Україн а донецька обласна державна адміністрація


а) найпростіша формула речовини C2H5O2N; б)Скачати 12.52 Mb.
Сторінка59/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64

а) найпростіша формула речовини C2H5O2N;

б) найпростіша формула речовини C2H6ON;

в) молярна маса сполуки дорівнює 75 г/моль;

г) молярна маса сполуки - 25 г/моль;

д) один з ізомерів містить аміно- і карбоксильну групи.Перевір себе!

Оксигеновмісні органічні сполуки


І рівень

Завдання 1-60 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

а) СnН2n-1ОН;

б) СnН2n+1ОН;

в) СnН2nО;

г) СnН2nО2.

2. Вкажіть загальну формулу насичених альдегідів:

а) СnН2nСНО;

б) СnН2n+1СНО;

в) CnH2n-1CHO;

г) CnH2n-1OH.

3. Вкажіть загальну формулу естерів:

а) R-COR;

б) R-COOR;

в) R-COH;

г) R-O-R.

4. Вкажіть функціональну групу спиртів:

а) СООН;

б) СНО;

в) ОН;

г) О.

5. Виберіть формулу сполуки, що є одноатомним насиченим спиртом:

а) СН3-О-СН3;

б) СН3-СН2-СНО;

в) СН3-СН2-СН(ОН)-СН22Н5;

г)С2Н5-С(О)С3Н7.

6. Вкажіть емпіричну формулу дибутилового етеру:

а) С8Н16О;

б) С8Н16О2;

в) С8Н18О;

г) С8Н17О.

7. Вкажіть емпіричну формулу трибромофенолу:

а) С6Н6ОВr3;

б) С6Н4ОВr;

в) С6Н5ОВr3;

г) С6Н3ОВr3.

8. Вкажіть формулу калій форміату:

а) С2Н5-COOK;

б) СН3-COOK;

в) СН3-ОК;

г) НСООК.

9. Вкажіть суфікс, яким за номенклатурою ІЮПАК позначається наявність спиртової групи:

а) -ол;

б) -ін;

в) -аль;

г) -он.

10. Вкажіть суфікс, яким за номенклатурою ІЮПАК позначається наявність альдегідної групи:

а) -ан;

б) -єн;

в) -ол;

г) -аль.

11. Визначте формулу сполуки, що є ізомером пентанолу:

а) С4Н9СОН;

б) С3Н5-О-С2Н3;

в) С2Н5-О-С3Н7;

г) С6Н5-ОН.

12. Виберіть назву ізопропанолу за номенклатурою ІЮПАК:

а) 1-пропанол;

б) 2-метил-2-пропанол;

в) 2-пропанол;

г) 2-пропанон.

13. Вкажіть, солями та естерами якої кислоти є форміати:

а) етанової;

б) метанової;

в) масляної;

г) пропіонової.

14. Виберіть тривіальну назву першого представника гомологічного ряду альдегідів:

а) оцтовий альдегід;

б) мурашиний альдегід;

в) формалін;

г) метаналь.

15. Вкажіть клас сполук, до складу яких входить карбоксильна група:

а) альдегіди;

б) карбонові кислоти;

в) спирти;

г) естери.

16. Визначте сполуку, що є ізомером бутилацетату:

а) бутанова кислота;

б) пентанова кислота;

в) оцтова кислота;

г) гексанова кислота.

17. Вкажіть клас сполук, які ізомерні одноатомним насиченим спиртам:

а) естери;

б) етери;

в) альдегіди;

г) карбонові кислоти.

18. Виберіть сполуку, що є ізомером пропанолу:

а) дипропіловий етер; б) пропаналь;

в) етилметиловий етер; г) етиленгліколь.

19. Виберіть клас сполук, які ізомерні альдегідам:

а) кетони;

б) одноатомні спирти;

в) етери;

г) естери.

20. Виберіть клас сполук, які ізомерні карбоновим насиченим одноосновним кислотам:

а) естери;

б) етери;

в) альдегіди;

г) двохатомні спирти.

21. Виберіть клас сполук, які ізомерні естерам:

а) кетони; б) одноатомні спирти;

в) двохатомні спирти; г) карбонові кислоти.

22. Вкажіть зміну температури кипіння одноатомних спиртів зі збільшенням кількості атомів Карбону:

а) зменшується; б) збільшується;

в) не змінюється; г) змінюється неоднозначно.

23. Вкажіть зміну розчинності у воді зі збільшенням молекулярної маси спиртів:

а) зменшується; б) збільшується;

в) не змінюється; г) змінюється неоднозначно.

24. Виберіть сполуку, з якої можна безпосередньо добути етанол:

а) етан;

б) ацетилен;

в) бутан;

г) етилен.

25. Виберіть формулу сполуки, з якою реагує фенол:

а) NaOH;

б) НСl;

в) СН4;

г) Сu(ОН)2.

26. Встановіть тип зв'язку, за допомогою якого молекули спиртів можуть сполучатися між собою:

а) ковалентний неполярний; б) йонний;

в) водневий; г) полярний ковалентний.

27. Виберіть сполуки, до яких окиснюються первинні спирти:

а) кетони;

б) алкени;

в) етери;

г) альдегіди.

28. Виберіть сполуку, при взаємодії етанолу з якою можна добути калій етилат:

а) калій гідроксид;

б) калій оксид;

в) калій карбонат;

г) калій.

29. Виберіть речовини, при взаємодії яких з фенолом утворюється натрій фенолят:

а) натрій; б) натрій оксид;

в) натрій гідроксид; г) натрій, натрій оксид або натрій гідроксид.

30. Встановіть сполуку, яка утворюється при нагріванні етилового спирту з сульфатною кислотою:

а) етен;

б) етан;

в) метан;

г) етін.

31. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії метанолу з гідрогенбромідом:

а) бромометан; б) дибромометан;

в) трибромометан; г) тетрабромометан.

32. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії ацетилену з водою у присутності гідраргірум(ІІ) сульфату та сульфатної кислоти:

а) оцтова кислота; б) етиловий спирт;

в) оцтовий альдегід; г) мурашиний альдегід.

33. Встановіть реагент, який використовують для якісного визначення альдегідів:

а) розчин КМnО4; б) натрій карбонат; в) бромна вода;

г) амоніачний розчин аргентум(І) оксиду.

34. Встановіть сполуку, що утворюється при відновленні мурашиного альдегіду:

а) метанол;

б) оцтова кислота;

в) етанол;

г) мурашина кислота.

35. Встановіть сполуку, яку можна добути окисненням пропанолу-1:

а) етаналь;

б) пропаналь;

в) бутаналь;

г) пропанон.

36. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії оцтової кислоти з кальцієм:

а) етаналь;

б) кальцій етаноат;

в) етанол;

г) кальцій ацетат.

37. Встановіть сполуку, яку можна одержати при окисненні пропаналю:

а) пропанол;

б) пропанова кислота;

в) пропанон;

г) дипропіловий етер.

38. Вкажіть тип реакції, за якою добувають естери:

а) полімеризація;

б) циклізація;

в) естерифікація;

г) ізомеризація.

39. Виберіть формулу сполуки, яка є основою рідкого мила:

а) C2H5COONa;

б) С17Н35СООК;

в) СН3СООК;

г) C17H35COONa.

40. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії оцтової кислоти з магній оксидом:

а) етан;

б) магній етаноат;

в) етанол;

г) магній ацетат.

41. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроксидом:

а) етан;

б) натрій етаноат;

в) етанол;

г) натрій ацетат.

42. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідрогенкарбонатом:

а) етан;

б) натрій етаноат;

в) етанол;

г) натрій ацетат.

43. Вкажіть тип реакції, який характерний для естерів:

а) нейтралізація;

б) гідроліз;

в) естерифікація;

г) полімеризація.

44. Вкажіть речовину, для добування якої використовують синтез-газ:

а) ацетальдегід;

б) фенол;

в) метанол;

г) оцтова кислота.

45. Вкажіть сполуки, які при взаємодії з спиртами утворюють естери:

а) альдегіди; б) багатоатомні спирти;

в) карбонові кислоти; г) феноли.

46. Вкажіть ознаку, що спостерігається при нагріванні суміші свіжовиготовленого купрум(ІІ) гідроксиду та оцтового альдегіду:

а) виділення газу; б) утворення осаду червоного кольору;

в) утворення чорного осаду; г) утворення комплексної сполуки синього кольору.

47. Визначте групу вуглеводів, представником яких є глюкоза:

а) моносахариди;

б) дисахариди;

в) трисахариди;

г) полісахариди.

48. Вкажіть функціональні групи, які містить глюкоза:

а) карбоксильна і карбонільні; б) альдегідні і гідроксильна;

в) альдегідна і гідроксильні; г) карбоксильна і аміногрупа.

49. Визначте групу вуглеводів, представником яких є сахароза:

а) моносахариди;

б) дисахариди;

в) трисахариди;

г) полісахариди.

50. Вкажіть вуглеводні, з залишків яких складається молекула сахарози:

а) мальтоза і лактоза; б) дві молекули глюкози;

в) дві молекули фруктози; г) глюкоза і фруктоза.

51. Вкажіть вуглеводні, із залишків яких складається молекула крохмалю:

а) -глюкоза;

б) -глюкоза;

в) -фруктоза;

г) -фруктоза.

52. Вкажіть процес, у результаті якого в природі утворюється крохмаль:

а) фотосинтез;

б) гідратація;

в) бродіння;

г) кристалізація.

53. Визначте групу вуглеводів, представником яких є крохмаль:

а) моносахариди;

б) дисахариди;

в) трисахариди;

г) полісахариди.

54. Визначте групу вуглеводів, представником яких є целюлоза:

а) моносахариди;

б) дисахариди;

в) трисахариди;

г) полісахариди.

55. Вкажіть природну сировину для одержання целюлози:

а) деревина;

б) нафта;

в) картопля;

г) кам'яне вугілля.

56. Виберіть процес, який є якісною реакцією на крохмаль:

а) посиніння при додаванні спиртового розчину йоду;

б) реакція «срібного дзеркала»;

в) утворення осаду червоного кольору при нагріванні з розчином купрум(ІІ) гідроксиду;

г) знебарвлення розчину калій перманганату.

57. Вкажіть природну сировину для одержання сахарози:

а) буряки;

б) деревина;

в) картопля;

г) нафта.

58. Виберіть реагент, з яким взаємодіє глюкоза:

а) водний розчин калій перманганату; б) бромна вода;

в) водний розчин купрум(ІІ) гідроксиду; г) вода.

59. Встановіть сполуку, що є ізомером глюкози:

а) сахароза;

б) крохмаль;

в) фруктоза;

г) гліцерин.

60. Визначте речовини, що є продуктами спиртового бродіння глюкози:

а) етиловий спирт та вуглекислий газ; б) етиловий спирт та кисень;

в) метиловий спирт та водень; г) метиловий спирт та вуглекислий газ.

II рівень

Завдання 61-120 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

61. Визначте сполуки, до складу яких входить карбонільна група:

а) карбонові кислоти, альдегіди та естери; б) спирти та альдегіди;

в) етери та естери; г) етери, спирти та альдегіди.

62. Визначте найрухливіші атоми Гідрогену у молекулах спиртів:

а) біля першого атома Карбону в карбоновому ланцюгу;

б) гідроксигрупи;

в) біля другого атома Карбону в карбоновому ланцюгу;

г) біля останнього атома Карбону в карбоновому ланцюгу.

63. Виберіть формулу речовини, яка належить до ароматичних спиртів:

а) С6Н5ОН;

б) С6Н5СН2ОН;

в) С3Н7ОН;

г) С6Н11ОН.

64. Вкажіть співвідношення кількості атомів Карбону у радикалах спиртів та відповідних альдегідів:

а) однакова;

б) на один менше, ніж у радикалах альдегідів;

в) на один більше, ніж у радикалах альдегідів;

г) на два більше, ніж у радикалах альдегідів.

65. Виберіть назву ацетону за номенклатурою ІЮПАК:

а) пропаналь;

б) 3-метил-2-бутанон;

в) 1-пентен-3-он;

г) пропанон.

66. Визначте речовину, при гідратації якої утворюється пропанол-2:

а) бутін;

б) етилен;

в) пропін;

г) пропен.

67. Визначте формулу сполуки, що утворюється при міжмолекулярній дегідратації пропанолу:

а) С2Н5СОН;

б) С6Н14;

в) СН3-CO-О-С2Н5;

г) С3Н7-О-С3Н7.

68. Виберіть клас сполук, до яких окиснюються вторинні спирти:

а) естери;

б) двоатомні спирти;

в) кетони;

г) альдегіди.

69. Визначте продукт міжмолекулярної дегідратації етилового спирту:

а) етилметиловий етер; б) діетиловий етер;

в) етиловий естер етанової кислоти; г) етилен.

70. Визначте реагент, за допомогою якого можна довести наявність етаналю у розчині:

а) натрій гідроксид;

б) сульфатна кислота;

в) фенолфталеїн;

г) аргентум(І) оксид.

71. Виберіть речовину, в якої кислотні властивості найбільш виражені:

а) вода;

б) етанол;

в) фенол;

г) етаналь.

72. Вкажіть формулу речовини, з якою, на відміну від спиртів, реагує фенол:

а) Н2О;

б) Na;

в) НСl;

г) КОН.

73. Встановіть сполуку, яка є продуктом окиснення 2-пропанолу:

а) пропіонова кислота;

б) пропаналь;

в) диметилкетон;

г) 1,2-пропандіол.

74. Встановіть сполуку, яка є продуктом внутрішньомолекулярної дегідратації 2-бутанолу:

а) 1-бутен;

б) бутаналь;

в) 2-бутен;

г) 2-бутанон.

75. Встановіть сполуку, при відновленні якої утворюється спирт СН3-СН(СН3)-СН2-СН2-ОН:

а) бутаналь;

б) 2-метилпентаналь;

в) 3-метилбутаналь;

г) 3-метилпентаналь.

76. Встановіть сполуку, при окисненні якої утворюється ацетон:

а) гліцерин;

б) 1-пропанол;

в) пропаналь;

г) 2-пропанол.

77. Виберіть клас сполук, для представників якого характерні реакції приєднання, відновлення та неповного окиснення:

а) насичені спирти;

б) етери;

в) карбонові кислоти;

г) альдегіди.

78. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії етаналю з хлором:

а) хлоретаналь; б) хлоретан;

в) хлороцтова кислота; г) хлорангідрид оцтової кислоти.

79. Визначте сполуку з розгалуженим ланцюгом складу С4Н8О, яка в реакції «срібного дзеркала» утворює кислоту:

а) діетиловий етер;

б) бутанол-1;

в) бутаналь;

г) 2-метилпропаналь.

80. Вкажіть речовину, з якої у промисловості добувають етаналь:

а) етанол;

б) бутанол;

в) оцтова кислота;

г) ацетилен.

81. Вкажіть назву залишку оцтової кислоти, що утворюється після відщеплення атома Гідрогену від карбоксильної групи:

а) карбонільна група;

б) гідроксил;

в) ацетил;

г) альдегідна група.

82. Виберіть найсильнішу кислоту:

а) оцтова;

б) монохлороцтова;

в) трихлороцтова;

г) дихлороцтова.

83. Визначте сполуки, для яких характерна реакція «срібного дзеркала»:

а) етанова кислота та етаналь; б) етанол та етанова кислота;

в) метанова кислота та етаналь; г) етанол та етаналь.

84. Визначте зміну ступеня електролітичної дисоціації карбонових кислот зі збільшенням вуглецевого радикала:

а) збільшується; б) зменшується;

в) не змінюється; г) змінюється неоднозначно.

85. Вкажіть двохосновну карбонову кислоту:

а) етанова (оцтова); б) гексадеканова (пальмітинова);

в) октадеканова (стеаринова); г) етандіонова (щавлева).

86. Визначте зміну сили карбонових кислот із введенням у вуглеводневий радикал атомів галогенів:

а) збільшується; б) зменшується;

в) не змінюється; г) змінюється неоднозначно.

87. Вкажіть сполуку, яка при однаковій концентрації найшвидше реагує з цинковими ошурками:

а) етанова;

б) хлоретанова;

в) дихлоретанова;

г) трихлоретанова.

88. Вкажіть назву найсильнішої кислоти:

а) мурашина;

б) оцтова;

в) масляна;

г) пальмітинова.

89. Виберіть сполуки, що утворюються при гідролізі пропілформіату:

а) пропіонова кислота і метанол; б) мурашина кислота і етанол;

в) мурашина кислота і пропанол; г) метанол і пропаном.

90. Встановіть сполуку, яка утворюється при окисненні толуену:

а) фенол;

б) ацетон;

в) бензенова кислота;

г) бензен.

91. Встановіть сполуку, яка підлягає гідролізу:

а) метилацетат;

б) метанол;

в) ацетальдегід;

г) толуен.

92. Вкажіть реагент, під дією якого відбувається незворотний гідроліз етилацетату:

а) розчин хлороводню; б) вода;

в) пропіловий спирт; г) водний розчин натрій гідроксиду.

93. Виберіть речовину, що окиснюється амоніачним розчином аргентум(І) оксиду:

а) ацетон;

б) пропанол;

в) оцтова кислота;

г) пентаналь.

94. Визначте газоподібний продукт реакції, який утворюється при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідрогенкарбонатом:

а) карбон(ІІ) оксид;

б) метан;

в) ацетилен;

г) вуглекислий газ.

95. Визначте продукт, що утворюється при неповному каталітичному окисненні бутану:

а) оцтова кислота;

б) етиловий спирт;

в) бутаналь;

г) циклобутан.

96. Вкажіть кислоту, яка утворюється при гіркненні вершкового масла:

а) бутанова (масляна); б) октадеканова (стеаринова);

в) гексадеканова (пальмітинова); г) октадеценова (олеїнова).

97. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії бензенової кислоти та пропанолу:

а) пропілбензен; б) пропілбензоат;

в) пропілметилбензен; г) фенілпропіловий етер.

98. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії пропанової кислоти з хлором:

а) 2-хлоропропан; б) 3-хлоропропанова кислота;

в) 2-хлоропропаналь; г) 2-хлоропропанова кислота.

99. Визначте основний продукт, що утворюється при дії на бензенову кислоту концентрованої сульфатної кислоти:

а) о-сульфобензенова кислота; б) м-сульфобензенова кислота;

в) n-сульфобензенова кислота; г) бензенсульфокислота.

100. Визначте основний продукт, що утворюється при дії Вr2 (у присутності РСl3) на пропіoнову кислоту:

а) 1-бромопропан; б) 2-бромопропіонова кислота;

в) ангідрид пропіонової кислоти; г) 3-бромопропіонова кислота.

101. Визначте основний продукт, що утворюється при дії на бензенову кислоту брому у присутності FeBr3:

а) о-бромобензенова кислота; б) м-бромобензенова кислота;

в) бромобензен; г) бромангідрид бензенової кислоти.

102. Виберіть кислоту, результатом якої є реакція «срібного дзеркала»:

а) мурашина; б) оцтова;

в) трихлороцтова; г) -бромопропіонова кислота.

103. Визначте основний продукт, що утворюється при дії брому у присутності РВr3 на бутанову кислоту:

а) 4-бромобутанова кислота; б) 2-бромобутанова кислота;

в) ангідрид бутанової кислоти; г) 3-бромобутанова кислота.

104. Вкажіть речовину, яка реагує з натрієм:

а) фенол;

б) ацетон;

в) пропан;

г) бензен.

105. Вкажіть речовину, яка реагує з магнієм та магній карбонатом:

а) оцтова кислота;

б) амоній ацетат;

в) оцтовий альдегід;

г) етанол.

106. Виберіть речовину, яка реагує з купрум(ІІ) гідроксидом за кімнатної температури:

а) метилформіат;

б) пропаналь;

в) етанол;

г) гліцерин.

107. Виберіть речовину, яка реагує з цинк гідроксидом:

а) ацетальдегід;

б) диметилкетон;

в) етанол;

г) оцтова кислота.

108. Виберіть речовину, яка реагує з нітратною кислотою:

а) етиленгліколь;

б) оцтова кислота;

в) етилен;

г) ацетон.

109. Вкажіть речовину, яка утворюється при стопленні натрій ацетату з натрій гідроксидом:

а) метан;

б) вуглекислий газ;

в) етилен;

г) ацетилен.

110. Вкажіть речовину, на яку перетворюється пропін за умов реакції Кучерова:

а) оцтовий альдегід;

б) пропанова кислота;

в) ацетон;

г) пропанол.

111. Обчисліть об'єм (в л, н.у.) карбон(ІV) оксиду, який утворюється при спалюванні 1 моль етилового спирту:

а) 22,4;

б) 11,2;

в) 5,6;

г) 44,8.

112. Вкажіть форму існування молекул глюкози у водному розчині:

а) циклічна; б) альдегідоспирт; в) п'ятиатомний кетоноспирт;

г) альдегідоспирт та циклічна форма при динамічній рівновазі.

113. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії глюкози з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду:

а) сорбіт;

б) глюконова кислота;

в) цукрова кислота;

г) аргентум глюконат.

114. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії глюкози з метанолом:

а) купрум(ІІ) сахарат;

б) метилглікозид;

в) сорбіт;

г) глюконова кислота.

115. Виберіть продукт, який утворюється при гідролізі цукрози:

а) глюкоза; б) фруктоза;

в) глюконова кислота; г) суміш глюкози і фруктози.

116. Встановіть продукт, який утворюється при гідролізі крохмалю:

а) глюкоза; б) фруктоза;

в) глюконова кислота; г) суміш глюкози і фруктози.

117. Встановіть продукт, який утворюється при гідролізі целюлози:

а) -глюкоза; б) -фруктоза;

в) -глюкоза; г) суміш глюкози і фруктози.

118. Виберіть реакцію, яка протікає при взаємодії целюлози з оцтовою кислотою:

а) етерифікації;

б) естерифікації;

в) гідролізу;

г) гідратації.

119. Встановіть продукт реакції, який утворюється при взаємодії целюлози з надлишком нітратної кислоти:

а) діацетат целюлози; б) тринітрат целюлози;

в) -глюкоза; г) вугілля і леткі органічні речовини.

120. Обчисліть кількість теплоти (кДж), яка виділяється при спалюванні 18 г глюкози, якщо при спалюванні 1 моль глюкози виділяється 287 кДж теплоти:

а) 2870,0;

б) 28,7;

в) 287,0;

г) 143,5.

Завдання 121-140 містять чотири або п'ять відповідей, з яких кілька правильних. Вкажіть усі правильні відповіді.

121. Вкажіть твердження щодо моносахаридів:

а) не гідролізуються; б) містять альдегідну чи кетогрупу;

в) містять карбоксильну та гідроксильні групи; г) входять до складу білків.

122. Вкажіть твердження щодо олігосахаридів:

а) є одним із класів вуглеводів; б) побудовані з кількох моносахаридів;

в) гідролізуються до моносахаридів; г) гідролізуються до полісахаридів;

д) не гідролізуються.

123. Вкажіть твердження щодо дисахаридів:

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка