У словнику сучасної української мови під терміном "ріст", незалежно від предметної області його застосування, розуміється збільшуватись кількісно; досягати вищого ступеня розвиткуСкачати 437.29 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації14.03.2017
Розмір437.29 Kb.
#12000
1   2

Необхідним є також проаналізувати можливості залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів для збільшення власного капіталу підприємства. Із врахуванням проведеного аналізу слід встановити конкретне значення показника платоспроможності і проаналізувати його відповідність умові КвЗс.


Наступним етапом моделі є аналіз узагальнюючого показника рентабельності підприємства. Він передбачає:

 • вибір методу встановлення допустимих значень показників рентабельності;

 • встановлення вагових значень показників рентабельності;

 • розрахунок показників рентабельності із врахуванням їх коефіцієнтів вагомості;

 • розрахунок узагальнюючого показника рентабельності.

Після розрахунку узагальнюючого показника рентабельності необхідно його порівняти із встановленим нормативом. Невідповідність нормативу вимагає аналізу можливостей здешевлення ресурсної бази, ліквідації мало прибуткових активів і збільшення джерел отримання прибутку. Відповідність розрахованого значення нормативному є підставою для переходу до:

  • розрахунку значень показника платоспроможності, та ліквідності поточних активів підприємства із врахуванням вагових значень цих показників в узагальнюючому показнику фінансової стійкості підприємства;

  • розрахунку узагальнюючого показника фінансової стійкості підприємства;

  • порівняння фактичного значення показника з нормативним.

Побудова узагальнюючого показника фінансової стійкості підприємства вимагає визначення вагових значень його складових елементів. Для цього можна провести експертне дослідження. У процесі підготовки експертизи уваги слід приділити програмі її реалізації, зокрема, визначенню мети експертизи; розробці анкети опитування експертів; встановленню правил обробки й аналізу отриманої інформації; формуванню групи експертів та їх опитування; обробка, аналіз і формування висновків за результатами проведеного дослідження.

Розрахунок узагальнюючого показника фінансової стійкості підприємства слід здійснювати за формулоюде Пу – узагальнюючий показник фінансової стійкості підприємства;

Ру – узагальнюючий показник рентабельності підприємства;

Кру – коефіцієнт вагомості узагальнюючого показника рентабельності в узагальнюючому показнику фінансової стійкості підприємства;

Л – показник ліквідності поточних активів підприємства;

КЛ – коефіцієнт вагомості показника ліквідності в узагальнюючому показнику фінансової стійкості підприємства;

П – показник платоспроможності підприємства;

КП – коефіцієнт вагомості показника платоспроможності в узагальнюючому показнику фінансової стійкості підприємства.

Аналіз та оцінювання фінансової стійкості та рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства є елементом і функцією системи моніторингу (поточного контролювання). Її ефективна реалізація забезпечується регулярністю застосування контрольних процедур і формалізацією станів досліджуваних об’єктів. З огляду на те, що джерелом аналізу фінансової стійкості та рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства є фінансова звітність, зокрема баланс та звіт про фінансові результати, то формалізацію слід здійснювати шляхом визначення можливих варіантів виникнення співвідношень між балансовими позиціями та показниками, які розраховуються на їх основі. У табл. 1.1 визначено і систематизовано моделі фінансової стійкості та рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Таблиця 1.1Моделі фінансової стійкості та рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства

Види моделей за якісними параметрами

Моделі фінансової стійкості підприємства

Моделі ефективності інвестиційної діяльності підприємства

Моделі ліквідності та платоспроможності

Моделі прибутковості

Моделі, які не потребують коректуванняМоделі, які потребують коректуванняПримітки: Ap - активи поточні; Zs - зобов’язання сукупні; Zp - зобов’язання поточні; Kv - капітал власний; Rvb - рентабельність валюти балансу у базовому періоді; Rvz - рентабельність валюти балансу у звітному періоді; - середньоринкова рентабельність валюти балансу у звітному періоді; Wp - величина приросту активів у результаті інвестування; Wk - величина витрат, пов’язаних з реалізацією інвестицій; CV - коефіцієнт варіації.

Ідентифікація стану досліджуваного об’єкта полягає у визначенні типу моделі фінансової стійкості та рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Як бачимо з табл. 1.1 моделі розподілено на ті, які потребують коректування і ті, які коректування не потребують. У залежності від виду ідентифікованої моделі з числа тих, що потребують коректування, аналітик повинен розглянути альтернативні заходи покращення фінансового стану та підвищення рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства, при цьому він повинен визначити рівень співвідношень між змінними конкретної моделі. Так, рівень ефективності інвестиційної діяльності двох різних підприємств можна ідентифікувати приналежністю до моделі , проте в одного з підприємств значення Wp менше від значення Wk на 2%, а у другого у двічі. З огляду на це, ідентифікація фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства призначена лише для визначення напряму коректування відповідних показників, а вибір конкретних регулюючих заходів слід здійснювати у результаті аналізу рівня виявлених проблем і розгляду різних варіантів їх розв’язання.

У результаті ідентифікації фінансового стану та рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства фінансовий аналітик володіє інформацією про характер виявлених проблем (проблеми ліквідності, платоспроможності, прибутковості). Ця інформація лягає в основу вибору напряму та заходів їх розв’язання. У системі фінансового менеджменту сукупність заходів, які націлені на покращання фінансового стану та підвищення рівня ефективності інвестиційної діяльності підприємства можна поділити на продуктивні і непродуктивні. Продуктивними слід вважати заходи, у результаті застосування яких забезпечено об’єктивні причини покращання значень фінансових показників. До них належать:


 • закупівля сировини і матеріалів;

 • придбання короткострокових цінних паперів;

 • реалізація товарів і надання послуг у кредит;

 • погашення кредиторської заборгованості;

 • реінвестування прибутку;

 • залучення коштів інвесторів;

 • започаткування нових видів діяльностей;

 • збільшення обсягів реалізації продукції при зниженні ціни продукції тощо.

Своєю чергою непродуктивні заходи націлені не на усунення причин незадовільного значення фінансових показників, а використовуються з метою покращення їх значень лише на дату балансу. До них належать:

 • зміна методу оцінювання вартості товарно-матеріальних запасів;

 • зміна методу нарахування амортизації тощо.

Джерела залучення фінансових ресурсів є одним з об’єктів моніторингу у системі фінансового менеджменту підприємства. Фінансовий аналітик досліджує джерела залучення фінансових ресурсів на предмет доцільності їх використання у розрізі конкретних фінансових проектів і термінів їх реалізації. Від ретельності даного дослідження значною мірою залежить результативність реалізації фінансових проектів, ймовірність реалізації фінансових ризиків, реалістичність і дієвість заходів, що націлені на покращання фінансового стану і підвищення рівня економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Аналіз та вибір джерел фінансування активів підприємств передбачає таку послідовність:

1. Визначення можливих джерел залучення фінансових ресурсів.

2. Виявлення та аналіз факторів, які впливають на вибір кожного із джерел фінансових ресурсів (здійснюється шляхом огляду спеціалізованих фінансових видань, ознайомлення із прогнозами розвитку ринку, із судженнями фахівців у сфері фінансів тощо ).

3. Виділення із загальної кількості виявлених факторів тих, які суттєво впливають на рішення про вибір аналізованих джерел фінансових ресурсів (здійснюється за допомогою застосування параметричних або непараметричних методів).

5. Систематизація вибраних факторів за значеннями (здійснюється за допомогою кластерного або дискримінантного аналізу).

6. Побудова матриці вибору джерел залучення фінансових ресурсів.

Щодо показників величини, структури та ефективності використання ресурсів підприємства, то ця група охоплює показники, що кількісно і якісно характеризують фінансові (величина власного капіталу підприємства; частка власного капіталу у пасивах підприємства; рентабельність власного капіталу), трудові (кількість працівників, які працюють на підприємстві за фахом; частка працівників підприємства, які пройшли протягом року програму підвищення кваліфікації у загальній кількості працюючих; обсяг виробництва продукції на одного працюючого), матеріальні (середньорічна вартість товарно-матеріальних запасів підприємства; частка товарно-матеріальних запасів у загальній вартості оборотних активів підприємства; оборотність оборотних засобів підприємства), інформаційні (середньорічна кількість інформаційних повідомлень оброблюваних керівництвом підприємства; частка інформаційних повідомлень, у загальній кількості оброблених, що використані для ухвалення управлінських рішень; величина грошових витрат підприємства, що припадає на утримання автоматизованих робочих місць менеджерів) та інші ресурси підприємства.

Огляд та аналіз літературних джерел показав, що існує досить широкий перелік показників, які належать до вказаних груп. Багато з них є альтернативними та доповнюючими один відносно іншого. Не існує загальноприйнятого переліку показників, які характеризують той чи інший об’єкт, зокрема це підтвердив огляд та аналіз праць О.Устенка, Р.Фещура, Н.Тарасенко, Є.Мниха, І.Бланка, Л.Лахтіонової та інших щодо сутності та класифікації показників рентабельності, оборотності, ліквідності та інших [16; 40; 42; 79; 97;127; 128].

З огляду на це, слід сформулювати принципи побудови системи показників, які характеризують економічний розвиток підприємства. Проведені дослідження показали, що до них належать: ієрархічність; системність; повнота; коректність.

Принцип ієрархічності полягає у розподілі показників за рівнями, місцем у системі оцінювання досліджуваного об’єкта. Так, у класифікації показників економічного розвитку виділено елементні, узагальнюючі та інтегральні показники. Елементні показники належать до найнижчого рівня. Це аналітичні показники, які відображають інформацію про окремі елементи досліджуваного об’єкта. Шляхом виділення однієї або більше спільних ознак між елементами досліджуваного об’єкта елементні показники групують.

У процесі дослідження економічного розвитку підприємства такі групи можуть бути сформовані за видами ресурсів або іншими ознаками. За сукупністю елементних показників кожної групи розраховують узагальнюючі показники, а на основі узагальнюючих – інтегральні.Принцип ієрархічності тісно пов’язаний із принципами системності і повноти. Так, виділення елементних показників має здійснюватись для всестороннього (повного) відображення характеристик елементу досліджуваного об’єкта. Сукупність елементних показників має повністю характеризувати елемент об’єкта. Це ж стосується і виділення узагальнюючих показників. Сума їх коефіцієнтів вагомості повинна становити одиницю. Своєю чергою, принцип системності в процесі формування системи показників економічного розвитку підприємства полягає у виділенні показників, які взаємопов’язані між собою інформаційною базою, об’єктом, одиницями виміру. Побудувати систему показників означає встановити залежність показників між собою.

Щодо коректності, то цей принцип пов’язаний із принципом системності через взаємозв’язок одиниць вимірювання елементів досліджуваного об’єкта, а також із уточненням умов трактування значень показників. Як відомо, на практиці реалізовують дію цього принципу шляхом обумовлення конкретних очікуваних значень показників, встановлення їх мінімально або максимально допустимого значення, чи меж коливання.
Каталог: Referats
Referats -> Аварії на підприємствах
Referats -> Реферат з географії на тему: " Фінляндія"
Referats -> Реферат Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння
Referats -> Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
Referats -> Обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва
Referats -> Реферат циклу наукових праць за темою індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
Referats -> Матеріалознавство у товарознавчій експертизі 7 Рідкісноземельні метали
Referats -> План Вступ Гідроелектростанції (гес)

Скачати 437.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка