"Учитель як фахівець, живе доти, поки вчиться"Скачати 142.86 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір142.86 Kb.
#17032
 ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
                         "Учитель як фахівець, живе доти, поки вчиться"
                                                                                                      К.Д.Ушинський

    Сприяти педагогові в цьому - провідна функція методичної роботи. Основними завданнями та змістом методичної роботи є: • керівництво роботою МО закладу освіти та координація їхньої діяльності;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • залучення педагогів до навчально-методичної та дослідницької роботи;

 •  апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей;

 • аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів;

 • координація індивідуального змісту методичної роботи навчального закладу.

     Сьогодення вимагає розв'язання у системі методичної роботи й таких завдань, як сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

    МО вчителів початкової школи є структурним підрозділом науково-методичної служби школи. МО створюється за наявності не менше ніж трьох учителів початкової школи.

     Керівництво МО здійснює голова, який обирається членами МО і затверджується наказом по школі.

  

                                     ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА МО  1. Планування роботи МО.

 2. Проведення моніторингу діяльності МО.

 3. Складання аналітичного звіту роботи.

 4. Надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок тощо.

 5. Організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями.

 6.  Організація роботи щодо систематичного вивчення нових програм і підручників.

 7. Вивчення стану успішності учнів 1-4-х класів.

 8. Відвідування уроків учителів.

 9. Допомога у підготовці членів МО до атестації. 

     МО веде ділову документацію. Наприкінці навчального року складається звіт щодо роботи МО за рік.

           

                  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МО


 1. План роботи МО.

 2. Матеріали засідань МО (протоколи, тези виступів).

 3. Матеріали тематичних семінарів.

 4. Картотека ППД.

 5. Матеріали школи молодого вчителя.

 6. Каталог друкованих робіт учителів школи.

 7. Відомості про вчителів школи.

                                              АЛГОРИТМ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МО

                                                                   

 1. Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів за допомогою анкет, тестів, методом простого спостереження.

 2. Формулювання двоєдиної мети методичної діяльності МО:   

 • ближня (безпосередня) мета - вимоги до рівня професійно-педагогічних знань вчителя;

 • кінцева - вимоги до рівня вихованості та знань учнів. 

      3. Формулювання єдиної методичної проблеми, аналіз результатів навчально-виховної діяльності, виявлених у процесі контролю, вихід на проблеми, виявлені в ході індивідуального аналізу роботи вчителів, МО.

          4. Визначення найбільш характерної для вчителів школи проблеми.

          5. Формулювання єдиної методичної теми для всіх учителів початкової школи.

                                                     


                                                                               ФОРМИ РОБОТИ МО        

                         ІНДИВІДУАЛЬНІ:

 1. Стажування

 2. Самоосвіта вчителя

 3. Конкурс "Учитель року"

 4. Атестація

 5. Індивідуальні консультації

 6. Наставництво

 7. Фестиваль методичних ідей

                        ГРУПОВІ:

 1.  Робота МО

 2. Творчі групи

 3. Школа молодого вчителя

 4. Школа удосконалення

 5. Школа педагогічної майстерності

 6. Тренінги

                        МАСОВІ:

 1. Педрада

 2. Психолого-педагогічні семінари

 3. Методичні виставки

 4. Інструктивно-методичні наради

 5. Предметні декади

 6. Наради за участю директора

 7. Творчі звіти вчителів

 8. Педагогічні читання

 9. Тиждень молодого вчителя

 10. Презентація творчих груп

 11. Методичний ринг

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ ТЕМ 

ДЛЯ РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

1.      Робота з Державними стандартами початкової освіти.

2.      Особистісно орієнтоване навчання в початковій школі.

3.      Диференційований підхід до навчання – передумова успішного розвитку та підвищення якості знань, умінь, навичок учнів.

4.      Організація методичної роботи на діагностичній основі для інтенсивного розвитку творчості вчителів.

5.      Інтерактивне навчання в початковій школі.

6.      Інформаційні технології викладання предметів у початковій школі.

7.      Педагогічні технології розвитку дітей молодшого шкільного віку, спрямовані на збереження здоров’я.

8.      Розвиток ключових компетентностей молодших школярів у різних освітніх системах.

9.      Технологія розвивального навчання в початковій школі.

10.   Технологія розвитку критичного мислення в початковій школі.

11.   Вивчення та реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту.

12.   Ознайомлення, вивчення та аналіз підручників, вироблення рекомендацій щодо їх впровадження.

13.   Теорія і методика вивчення предмета.

14.   Ефективність використання можливостей кабінету початкової школи.

15.   Ознайомлення з новинками фахової літератури.

16.   Підготовка учнів до олімпіад. Форми та методи роботи зі здібними та обдарованими дітьми.

17.   Форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою.

18.   Методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів.

19.   Методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу.

20.   Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

21.   Оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень.

22.   Робота з творчо обдарованими дітьми.

23.   Створення належної психологічної атмосфери на уроці.

24.   Створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьба з перевантаженням школярів домашніми завданнями.

25.   Безвідміткова та відміткова система оцінювання в початковій школі.

26.   Норми оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

27.   Діагностика та самодіагностика. (Форми проведення діагностичного обстеження всіх учасників НВП.)

28.   Розвивальне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності школярів.

       


ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
Обговорення питань і прийняття рішень на засіданнях МО фіксує протокол. Згідно з Інструкцією щодо ведення ділової документації в протоколі зазначають такі реквізити:

o   Назва виду документа;

o   Дату проведення заходу;

o   Заголовок до тексту;

o   Текст;

o   Підписи голови та секретаря засідання.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної.

Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови та секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх на засіданні, порядку денного засідання з переліком питань, які будуть розглядатися та зазначенням  доповідачів щодо кожного з них.

Основний текст протоколу викладається із розділів: «Слухали», «Виступили», «Постановили».

Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов’язковими.Протокол № _______________

засідання методичного обʼєднання вчителів початкової школи

від ___________________________

Присутні: ________________ осіб

Відсутні: ________________ осіб

Голова: _________________________________________________________________________

Секретар: _______________________________________________________________________

Порядок денний:

1.

2.3.

Питання № 1 ____________________________________________________________________

Слухали: ________________________________________________________________________

Виступили: ______________________________________________________________________

Постановили: ____________________________________________________________________Питання № 2 ____________________________________________________________________

Слухали: ________________________________________________________________________

Виступили: ______________________________________________________________________

Постановили: ____________________________________________________________________

……..

Рішення МО ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Голова МО:

Секретар МО:

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ 

Форма проведеного заходу _____________________________________________________

Тема проведеного заходу  ______________________________________________________

Дата проведення заходу  _______________________________________________________
з/п

Питання

Так

Ні

1.

Чи вважаєте цю тему актуальною?2.

На якому рівні була розкрита тема:

 •  повністю;

 • частково;

 • не розкрита3.

Чи цікавить Вас ця тема?4.

Чи є необхідність продовжувати висвітлювати цю тему?5.

Ваші пропозиції щодо подальшої роботи

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

 
Календарне планування повинно відображати перелік всіх форм роботи МО із зазначенням часу проведення та виконавців.

Доречним буде оформити його у вигляді таблиці.
Календарний план роботи


№ з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відмітка про виконання


Орієнтовний календарний план роботи методичного обʼєднання

вчителів початкової школи

         Серпень

1.  Знайомство з новими вчителями. Анкетування. Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів.

2.      Формування мети методичної діяльності МО (ближня – вимоги до рівня професійно-педагогічних знань учителя; кінцева – вимоги до рівня вихованості та знань учнів). Затвердження тем самоосвіти та плану роботи МО на рік.

3.      Консультація «Календарно-тематичне планування».

4.      Закріплення наставників для молодих педагогів.


Вересень

1.      Засідання методичного обʼєднання.

2.      Організація роботи з наступності.

3.      Консультації: «Адаптація учнів 1-х класів»; «Адаптація учнів 5-х класів».

         

          Жовтень

1.      Консультації: «Портфоліо учня. Індивідуальні карти росту учнів».

2.      Аналіз та контроль педагогічної діяльності.

3.      Самоаналіз уроку.
Листопад

1.      Взаємовідвідування уроків.

2. Організація роботи щодо впровадження технологій, що сприяють збереженню здоров’я.
          Грудень

1.      Засідання МО.

2.      Консультації: «Норми оцінювання навчальних досягнень учнів».
Січень

1.      Співбесіди з учителями: «Індивідуальна форма навчання»

2.      Впровадження ІТ технологій у навчальний предмет
Лютий

1.      Консультації: «Організація повторення».

2.      Співбесіди з учителями: «Педагогічна підтримка учнів».
Березень

1.      Засідання МО.

2.      Проведення шкільних олімпіад.
Квітень

1.      Проведення самоаналізу діяльності за рік.

2.      Консультації: «Підготовка учнів до атестації».

3.      Складання графіку навчальних екскурсій.


Травень

1.      Засідання МО.

2.      Співбесіди з учителями: «Підсумки навчального року».

3.      Анкетування «Робота МО за навчальний рік».4.      Складання звіту «Робота МО за навчальний рік».

5.      Складання плану роботи МО на наступний рік.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 142.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка