Трякіна ольга олександрівнаСторінка21/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32

192. Підготовка інструкторов у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій : Використання комп’ютерів та мережі Інтернет для розвитку суспільства: [посібник для учасників програми / Корпус миру]. – 2002. – 128 с.

193. Погиба И. Н. Таможенная политика как инструмент обеспечения национальной безопасности Российской Федерации : дис. … канд. соц. наук: спец. 22.00.04 “Социальная структура, социальные институты и процессы” / И. Н. Погиба. –М. , 2002. – 157 с.

194. Подымова Л. С. Педагогика. Учебник для бакалавров / Л. С. Подымова, Е. А. Дубицкая, Л. И. Духова, Н. Ю. Борисова; [под ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина]. – М. : Изд-во “Юрайт”. – 2012. – 332 с.

195. Полат Е. С. Метод проектов [Электронный ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступа : http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/method%20pro.htm

196. Положення про використання елементів дистанційного навчання в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Державної митної служби України : Проект // Електронна пошта Держмитслужби України від 21.11.2002 № 11/5-17-11430-ЕП

197. Положення про запровадження щорічної системи оцінок виконання державними службовцями – працівниками митних органів своїх обов’язків і завдань // З робочих матеріалів Управління по роботі з особовим складом ДМСУ, 2003

198. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65

199. Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу митної служби України // Наказ Державної митної служби України від 07.07.2003 р. №439. – 22 с.

200. Положення про формування кадрового резерву керівного складу митних органів України // Додаток № 1 до Наказу Державної митної служби України від 17.04.1997 р. № 171

201. Полянський П. Державна політика щодо освітянських стандартів / П. Полянський // Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – 2003. – №3. – С. 8 – 10

202. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: [бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : “К.І.С.”, 2004. – С. 66 – 72

203. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К. : СПД Кулінічев Б. М., 2007. – 144 с.

204. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : [бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : “К.І.С.”, 2004. – С. 16 – 25

205. Порядок вивчення працівниками митних органів України іноземних мов, виплати грошової надбавки за володіння ними та використання їх у роботі, затв. наказом ДМСУ №100 від 17 лютого 1999 р.

206. Примірний перелік загальних критеріїв та показників якості роботи державного службовця – працівника митних органів // Додаток 2 до Форми бланку щорічної оцінки // Форма бланку щорічної оцінки виконання державним службовцем – працівником митних органів посадових обов’язків і завдань, ДМСУ, 2003

207. Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 33 / М-во освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти; [редкол. : В. Г. Кремень, М. Ф. Степко, К. М. Левківський, В. І. Бондар, М. І. Жалдак]. – К., 2003. – 316 с.

208. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : указ Президента України від 24.12.12 №726/2012

209. Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні : указ Президента України від 09.10.2001 № 941/2001

210. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс]: постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 №1341. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

211. Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 року: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 № 612 (v0612290-07)

212. Про Національну доктрину розвитку освіти : указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002

213. Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні : указ Президента України від 12.09.1995 №832/95

214. Про Програму вдосконалення кадрового забезпечення митних органів та заходи з її виконання: наказ Державної митної служби України від 11.02.02 № 83

215. Про професійну освіту : проект Закону України від 10.07.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/old/show_print_bill/2490

216. Про реорганізацію відомчих навчальних закладів Державної митної служби України: наказ Державної митної служби України від 31.12.96 р. № 595

217. Про систему професійних кваліфікацій : проект Закону України від 12.12.2012 № 957 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG0QL00V.html

218. Про створення Академії митної служби Державного митного комітету України: наказ Державного митного комітету України від 05.07.96 р. № 302

219. Протокол за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В. Ф. Януковича від 26 серпня 2010 року [Електронний ресурс] / Прес-служба Президента України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/18104.html

220. Про утворення Державної фіскальної служби [Електронний ресурс] : Постанова КМ України № 160 від 21 травня 2014 р. – Режим доступу : http://protokol.com.ua/ua/zamina_ministerstva_dohodiv_i_zboriv_ukraini_na_dergavnu_fiskalnu_slugbu_ukraini/

221. Професійні кваліфікації : загальний огляд [Електронний ресурс] / INSA (Independent Student Advisors), 2012-2013. – Режим доступу : http://yourinsa.com/info/professionalnye-kvalifikacii

222. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: [учебное пособие / под ред. Г. В. Дубова и А. В. Опалева]. – [изд. 2-е, испр. и доп.] – М. : “Щит-М”, 1998. – 424 с.

223. Психологические тесты для деловых людей / [сост. Н. А. Литвинцева]. – М. : Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1994. – 317 с.

224. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. / Дж. Равен. – М. : Когито-Центр, 2002. 400 с.

225. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / Дж. Равен; [пер. с англ]. – М.: “Когито-Центр”, 1999. – 144 с.

226. Радченко Т. А. Актуальність проблеми полікультурної освіти у сучасному суспільстві /Т. А. Радченко // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки. – 2011. − №1. – С. 40 – 42

227. Рамкові стандарти забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ambu.org.ua/files/ram_standart.html

228. Рекомендації державної митної служби України до варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки магістрів для митної служби / [під заг. ред. Пашко П. В]. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2010

229. Рибалка В. В. Психологічна наука як фактор гуманізації професійної підготовки управлінських кадрів у вищих технічних закладах освіти / В. В. Рибалка // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2000. – № 1. – С. 109 – 117

230. Романенко Г. В. Митні прототипи (Customs Blueprints) як орієнтир для модернізації митної служби України [Електронний ресурс] / Г. В. Романенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Серия “Юридические науки”. – 2010. – № 1. – Том 23 (62). – С. 408 – 413. – Режим доступу: http://science.crimea.edu/zapiski/2010/law/uch_23_1law/56_romanenko.

231. Россия и ЕС на пути к общеевропейскому пространству высшего образования : сценарии будущого : [сборник аналитических материалов по сотрудничеству в области образования со странами Европы в рамках реализации “дорожной карты” Россия – ЕС; автор. кол. : Е. М. Горбунова, Б. В. Железов, М. В. Ларионова и др. ; отв. ред. М. В. Ларионова] [Електронний ресурс] / Федеральное агентство по образованию. Государственный университет – Высшая школа экономики. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. – 326 с. – Режим доступу: http://www.hse.ru/data/2010/12/10/1237729405/Rossiya_i_ES.pdf

232. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Электронный ресурс] / С. Л. Рубинштейн. – 2002. – СПб: Из-во “Питер” – 720 с. (Серия: Мастера психологии). – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn=osnovu_obzhey_psc.pdf

233. Рудакевич М. І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: монографія / М. І. Рудакевич – Т.: Вид-во АСТОН, 2007. – 398 с.

234. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А. П. Садохин. – М.: Высшая школа, 2005. – 310 с.

235. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – C. 15 – 16

236. Сергеев Н. К. Непрерывное образование: концепция и технологии учебно-научно-педагогических комплексов (Вопросы теории): монография / Н. К. Сергеев. – СПб – Волгоград : Перемена, 1997. – 166 с.

237. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М. : Издательская корпорация “Логос”, 1999. – 272 с.

238. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість: монографія / С. О. Сисоєва. – Х.; К. : Книжк. вид-во “Каравела”, 1998. – 150 с.

239. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: монографія / С.О. Сисоєва. – К. : Поліграфкнига, 1996. – 407с.

240. Системи навчання у державному управлінні: Франція, Німеччина, Іспанія, Об’єднане Королівство. Педагогічне досьє: Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців (Проект TACIS “Реформа та розвиток державного управління в Україні”) // Міжнародний інститут державного управління (Франція), Київ. – 1996. – 119 с.241. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скаткин. – [2 –е изд]. М. : Педагогика, 1984. – 96 c.

242. Сластенин В. Педагогика : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. Сластенин, И. Исаев [и др.]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/09.php

243. Словарь-справочник по педагогике / [авт.-сост. В. А. Мижериков; под общ. ред. П. И. Пидкасистого] – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.

244. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. / С. Д. Смирнов. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 272 с.

245. Софронова О. В. Социально-психологическая компетентность работников таможенной службы : дис. …канд. псих. наук: спец. 19.00.05 “Социальная психология” / О. В. Софронова. – Санкт-Петербург, 1998. – 225 с.

246. Спільнота навчаючої мережі (CLN) Community Learning Network. —[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cln.org/index.html

247. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве. – Йошкар-Ола: Аккредитация в образовании, 2008. – 58 с.

248. Степко М. Ф. Місія університетів і взаємодія з ринком праці : українські реалії / М. Ф.Степко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Тематичний випуск // Вища освіта України. – 2009. – Додаток 4, том ІІ(14). – С. 118 – 126

249. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К. : “К.І.С.”, 2003. – 296 с.

250. Сухарніков Ю. В. Реформа вищої освіти: європейські пріоритети України [Електронний ресурс] / Ю. В. Сухарніков. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/book/Osvita/5.pdf

251. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: [монографія] / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; за ред. Н. Г. Ничкало. – К.: [б. в.], 1999. – 442 с.

252. Сысоев П. В. Языковое поликультурное образование в XXI веке [Электронный ресурс] / П. В. Сысоев. – Режим доступа: www.lib.tsu.ru/mminfo/000349304/06image/06-096.pdf

253. Сысоев П. В. Языковое поликультурное образование: что это такое? / П. В. Сысоев // Иностранные языки в школе. – 2006. − №4. − С. 2 – 14

254. Тарнопольський О. Б. Successful Presentations (Успішні презентації): посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей / О. Б. Тарнопольський, Ю. С. Авсюкевич. – К. : Ленвіт, 2007. – 135 с.

255. Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции: дис... докт. пед. наук: спец. 13.00.01 “Общая педагогика, история педагогики и образования” / В. Ф. Тенищева. – М., 2008. – 404 с.

256. Тимченко Н.С. Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Н. С. Тимченко. – К., 2003. – 196 с.

257. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників митних органів

258. Ткачук С. Форми та методи професійної підготовки майбутнього вчителя. [Електронний ресурс] / С. Ткачук. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2012/2012_2_42.pdf

259. Товажнянський Л. Керівник – професія нової формації. (Нові аспекти удосконалення вищої технічної освіти на сучасному етапі) / Л. Товажнянський, О. Романовський // Вища освіта України. – 2002. – № 1. – С. 34 – 38

260. Товажнянський Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити [Електронний ресурс] / Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко – Режим доступу : http://zstu.edu.ua/base/Lib.OLD/Bolon_process/Book_1.pdf

261. Традиційне та інноваційне навчання : порівняльний аналіз // Педагогічна бібліотека он-лайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedlib.com.ua/tradiciyne-ta-innovaciyne-navchannya-porivnyalniy- analiz.htm#more-1459

262. Трякіна О. О. Адаптація міжнародних інструментів зі спрощення світової торгівлі під начальні цілі професійної освіти магістрів за напрямом підготовки “Зовнішньоекономічна діяльність” / О. О. Трякіна : О. О. Трякіна : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням”], (м. Херсон, 25-26 квітня 2013 року). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2013. – С. 71 – 73.

263. Трякіна О. О. Використання інструментів Економічної Комісії ООН в навчальному процесі з підготовки магістрів у галузі митної справи (на прикладі Академії митної служби України) / О. О. Трякіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / (ред. кол. : Лєнков С.В. (голов. ред.) та ін.). – К. : ВІКНУ, 2013. – Вип. 42. – С. 271 – 276.

264. Трякіна О. О. Дистанційна форма навчання магістрів у галузі митної справи (на прикладі Університету Канберри) / О. О. Трякіна : тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів [“Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології”], (м. Дніпропетровськ, 13 квітня 2013 року). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 207 – 209.

265. Трякіна О. О. Електронне навчання (E-learning): нові тенденції розвитку у процесі самоосвіти / О. О. Трякіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / (ред. кол. : Курило В. С. (голов. ред.) та ін.). – Луганськ, 2011. – Вип. 5 (216). – С. 25 – 34

266. Трякіна О. О. Електронні модулі ВМО як інструмент навчання іноземної мови професійного спілкування / О. О. Трякіна : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування”], Т.2. Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі, (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2011 року). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011. – С. 104 – 107.

267. Трякіна О. О. Презентація платформи електронного навчання ВМО CLiKC / О. О. Трякіна, Т. С. Єдинак // Науково-методичний семінар “Впровадження міжнародних стандартів шляхом використання платформи електронного навчання ВМО CliKC”; [презентація Power Point]. – Дніпропетровськ : АМСУ, 25.01.2012.

268. Трякіна О. О. Запровадження навчально-методичних інструментів Всесвітньої Митної Організації у процес професійної підготовки магістрів у галузі митної справи в Україні / О. О. Трякіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія” / (ред. кол. : Мельничук Д.О. (відп. ред.) та ін.) – К., 2014. – Вип. 199. – Ч. 1. – 437 с. – С. 396 – 402.

269. Трякіна О. О. Застосування кейс-методу у професійному навчанні майбутніх митників / О. О. Трякіна : тези доповідей [Всеукраїнська науково-практична конференція “Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу”], (м. Запоріжжя, 22-23 березня 2013 року). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 48 – 50.

270. Трякіна О. О. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова): навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. О. Трякіна, Д. О. Мовчан. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2014. – 86 с.

271. Трякіна О. О. Методичний посібник з розвитку навичок ознайомлювального читання для III-IV курсів (англійська мова) / О. О. Трякіна. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 26 с.

272. Трякіна О. О. Нові технології навчання дисциплін митного спрямування в процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю “Право” / О. О. Трякіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / (ред. кол. : Курило В.С. (голов. ред.) та ін.). – Луганськ, 2013. – Вип. 15 (274). – С. 92 – 98.

273. Трякіна О. О. Підвищення професійної компетентності магістрів у галузі митної справи через застосування дискусійних технологій навчання / О. О. Трякіна : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції міжнародної науково-практичної конференції [“Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у XXI столітті], (м. Одеса, 7-8 червня 2013 року). – Одеса : “Південна фундація педагогіки”, 2013. – С. 95 – 96.

274. Трякіна О. О. Прогресивні методи професійного навчання фахівців митної справи / О. О. Трякіна // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць / (ред. кол. : Сисоєва С. (голов. ред.) та ін.). – К. : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2012. – Вип. 3 – С. 264 – 271.

275. Трякина О. Упрощение и обеспечение безопасности международной торговли : инновационные механизмы и инструменты / Е. Павленко, О. Трякина, Е. Богданова, В. Хейфец, И. Бабаев, П. Кучино, П. Зафайропоулос // Таможенный научный журнал ТАМОЖНЯ (под ред. Е. А. Павленко и др.). – Днепропетровск, 2013. – №1. – С. 102 – 138.

276. Управление в таможенных органах (по материалам США): учебно-методическое пособие : Пер. с англ. / [Под ред. Н. М. Блинова, С. И. Съедина]. – М. : РИО РТА, 1995. – 305 с.

277. Федин В. Реформа ЕТКС и ЕКС: введение профессиональных стандартов в России [Электронный ресурс] / В. Федин // Человек и труд. – 2010. – №7. – Режим доступа : http://www.chelt.ru/2010/7-10/fedin_7-10.html

278. Фишер  Р. А. Статистические методы для исследователей / Р. А. Фишер. Москва: Госстатиздат, 1954. 267 с.

279. Харламов И. Ф. Педагогика : курс лекций / И. Ф. Харламов. – Минск : Изд-во БГУ, 1979. – 464 с.

280. Харченко Н. К. Технологическая модель профессиональной підготовки логопеда в педагогическом вузе : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Н. К. Харченко. – Ставрополь, 2003. – 225 с.

281. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 249 с.

282. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский; [пер. с англ]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 122 с.

283. Хоружа Л. Л. Компетентнісний підхід в освіті : ретроспективний погляд на розвиток ідеї / Л. Л. Хоружа // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, – 2007. – № 7. – С. 178 – 184

284. Хуторской А. В. Деятельность как содержание образования / А. В. Хуторской // “Народное образование”. – 2003. – № 8. – С. 107 – 114

285. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал “Эйдос”. – Режим доступа : http: //www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm.

286. Хуторской А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. – СПБ. : Питер, 2001. – 544 с.

287. Чемерис І. М. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / І. М. Чемерис. – К., 2008. – 20 с.

288. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. пособие для вузов. / Д. В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

289. Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения : метод. пособие / М. А. Чошанов. – М. : Народное образование, 1996. – 157 с.

290. Шамова Т. И. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе / Т. И. Шамова, К. Н. Ахлестин, Т. М. Давыденко, Н. П. Капустин и др.; [под ред. Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова]. – Москва–Тюмень : МПГУ, ТИПК, 1994. – 277 с.

291. Шепель В. М. Экономика образования / В. М. Шепель // Образовательные технологии. – 2012. – № 2. – С. 3 – 10

292. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України / В. Шинкарук // Вища школа. – 2007. – №5. – С. 3 – 16

293. Шишов С. Е. Мониторинг качества образования в школе / С. Е. Шишов, В. А. Кальней. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 320 с.

294. Шорников Л. И. Формирование гражданственности в системе вузовской профессиональной подготовки специалистов таможенного дела : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Л. И. Шорников. – Нижний Новгород, 2009. – 200 с.

295. Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання / Б. Шуневич // Вісник нац. ун-ту “Львів. політ.” – 2003. – № 490 – С. 95 – 104

296. Щодо затвердження Концепції модернізації діяльності митної служби України / Державний митний комітет України (Держмитслужба) : наказ від 17.10.2006 № 895297. Юридическая педагогіка : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 “Юриспруденция” / [под ред. проф. В. Я. Кикотя, А. М. Столяренко]. – Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. – 2004 – 895 с.

298. Ягупов В. В. Педагогіка / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

299. A new Customs learning and education platform for the 21st century // WCO News. − February 2011. − №64. − Р. 25

300. Asakura H. World history of the customs and tariffs / H. Asakura. − Brussels : WCO, 2003. − Р. 83 – 93

301. Asian Institute of Maritime Studies (AIMS) (Pasay City, Philippines) [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу : www.aims.ph

302. Bloom B. S. Taxonomy of educational objectives. Handbook I: The cognitive domain / B. S. Bloom. – New York: David McKay Co Inc., 1984. – 247 p.

303. Buyonge C. East and Southern Africa benefits from new MBA with Customs specialization / C. Buyonge // WCO News. − October 2011. − №66. − P. 38 – 39

304. Canadian Society of Customs Brokers (CSCB) (Ottawa, Canada) [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу : www.cscb.ca

305. Centre for Customs and Excise Studies (CCES) (Canberra, Australia) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://customscentre.com/

306. Chentsov V. Improvement of foreign economic activity through implementation of WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian Academy of Customs. / V. Chentsov, O. Pavlenko, E. Kozlovski // Вісник Академії митної служби України. – 2009. − № 1 (41). − C. 38 – 51

307. Customs Blueprints – Pathways to modern customs / European Commission. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European communities. – 2007. – 89 p.

308. Customs Performance Standards [Електронний ресурс] / The international air cargo association. – Режим доступу : http://www.tiaca.org/tiaca/Customs1.asp

309. Customs professional development: a key enabler for management excellence. // WCO News. − February 2011. − №64. − P. 31

310. Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management (Delft, Netherlands). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tbm.tudelft.nl/

311. Dunne M. Fostering knowledge: creating learning organizations / M. Dunne // WCO News. – February 2011. – №64. – P. 25

312. Education at a Glance. OECD Indicators / OECD. – 2011. – 380 p.

313. EU Customs Competency Framework. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm

314. Explaining the European Qualifications Framework for lifelong learning / European Communities [Електронний ресурс]. − Belgium, 2008. − Режим доступу : http://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf

315. Graaf M. Communication, integral to the achievements of the European Union Customs Union / M. Graaf // WCO News. – February 2014. – №73. – P. 24 – 25

316. Gubin A. Developing performance measurement for the Russian Customs Service [Електронний ресурс] / A. Gubin // World Customs Journal. − 2013. − №2. − Volume 5. − P. 95 − 104. − Режим доступу : http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2011/2/Gubin.pdf

317. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe / Walo Hutmacher : report of the Symposium (Berne, Switzerland, 27-30 March 1996) / Council for Cultural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe. − Strasburg, 1997. − P. 11

318. Institute of Customs Agents Affairs (ICAAR) (Lagos, Nigeria). − [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.instituteofcustomsaffairs.gnbo.com.ng

319. Institute of Tax Administration (ITA), Tanzania Revenue Authority (Dar es Salaam, Tanzania) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.ita.ac.tz

320. International Commerce Institute of Brazil (ICIBR) (Campinas, Brazil) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.icibr.com.br/site/

321. International Network of Customs Universities (INCU) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://incu.org/cgi-bin/allegro.pl?institutional

322. Isaeva T. E. To the nature of Pedagogical Culture: Competence − Based approach to its Structure / T. E. Isaeva : труды Международной научно-практической интерконференции [“Преподаватель высшей школы в XXI веке”]. − Ростов-на-Дону, 2003

323. Jeannard S. Customs research : a new approach is possible / S. Jeannard // WCO News. February 2011. №64. Р. 35

324. Johnstone J. N. Indicators of education systems / J. N. Johnstone. − Paris: UNESCO-IIEP; London : Kogan Page, 1981 − 317 p.

325. Masaryk University, Faculty of Law (Brno, Czech Republic) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.law.muni.cz

326. Millennium development goals : Ukraine. – Kyiv : The Ministry of Economy and Euriopean Integration of Ukraine, 2003. – 24 с.

327. Monitoring the Standards of Education. Concepts and their Definitions / [ed. by T. Husen, A. Tuijman]. − New York: Pergamon, 1994. − 266 p.

328. Pavlenko O. The Place and Role of Implementing WCO Professional Standards into Curriculum of the Ukrainian Academy of Customs [Електронний ресурс] / O. Pavlenko // 2008 WCO PICARD Conference. – Shanghai, 2008. – Режим доступу : http://incu.org/conference_PICARD2008.html

329. PICARD Conference – Professional Standards. Why? [Електронний ресурс] / 2007 WCO PICARD Conference – Режим доступу: http://incu.org/conference_PICARD2007.html

330. PICARD Professional Standards / World Customs Organization. Brussels, 2008. – 46 р.331. Poro A. European Customs training community benefits from new knowledge sharing tool / A. Poro // WCO News. February 2011. №64. Р. 32 33

332. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning / Commission of the European Communities. − Brussels, 05.09.2006, COM (2006) 479 final. 2006/0163 (COD)

333. Regulation (EU) № 1294/2013 of the European Parliament and of the council of 11 December 2013 establishing an action programme for Customs in the European Union for the period 2014-2020 (Customs 2020) and repealing Decision 624/2007/EC [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399900808231&uri= CELEX32013R1294

334. Report from the BFUG Working Group on the Overarching Qualifications Framework for the EHEA (2004) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/0Qmaindoc/050218_QF_EHEA.pdf

335. San Diego State University, Viz Center (San Diego, USA) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.sdsu.edu

336. Shanghai Customs College (Shanghai, China) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.shcc.edu.cn/cwco/english/

337. Shared “Dublin” descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.uni-due.de/imperia/md/content /bologna/ dublin_descriptors.pdf

338. Smith G. Something to declare: 1,000 years of Customs and excise / G. Smith. − London : Harrap., 1980. − 176 р.

339. Spencer L. M. Competence at Work / L. M. Spencer, S. M. Spencer. NY: Wiley, 1993. 372 p.

340. The Center for Customs & Excise Studies, University of Canberra (Australia) [Електронний ресурс]. − Офіційний веб-сайт. − Режим доступу : http://www.customscenter.edu.au

341. The WCO Capacity Building Development Compendium 2009, “A Columbus programme phase 2: Implementation tool” / World Customs Organization. − Brussels, 2009. − 350 p.

342. Trade Facilitation Implementation Guide / UNECE [Електронний ресурс]. − Офіційний веб-сайт. − Режим доступу : http://tfig.unece.org/index.html

343. Triakina O. A. Implementation of the on-line modules of the World Customs Organization into professional training of Ukrainian Customs personnel / O. A. Triakina // Europaische Fachhochschule. – Stuttgart: ORT Publishing, 2014. – № 6 (June). – P. 31 – 33.

344. Trusted Trade Institute Ltd (Vancouver, USA) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.ttinstitute.com

345. University of International Business and Economics (Beijing, China) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.uibe.edu.cn

346. Using knowledge: a must for Customs’ competence and inter-connectivity // WCO News. − June 2014. − №74. − P. 32 − 33

347. WCO Strategic Plan for the years 2013/2014 to 2015/2016 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/strategic-plan.aspx

348. Widdowson D. Raising the academic standing of the Customs profession / D. Widdowson // WCO News. − № 64. − February 2011. − P. 29349. World Customs Organization [Електронний ресурс]. − Офіційний веб-сайт. − Режим доступу : http://www.wcoomd.org/

350. WCO SAFE Framework of Standards (June 2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wcoomd.org.ПЕПЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток А. Перелік груп компетенцій ЄС для митної професії.

Додаток А.1. Словник компетенцій ЄС для митної професії.

Додаток Б. Зміст міжнародних Професійних стандартів ВМО.

Додаток В. Розподіл навчальних потреб.

Додаток Г. Рамка компетенцій Європейського Союзу для митної професії.

Додаток Ґ. Навчальні програми університетів, які акредитовано ВМО.

Додаток Д. Регіони світу, на території яких розташовано країни-члени ВМО.

▪ Додаток Д. 1. Країни-члени ВМО, на території яких знаходяться Регіональни центри модернізації (РЦМ) та Регіональні навчальні центри (РНЦ).Додаток Е. Напрямки підготовки фахівців у галузі митної справи в навчальних закладах, що входять до Міжнародної Мережі Митних Університетів.

Додаток Є. Кількісні показники обсягу державного замовлення з боку митного відомства України на підготовку фахівців у галузі митної справи у 2011-2014 рр. (на прикладі Академії митної служби України, за кількістю осіб).

Додаток Ж. Перелік навчальних дисциплін та змістових модулів (“магістр міжнародного митного права та адміністрування”,Університет Канберри)

Додаток З Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник, що навчається за ОКР “магістр” у галузі митної справи.

Додаток И. Перелік дисциплін митного спрямування ОКР “магістр” (АМСУ, 2012-2014 рр.).

▪ Додаток И. 1. Система змістових модулів (АМСУ).Додаток І. Методика визначення мотивів навчальної діяльності.

Додаток Ї. Анкета.

Додаток Й. Методика “Вивчення чинників привабливості професії” В. Ядова, за модифікацією Н. Кузьміної, А. Реана.

Додаток К. Комплексна контрольна робота з дисциплін “Аналіз ризиків у митній справі”, “Організація боротьби з контрабандою та порушенням митних правил”, “Основи експортного контролю”.

Додаток Л. Опитувальник для визначення рівня сформованості професійно-значущих особистісних якостей.

▪ Додаток Л.1. Методика “Діагностика рівня емпатії” В. Бойко.Додаток М. Методика “Визначення комунікативних та організаторських схильностей” А. Батаршева.

▪ Додаток М.1. Комплекс психодіагностичних методик для визначення рівня управлінських здібностей.

▪ Додаток М.2. Завдання на визначення рівня володіння прогностичними, аналітичними та проектувальними вміннями.

Додаток Н. Методика “Потреба в спілкуванніЮ. Орлова.

▪ Додаток Н.1. Тест-опитувальник “Оцінка комунікабельності”.Додаток О. Комплексна контрольна робота з англійської мови за професійним спрямуванням.

Додаток П. Змістовий модуль 3. Профілювання пасажирів (Тема 2. Відбір пасажирів з високим ступенем ризику).

Додаток Р. Програма спецкурсу “Англійська мова для митників”.

Додаток С. Перелік тематичних модулів електронної навчальної платформи ВМО CliKC.

Додаток Т. Комплекс професійно орієнтованих завдань для підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Додаток У. Ділові ігри професійного спрямування.

Додаток Ф. Кейси 3 та 4.

Додаток Х. Вправи на розвиток професійно-значущих особистісних якостей.

Додаток Ц. Форми самооцінки та взаємооцінювання презентацій.

Додаток Ч. Статистичний аналіз сформованості професійної, організаторсько-управлінської, комунікативної та професійно спрямованої іншомовної компетентностей.

ДОДАТОК А
Перелік груп компетенцій ЄС для митної професії

(переклад з англ., [351, С. 25])Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка