У вищій І загальноосвітній школахСкачати 16.68 Mb.
Сторінка1/51
Дата конвертації29.05.2018
Розмір16.68 Mb.
#40169
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ

Збірник наукових праць


ВИПУСК № 15 (68)


Запоріжжя

2011

УДК 371.026.9ББК 88.84.845я43

П 86
Збірник включено до переліку фахових видань

згідно з Постановою Президії ВАК України

від 10 березня 2010 р. № 1-05/2

П 86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 15 (68). – 456 с.

У збірнику на базі проведених авторами досліджень висвітлюються актуальні питання, що стосуються розвитку творчої особистості в різних типах шкіл, вузів та позашкільних закладів.

Пропонується науковцям у галузі педагогіки та психології творчості, педагогам-практикам.
Голова редакційної ради:

доктор юридичних наук, доцент Монаєнко А.О.


Головний редактор:

доктор педагогічних наук, професор

Сущенко Т.І.


Члени редакційної колегії:

доктор педагогічних наук, професор

Бочелюк В.Й.

доктор педагогічних наук, професор

Гура О.І.

доктор педагогічних наук, професор

Іваницький О.І.

доктор педагогічних наук, професор

Ляхова І.М.

доктор педагогічних наук, професор

Павленко А.І.

доктор педагогічних наук, професор

Павлютенков Є.М.

доктор філософських наук, професор

Сіднєв Л.М.

доктор соціологічних наук, професор

Скідін О.Л.

доктор педагогічних наук, професор

Сущенко А.В.

доктор педагогічних наук, професор

Фунтікова О.О.

Рекомендовано вченою радою


Класичного приватного університету
25 травня 2011 р. протокол № 9.
© Класичний приватний університет, 2011

© Колектив авторів, 2011До уваги авторів

 • Збірник включено до переліку фахових видань з педагогіки згідно з Постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 4. – С. 8).

 • Збірник виходить 4 рази на рік: 2 випуски – червень, 2 випуски – грудень. Статті до збірника приймаються до 1 березня і до 1 жовтня відповідно.

 • Збірник наукових праць регулярно розсилається до бібліотек за списком, установленим ВАК України.

 • До друку приймаються неопубліковані раніше роботи обсягом 0,5–1 авторських аркушів українською, російською або англійською мовою.

 • Кожна наукова стаття, подана до збірника, повинна мати такі елементи: анотація (до 100 слів) і ключові слова (3–10 слів) українською, російською та англійською мовами, постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими й практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми й на які орієнтується автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки й перспективи подальших розробок у цьому напрямі; література за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами бібліографічних описів); підпис автора і дата.

 • Технічні вимоги до оформлення статей:

 • Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. Наприклад: [1, с. 15].

 • Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визначити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами.

 • При передрукуванні матеріалів посилання на збірник наукових праць “Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах” обов’язкове.

 • Паперовий варіант статті, підписаний автором, завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь доктора наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, e-mail, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа), диск з ідентичними набраними електронними варіантами статті та довідки про автора, передаються головному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, Класичний приватний університет, кафедра управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи.

 • Телефон для довідок: 8(0612)220-47-29.
Зміст

Історія педагогіки 10

БІЛИК В.М. 10

В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 10Григорова Л.С. 15

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УКРАЇНІ у 1900–1917 рр. 15Іноземцева С.В. 19

СПЕЦИФІКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ З ПІДЛІТКАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У 90-х рр. ХХ ст. 19Овчарова О.М. 24

ЗАВДАННЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ в ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 24ОРЛОВА О. 30

Особливості формування розумової самостійності майбутніх учителів у 60–70 рр. ХХ ст. 30Проскурня О.І. 35

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД БРАТСЬКИХ ШКІЛ 35ЩОГОЛЄВА І.А. 41

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ ДИСЦИПЛІНИ в СПАДЩИНІ Я. КОМЕНСЬКОГО 41Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти 45

Алфімов Д.В. 45

РОЛЬ МІЖШКІЛЬНОГО ПРОСТОРУ У ВИХОВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 45АНІСІМОВА А.О. 52

ДО ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ КОНТАКТУЮЧИХ МОВ у ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 52БАБАКІНА О.О. 58

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 58Байкова І.С. 64

ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 64Белозьорова Н.О. 71

Місце спецкурсу “Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)” у підготовці сучасного вихователя початкової ланки освіти 71Бутенко Г.П., Молчанова О.А. 76

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ 76Гертер Н.Л. 82

ОБґРУНУВАННЯ ВИБОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЯК ЗАСОБУ ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 82Глазкова І.Я. 86

СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ 86Гришко Ю.А. 94

Аксіологічний підхід до визначення категорії цінностей 94Грубіч Д.Ю. 99

ІННОВАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 99Данилевич О.К. 103

Управлінська підтримка зростання професійної компетентності педагогів закладу освіти 103Дмитренко Л.В. 107

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 107ЄРМАК Ю.І. 113

ПРОФЕСІЙНЕ САМОПІЗНАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 113Єсіна Н.О. 119

ВПЛИВ ФАКТОРІВ ТА МЕТОДІВ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 119Жидких Т.М. 123

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ у КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 123Залізняк А.М. 131

ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 131Квас О., Кемінь В. 135

Дитинство крізь призму європейських дослідницьких студій на зламі ХХ та ХХІ ст. 135Комогорова М.І. 142

ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ 142Матузова І.Г. 146

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗІ СВІТОМ ПРИРОДИ в ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 146Околович О.С. 152

ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 152Паламарчук О.Ф. 155

Проблеми розвитку туризму та зміст туристичної освіти на заморських територіях Франції 155Сокирко О.С. 162

оцінка сформованості плавальних умінь глухих дітей дошкільного віку 162Степанюк К.І. 168

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ в ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 168Таран І.В. 174

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ГНУЧКІСТЬ” В ОСВІТІ 174ТАРАСЕНКО Т.В. 180

МІСЦЕ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТа В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 180Трофімук К.В. 184

КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 184Фарінець О.О. 189

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 189Фоголь А.М. 194

Новації в процесі навчання іноземних мов 194ХОМЯК Л.В. 199

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 199Черкашин А.І. 205

Психолого-педагогічна характеристика професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ 205ШЛОМЕНКО О.Б. 212

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ в СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 212ШТЕФАН Л.В. 216

РЕФЛЕКСИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В УМОВАХ ВТІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 216загальноосвітня школа 224

Ворожбіт В.В. 224

СУТНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 224Вороніна Ю.А. 235

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПОЛЯ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ЕГОЇЗМУ в ШКОЛЯРІВ 235Добродуб Є.З. 240

ОЦІНКА УЧНЯМИ 9–11-х КЛАСІВ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ уЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 240Зєня Л.Я. 245

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 245Малецька І.В. 255

ПЕДАГОГІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 255Меркулова Н.В. 261

Управління інноваційними процесами в загальноосвітньому навчальному закладі 261НІКУЛОЧКІНА О.В. 265

ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 265Вища школа 271

БЕРЕКА В.Є. 271

МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 271Віндюк А.В. 281

КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНТІСтНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ 281Гаркуша І.В. 287

ДО ПИТАННЯ ПРО КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ В ПРОЦЕСІ РИТОРИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 287Гусельникова С.В. 292

Готовність викладачів ВНЗ до використання проектного методу в процесі викладання іноземних мов на немовних спеціальностях 292Зінченко В.О. 296

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 296Ігнатьєва А.І. 306

ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ Я.П. РЯППО У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 306Ігнатюк О.А. 311

ПОТЕНЦІАЛ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ У ВИПЕРЕДЖАльній ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 311Колбіна Т.В. 318

Специфіка формування міжкультурної комунікації студентів ВНЗ економічного профілю 318КОНДРАТОВА Л.Г. 327

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДННЯ КУРСУ “ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА” В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА 327Коробчук Л.І. 331

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ 331Крамаренко Т.В. 336

Про ефективність електронної пошти під час вивчення іноземної мови студентами різних спеціальностей 336Лесь Т.Г. 342

Соціальне дослідження проблем вищої школи щодо впровадження інноваційних технологій методом анкетування 342Михайличенко В.Є., Канівець М.В. 349

САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 349Олійник В.В. 356

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ в ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ у СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 356Порох Д.О. 363

ЩОДО ДІАГНОСТИКИ адаптованості іноземних студентів до навчання у вищих медичних закладах України 363Ткаченко О.Б. 367

СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 367Токарєва А.В. 373

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙНОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ у ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 373Черемісова І. 378

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 378ЧЕРЕПЄХІНА О.А. 384

АВТОРСЬКЕ БАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, СПРЯМОВАНОГО НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ 384ЧЕРКАШИНА О.О. 391

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 391Чорна С.С. 395

Система цінностей викладача вищої школи як показник його педагогічної культури 395Чорна Т.В. 401

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ІНДІВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 401Шаров С.В. 406

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ 406Шепеленко Т.Л. 410

Перцептивний аспект підготовки фахівців економічного профілю до професійно-комунікативної діяльності 410Яценко О.М. 418

Православний світогляд як можлива методологічна основа сучасної системи підготовки майбутніх інженерів 418Література 422

Анотації 423

Аннотации 438

Annotation 455

Історія педагогіки


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 396
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
396 -> Урок-гра «Знавці казок» Тема: Підсумок за темою «Українські народні казки»
396 -> Мої книжки
396 -> З досвіду роботи вчителя початкових класів
396 -> Урок позакласного читання. Осінь щедра, осінь золотава Запитала мишка мишку: Ти чого погризла книжку? Мишка їй

Скачати 16.68 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка