У червні 2017 року м. Дніпро Основні розділи БюлетеняСторінка2/3
Дата конвертації19.11.2018
Розмір0.62 Mb.
#64862
1   2   3

32(477)

Т56


Томенко, Микола В.

Партійна еліта України - 2000 / М. В. Томенко, В. В. Олійник. – Київ : Логос, 2000. – 207 c. : ил. – Дар В. К. Якуніна. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34

В57


Влада в Україні: історія та сучасність : тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. кол.: В. Ю. Пушкін, В. І. Тесленко, Н. П. Климова та ін. – Дніпропетровськ : Державна гірнична академія України, 1994. – 155 c. – Дар В. К. Якуніна. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г26


Гдлян, Тельман

Кремлевское дело / Т. Гдлян, Н. Иванов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Грамота, 1996. – 449 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К65


Конституции зарубежных государств : учеб. пособ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во БЕК, 2002. – 592 c. – (Законы в изданиях БЕКа). – Дар В. К. Якунина. – 11 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К68


Коровин, Василий Владимирович

История отечественных органов безопасности : учеб. пособ. /

В. В. Коровин. – Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 256 c. –

Дар В. К. Якунина. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М80


Морозов, О. В.

Митна система Російської імперії в українських губерніях XVII - початок ХХ ст. : монографія / О. В. Морозов. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. – 312 c. – Дар В. К. Якуніна. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р15


Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. : документи ГДА СБ України. Ч. 1 / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. –

2-ге вид., перероб. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2013. – 720 c. : іл. – Дар В. К. Якуніна. – 95 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р15


Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. : документи ГДА СБ України. Ч. 2 / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. –

2-ге вид., перероб. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2013. – 608 c. : іл. – Дар В. К. Якуніна. – 95 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа


355

С89


Сувениров, Олег Ф.

1937. Трагедия Красной Армии / О. Ф. Сувениров. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 784 c. – (Военная энциклопедия Красной Армии). –

Дар В. К. Якунин. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля378

Г94


Гуманізація і гуманітаризація - пріоритетний напрямок державної політики України в галузі вищої освіти : тези доп. міжвузів. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 13-15 травня 1992 р., в 3-х ч. Ч. 2 / Дніпропетровський держуніверситет; відп. ред. Г. П. Макаров. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 115 c. – Дар В. К. Якуніна. –

5 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)378

Д54


Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени 300-летия воссоединения Украины с Россией / отв. ред. В. И. Моссаковский. – Днепропетровск : ДГУ, 1973. – 36 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(477.6)

Д56


Добров, Петро Васильович

Система освіти в Донбасі у роки Великої Вітчизняної війни : монографія / П. В. Добров, М. О. Бистра ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 273 c. – Дар В. К. Якуніна. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

З-12


За відсутністю складу злочину... : до історії політичних репресій

20-х - початку 50-х років у Дніпропетровському гірничому інституті / упоряд. : В. В. Ченцов, І. М. Єлінов. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2000. – 192 c. : іл. – (Реабілітовані історією). – Дар В. К. Якуніна. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К12


Кабанов, В. И.

90 ДНУ (ДГУ) : вид спереди... (в событиях, датах, юбилеях.

С любовью и иронией) / В. И. Кабанов. – Днепропетровск : ДНУ, 2010. – 38 c. – Дар В. К. Якунина. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Н34


Наука і освіта - 2002 : матер. V Міжнародної наук.-практ. конф. Дніпропетровськ-Житомир-Донецьк (05 - 07 березня 2002 р.). Т. 4. Історія та соціологія / відп. ред. К. О. Біла. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – 64 c. – Дар В. К. Якуніна. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Н34


Наука і освіта - 2004 : матер. VІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 10 - 25 лютого 2004 р. Т. 5. Історія України / голов. ред. В. В. Стецкевич. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – 64 c. – Дар В. К. Якуніна. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Н34


Наука і освіта - 2005 : матер. VІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Дніпропетровськ-Житомир-Донецьк (07 - 21 лютого 2005 р.). Т. 18. Історія України / відп. ред. К. О. Біла. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – 92 c. – Дар В. К. Якуніна. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(477.63)

П84


Професори ДДТУ (До 85-річчя Дніпродзержинського державного технічного університету) : ювілейна збірка / уклад. А. П. Огурцов. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2005. – 77 c. – Дар В. К. Якуніна. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Ф79


Формування загальнолюдських та патріотичних цінностей у студенської молоді : матер. регіон. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр.

Вип. 6 / редкол. А. С. Кобець ; Дніпропетровський держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2015. – 272 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9. Географія. Біографії. Історія


9(06)

И90


Историк - художественная литература и публицистика : тезисы док. и сообщ. науч. конф.: приглашение и программа / Орлов. гос. пед. ин-т и др. – Орел : Б. и., 1991. – 150 c. – Дар В. К. Якунина. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9

И90


Историки и история : жизнь, судьба, творчество. Т. 2. – Москва : Остожье, 1998. – 871 c. : ил. – (Анатомия истории). –

Дар В. К. Якунина. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

К31


Кашаба, Ольга Юріївна

Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в

20-х - початку 30-х років ХХ ст. : монографія / О. Ю. Кашаба. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 172 c. – Дар В. К. Якуніна. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


9(477)(075.8)

К75


Коцур, Віктор Петрович

Історіографія історії України. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. іст. спец. ВНЗ / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 520 c. – Дар В. К. Якуніна. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9

М42


Медушевская, Ольга Михайловна

Источниковедение, теория, история и метод / О. М. Медушевская ; отв. ред. М. Ф. Румянцева. – Москва : Рос. гос. ун-т, 1996. – 80 c. – (Серия источниковедение). – Дар В. К. Якунина. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9

О-65


Ордени і медалі Союзу РСР = Ордена и медали Союза ССР / сост.

В. В. Матвєєв. – Київ : Вища школа, 1982. – 295 c. : ил. –

Дар В. К. Якуніна. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902. Археологія


902

В75


Воронін, Віктор Миколайович

Люди, держава, нагороди... Нагородна система України ХХ - ХХІ століть: виникнення та розвиток в умовах політичних і соціально-економічних трансформацій держави і суспільства : монографія /

В. М. Воронін. – Харків : Фоліо, 2013. – 320 c. – Дар В. К. Якуніна. –

50 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)94. Загальна історія


94(430)

А67


Аникеев, Алексей Алексеевич

НСДАП : идеология, структура и функции : монография /

А. А. Аникеев, Г. И. Кольга, Н. Е. Пуховская ; Ставропольский гос.

ун-т. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 2000. – 323 c. – Дар В. К. Якунина. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(47+57)

А86


Арутюнов, Аким Александрович

Ленин. Личностная и политическая биография. Т. 1 /

А. А. Арутюнов. – Москва : Вече, 2002. – 480 c. : ил. –

Дар В. К. Якунина. – 13 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(430)

Б40


Безыменский, Лев Александрович

Гитлер и Сталин перед схваткой / Л. А. Безыменский. – Москва : Вече, 2000. – 512 c. – (Военные тайны ХХ века). – Дар В. К. Якунина. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б48


Бережков, Валентин Михайлович

Рядом со Сталиным / В. М. Бережков. – Москва : Вагриус, 1998. –

479 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Б48


Берия, Серго

Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти / С. Берия ; пер.с фр. Н. М. Стамбулян. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 479 c. : ил. – (Архив). – Дар В. К. Якунина. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б72


Бобренев, Владимир Александрович

Палачи и жертвы / В. А. Бобренев, В. Б. Рязанцев. – Москва : Воениздат, 1993. – 379 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б90


Бузгалин, Александр В.

10 мифов об СССР / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. – Москва : Яуза : Эксмо, 2010. – 448 c. – (СССР). – Дар В. К. Якунина. – 72 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б90


Букреев, Валерий Михайлович

Оценки катастрофы или Развал СССР. Историко-аналитическое исследование фактов, версии и выводы контрразведчика /

В. М. Букреев. – Запоріжжя : Запорожский нац. ун-т, 2013. – 426 c. –

Дар В. К. Якунина. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

Б90


Буллок, Алан

Гитлер и Сталин : жизнь и власть : сравнительное жизнеописание

в 2-х т. Т. 1. Гл. 1-10 / А. Буллок ; общ. ред. И. Н. Неманова; худож.

А. А. Шуплецов ; пер. с англ. О. М. Кириченко и др. – Смоленск : Русич, 1994. – 528 c. : ил. – (Тирания). – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

Б90


Буллок, Алан

Гитлер и Сталин : жизнь и власть : сравнительное жизнеописание

в 2-х т. Т. 2. Гл. 11-20 / А. Буллок ; общ. ред. И. Н. Неманова; худож.

А. А. Шуплецов ; пер. с англ. Н. М. Пальцева и др. – Смоленск : Русич, 1994. – 672 c. : ил. – (Тирания). – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б91


Бунич, Игорь Львович

Золото Партии / И. Л. Бунич. – Симферополь : Селена, 1997. – 448 c. – Дар В. К. Якунина. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б94


Бушин, Владимир Сергеевич

Злобный навет на Великую Победу / В. С. Бушин. – Москва : Алгоритм : Эксмо, 2009. – 272 c. – (Суд истории). – Дар В. К. Якунина. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(47+57)

В15


Валентинов, Н. В.

Малознакомый Ленин / Н. В. Валентинов. – Санкт-Петербург : Мансарда : Смарт, 1991. – 156 c. – Дар В. К. Якунина. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(430)

В19


Васильченко, Андрей В.

Арийский миф ІІІ Рейха / А. В. Васильченко. – Москва : Яуза-Пресс, 2008. – 512 c. : ил. – (ІІІ Рейх. Мифы и правда). – Дар В. К. Якунина. – 66 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(430_

В19


Васильченко, Андрей В.

Оккультный миф III Рейха / А. В. Васильченко. – Москва : Яуза-Пресс, 2008. – 624 c. : ил. – (III Рейх. Мифы и правда). – Дар В. К. Якунина;. – 66 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(47+57)

В67


Волкогонов, Дмитрий Антонович

Семь вождей : галерея лидеров СССР в 2-х кн. Кн. 1. В. Ленин,

И. Сталин, Н. Хрущев / Д. А. Волкогонов. – Москва : Новости, 1996. – 496 c. – Дар В. К. Якунина. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

В67


Волкогонов, Дмитрий Антонович

Семь вождей : галерея лидеров СССР в 2-х кн. Кн. 2. Л. Брежнев,

Ю. Андропов, К. Черненко, М. Горбачев / Д. А. Волкогонов. – Москва : Новости, 1996. – 496 c. – Дар В. К. Якунина. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

В67


Волкогонов, Дмитрий Антонович

Этюды о времени : из забытого, незамеченого, ненапечатаного /

Д. А. Волкогонов. – Москва : АСТ : Новости, 1998. – 416 c. : ил., портр. – (ХХ век глазами очевидца). – Дар В. К. Якунина. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47(03)

Г36


Георгиева, Наталья Георгиевна

История России : словарь-справочник : учеб.-практ. пособ. /

Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев, А. С. Орлов. – Москва : Проспект, 2011. – 592 c. – На обложке назв. Исторический словарь: более 2 000 статей по истории России с древнейших времен до наших дней.

Дар В. К. Якунина. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

Г47


Гилберт, Густав Марк

Нюрнбергский дневник / Г. М. Гилберт ; пер. с англ. А. Л. Уткина. – Москва : Вече, 2012. – 480 c. : ил. – (Военный архив). –

Дар В. К. Якунина. – 73 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Г52


Гладков, Теодор

Награда за верность - казнь / Т. Гладков. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 573 c. : ил. – (Секретная папка). – Дар В. К. Якунина. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Г52


Гладков, Теодор Кириллович

Кузнецов. Легенда советской разведки / Т. К. Гладков. – Москва : Вече, 2004. – 384 c. : ил., портр. – (Досье без ретуши). –

Дар В. К. Якунина. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Г57


Говорухин, Станислав

Великая криминальная революция / С. Говорухин. – Москва : Андреевский флаг, 1993. – 126 c. – Дар В. К. Якунина. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Г60


Голль, Шарль де

Сталин. Маршал, победивший в войне / Ш. де Голль, Ф. Рузвельт,

У. Черчилль. – Москва : Эксмо : Алгоритм, 2012. – 368 c. –

Дар В. К. Якунина. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

Г61


Головченко, Володимир Іванович

Українське питання в роки Першої світової війни : монографія /

В. І. Головченко, В. Ф. Солдатенко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Парламет. вид-во, 2009. – 448 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Г67


Горбачёв, Михаил Сергеевич

Декабрь - 91. Моя позиция / М. С. Горбачёв. – Москва : Новости, 1992. – 224 c. – Дар В. К. Якунина. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Г68


Гордиевский, Олег

КГБ - разведывательные операции от Ленина до Горбачева /

О. Гордиевский, К. Эндрю. – Москва : Центрполиграф, 1999. – 666 c. : ил. – (Секретная папка). – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Г69


Горлов, Сергей Алексеевич

Совершенно секретно: Альянс Москва-Берлин, 1922-1933 гг. (Военно-политические отношения СССР - Германия) / С. А. Горлов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 352 c. : ил. – (Досье). – Дар В. К. Якунина. –

12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Г85


Гришин, Виктор Васильевич

От Хрущева до Горбачева : полит. портреты пяти генсеков и

А. Н. Косыгина : мемуары / В. В. Гришин ; ред.-сост. Ю. П. Изюмов. – Москва : АСПОЛ, 1996. – 336 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94

Д37


Десятов, Дмитро Леонідович

Використання історичних анекдотів на уроках історії / Д. Л. Десятов. – Харків : Основа, 2010. – 128 c. – (Б-ка журнала "Історія та правознавство". Вип. 3 (75)). – Дар В. К. Якуніна. – 13 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Д75


Дробязко, Сергей Игоревич

Под знамёнами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941 - 1945 гг. / С. И. Дробязко. –

Москва : Эксмо, 2005. – 608 c. : ил. – (Энциклопедия военной истории). – Дар В. К. Якунина. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(4/9)

Д76


Другая война 1939-1945 / под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. – Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1996. – 490 c. – (Россия ХХ век). –

Дар В. К. Якунина. – 11 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

Д94


Дэвис, Дональд

Первая холодная война. Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отношениях / Д. Дэвис, Ю. П. Трани ; пер. с англ.

Е. В. Нетёсовой. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 479 c. – (Архив). – Дар В. К. Якунина. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Е58


Борис Ельцин. Записки президента. – Москва : Огонёк, 1994. – 416 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Е60


Емельянов, Юрий Васильевич

Сталин. Путь к власти / Ю. В. Емельянов. – Москва : Вече, 2002. –

480 c. : ил. – (Досье без ретуши). – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Ж86


Жуков, Юрий Николаевич

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. /

Ю. Н. Жуков. – Москва : Вагриус, 2003. – 512 c. : ил. –

Дар. В. К. Якуніна. – 26 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка