы теории обучения / Л. Н. Клинберг. – М. : Педагогика, 1984. – 256 с.

103. Коджаспирова Г. М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах / Г. М. Коджаспирова. – М. : Айрис-Пресс. – 2008. – С. 90 

104. Коломієць С.С. Навчання спеціалістів професійно-орієнтованого спілкування з зарубіжними партнерами (на матеріалі англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02: “Теорія і методика навчання: германські мови” / С.С. Коломієць. – К., 1993. – 17 с.

105. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К.: K.I.C, 2004. − 112 с.

106. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі / [наук. ред., упорядк., авторство проф. Кічук Н. В.] – Ізмаїл: ІДГУ, 2007. – 236 с.

107. Котлярова Л. Б. Методика обучения устному профессиональному общению на основе имитационно-деловых игр в неязыковом вузе: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Методика обучения иностранным языкам” / Л.Б. Котлярова. – К., 1990. – 16 с.

108. Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 3. – С. 3 – 10

109. Кремень B. Г. Філософія освіти ХХІ століття. Педагогіка і психологія / В. Г. Кремень // Наук.-теорет. та інформ. журнал Академії педагогічних наук України. – 2003. – № 1 (ХХХVIII). – С. 6 – 16

110. Крупченко А. К. Построение образовательных программ в системе непрерывного профессионального образования сотрудников таможенных органов: на примере иноязычного обучения: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / А. К. Крупченко. – М., 1999. – 222 с.

111. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-метод. пособие. / Г. Ю. Ксензова – М. : Пед. об-во России, 2001. – 224с.

112. Кузнецова А. Я. Технологичность образования XXI века / А. Я. Кузнецова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2009. – № 6 – С. 58 – 60

113. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. / Н. В. Кузьмина. – М.: ИЦПКС, 2001. – 143 с.

114. Кульчицька О. І. Підготовка студентів до майбутньої роботи на керівних посадах / О. І. Кульчицька. // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2001. – № 2(3). – С. 15 – 20

115. Кухаренко В. Б. Управление модернизацией таможенной службы: монография / В. Б. Кухаренко. – М : РИО РТА, 1998. 336 с.

116. Ларионова М. В., Перфильева О. В. Принятие Европейской комиссией Предложения для Рекомендации Европейского парламента и Европейского совета об учреждении Европейской квалификационной рамки для обучения в течение всей жизни / М. В. Ларионова, О. В. Перфильева // Вестник международных организаций. – 2006. – № 7. – С. 4 – 18

117. Лебідь Є. Болонський процес: на рубежі 2010 (контекст України, Польщі, Росії та Білорусії) [Электронний ресурс] / Є. Лебідь. – Режим доступу: http://www.europexxi.kiev.ua/stattі/bolonskii-protses-na-rubezhі-2010-kontekstukraїni-polshchі-rosії-ta-bіlorusії

118. Лебідь Є. Концепція національної системи кваліфікацій в Україні та світі / Є. Лебідь / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.europexxi.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=38

119. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник / [за ред. В. І. Лозової]. – Харікв : “ОВС”, 2006. – 496 с.

120. Леонтьев А. А. Коммуникативность : пришло ее время / А. А. Леонтьев. – ИЯШ. – 1991. – № 5. – С. 22 – 23

121. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1975. – 304 с.

122. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии / А. Н. Леонтьев – М.: Смысл, 2000. – 511 с.

123. Лернер И. Я. Дидактические мотивации учения в школьном возрасте / И. Я. Лернер. – М., 1983. – 234 с.

124. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. 186 с.

125. Лернер И. Я. О методах обучения / И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин // Советская педагогика. – 1965. – №3. – С. 118 – 119

126. Лихачов Б. Т. Педагогика. Курс лекций / Б. Т. Лихачов. – М.: Прометей, 1992. – 528 с.

127. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / В.І. Лозова, Г.В. Троцко / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. [2-е вид., випр. і доп.]. Харків : "ОВС", 2002. 400 с.

128. Лозова В.І. Стратегічні питання сучасної дидактики / В.І. Лозова // Шлях освіти. – 2003. – С. 11-16

129. Локшина О. І. Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи / О. І. Локшина // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: [бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 26 – 33

130. Лордкипанидзе Д. О. Принципы организации и методы обучения / Д. О. Лоркипанидзе. – М. : Просвещение, 1957. – 172 с.  

131. Луговий В. І. Національна рамка кваліфікацій, які пов‘язані з вищою освітою: стан і труднощі розроблення в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Луговий. – Режим доступу: http://www.tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyjproces/ogljad/220-nacionalna-ramkakvalifikacij.html

132. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти: навч. пос. / В. С. Лутай. – К.: Центр “Магістр-S” творч. спілки вчит. України, 1996. – 256 с.

133. Люта А. В. Болонська система та її реалізація у вищих навчальних закладах України [Электронний ресурс] / А. В. Люта – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2011_4/files/GN411_19. pdf

134. Мадзігон В. Безперервна освіта: науково-педагогічний аспект / В. Мадзігон // Педагогічна газета. – Липень 2000. – № 7 (73). – С. 1 – 2

135. Макаев В. В. Поликультурное образование – актуальные проблемы современной школы / В. В. Макаев, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова // Педагогика, 1999. − №4. − С. 3-10

136. Макаренко А. С. Педагогическая поема / А.С. Макаренко; [сост., вступ. ст., примеч., коммент. С.С. Невская]. – М. : ИТРК, 2003. – 736 с.

137. Манохіна І. В. Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування : дис. …канд. пед. наук: 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / І. В. Манохіна. – Дніпропетровськ, 2013. – 342 с.

138. Мартиненко С. Методи навчання та їх класифікація [Електронний ресурс] / С. Мартиненко, Л. Хоружа. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory/780

139. Мартинець А. М. Нові педагогічні технології: інтерактивне навчання / А. М. Мартинець // Відкритий урок. – 2003. – № 7. – С. 28 – 31

140. Махмутов М. І. Сучасний урок / М. І. Махмутов; [вид. 2-е.] – М. : Педагогіка, 1985. – 49 с.

141. Мельник С. В. Досвід з розробки Європейської та Національних систем та рамок кваліфікацій. Напрями його адаптації в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Мельник; [презентація Power Point]. – Луганськ – Київ : Міністерство соціальної політики України. Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин, 2012. – Режим доступу : http://svitppt.com.ua/pedagogika/dosvid-z-rozrobki-evropeyskoi-ta-nacionalnih-sistem-ta-ramok-kvalifikaciy-napryami-yogo-adaptacii-v-ukraini.html

142. Мельник С. В. Розробка освітніх та професійних стандартів нового типу на базі чинних аналогів [Електронний ресурс] / С. В. Мельник. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ portal / Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom/140_150.pdf

143. Мельник С. В. Формування державної політики щодо розроблення професійних стандартів нового типу [Електронний ресурс] / С. В. Мельник. – Режим доступу : http://refdb.ru/look/3593003.html

144. Методика для диагностики учебной мотивации студентов / [разработана А. А. Реаном, В. А. Якуниным; модификация Н. Ц. Бадмаевой] // Бадмаева Н. Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных спосібностей : монография. – Улан-Удэ : Издательство ВСГТУ, 2004. – 280 с.

145. Методика “Изучение факторов привлекательности профессии” [Электронный ресурс] / [разработана В. А. Ядовым; модификация Н. В. Кузьминой, А. А. Реана]. – Режим доступа : http://training.webnode.runews/metodika-yadova

146. Методика “Потреба в спілкуванні” [Електронний ресурс] / [розроблена Ю. М. Орловим]. – Режим доступу : http://psm.in.ua/06.aspx-16.html

147. Митний Кодекс України від 13.03.2012  4495-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

148. Михайліченко М. В. До питання національної структури кваліфікацій вищої освіти: європейський і вітчизняний контекст / М. В. Михайліченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 190 – 198

149. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Конвенція Кіото) від 18.05.1973 : редакція на 26 червня 1999 р.; [офіційний переклад] [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643

150. Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти : дис. ...докт. пед. наук. : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Л. І. Міщик. – Запоріжжя, 1997. – 378 с.

151. Монахов В. В. Методологические основы теории [Электронный ресурс] / В. В. Монахов // Педагогический журнал Казахстана “Коллеги”. – 2006. – №1. – Режим доступа : http://collegy.ucoz.ru

152. Моніторинг якості освіти : становлення та розвиток в Україні. Рекомендації з освітньої політики / [за заг. ред. О. І. Локшиної] – К. : K.I.C. , 2004. – 128 с.

153. Морозов А. Е. Педагогическое моделирование профессиональной подготовки экономистов в вузе МВД России : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования” / А. Е. Морозов. Санкт-Петербург, 2002. 197 с.

154. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации : рекомендации / [О. Ф. Батрова, В. И. Блинов, И. А. Волошина и др.] – М.: Федеральный институт развития образования, 2008. – 14 с.

155. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : [збірник наукових праць: у 2-ч. / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. Ч. 2. – К.: Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти, 2001. – 302 с.

156. Неперервна професійна освіта : філософія, педагогічні парадигми, прогноз : монографія / [Андрущенко В. П., Зязюн І. А., Кремень В. Г. та ін.] – К. : Наукова думка, 2003. – 853 с.

157. Никольский В. Г. Тенденции Болонского процесса / В. Г. Никольский // Высшее образование в России. – 2005. – №10. – С. 156 – 169

158. Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: монографія / С. М. Ніколаєнко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 419 с.

159. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело (квалификация (степень) “специалист”) [Электронный ресурс] : Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1117 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 14.02.2011. – № 7. – Режим доступа : http://www.mon.gov.ru

160. Об учреждении Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики [Электронный ресурс] : распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 24.01.2012. – Режим доступа : http://ru.president.az/articles/4151

161. Овчарук О. В. Європейська рамка кваліфікацій / О. В. Овчарук; [неофіційний переклад та коментар, варіант для розгляду робочої групи від Овчарук О. В.]

162. Овчарук О. В. Ключові компетентності: європейське бачення / О. В. Овчарук // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : практико-зорієнтований збірник. – К. : Департамент, 2003. – С. 59 – 64

163. Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. – К. : “К.І.С.”, 2003. – С. 13 – 41

164. Овчарук О. В. Освітні стандарти та розробка тестів як інструменту їх оцінювання: досвід країн зарубіжжя / О. В. Овчарук // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 4 – 8

165. Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу : стратегічні орієнтири міжнародної спільноти // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: [бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : “К.І.С.”, 2004. – С. 6 – 15

166. Овчарук О. В. Сучасні підходи до розвитку поняття якості освіти: світовий контекст // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [за заг. ред. О. І. Локшиної] − К. : K.I.C, 2004. − С. 15 – 19

167. Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57 000 слов / С. И. Ожегов; [под ред. Н. Ю. Шведова]. – [14-е изд., стереотип]. – М. : Рус. яз., 1983. – 816 с.

168. Олійник В. В. Освіта впродовж життя: як і чому вчити дорослих? [Електронний ресурс] / В. В. Олійник. – Режим доступу : http://www.apsu.org.ua/ua/information/press/956784

169. Онищук В. О. Узагальнення і систематизація знань учнів (IV-VIII класи) / В. О. Онищук. – К. : Радянська школа, 1970. 135 с.

170. Освіта України : нормативно-правові документи : до ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти / [голова редкол. В. Г. Кремінь]. – К. : Міленіум, 2001. – 470с.

171. Ороховська Л. А. Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів: філософсько-історичний та соціокультурний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” [Електронний ресурс] / Л.А. Ороховська. – К., 2008. – 18 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-u.net/diss/cont/345039/html

172. Основні засади розвитку вищої освіти України / [упорядники Шинкарук В. Д., Бабин І. І. та ін. ]. Ч. 4. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 173 с.

173. Основы вузовской педагогики : [учебн. пособие / под ред. Н. В. Кузьминой] – Л. : ЛГУ, 1972. – 311 с.

174. Павленко Е. А. Требования к подготовке специалистов информационно-аналитических отделов / Е. А. Павленко // Актуальні проблеми підготовки фахівців для митної служби на сучасному етапі. – Дніпропетровськ, 1998. – ч. II. – С. 88 – 90

175. Павленко О. О. Концептуальні основи розробки та упровадження міжнародних стандартів, механізмів та інструментів (на прикладі професійних стандартів Всесвітньої Митної Організації) [Електронний ресурс] / О. О. Павленко. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/2858/%CE

176. Павленко О. О. Модель комунікативної компетенції фахівців митної служби // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: [зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін]. – Київ – Запоріжжя. – 2004. – Вип. 30. – С. 430 – 434.

177. Павленко О. О. Педагогічні інновації в контексті митних служб / О. О. Павленко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: [зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін]. – Київ – Запоріжжя. – 2003. – Вип. 29. – С. 375 – 379

178. Павленко О. О. Теорія і практика навчання ділової комунікації: монографія / О. О. Павленко. – Київ – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003. – 243 с.

179. Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної освіти : дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. О. Павленко. – Дніпропетровськ, 2010. – 539 с.

180. Павлютенков Є. М., Добровольська Л. П. Електронний підручник як фактор підвищення мотивації до навчальної діяльності майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / Є. М. Павлютенков, Л. П. Добровольська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, Серія “Педагогіка”. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/articles/2010/24_04.pdf

181. Панкратов А. В. Акмеологические факторы продуктивной профессиональной деятельности сотрудников таможенной службы : дис. …канд. псих. наук : спец. 19.00.13 “Психология развития, акмеология” / А. В. Панкратов. – М., 2001. – 251 с.

182. Пассов  Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычной речи / Е. И. Пассов. – М., 2001. – 212 с.

183. Педагогика / [под ред. Ю.К. Бабанского]. – М.: Просвещение, 1988. – 480 с.

184. Педагогіка вищої школи: [навч. посібник / за ред. З. Н. Курлянд]. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

185. Педагогика и психология высшей школы / [отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 544 с.

186. Педагогика: [учеб. пособие для студ высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина]. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 576 с. 

187. Пекун А. Г. Технология активных методов обучения / А. Г. Пекун. – Минск, 1992. – 117 с.

188. Перець М. Використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах: теоретичний аспект / М. Перець // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 3. – С. 54 – 59

189. Петровський С. С. Проектна діяльність в історії педагогічної теорії та практики / С. С. Петровський. // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 9 – C. 268 – 272

190. Пидкасистый П. И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов / П. И. Пидкасистый. – [2-е изд., допол. и перераб]. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 144 с. – (Образование XXI века)

191. Пихота А. Что эксперты говорят о компетенциях [Электронный ресурс] / А. Пихота. ― Режим доступа : http://www.trainings.ua/article/76.html


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка