Україн а донецька обласна державна адміністрація


Виберіть твердження щодо механізму реакції перетворення амінокислот при утворенні солей: а)Скачати 12.52 Mb.
Сторінка58/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   64

27. Виберіть твердження щодо механізму реакції перетворення амінокислот при утворенні солей:

а) внутрішньомолекулярний перенос протону від аміногрупи до карбоксильної групи;

б) зовнішньомолекулярний перенос протону від карбоксильної групи одної молекули кислоти до аміногрупи іншої молекули;

в) внутрішньомолекулярний перенос протону від карбоксильної групи до аміногрупи;

г) зовнішньомолекулярний перенос протону від аміногрупи однієї молекули кислоти до карбоксильної групи іншої молекули.

28. Визначте реакцію з одночасною участю карбоксильної і аміногрупи амінокислоти:

а) дегідратація;

б) пeптизація;

в) полімеризація;

г) етерифікація.

29. Вкажіть функціональну групу, наявність якої обумовлює кислотні властивості амінокислот:

а) карбоксильна група; б) карбонільна група;

в) іміногрупа; г) аміногрупа.

30. Вкажіть функціональну групу, наявність якої обумовлює основні властивості амінокислот:

а) карбоксильна група; б) карбонільна група;

в) іміногрупа; г) аміногрупа.

31. Визначте забарвлення індикатору лакмус у водному розчині гліцину:

а) червоний;

б) фіолетовий;

в) синій;

г) безбарвний.

32. Вкажіть основний продукт взаємодії о-нітротолуен ...:

а) о-метиланілін; б) о-нітроанілін;

в) n-амінотолуен; г) n-нітротолуен.

33. Вкажіть функціональні групи, при взаємодії яких утворюється пептидний зв'язок:

а) дві гідроксильні; б) карбоксильна та гідроксильна;

в) аміно- та карбоксильна; г) аміно- та гідроксильна.

34. Вкажіть форму існування амінокислот у нейтральному середовищі:

а) катіон;

б) аніон;

в) молекула;

г) біполярний йон.

35. Вкажіть форму існування амінокислот у кислому середовищі:

а) катіон;

б) аніон;

в) молекула;

г) біполярний йон.

36. Вкажіть форму існування амінокислот у лужному середовищі:

а) катіон;

б) аніон;

в) молекула;

г) біполярний йон.

37. Виберіть сполуки, залишки яких входять до складу нуклеїнових кислот:

а) амінокислота, азотиста основа та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза);

б) ортофосфатна кислота, азотиста основа та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза);

в) амінокислота, ортофосфатна кислота та азотиста основа;

г) ортофосфатна кислота, вища карбонова кислота та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза).

38. Вкажіть визначення нуклеотиду:

а) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з азотистою основою;

б) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з ортофосфатною кислотою;

в) мономер нуклеїнової кислоти;

г) поліпептид.

39. Вкажіть визначення нуклеозиду:

а) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з азотистою основою;

б) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з ортофосфатною кислотою;

в) мономер нуклеїнової кислоти;

г) поліпептид.

40. Вкажіть сполуки, що утворюються при спалюванні аніліну:

а) карбон(ІV) оксид, вода та азот;

б) нітроген(ІV) оксид, карбон(ІV) оксид та вода;

в) нітроген(ІІ) оксид, карбон(ІV) оксид та вода;

г) карбон(ІV) оксид, вода та амоніак.

III рівень

Завдання 41-42 містять чотири, п'ять або шість відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку залежно від запропонованого завдання.

41. Розташуйте сполуки у порядку збільшення основності:

а) анілін;

б) дифеніламін;

в) трифеніламін;

г) амоніак.

42. Розташуйте сполуки у порядку зменшення основності:

а) анілін;

б) n-хлоранілін;

в) n-нітроанілін;

г) n-метиланілін.

Завдання 43-45 містять шість відповідей, з яких необхідно вибрати три, що задовольняють умову, та розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

43. Виберіть та розташуйте послідовно реагенти, необхідні для здійснення перетворення

СН4  СН3Сl  CH3NH2  [CH3NH3]Cl:а) NH3 (надл.);

б) Сl2 (водн.);

в) NaCl;

г) НСl;

д) Cl2; h;

e) Н2; Pt.

44. Виберіть та розташуйте послідовно реагенти, необхідні для здійснення перетворення:

С2Н5СООН  СН3СНСlСООН  CH3CHNH2COOH  CH3CHNH2COOCH3:а) СН4;

б) Сl2, РСl3;

в) СН3ОН;

г) НСl;

д) Cl2; h;

е)3(надл.).

45. Виберіть та розташуйте послідовно реагенти, необхідні для здійснення перетворення

С6Н6  C6H5NO2  C6H5NH2  [C6H5NH2]Cl:а) HNO3, H2SO4(KОHЦ.);

б) Сl2, РСl3;

в) (NH4)2S;

г) НСl;

д) NO2;

е)3(надл.).

Завдання 46-50 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінації цифр і букв.

46. Встановіть відповідність між формулами і назвами амінів.

Формула:

Назва:

1) (C8H17)2NH;

а) трибутиламін;

2) (C4H9)3N;

б) етилметилпропіламін;

3) C2H5NHC5H11.

в) діоктиламін;
г) етилпентиламін.

47. Встановіть відповідність між формулами і назвами амінів.

Формула:

Назва:

1) CH3N(C2H5)C3H7;

a) 1,4-бутандіамін;

2) (C6H5)2NH;

б) дифеніламін;

3) H2N(CH2)4NH2.

в) етилпентиламін;
г) етилметилпропіламін.

48. Встановіть відповідність між формулами і назвами органічних сполук.

Формула:

Назва:

1) Н2NСН2СН2ОН;

а) аміноетанова кислота;

2) H2NCH2COOH;

б) діоктиламін;

3) CH3CH(NH2)COOH.

в) 2-амінопропанова;
г) 2-аміноетанол.

49. Встановіть відповідність між формулами і назвами органічних сполук.

Формула:

Назва:

1) CH3CH2NO2;

а) 2-нітро-1-етанол;

2) СН2=СН-NO2;

б) 2-нітропропан;

3) HOCH2CH2NO2.

в) нітроетан;
г) нітроeтен.

50. Встановіть відповідність між формулами і назвами органічних сполук.

Формула:

Назва:а) n-піран;б) піридин;в) піримідин;
г) пурин.

Завдання 51-55 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

51. Визначте кінцеві продукти перетворенняа) о-бромнітробензeн і м-бромнітробензен;

б) м-бромнітробензен і n-бромнітробензен;

в) о-бромнітробензен і о, n-дибромнітробензен;

г) о-бромнітробензен і n-бромнітробензен.

52. Визначте основний кінцевий продукт перетворенняа) n-хлорнітробензен; б) o-хлорнітробензен;

в) м-динітробензен; г) м-нітрофенілнітрометан.

53. Визначте основний кінцевий продукт перетворенняа) 2-нітропропан; б) 2-метил-2-нітропропан;

в) 2-метил-2-амінопропан; г) 2-метил-2-амінопропен.

54. Визначте основний кінцевий продукт перетворенняа) 2-нітропропан; б) 2-метил-2-нітропропан;

в) 1-нітропропан; г) 2-метил-1-амінопропан.

55. Визначте основний кінцевий продукт перетворенняа) анілін;

б) нітробензен;

в) n-нітроанілін;

г) n-хлоранілін.

Завдання 56-79 містять чотири чи п'ять варіантів відповідей, з яких кілька правильних. Вкажіть усі правильні відповіді.

56. Визначте твердження щодо амінокислот:

а) одночасно мають властивості кислот і основ;

б) є продуктами гідролізу білків;

в) можуть синтезуватися лише в організмі людини;

г) містять три функціональні групи.

57. Вкажіть, на які групи поділяють амінокислоти:

а) замінні і незамінні; б) прості і складні;

в) протеїни і протеїди; г) повноцінні і неповноцінні.

58. Визначте твердження щодо амінокислот:

а) це біополімери; б) поділяються на циклічні і ациклічні;

в) поділяються на прості і складні; г) входять до складу білків.

59. Вкажіть, на які групи поділяють амінокислоти:

а) протеїни і протеїди; б) ациклічні і циклічні;

в) прості і складні; г) карбоциклічні і гетероциклічні.

60. Визначте твердження щодо незамінних амінокислот:

а) не синтезуються в організмі людини, але необхідні для життєдіяльності;

б) синтезуються в організмі людини і необхідні для життєдіяльності;

в) можуть синтезуватися в організмі тварини і людини з інших амінокислот або небілкових компонентів;

г) містять аміногрупу в d-положенні.

61. Вкажіть типи реакцій, що характерні для амінокислот:

а) гідроліз; б) поліконденсація; в) полімеризація;

г) етерифікація; д) естерифікація.

62. Визначте твердження щодо замінних амінокислот:

а) не синтезуються в організмі людини, але необхідні для життєдіяльності;

б) синтезуються в організмі людини і необхідні для життєдіяльності;

в) можуть синтезуватися в організмі тварини і людини з інших амінокислот або небілкових компонентів;

г) містять аміногрупу в d-положенні.

63. Визначте твердження, що характеризують процес утворення пептидного зв'язку:

а) утворюється при взаємодії карбоксильних груп двох амінокислот;

б) утворюється при взаємодії аміногруп двох амінокислот;

в) утворюється при взаємодії карбоксильної групи однієї амінокислоти та аміногрупи іншої;

г) при його утворенні виділяється молекула води.

64. Визначте твердження щодо білків:

а) низькомолекулярні сполуки, які складаються з амінокислот;

б) біополімери, що складаються зі з'єднаних у певній послідовності пептидними зв'язками залишків нуклеїнових кислот;

в) поділяються на прості і складні;

г) високомолекулярні сполуки, які складаються з амінокислот.

65. Вкажіть, на які групи поділяють білки:

а) циклічні і ациклічні; б) фібрилярні і глобулярні;

в) повноцінні і неповноцінні; г) нітрогеновмісні і безнітрогенові.

66. Визначте твердження щодо білків:

а) біополімери, які складаються зі з'єднаних у певній послідовності пептидними зв'язками залишків амінокислот;

б) поділяються на циклічні і ациклічні;

в) поділяються на ароматичні та гетероциклічні;

г) є високомолекулярними сполуками.

67. Визначте твердження щодо білків:

а) високомолекулярні речовини, які виконують важливі функції в клітині;

б) високомолекулярні сполуки, що складаються з амінокислот;

в) сполуки, при гідролізі яких виділено понад 20 різних амінокислот, що входять до їх складу;

г) високомолекулярні сполуки, що складаються з нуклеїнових кислот.

68. Вкажіть групи, на які поділяють білки:

а) фібрілярні і глобулярні; б) прості і складні;

в) повноцінні і неповноцінні; г) нітрогеновмісні і безнітрогенові.

69. Визначте твердження щодо процесу денатурації білків:

а) руйнування структури під дією нагрівання, радіації, сильних кислот, лугів, солей важких металів тощо;

б) супроводжується втратою біологічної активності;

в) зворотний процес;

г) незворотний процес.

70. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за повітрям 1,07, при спалюванні 0,93 г якої утворилось 0,672 л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 1,35 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

б) молекулярна формула сполуки C2H5NH2;

в) відносна густина цієї речовини за воднем дорівнює 15,5;

г) сполука є первинним аміном;

д) сполука є ароматичним аміном.

71. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з молекулярною масою 31 г/моль, при спалюванні 1,86 г якої утворилось 1,344 л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 2,7 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C6H5NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) відносна густина цієї речовини за воднем дорівнює 15,5;

г) відносна густина пари цієї речовини за повітрям - 1,07;

д) сполука є первинним аміном;

e) сполука є ароматичним аміном.

72. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за воднем 46,5, при спалюванні 2,3 г якої утворилось 3,324 л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 1,558 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C6H6NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) молярна маса речовини - 23,25 г/моль;

г) відносна густина пари цієї речовини за повітрям дорівнює 3,2;

д) сполука є первинним аміном.

73. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за гелієм 11,25, при спалюванні 7,3 г якої утворилось 7,267л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 10,206 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C2H5NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) молярна маса речовини - 45 г/моль;

г) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, дорівнює 1,82 л (н. у.);

д) сполука є первинним аміном.

74. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з молярною масою 73 г/моль, при спалюванні 7,3 г якої утворилось 8,96 л карбон(ІV) оксиду (н. у.), 9,9 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C4H9NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, дорівнює 2,82 л (н. у.);

г) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, - 1,12 л (н. у.);

д) відносна густина пари цієї сполуки за воднем - 36,5.

75. Виберіть твердження щодо ароматичного аміну, якщо на його добування шляхом відновлення було затрачено 27,8 г нітробензену, а вихід реакції складає 95%:

а) молекулярна формула CH3NH2; б) молекулярна формула C6H5NH2;

в) маса одержаного аміну - 20 г; г) маса одержаного аміну - 21г.

76. Виберіть твердження щодо естеру амінокислоти з масовою часткою Нітрогену 15,73%:

а) назва за ІЮПАК-номенклатурою - метиловий естер аміноетанової кислоти;

б) назва за ІЮПАК-номенклатурою - етиловий естер амінооцтової кислоти;

в) назва за ІЮПАК-номенклатурою - метиловий естер 2-амінопропанової кислоти;

г) при гідролізі утворюються метанол і оцтова кислота;

д) при гідролізі утворюються метанол і амінооцтова кислота.

77. Виберіть твердження щодо первинного аміну з масовою часткою Нітрогену 31,11%:

а) молекулярна формула CH3NH2;

б) назва за ІЮПАК-номенклатурою - метиламін;

в) назва за ІЮПАК-номенклатурою - етиламін;

г) є ароматичним аміном;

д) густина пари за воднем дорівнює 22,5.

78. Виберіть твердження щодо амінооцтової кислоти, якщо на ії естерифікацію витратили 63,5 мл етилового спирту (двократний надлишок) густиною 0,8 г/мл (масова частка спирту - 96%):

а) тривіальна назва - гліцин; б) молекулярна формула NH2CH2COOH;

в) в реакції використано 40 г амінокислоти;г) біфункціональна сполука;

д) входить до складу білків.

79. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за повітрям 2,59, яка містить 32% Карбону, 42,67% Оксигену, 18,67% Нітрогену:

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка