Укладач: Ревков Олександр Васильович – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради РецензентиДата конвертації10.01.2019
Розмір1.2 Mb.
ТипПрограмаУкладач:

Ревков Олександр Васильович – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради


Рецензенти:

Лукашева Алла Олексіївна – завідувач відділу методичного комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради

Заруба Світлана Петрівна – методист науково-методичного Центру позашкільної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виготовлення найпростіших технічних моделей — це перші кроки дитини до піз­нання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

Програма гуртка «Моделювання найпростіших технічних об’єктів» розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (7-10 років) в групах початкового рівня про­тягом двох років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться — по 144 год. щорічно (по 4 год. на тиждень), або, як варіант (в залежності від умов роботи гуртка та рівня підготовки вихованців) – по 180 год. (5 год. на тиждень). Специфіка навчальної програми обумовлена роботою переважно з хлопчиками (хоча і дівчатка також можуть залучатися до гуртка).

Кількісний склад навчальної групи — 12-15 учнів.

Програма гуртка «Моделювання найпростіших технічних об’єктів» побудована на основі програми гуртка початкового технічного моделювання, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (Київ, «Грамота», 2005 р.), за рахунок внесення до неї змін та доповнень.

Метою навчальної програми є залучення дітей до технічній творчості, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності дітей, навичок виконання найпростіших операцій конструювання.Завдання навчальної програми:

 • засвоїти початкові технічні і технологічні знання, елементарні уявлення і поняття;

 • ознайомити зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

 • формувати графічну грамотність, вміння і навички роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, застосовувати отримані знан­ня на практиці;

 • навчити виготовляти іграшки, моделі машин і механізмів;

 • розвинути конструкторські здібності, просторове й логічне мислення, уяву, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдан­ня;

 • формувати стійкий інтерес до технічної творчості, потребу у твор­чій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

 • виховати повагу до праці та людей праці;

 • виховати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, культуру праці;

 • формувати позитивні якості емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливість й товариськість, уміння працювати в колективі.

Програма гуртка побудована за концентричним принципом та спрямована па формування в учнів системного мис­лення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, розкриваються питання історії та суспільствознавства.

Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу.На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частко­во-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздавальний матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференці­ації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихо­ванців.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивіду­ального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Перевірка та оцінювання знань й умінь гуртківців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, змагань і підсумкових виставок.

Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інте­ресів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.
Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин
теорет.практич

усього

1

Вступне заняття

1

1

2
2

Поняття про матеріали та інструменти


1

5 (7)

6 (8)
3

Початкові графічні знання і вміння

2

6 (8)

8 (10)
4

Елементарні технічні й технологічні по­няття

1

5(6)

6 (7)
5

Елементарні геометричні поняття

2

4 (6)

6 (8)
6

Конструювання з плоских деталей

3

13 (17)

16 (20)
7


Виготовлення найпростіших моделей та макетів технічних об’єктів з об’ємних деталей

4 (5)


38 (47)

42 (52)
8

Виготовлення найпростіших літаючих і плаваючих моделей

3 (4)

27 (34)

30 (38)
9

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

2

14 (18)

16 (20)
10

Екскурсії, конкурси, змагання, свята, вис­тавки

10 (13)

-

10 (13)
11

Підсумкове заняття

2

-

2
Разом

31

(36)


113 (144)

144 (180)

1. Вступне заняття (2 год.)

Теоретична частина. Значення техніки в житті людини. Екскурсія на виставку науково-технічної творчості учнівської молоді (в Центрі «Грані»).

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Демонстрація ро­біт, виготовлених гуртківцями у попередні роки.

Загальні правила безпеки праці. Правила поведінки в навчальному кабінеті, закладі. Правила дорожнього руху.Практична частина. Виготовлення з паперу та картону поробок на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.

2. Поняття про матеріали, інструменти, приладдя та обладнання (6/8 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про матеріали та інструменти, які використовують­ся на заняттях гуртка, їх призначення (папір, тон­кий картон, пластилін,природні матеріали, клей, ніж, ножиці, шило, голка, лінійка, олівці та ін.). Організація робочого місця, пра­вила санітарії, гігієни й безпечної роботи.

Елементарні поняття про папір, його виробництво, застосування, властивості. Демонстрація зразків паперу різних видів, порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю та ін.

Ознайомлення з основними інструментами для роботи з папером і картоном. Правила безпеки при роботі з ножицями. Правила та прийоми складання, згинання, різання, склеювання паперу і картону.Практична частина. Проведення спостережень вивчення властивостей паперу. Виготовлення закладинок та поробок з паперу. Складання композицій із виготовлених поробок.

3. Початкові графічні знання та вміння (8/10 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними креслярськими інструментами (олівець, лі­нійка, косинець), їхнє призначення та правила користування.

Поняття про лінії (прямі, ламані, криві) й відрізки. Лінії креслення.Знайомство з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого кон­туру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею.

Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії. Симетричне вирізування.Практична частина. Виготовлення поробок на основі розгортки ко­робочки (стіл, стілець, ліжко та ін.). Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (сніжинка, літачок).

4. Елементарні технічні й технологічні поняття (6/7 год.)

Теоретична частина. Початкові поняття про розмітку. Основні види розмітки (на око, зги­нанням, за допомогою лінійки, шаблону, трафарету, кальки, копіюваль­ного паперу, на просвіт). Поняття про шаблони, трафарети. Способи та прийоми роботи з ними. Вимірювання за допомогою лінійки. Економне та раціональне використання матеріалів.

Практична частина. Виготовлення технічних моделей та іграшок зі смужок паперу за власним задумом.

5. Елементарні геометричні поняття (6/8 год.)

Теоретична частина. Загальні дані про геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, половина кола, трикутник. Геометричні форми у повсякденному житті.

Поняття про контур і силует. Порівняння форми оточуючих предме­тів, технічних об’єктів із формою геометричних фігур. Прийоми вирізуван­ня геометричних фігур. Робота з геометричним конструктором.Практична частина. Виготовлення геометричного конструктора. Складання з елементів геометричного конструктора силуетів технічних об’єктів (лі­так, вертоліт, ракета, вантажні автомобілі, пароплав, будинки).

6. Конструювання з плоских деталей (16/20 год.)

Теоретична частина. Поняття про конструювання з плоских деталей. Види з’єднань плоских деталей між собою (нероз’ємне, роз’ємне, рухоме). Способи нероз’ємного з’єднання плоских деталей. Роз’ємне з’єднання деталей за допомогою щілинного замка. Поняття про рухоме з’єднання плоских деталей. Шарнірні з’єднання. Види з’єднувального матеріалу (м’який дріт, нитки, паперові заклепки, пластмасові трубочки та ін.). Правила безпечної роботи з інструментами. Способи виготовлення поробок із рухомими плоскими деталями.

Практична частина. Виготовлення моделей з використанням щілинного замка (ракета, якір, вертоліт, меблі та ін..), шарнірних з’єднань. Виготовлення іграшок на нитковій тязі.

7. Виготовлення найпростіших моделей та макетів технічних об’єктів з об’ємних деталей (42/52 год.)

Теоретична частина. Елементарні уявлення про транспортну, будівельну, сільськогосподарську техніку, інші технічні об’єкти, їх призначення і будова.

Елементарні поняття про геометричні тіла: куб, паралелепіпед, циліндр, конус, куля. Поняття про конструювання з готових об’ємних форм. Загальні принципи та основні способи і прийоми виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки з об’ємних деталей.Практична частина. Виготовлення з готових об’ємних форм моделей легкового та вантажного автомобілів, автобуса, літака, кораблика, меблів, підставки для олівців, різноманітних будиночків. Виготовлення на основі розгорток конуса та циліндра моделей літаків, ракет.

Виготовлення з використанням розгорток найпростіших геометричних тіл моделей легкового та вантажного автомобілів, автокрана, автонавантажувача, потягу, тракторів, бульдозера, екскаватора, башти. Оздоблення моделей за власним задумом.8. Виготовлення найпростіших літаючих і плаваючих моделей (30/38 год.)

Теоретична частина. Елементарні уявлення про літальні апарати, важчі за повітря. Історія повітроплавання. Паперові літаючі моделі (літаюче крило, парашут, по­вітряний змій, планер, літак). Поняття про підйомну силу. Поняття про центровку моделі. Планер, його основні частини (фюзеляж, крила, стабілі­затор, кіль). Порядок складання моделі планера. Регулювання і запуск моделі.

Поняття про реактивний рух та основи польоту ракети. Основні час­тини ракети: корпус, головна частина, стабілізатори.

Історія мореплавства. Поняття про обтічні форми в техніці й тварин­ному світі. Будова найпростішого вітрильника (ніс, корма, борт, щогла, вітрило).

Практична частина. Виготовлення вертушок, бумеранга, пара­шута, літаючого крила, найпростіших моделей планерів, літаків. Регулювання і запуск моделей.

Конструювання за власним задумом моделей човнів із паперу, піно­пласту, деревини, інших матеріалів. Виготовлення з паперу моделей човна з парусом, баржі, човна з трикутним дном, лодьї тощо.

9. Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів (16 /20 год.)

Теоретична частина. Прийоми і способи виготовлення сувенірів та іграшок із різних матеріалів (пластилін, папір, природний матеріал). Способи з’єднання деталей (за допомогою клею, ниток, заклепок з дроту, інших деталей з’єднання). Способи і прийоми оздоблювальних робіт, художнього оформлення виробів. Правила безпечної роботи з інструментами під час виготовлення сувенірів.

Практична частина. Виготовлення листівок (технікою аплікації, колажу, мозаїки), віконних картинок, композицій та орнаментів з рослин, поробок із природного матеріалу (каштанів, жолудів, шишок тощо), пластиліну (глини).

10. Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки (10/13 год.)

Екскурсії на виставки та до музеїв. Участь у різнома­нітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різ­номанітних масових заходів: святкування Нового року, Днів іменинника, інших свят.

11. Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік, організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.


Другий рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин
теоретич.

практичні

усього
1

Вступне заняття

1

1

2
2

Матеріали, інструменти та приладдя

1

5 (7)

6 (8)
3

Графічні знання і вміння

2

6 (8)

8 (10)
4

Технічні та конструкторсько - технологічні по­няття

2

6 (8)

8 (10)
5

Геометричні поняття

2

6 (8)

8 (10)
6

Виготовлення найпростіших моделей машин і механізмів

4 (5)

26 (32)

30 (37)
7

Виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки

4 (5)

40 (50)

44 (55)
8

Елементи технічної естетики

2

10 (13)

12 (15)
9

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

2

12 (16)

14 (18)
10

Екскурсії, конкурси, змагання, свята, вис­тавки

10 (13)

-

10 (13)
11

Підсумкове заняття

2

-

2
Разом

32

(37)


112 (143)

144 (180)
1. Вступне заняття (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Організаційні питання. Виявлення інтересів і нахилів дітей.

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в навчальному кабінеті, закладі. Правила дорожнього руху.Практична частина. Виготовлення з паперу та картону поробок на вільну тему. Вікторина «На землі, в небі, на морі».

2. Матеріали, інструменти та приладдя (6/8 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про матеріали, які використовують­ся на заняттях гуртка, їх перелік і призначення (папір, картон, деревина, фольга, дріт, пластилін, природні матеріали, клей). Знайомство з інструментами ручної праці, приладдям, їх призначення, способи і прийоми роботи з ними. Організація робочого місця, пра­вила санітарії, гігієни й безпечної роботи.

Поняття про папір, його властивості. Копіювання малюнків. Раціональне використання матеріалів. Інструменти й приладдя для випилювання з фанери, їх призначення і правила користування ними.

Практична частина. Виготовлення з картону нескладних судно- та автомоделей. Виготовлення сувенірів з фанери.

3. Графічні знання та вміння (8/10 год.)

Теоретична частина. Закріплення й розширення знань про креслярські інструменти та приладдя (олівець, лі­нійка, косинець, циркуль), їх призначення, правила користування і правила безпечної роботи.

Круг, коло. Радіус, діаметр круга. Паралельні та перпендикулярні лінії.Умовні позначення на графічному зображенні лінії невидимого контуру, розмірної лінії, діаметра і радіуса кола.

Поняття про ескіз. Складання ескізу плоскої деталі.

Збільшення та зменшення зображень плоских деталей за допомогою клітинок.

Практична частина. Виготовлення поробок із використанням деталей круглої форми. Виготовлення за ескізами нескладних моделей технічних об’єктів (будинок, автомобіль, пароплав та ін..)

4. Технічні та конструкторсько-технологічні поняття (8/10 год.)

Теоретична частина. Поглиблення знань про властивості і використання різноманітних матеріалів. Природні та штучні матеріали. Знайомство із трудовою діяльністю дорослих, робочими професіями. Елементарні поняття про роботу конструкторів. Основні етапи процесу конструювання.

Закріплення знань про основні види розмітки. Прийоми розмітки деталі прямокутної форми. Розмічування та вимірювання за допомогою циркуля.Практична частина. Виготовлення моделей нескладних технічних об’єктів за власним задумом із використанням основних етапів конструювання.

5. Геометричні поняття (8/10 год.)

Теоретична частина. Початкові поняття про геометричні тіла (призма, куб, куля, циліндр, конус). Елементи геометричних тіл (грань, ребро, вершина, основа, бокова поверхня).

Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами.

Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об’єктів з формою геометричних тіл. Елементарні поняття про розгортки найпростіших геометричних тіл, прийоми їх вирізування, склеювання. Способи та прийоми виготовлення поробок на основі простих геометричних тіл.

Практична частина. Виготовлення аплікацій із геометричних фігур за власним задумом. Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшок за власним задумом. Виготовлення на основі розгорток циліндрів й призм з основою різної форми (коло, квадрат) підставок для олівців.

6. Виготовлення найпростіших моделей машин і механізмів (30/37 год.)

Теоретична частина. Поняття про деталь, вузол, механізм, машину. Види машин (двигуни та робочі). Елементарні поняття про енергію, її види (механічна, тепло­електрична, атомна). Екологічно чисті джерела енергії. Використання сили води та вітру.

Поняття про робочі машини (транспортні, будівельні, сільськогос­подарські, технологічні), їх будова й призначення. Передавальний механізм, робочий механізм, орган керування, їх призначення та взає­модія.

Основні способи та прийоми виготовлення моделей машин і механіз­мів із використанням різних матеріалів (картону, фанери, дроту тощо) та деталей конструкторів.

Практична частина. Виготовлення найпростіших моделей машин-двигунів (вітрячок, вітровий двигун, турбіна). Виготовлення найпростіших моделей робочих машин (екскаватор, бульдозер, каток, автогрейдер, драглайн, вилковий автонавантажувач, трактори, тягач, підйомний кран, паровози тощо).

7. Виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки (44/55 год.)

Теоретична частина. Розширення уявлень про історію повітроплавання і мореплавства, винаходу автомобіля, розвитку авіаційної, ракетної й космічної техніки, судно- та автобудування.

Елементарні уявлення про фізичні основи польоту повітряної кулі, планера, літака, вертольота, ракети, плавання та остійності суден, руху автомобіля.

Сучасна транспортна техніка. Види, будова і призначення.

Поняття про моделі транспортної техніки, їх види. Діючі (рухомі), настільні (стендові), контурні (силуетні), напівоб’ємні, об’ємні моделі. Літаючі, плаваючі моделі.

Способи виготовлення контурних, напівоб’ємних і об’ємних моделей. Планування роботи, види матеріалів і способи їх обробки. Використання заготовок, готових форм і деталей конструктора. Способи та прийоми з’єднання деталей.

Гумові двигуни, їх будова, принцип дії. Поняття про рушії (колеса, гребені та повітряні гвинти). Пускові установки (катапульти) для запуску моделей, їх будова та принцип дії.Практична частина. Виготовлення найпростіших літаючих моделей (літальний гвинт «муха», парашути, моделі планерів, літаків, ракет, ракет з катапультою, ракетопланів, найпростіших вертольотів).

Виготовлення силуетних автомобілів (вантажні, легкові, спеціальні) та найпростіших об’ємних автомобілів.

Виготовлення моделей кораблів і суден: об’ємних, силуетних, настільних.

8. Елементи технічної естетики (12/15 год.)

Теоретична частина. Поняття про технічну естетику, елементи художнього конструювання і художнього оформлення виробів. Форма, колір, пропорційність, їх рів­новага — характерний показник художнього й технічного конструюван­ня. Закономірності форми (симетрія, цільність, пластичність). Пропорційність частин виробу.

Оформлення виробів залежно від їх призначення, форми і матеріалу. Поняття про дизайн, професію дизайнера.

Проведення екскурсій до музеїв і на художні виставки. Ознайомлення з архітектурою міста. Перегляд художніх альбомів.

Практична частина. Конструювання моделей технічних об’єктів, ін­ших виробів за власним задумом та їх оформлення з урахуванням елемен­тарних закономірностей технічної естетики.

9. Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів (14/18 год.)

Теоретична частина. Способи і прийоми виготовлення та оздоблення до свят сувенірів, подарунків, вітальних листівок, інших атрибутів свят із різних матеріалів (пластиліну, паперу, картону, тонкої фанери, фольги, тканини, при­родних матеріалів тощо). Традиції святкування Нового року, Різдва, Вели­кодня, Дня Перемоги та інших свят.

Елементи художнього оформлення виробів.Практична частина. Виготовлення новорічних прикрас, карнаваль­них масок, подарунків, віконних картинок, вітальних листівок, компо­зицій та орнаментів із рослин, поробок із природного матеріалу (каштанів, жолудів, шишок тощо), пластиліну (глини), тканини інших сувенірів за зразком і власним задумом.

10. Екскурсії, конкурси, змагання, свята, вис­тавки (10/13 год.)

Екскурсії на виставки та до музеїв. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення масових заходів: святкування Нового року, Днів іменинника, інших свят.11. Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік, організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих вихованців гуртка. Рекомендації вихованцям щодо подальшого навчання в інших гуртках і творчих об'єднаннях закладу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • відомості про трудову діяльність дорослих, деякі види технічної праці в побуті та на виробництві;

 • назви і призначення найпоширеніших технічних об’єктів та інстру­ментів ручної праці;

 • властивості матеріалів, які використовуються на заняттях гуртка (паперу, картону, деревини, дроту, при­родних матеріалів), їх застосування, доступні способи обробки;

 • прийоми і правила користування інструментами ручної праці;

 • правила організації робочого місця;

 • основні лінії креслення та умовні позначення, які використовують­ся в графічних зображеннях;

 • порядок читання й складання ескізу плоскої деталі;

 • порядок читання зображень об'ємних деталей нескладної форми;

 • пособи використання шаблонів, трафаретів;

 • способи з’єднання деталей із паперу, картону, деревини, природних матеріалів;

 • назви основних частин макетів і моделей, які виготовляються;

 • назви технологічних операцій, необхідних для виготовлення маке­тів і моделей;

 • способи та прийоми виготовлення виробів на основі простих гео­метричних тіл;

 • правила техніки безпеки в процесі на всіх етапах конструювання.

Учні мають уміти:

 • виокремлювати загальні та індивідуальні ознаки предметів і техніч­них об’єктів;

 • визначати основні частини макетів і моделей, які виготовляються,правильно вимовляти їх назви;

 • порівнювати технічні об’єкти за різними ознаками, робити узагаль­нення;

 • впізнавати і називати геометричні фігури (трикутник, квадрат, пря­мокутник, коло) і геометричні тіла (куб, куля, циліндр, конус, призма);

 • проводити на папері рівні (за допомогою лінійки) вертикальні, го­ризонтальні та похилі лінії;

 • креслити геометричні фігури і виконувати розгортки найпростіших геометричних тіл на папері в клітинку;

 • складати ескізи плоских деталей;

 • організувати робоче місце;

 • виконувати операції обробки з чергуванням інструментів (заміна одного іншим);

 • з’єднувати деталі виробів між собою;

 • виконувати рухомі та нерухомі з’єднання;

 • виконувати оздоблення виробу;

 • створювати оздоблення за власним задумом;

 • знаходити способи підвищення міцності та стійкості виробу;

 • знаходити способи виправлення дефекту;

 • переносити отримані знання, вміння й досвід роботи в нову ситуацію;

 • знаходити шляхи швидкого, раціонального та якісного виконання завдання;

 • самостійно виготовляти виріб за технічним рисунком, ескізом;

 • користуватися поширеними інструментами ручної праці, дотриму­ватись правил техніки безпеки;

 • бережливо ставитись до інструментів і обладнання;

 • економити матеріал, витрати трудових зусиль, час;

 • дотримуватись правил санітарії, гігієни, техніки безпеки;

 • співпрацювати зі своїми однолітками, розподіляти обов’язки під час колективної роботи;

 • оцінювати власні вироби і результати праці інших учнів.


Література

 1. Богатеева 3. А Чудесные поделки из бумаги. — М.: Просвещение, 1991.—157 с.

 2. Веремійчик І. М. Граючись, вчимося. — Тернопіль: Мальва, 2002. —116 с.

 3. Глущенко А. Г. Внеклассная работа в начальных классах. — К.: Радян­ська школа, 1982.

 4. Гульянц Я. К. Учите детей мастерить. — М.: Просвещение, 1984. — 160 с.

5. Журавлева А. П., Болотина Л. А, Начальное техническое моделирование. — М.: Просвещение, 1982. — 158 с.

6. Перевертень Г. И. Самоделки из бумаги. — М.: Просвещение, 1983,.—156 с.

7. Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах. — М.: Просвещение, 1988. — 160 с.

8. Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. Випуск 1. / Упорядник В.В. Ткачук - К.; Грамота, 2007. – 360 с.9. Програми для гуртків науково-технічної творчості / За заг. ред. Павлової Л. М. — К.: ІЗМП, 1996. — 220 с.

10. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ / Под ред. Горского В. А., Кротова Й. В. — М.; Просвещение, 1988. —350 с.

11. Развитие технического творчества младших школьников: Кн. для учи­теля / Под ред. Андрианова П. Н., Галагузовой М. А. — М.: Просвещение,1990.—110 с.

12. Цейтлин Н. Е., Рожнов Я. А. Наблюдение и опыты на уроках труда в начальных классах: Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1980. — 128 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка