Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка55/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   64

а) зменшується; б) збільшується;

в) змінюється по-різному; г) не змінюється.

37. Вкажіть міру здатності атома віддавати електрони:

а) спорідненість атома до електрона; б) енергія йонізації атома;

в) атомний радіус; г) заряд ядра атома.

38. Виберіть поняття щодо міри здатності атома приєднувати електрони:

а) спорідненість атома до електрона; б) енергія йонізації атома;

в) здатність атома до поляризації; г) атомний радіус.

39. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з йонним типом зв'язку:

а) Р2О5, НСl, SiO2, СО2; б) КСl, CaBr2, Na2O, K2S;

в) N2, Сl2, Н2, О2; г) HBr, PH3, NH3, H2S.

40. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з ковалентним неполярним типом зв'язку:

а) Р2О3, H2S, SO3, SO2; б) NaCl, CaCl2, CaO, K2S;

в) N2, Cl2, H2, O2; г) PH3, NH3, H2S, H2O.

41. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з ковалентним полярним типом зв'язку:

а) РН3, NH3, CO2, SO2; б) NaCl, CaCl2, CaO, K2S;

в) N2, Cl2, Н2, О2; г) КСl, CaBr2, Na2O, CaS.

42. Вкажіть зміну міцності зв'язків у ряду молекул Сl2 - Вr2 - І2:

а) зростає; б) зменшується;

в) спочатку зростає, потім зменшується; г) спочатку зменшується, потім зростає.

43. Вкажіть зміну полярності хімічного зв'язку в вищих оксидах у ряду елементів Сl - S - Р - Si:

а) зростає;

б) зменшується;

в) від Хлору до Сульфуру зменшується, потім не змінюється;

г) не змінюється від Хлору до Фосфору, потім зменшується.

44. Вкажіть зміну полярності хімічного зв'язку в ряду молекул НСl - НВr - НІ:

а) зростає; б) зменшується;

в) спочатку зменшується, а потім зростає; г) спочатку зростає, а потім зменшується.

45. Виберіть чинник, від якого залежить полярність зв'язків у ряду однотипних молекул:

а) тип електронної орбіталі;

б) радіуси атомів, які беруть участь в утворенні зв'язків;

в) електронегативність атомів, які беруть участь в утворенні зв'язків;

г) довжина зв'язків.

46. Виберіть частинку з ковалентним зв'язком, утвореним за донорно-акцепторним механізмом:

а) HSO4;

б) NH4+;

в) Н2О;

г) СО2.

47. Виберіть найполярнішу молекулу:

а) сірководень;

б) хлор;

в) хлороводень;

г) сульфур(ІV) хлорид.

48. Виберіть характеристику, яка визначає міцність зв'язку:

а) заряди ядер атомів, що утворюють молекулу;

б) радіуси атомів, що утворюють молекулу;

в) здатність атомів, що утворюють молекулу, до поляризації;

г) ступінь окиснення атомів, що утворюють молекулу.

49. Виберіть тип хімічного зв'язку, що характеризується ненасичуваністю і ненапрямленістю у просторі:

а) йонний; б) ковалентний полярний; в) ковалентний неполярний; г) водневий.

50. Виберіть молекулу, в якій існує потрійний зв'язок:

а) N2;

б) О2;

в) F2;

г) Н2.

51. Виберіть молекулу, в якій існує подвійний зв'язок:

а) N2;

б) О2;

в) Сl2;

г) Н2.

52. Виберіть молекулу з найполярнішим хімічним зв'язком:

а) Н-Вr;

б) Н-І;

в) Н-Сl;

г) Н-F.

53. Виберіть сполуку, в якій валентність та ступінь окиснення Карбону чисельно не збігаються:

а) СН4;

б) СО2;

в) С2Н2;

г) Н2СО3.

54. Порахуйте кількість зв'язків у молекулі Сl2О7:

а) 14;

б) 28;

в) 7;

г) 9.

55. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, що може утворити незбуджений атом Фосфору за рахунок неспарених електронів:

а) 2;

б) 3;

в) 1;

г) 5.

56. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, які може утворити збуджений атом Сульфуру за рахунок неспарених електронів:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 6.

57. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, які може утворити незбуджений атом Хлору за рахунок неспарених електронів:

а) 2;

б) 3;

в) 7;

г) 1

58. Вкажіть форму молекули води:

а) трикутник;

б) кутова;

в) тетраедр;

г) лінійна.

59. Виберіть сполуку з йонним типом зв'язку:

а) ССl4 (рідина); б) SiO2 (тверда речовина); в) КСl (тверда речовина); г) NH3 (газ).

60. Виберіть полярну молекулу:

а) СО2;

б) N2;

в) H2S;

г) О2.

61. Вкажіть кількість сполук, що мають ковалентні полярні зв'язки ССl4(рідина), SiO2(тверда речовина), КСl(тверда речовина), NH3(газ), Н2(рідина), СО2(газ):

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

62. Вкажіть кількість сполук, що мають ковалентні неполярні зв'язки N2(газ), О2(газ), Н2О (газ), NH3 (газ), ССl4(рідина):

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 1.

Завдання 63-70 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

63. Розташуйте речовини у порядку збільшення полярності зв'язку у молекулі:

а) НВr;

б) НІ;

в) НСl;

г) HF.

64. Розташуйте речовини у порядку зменшення полярності зв'язку у молекулі:

а) H2S;

б) Н2О;

в) H2Se;

г) К2О.

65. Розташуйте речовини у порядку зростання основних властивостей:

а) FeO;

б) Fe2O3;

в) Fe3O4.
66. Розташуйте речовини у порядку зростання кислотних властивостей:

а) СrO;

б) Сr2О3;

в) СrO3.
67. Розташуйте частинки у порядку збільшення радіуса йону:

а) Na+;

б) Мg2+;

в) Аl3+;

г) Н+.

68. Розташуйте частинки у порядку зменшення радіуса йону:

а) Li+;

б) Н+;

в) Са2+;

г) Ве2+.

69. Розташуйте частинки у порядку збільшення радіуса йону:

а) F;

б) І;

в) Сl;

г) Вr.

70. Розташуйте частинки у порядку зменшення радіуса йону:

а) F;

б) Se2-;

в) О2-;

г) S2-.

Завдання 71-75 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

71. Виберіть речовини, до складу яких входять одновалентні частинки:

а) Al(NO3)3;

б) Na2CO3;

в) FeSO4;

г) Са3(РО4)2;

д) NaOH.

72. Виберіть речовини, до складу яких входять двовалентні елементи:

а) АlСl3;

б) Na2O;

в) FeS;

г) СаВr2;

д) Na3N.

73. Виберіть речовини, до складу яких входять елементи з найвищою валентністю:

а) OsO4;

б) Сr2О3;

в) Мn2О7;

г) СаВr2;

д) СО2.

74. Виберіть процеси, які відповідають металам:

а) 1s22s22p63s23p4 - 4ē = 1s22s22p63s23p0;

б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;

в) 1s22s22p63s2 - 2ē = 1s22s22p63s0;

г) 1s22s22p63s23p5 - 5ē = 1s22s22p63s23p0;

д) 1s22s263s264s23d2 - 3ē = 1s22s22p63s23p64s03d1.

75. Виберіть процеси, які відповідають неметалам:

а) 1s22s22p63s23p4 - 4ē = 1s22s22p63s23p0;

б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;

в) 1s22s22p63s2 - 2ē = 1s22s22p63s0;

г) 1s22s22p63s23p5 - 5ē = 1s22s22p63s23p0;

д) 1s22s22p63s23p64s23d2 - 3ē = 1s22s22p63s23p64s03d1.

Завдання 76-80 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

76. Встановіть відповідність елемента електронній формулі його катіона.

Елемент:

Електронна формула однозарядного катіона:

1) Na;

a) 1s0;

2) К;

б) 1s22s22p63s23p64s0;

3) Li;

в) 1s22s22p63s0;

4) H.

г) 1s22s22p63s23p5;
д) 1s22s0.

77. Встановіть відповідність елемента електронній формулі його аніона.

Елемент:

Електронна формула однозарядного аніона:

1) Br;

a) 1s22s22p6;

2) F;

б) 1s22s22p63s23p64s24p6;

3) Сl;

в) 1s22s22p63s2;

4) Н.

г) 1s22s22p63s23p6;
д) 1s2

78. Встановіть відповідність йона елемента електронній формулі.

Йон елемента:

Електронна формула:

1) Сl;

a) 1s22s22p63s23p1;

2) F;

б) 1s22s22p63s23p64s24p6;

3) Вr;

в) 1s22s22p6;

4) Н.

г) 1s22s22p63s23p6.
д) 1s2.

79. Встановіть відповідність йона елемента електронній формулі.

Йон елемента:

Електронна формула:

1) Na+;

a) 1s2;

2) К+;

б) 1s22s22p63s23p64s24p6;

3) Li+;

в) 1s22s22p6;

4) Н+.

г) 1s22s22p63s23p6;
д) 1s0.

80. Встановіть відповідність типу кристалічної ґратки формулі сполуки.

Тип кристалічної ґратки:

Формула сполуки:

1) йонна;

a) Fe;

2) атомна;

б) СО2;

3) молекулярна

в) С(ГРАФІТ);
г) КВr.

III рівень

Завдання 81-94 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

81. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок S-S зв'язку:

а) Сl2;

б) H2S;

в) НСl;

г) Н2.

82. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок S-P зв'язку:

a) F2;

б) Н2;

в) N2;

г) НСl.

83. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок P-P зв'язку:

a) H2S;

б) Н2;

в) Сl2;

г) НСl.

84. Виберіть молекулу, яка має -зв'язок:

а) Вr2;

б) О2;

в) F2;

г) Н2.

85. Виберіть варіант можливого подвійного перекривання орбіталей при утворенні хімічного зв'язку:

а) s і р;

б) р і р;

в) s і s;

г) s і d.

86. Вкажіть відмінне для - і -зв'язків:

а) число електронів, які утворюють зв'язок;

б) зміщення електронної пари до одного з атомів;

в) полярність зв'язку;

г) розташування області підвищеної електронної густини.

87. Виберіть процес вирівнювання атомних орбіталей за енергією та формою:

а) поляризація;

б) йонізація;

в) структуризація;

г) гібридизація.

88. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Карбону у молекулі метану:

а) sp3;

б) sp2;

в) sp;

г) sp3d.

89. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Бору у молекулі ВСl3:

а) sp3;

б) sp3d2;

в) sp;

г) sp2.

90. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Сульфуру у молекулі H2S:

а) sp;

б) sp2;

в) sp3;

г) гібридизація не відбувається.

91. Вкажіть просторову будову молекули СН4:

а) куб;

б) трикутник;

в) октаедр;

г) тетраедр.

92. Вкажіть просторову будову молекули BF3:

а) квадрат;

б) трикутник;

в) лінійна;

г) тетраедр.

93. Виберіть неполярну молекулу, що має полярні ковалентні зв'язки:

а) ССl4;

б) О2;

в) Н2О;

г) NH3.

94. Виберіть неполярну молекулу, що має полярні ковалентні зв'язки:

а) НСl;

б) CF4;

в) NH3;

г) H2S.

Завдання 95-108 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

95. Встановіть відповідність між типом кристалічної ґратки та речовиною.

Тип кристалічної ґратки:

Речовина:

1) йонна;

а) С;

2) молекулярна;

б) КСl;

3) атомна;

в) Мg;

4) металічна.

г) СО2;
д) Не.

96. Встановіть відповідність між ізоелектронними частинками.

Йон:

Ізоелектронний атом:

1) Р3+;

а) Са;

2) Сl;

б) Ne;

3) О2-;

в) Аr;

4) В3+.

г) Мg;
д) Не.

97. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Молекула:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) СН4;

а) гібридизації не відбувається;

2) С2Н2;

б) sp2;

3) С6Н6;

в) sp3;

4) Н2.

г) sp;
д) sp3d2.

98. Встановіть відповідність між характером речовини та типом хімічного зв'язку.

Тип хімічного зв'язку:

Характер речовини:

1) йонний;

а) металічний;

2) ковалентний;

б) солеподібний;

3) металічний;

в) леткий або нелеткий.

4) водневий.
99. Встановіть відповідність між кількістю протонів і електронів та частинкою.

Кількість протонів та електронів:

Частинка:

1) 17р+ і 18ē;

a) S2-;

2) 11р+ і 10ē;

б) Сl;

3) 16р+ і 18ē;

в) С4+;

4)+ і 2ē.

г) Na+;
д) N3-

100. Встановіть відповідність між електронною конфігурацією валентних електронів та вищою валентністю елемента.

Електронна конфігурація валентних електронів:

Вища валентність:

1) 2s22p3;

a) VI;

2) 3s23p1;

б) І;

3) 2s22p5;

в) IV;

4) 3s23p4.

г) III;
д) V.

101. Встановіть відповідність між частинкою та кількістю протонів і електронів.

Частинка:

Кількість протонів та електронів:

1) Вr;

а) 19р+ і 18ē;

2) К+;

б) 24р+ і 26ē;

3) Аl3+;

в) 35р+ і 36ē;

4) Fe2+.

г) 13р+ і 10ē;
д) 26р+ і 24ē.

102. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Молекула:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) СО2;

а) гібридизації не відбувається;

2) ССl4;

б) sp2;

3) ВСl3;

в) sp3;

4) О2.

г) sp;
д) sp3d2.

103. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Молекула:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) СОСl2;

а) гібридизації не відбувається;

2) С2Н6;

б) sp2;

3) SCl6;

в) sp3;

4) С2Н2.

г) sp;
д) sp3d2.

104. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Просторова будова:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) трикутник;

a) sp3d;

2) лінія;

б) sp2;

3) тетраедр;

в) sp3;

4) октаедр.

г) sp;
д) sp3d2.

105. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Просторова будова:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) трикутник;

a) sp2d;

2) лінія;

б) sp2;

4) піраміда;

в) sp3;

5) квадрат.

г) sp;
д) sp3d2.

106. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки, типом гібридизації орбіталей центрального атома та кількістю -зв'язків.

Просторова будова:

Тип гібридизації орбіта лей центрального атома та кількість -зв'язків:

1) кут;

a) sp2 та 3;

2) трикутник;

б) sp2 та 2;

3) піраміда;

в) sp3 та 4;

4) тетраедр.

г) sp та 2;
д) sp3 та 3.

107. Встановіть відповідність між ізоелектронними частинками.

Атом:

Ізоелектронний йон:

1) Na;

a) Ca+;

2) Аr;

б) Si2+;

3) Mg;

в) Аl3+;

4) Сl.

г) Аr+;
д) Сl.

108. Встановіть відповідність перетворення речовин зміні типу гібридизації атомних орбіталей центральних атомів.

Перетворення речовин:

Зміна типу гібридизації:

1) SO3  SO42-;

a) sp2 sp;

2)2Н2  С6Н6;

б) sp2 sp3;

3) СО32-  СО2;

в) sp3 sp3d2;

4) [АlСl4]  [AlCl6]3-.

г) sp sp2;
д) sp3d2 sp2.

Перевір себе!

Окисно-відновні процеси


І рівень

Завдання 1-30 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Вкажіть визначення відновника:

а) речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється;

б) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;

в) речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється;

г) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється.

2. Вкажіть визначення окисника:

а) речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється;

б) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;

в) речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється;

г) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється.

3. Виберіть твердження щодо речовини, яка виявляє лише окисні властивості:

а) тільки приєднує електрони;

б) тільки віддає електрони;

в) не змінює ступені окиснення елементів, якими утворена;

г) може як приєднувати, так і віддавати електрони.

4. Виберіть твердження щодо речовини, яка виявляє лише відновні властивості:

а) приєднує електрони;

б) віддає електрони;

в) не змінює ступені окиснення елементів, якими утворена;

г) може як приєднувати, так і віддавати електрони.

5. Вкажіть визначення процесу окиснення:

а) процес приєднання електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента зменшується;

б) процес відриву електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента зменшується;

в) процес приєднання електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента збільшується;

г) процес відриву електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента збільшується.

6. Вкажіть визначення процесу відновлення:

а) процес приєднання електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента зменшується;

б) процес відриву електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента зменшується;

в) процес приєднання електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента збільшується;

г) процес відриву електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента збільшується.

7. Вкажіть визначення окисно-відновної реакції:

а) реакція, в якій беруть участь тільки складні речовини;

б) реакція, при протіканні якої змінюються ступені окиснення елементів у сполуках;

в) реакція, протікання якої супроводжується тепловим ефектом;

г) реакція, яка протікає у розчинах.

8. Виберіть пару реагентів, які взаємодіють за окисно-відновним механізмом:

а) кислота та луг; б) нерозчинний гідроксид та кислота;

в) основний оксид та кислота; г) метал та кислота.

9. Виберіть формулу речовини, в якій Сульфур має вищий ступінь окиснення:

а) SCl2;

б) H2S;

в) Na2SO3;

г) Na2S2O7.

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   64


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка