Удосконалення системи екологічної сертифікації товарівСкачати 266.89 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.11.2017
Розмір266.89 Kb.
  1   2   3
Удосконалення системи екологічної сертифікації товарів*
Тенденція постійного урізноманітнення продукції і послуг, зростання запитів виробників щодо екологічно безпечних продуктів харчування, екологічні проблеми сучасності спонукають до все ширшого використання надбань метрології, стандартизації й сертифікації у всіх країнах світу. Розвиток таких наук упродовж 50 років привів до необхідності обґрунтування та управління інноваційним удосконаленням екологічних стандартизації і сертифікації товарів та послуг, а в наш час і сертифікації окремих сільськогосподарських земель, лісів та, як свідчать наукові публікації, – до екологічної сертифікації (ЕС) об’єктів навколишнього природного середовища (НПС), територій адміністративних одиниць, природно-господарських систем. Така тенденція започаткована завдяки екологізації фактично всіх сфер життєдіяльності суспільства, глобалізації світових економічних процесів, розвитку екологічного менеджменту та екологічної й інформаційної економік. Саме такі тенденції визначають актуальність розробки нової еколого-економічної концепції ЕС, розвиток і реалізація якої на практиці законодавчими і виконавчими структурами сприятиме екологізації галузей економіки, перегляду та вдосконаленню методології екологічних маркетингу і менеджменту.

Сьогодні в Україні та світі немає цілісних, теоретично і методологічно обґрунтованих концепцій ЕС із врахуванням у просторі і часі соціо-еколого-економічних факторів щодо життєзабезпечення населення, продовольчої безпеки для підприємств та у сфері природокористування за принципами синергії екологічного менеджменту, методичних підходів інформаційної економіки й «зелених» закупівель.

Розвиток нових підходів у метрології, стандартизації та сертифікації як цілісного комплексу аналітичного і нормативного забезпечення всіх галузей господарства країни потребує одночасного використання надбань світової науки, гармонізації законодавчо-нормативної бази, участі України в розробленні власних нормативних документів для екологічної сертифікації, у тому числі за положеннями «випереджувальної стандартизації», сутність якої полягає в розробці стандартів, методик, метрологічного забезпечення, схем сертифікації для екологізації виробничої та підприємницької діяльності. Фактично розвиток метрологічного забезпечення науки, технологій виробництва, усіх сфер життєдіяльності світової спільноти не встигає за масштабами забруднень та зростанням екологічних проблем. Глобальний характер використання природних ресурсів, продовольча й енергетична безпека, розробка інтегральних соціо-еколого-економічних показників, «зелена» економіка й економіка природокористування обумовлюють необхідність сумісних дій держав із управління щодо вирішення екологічних проблем на основі міжнародного досвіду. Комплекс методів і засобів такої діяльності включає організаційно-правові, адміністративні, фінансово-економічні заходи. Сертифікація належить до організаційно-правових та адміністративних, оскільки може бути обов’язковою чи добровільною процедурою підтвердження відповідності продукції, послуг, виробничих технологій, систем управління на підприємствах, стану природокористування оптимальним для суспільства, країн у нинішніх умовах.

Методологічний інструментарій регулювання та на перспективу управління ЕС включає алгоритм аналізу застосування методологічного інструментарію на макро- і мікрорівнях; удосконалення системи і схеми сертифікації з метою використання її в ЕС; інструментарій (закони, нормативи, принципи, екологічну політику, консалтинг, фінансову підтримку); розробку стандартів у різних галузях; формування ціни на екологічно сертифіковану продукцію; методики екологічного аудиту (ЕА); організаційно-економічний механізм розвитку ЕС; обґрунтування використання ЕС як інструменту безпеки продукції і послуг для споживачів.

Під системою ЕС необхідно розуміти використання комплексу методів, методик, правил і процедур для проведення оцінки відповідності встановленим вимогам щодо «життєвого» циклу сировини, продукції і послуг (наприклад, екологічно допустимі, соціально й економічно оптимальні показники стану НПС, виробничих циклів, забезпечення життєдіяльності суспільства тощо). А також схему «ЕС – склад» і послідовність дій третьої сторони під час проведення оцінки відповідності.

У наш час на світовому рівні не розроблено питання ЕС щодо комплексного вивчення впливу антропогенних факторів на «життєві» цикли сировини, продукції, стану НПС, тенденцій із станом здоров’я населення та у системі управління природокористуванням. Система і схема суттєво змінюються залежно від мети і призначення об’єкта ЕС (рис. 1.69). Екологічна


сертифікація щодо земельних і водних ресурсів, атмосферного повітря впливає на економічні показники підприємництва (на якість продукції з урахуванням сільськогосподарських виробничих операцій, на стан довкілля як визначального фактора для надання послуг) та може застосовуватись як до конкретного підприємства, організації, об’єкта НПС, так і до окремого виду виробництва. Зокрема оптимальним, екологічно та економічно доцільним буде ЕС в цілому у системі управління територіально-господарськими комплексами, забезпечуючи умови для отримання якісних послуг населенням, сировини і водних ресурсів для підприємництва і ведення бізнесу, науково обґрунтованого дотримання якості НПС. Перші доробки вказують на такі приклади, як сертифікація лісів, сільськогосподарських земель для організації бізнесу на засадах «зеленої» економіки, вирощування органічної сільськогосподарської продукції та аквакультури, організації зон рекреації тощо.

У наш час зазначені перспективні напрями виходячи із системного підходу в екології, економічній та соціальній сферах пропонується доповнити розробкою систем інформаційного забезпечення управління у сфері природокористування і природоохоронної діяльності як передумови зменшення економічних, інвестиційних, екологічних, соціальних ризиків тощо. Зокрема такі тенденції обумовлені розвитком ринку екологічного бізнесу. В Україні для поширення органічного землеробства на значних площах пропонується: напрацювати законодавчо-нормативні документи; удосконалити механізм збереження родючості ґрунтів; еколого-економічний механізм стимулювання органічного землеробства; методики екологічного аудиту та агрохімічного обстеження під час оренди, передавання у приватну власність земель з юридичною відповідальністю за її стан, що розроблено в [1, с. 117]. Методичні засади до інноваційного управління системами ЕС наведено у табл. 1.62.

Вагомим інструментом у регулюванні вирішення таких питань буде саме ЕС водних ресурсів для виробних потреб і питного водопостачання, сільськогосподарських земель для отримання якісної, відповідно до нових стандартів, правил, положень безпеки сировини, продукції у географічному й історичному контексті. Прикладом еволюції такого підходу є зростання обсягів вирощування і виробництва органічної продукції, що потребує стандартизації: удосконалення технології вирощування, методик аналізування якості (виділення серед аналогічної продукції через нормативні документи), технологій збереження і перевезення, маркування, затвердження схем сертифікації.

Діяльність у галузі сертифікації, насамперед в економічно розвинених країнах характеризується широким спектром схем сертифікації, масштабним розвитком екологічної сертифікації продукції та послуг, маркування продукції, відповідальністю бізнесу за якість продукції тощо.

Таблиця 1.62

Основні системи сертифікації продукції, послуг та пропозиції інновацій ЕС у сфері науково обґрунтованого використання природних ресурсів для підприємництва
Системи сертифікації

Перевіряння виробництва та системи управління на підприємстві

Інспекційне контролювання

Розгляд декларації щодо відповідності поданим документам підприємства

Сертифікація СУЯ, системи екологічного управління (СЕУ), НАССР та інших систем управління

Контролювання роботи сертифікованої СУЯ, СЕУ, НАССР. Наявність ліцензій, сертифікатів, узгоджених квот використання сировини, води тощо

Розгляд декларації щодо відповідності поданим документам підприємства – при-родокористувача

Аналіз стану

виробництваУхвалення рішень про можливі випробування зразків, аналітичні дослідження та методики екологічного аудиту незалежним аудитором

Розгляд декларації щодо відповідності поданим документам про екологічно безпечний стан НПС у територіальному аспекті

Аналіз стану НПС та впливу антропогенних факторів у територіальному аспекті

Ухвалення рішень про аналітичні дослідження, експертні дослідження та методики екологічного аудиту незалежним аудитором

На практиці у світі для підтвердження екологічних характеристик продукції використовують ті ж самі схеми сертифікації, що і для традиційної оцінки підтвердження відповідності. Для добровільної ЕС продукції та послуг здебільшого використовують схему випробування типу із випробуванням зразків, взятих у торгівлі, випробуванням зразків, взятих у виробника, аналізом стану виробництва та іншими способами, на розгляд замовника, процедури сертифікації. За таких умов використовують законодавчо-нормативну базу країни виробника або імпортера, їх соціальні та екологічні стандарти тощо. Такі процеси, наприклад, відбуваються при експорті та імпорті продуктів харчування, дитячої групи товарів, технологій різного призначення. Типова процедура сертифікації наведена на рис. 1.70.


Для добровільної ЕС продукції, послуг, природних ресурсів (як критичної точки контролю, чинника впливу на екологічні характеристики сировини і продукції) у системі управління їх «життєвим» циклом запропоновано використовувати схему сертифікації третьою стороною та запропоновані системи (табл. 1.62). Сутність удосконалення полягає в аналізі життєвого циклу продукції, послуг відповідно до перспективних вимог, що вже передбачені у проекті міжнародного стандарту ISO 17021 для всіх видів екологічного аудиту на заміну ДСТУ ISO 19011, національних стандартах України ДСТУ ISO 10004 «Управління якістю. Задоволення споживача» та ДСТУ ISO 10018 «Управління якістю. Залучення та компетентність персоналу», проектах стандартів ЕС у сфері природокористування [1]. Запропоновані елементи процедури екологічного аудиту доцільно використовувати і до ЕС технологій різного призначення.


Каталог: Referats
Referats -> Аварії на підприємствах
Referats -> Реферат з географії на тему: " Фінляндія"
Referats -> Реферат Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння
Referats -> Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
Referats -> Обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва
Referats -> Реферат циклу наукових праць за темою індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
Referats -> Матеріалознавство у товарознавчій експертизі 7 Рідкісноземельні метали
Referats -> План Вступ Гідроелектростанції (гес)

Скачати 266.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка