Україна в революційну добуСторінка40/41
Дата конвертації16.03.2017
Розмір7.69 Mb.
#12148
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
3 Большевистские организации Украиньї в период подготовки и проведення Великой Октябрьской социалистической революции (март-ноябрь 1917 г.): Сб. документов и материалов. - К., 1957. - С. 214

4 Див.: Варгатюк П.Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П.М. Назв, праця. - С. 297; Харитонов В.Л. Лютнева революція 1917 року на Україні. - Харків, 1966.-С. 111

1 Крьленко Н. Февральская революция и старая армия // Пролетарская революция. - 1927. - № 2-3 (61-62). -

С. 246-2472 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв, праця. - С. 298.


1 Там само. – С. 300.

1 История Украинской ССР. В 10-ти т. К., 1983. - Т. 8. Украйна в период империализма (1900-1917). - С.

402.


2 Гамрецький Ю. М. Ради робітничих депутатів України в 1917 році (Період двовладдя). - К.( 1966. - С. ; Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв, праця. - С. 305-306.

1 Чикаленко Є. Уривок із споминів за 1917 рік // Науковий збірник Української вільної академії наук у США (1945-1950-1995). IV. - Нью-Йорк, 1999. - С. 254-255.

1 Див.: Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність. — С. 105-111

1 Млиновецький Р. Історія українського народу (Нариси з політичної історії). - Б. м.. 1946. - С. 231 -232.

2 Там само. - С. 312.

3 Мірчук П. Микола Міхновський: Апостол української державности. - Філадельфія, 1960. - С. 55-57.


1 Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що "історія
мовчить"). Друге видання. Переглянуте і значно доповнене. Торонто, 1970. - С. 98-99

2 Там само.-С. 99-100.

3 Там само. – С. 101.

1 Там само.

1 Мороз В. Україна в двадцятому столітті. - Тернопіль, 1992. - С. 86-87

2 Климишин М. В поході до волі: Спомини. - Детройт, 1987. - Том І. - Вид. Друге. - С. 18.

1 Турченко Ф. Г. Українська самостійницька ідея на зламі епох (сер. XIX ст.. - 1917 р.) // Наукові праці
історичного факультету Запорізького університету. - Вип. І. - Запоріжжя, 1993. - С. 119-120.

2 Там само. – С. 120.

3 Турченко Ф. Новітня історія України (1917-1945 рр.). - Київ, 1994. -С. 11.

4 Турченко Ф. Новітня історія України (1917-1945 рр.). - Київ, 2000. - С. 10-11.

1 Дубас О. Висвітлення питання про утворення національних держав у 1917-1921 рр. у підручниках
видавництва "Генеза" // Українська історична дидактика Міжнародний діалог. Фахівці різних країн про
українські підручника з історії. - К., 2000. - С. 121.

2 Там само.

1 Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років. - К., 2003. - С. 68-69.

2 Капелюшний В. Назв, праця. - С. 111.


1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. Прага, 1921. Т. 1. С. 15-16.

1 Див.: Українська Центральна Рада. Т. І. С. 38-39.

2 Винниченко В. Відродження нації. Київ; Відень, 1920. Ч. 1. С. 78.

3 Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ; Відень, 1921. С. 543.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1. С. 80.

2 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції...Т. 1. С. 13-16.

3 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923. Т. і. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932. С. 42.

4 Там само. С. 41.

1 Там само. С. 41-42.

2 Там само. С. 44.

1 Там само.

2 Там само. С. 45.


1 Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. – М., 1987. – С. 149-185; Аврех А. Крушение царизма и миф о реформистской альтернативе // Коммунист. – 1987. - ? 2. – С. 54-62; Проблемы изучения истории русской философии и культуры. Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 1988. - ? 9. – С. 92-161; Россия. 1017 год: выбор исторического пути. – М., 1989. – С. 16-17, 266-268; ХХ век: альтернативы развития. Круглый стол // Рабочий класс и современный мир. – 1989. - ? 1. – С. 60-71, ? 2. – С. 77-96.

1 Ковальченко И. Д. Возможное и действительное и проблемы альтернативності в историческом развитии // История СССР. – 1986. - ? 4. – С. 93, 98; Його ж. “Исследование истины само должно быть истинно” // Коммунист. – 1989. - ? 2. – С. 90-92; Россия. 1917 год: выбор исторического пути. – С. 187-189; Исторический опит трех российских революцій. Книга третья. Коренной поворот в истории человечества. – М., 1987. – С. 19-30 и др..

2 Проблемы истории докапиталистических обществ. – Кн. І. – М., 1968. – С. 14; Гефтер М. Я. Сталин умер вчера... // Рабочий класс и современный мир. – 1988. - ? 1. – С. 115-131; Його ж. Россия и Маркс // Рабочий класс и современный мир. – 1988. - ? 4. – С. 89-91; ХХ век: альтернативы развития // Рабочий класс и современный мир. – 1989. - ? 1. – С. 68-71.

1 ХХ век: альтернативы развития // Рабочий класс и современный мир. – 1989. - ? 1. – С. 64-66.

2 Социальный прогресс в современном мире. Тезисы для обсуждения // Коммунист. – 1988. - ? 7. – С. 82-85.

3 Бордючов Г. А., Козлов В. А. Поворот 1929 года и альтернатива Бухарина // Вопросы истории КПСС. – 1988. - ? 8. – В ? 7 журнала “Вопросы истории КПСС” за 1989 р. опубліковано ряд матеріалів-відгуків на цю статтю з елементами дискусійності; Селюнин В. Истоки // Новый мир. – 1988. - ? 5. – С. 162-189; Лацис О. Перелом // Знамя. – 1988. - ? 6. – С. 124-178; Курас І. Ф., Солдатенко В. Ф. Соціалістичний вибір українського народу // Комуніст України. – 1989. - ? 5. – С. 41-57; Їх же. В Ф. 1917 рік: соціально-політичні альтернативи і Україна // Маршрутами історії. - К., 1990. – С. 3-15; Кондуфор Ю. Ю. Революційні події 1917 р. на Україні: пошук альтернативи // Український історичний журнал. – 1990. - ? 11. – С. 10-20.


1 Мілюков П.

1 Див.: Капелюшний В. Назв. праця. – С. 161.

1 Рабочая газета (Петроград). – 1917. – 2 июля.

1 Ленін В. І. Соломинка в чужому оці // Повне зібр. тв. – Т. 32. – С. 247.

2 Теоретичні й історичні аспекти проблеми досить ґрунтовно розроблено в монографії: Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. – М.. 1987. – 312 с.

1 Ленін В. І. Про завдання пролетаріату в даній революції // Повне зібр. тв. – Т. 31. – С. 111.

1 Ленін В. І. На що могли розраховувати кадети, виходячи з міністерства // Повне зібр. тв. – Т. 32. – С. 407.

2 Ленін В. І. Пролетарська революція і ренегат Каутський // Повне зібр. тв. – Т. 37. – С. 297.

3 Ленін В. І. До перегляду партійної програми // Повне зібр. тв. – Т. 34. – С. 354.

1 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923. Т.1. Доба Центральної Ради. - Ужгород, 1932. - С.42.

2 Там само. – С. 45.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч.1. - С.42-43.

2 Грушевський Михайло. Ілюстрована історія України. - С.542-543; Його ж. Хто такі українці і чого вони хочуть // Великий Українець. - К., 1992. - С.69; Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. Т.1. - С.9; Винниченко В. Назв.праця. - С.50-51.

3 Див.: Крижановська О. О. Назв. праця. – С. 94.

1 Христюк П. Назв.праця. - С.12.

2 Там само. - С.13.


1 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть.-С.62.


1 Там само.- С.65.


1 Там само. - 66-67.

2 Там само. - С.69.

1 Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде // Великий Українець. - С.77.

1 Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. - С.95-96.

1 Там само. - С.96-97.

2 Винниченко В. На зв. праця. - С.46.


1 Там само.

2 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - С.69.

1 Там само.

2 Там само. - С.69-70.

3 Там само. - С.70.


1 Там само.

1 Там само. - С.70-71.

2 Там само. - C.71.

1 Там само. - С.71-72.


1 Там само. - С.72-73.

2 Там само. - С.73.


1 Там само. - С.73-74.

1 Там само. - С.74.


1 Там само.

2 Нова Рада. - 1918. 22 березня.


1 Грушевський М. На порозі Нової України. - К., 1991. - С.44-45.

2 Там само. - С.84.


1 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. Прага. 1928. - С.33.

1 Христюк П. Назв. праця. - С.47.

2 Там само. - С.47-48.


1 Грушевський М. Вільна Україна. - С.99-100.

1 Там само. - С.101-102.


1 Його ж. Якої ми хочемо автономії і федерації // Великий Українець. - С.115.


1 Там само. - С.119-120.


1 Там само. - С.121.

1 Там само.


1 Там само. - С.122-123.

2 Там само. - С.125.


1 Там само. - С.126.


1 Там само. – С. 130-131.


1 Там само. - С.126.


1 Див.: Українська Центральна Рада. - Т.1. - С.43.


1 Цит. за Верстюк В. Назв. праця. - С.119.


1 Христюк П. Назв. праця. – С. 34, 35.

1 Там само. - С.36.

2 Там само. - С.37-38.

1 Там само. - С.37.

2 Там само. - С.38.


1 Там само. - С.125.

2 Там само.

3 Див.: Українська Центральна Рада. - Т.1. - С.42.

1 Нова Рада. - 1917. - 29 березня.

1 Грушевський Михайло. Спомини // Київ. - 1989. - ? 8. - С.144.

2 Там само.

1 Нова Рада. - 1917. - 28 березня.

2 Там само.

3 Там само.

1 Див.: Верстюк В. Назв. праця. - С.83-84.


1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1988. - ? 9. - С.121.

2 Див.: Хміль І.В. На шляху відродження української державності (Український національний конгрес-з»їзд 6-8 квітня 1917 р. - К., 1989. - С.32, 34; Українська Центральна Рада. - Т.1. - С.55.


1 Вісті з Української Центральної Ради. - 1917. - ? 3. - Квітень.

2 Там само.

1 Там само.

1 Нова Рада. - 1917. - 8 квітня.

2 Див.: Українська Центральна Рада. - Т.1. - С.64-65; Хміль І.В. Назв. праця. - С.47-50.

1 Цит. за: Хміль І.В. Назв. праця. - С.44.

2 Христюк П. Назв. праця. - С.40.


1 Грушевський М. Назв. праця. - С.122-123.

2 Там само. - С.124.


1 Винниченко В. Назв. праця. - С.93-94.

2 Див.: Хміль І.В. Назв. праця. - С.9-16, 45-47, 51-52; Верстюк В. Назв. праця. - С.122-131.

3 Христюк П. Назв. праця. - С.41.

4 Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. - К., 1992. - С.111-113; Його ж. Українська Центральна Рада і її Універсали: перший і другий. - К., 1917. - С.4.


1 Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. – К., 1992. – С. 99.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1. – Київ, 1920. – С. 175-179.

1 Там само. – С. 178, 179.

2 Полонська-Василенко Н. Революція 1917: спогади // Український історик. – 1988. - ? 1-4 (97-100). – С.125.

1 Цит. за: Крижановська О. О. Назв. праця. – С. 93-94.


2 Див.: Там само. – С. 77, 95.

1 Протоколы и резолюции Бюро ЦК РСДРП(б) (март 1917 г.) – Вопросы истории КПСС. 1962. ? 3. – С. 145, 147, 151.

1 Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март – ноябрь 1917 г.). Сб. док. и матер. – К., 1957. – С. 228, 230.


2 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий. – Ч. 1. – К., 1977. – С. 59, 61.

1 Протоколи Київської організації РСДРП (більшовиків) 1917 року. – Літопис революції. – 1931. - ? 4. – С. 155.

2 Там само. – С. 168. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника. – С. 72, 88.


1 Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март – ноябрь 1917 г.). – С. 239.


2 Ленін В. І. Повне зібр. тв. – Т. 30. – С. 385-386.


3 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника. – С. 89.


1 М. О. Савельєв. В. І. Ленін. Жовтень // Український історичний журнал. – 1977. - ? 10. – С. 112.


1 Протоколи Київської організації РСДРП (більшовиків) 1917 року. – С. 180.


1 Там само. – С. 171-180.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. Харьков. – 1927. – С. 33, 37.


2 Там само.

1 Там само.

2 Там само. – С. 33.

3 Там само. – С. 37.

1 Там само. – С. 34.

2 Російський державний архів соціально-політичної історії (РДАСПІ). – Ф. 70. – Оп. 3. – Спр. 42. – Арк. 179.

3 Там само. – Арк. 154, 155, 178, 184, 193.

4 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника. – С. 103, 107.

1 Там само. – С. 112.

1 Центральний державний архів громадських об`єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 51. – Оп. 1. – Спр. 3а. – Арк. 111-112 зв.


2 Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март – ноябрь 1917 г.). – С. 193-209.


3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 43-44.


1 ЦДАГО України. – Арк. 103-106.

2 РДАСПІ. – Ф. 70. – Оп. 1. – Спр. 42. – Арк. 184.

3 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника. – С. 147.

4 Там само. – С. 126.

1 Історія КП(б)У. В матеріалах і документах. Хрестоматія. Вип. 2.

2 ЦДАГО України. – Ф. 51. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк.. 56-57; Спр. 3. – Арк. 124-130.


1 РДАСПІ. – Ф. 70. – Оп. 3. – Спр. 42. – Арк. 128, 129.

2 Голос социал-демократа. – 1917. – 25 мая.


1 Там само.

2 Там само. – 23 и 25 июня.


1 ЦДАГО України. – Ф. 51. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 182 зв., 183.


2 Голос социал-демократа. – 1917. – 3 авг.


3 ЦДАГО України. – Ф. 51. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк.. 182 зв., 183; Голос социал-демократа. 1917. – 3 авг.


1 Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. Київ, 1992. С. 103.

2 Там само. С. 104.

1 Там само. С. 105.

2 Там само.

1 Там само. С. 99.

2 Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде // Великий Українець. С. 94.

1 Там само. С. 88-89.

2 Там само. С. 91.

3 Винниченко В. Відродження нації. Київ; Відень, 1920. Ч. І. С. 43.

4 Там само. С. 45-46.

1 Там само. – С. 44-45.

1 Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде. С. 89-90.

2 Там само. С. 90.

1 Там само. С. 92.

1 Грушевський М. Вільна Україна. С. 107.

1 Там само. С. 108.

1 Там само. С. 109.

2 Млиновецький Р. Назв. праця. – С. 8 (посилання робляться на львівське видання, автентичне з канадським).


1 Там само. – С. 8-9.

2 Там само. – С. 9.

3 Там само. – С. 10.

4 Там само. – С. 15-16.

1 Там само. – С. 15-16.


2 Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що “історія мовчить”). Друге видання, переглянуте і значно доповнене. Торонто, 1970. – 571 с.

3 Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що “історія мовчить”). Т. 2. Друге видання, переглянуте і значно доповнене. Торонто, 1973. – С. 7.

4 Там само (т. 1). – С. 15-16.


1 Там само. – С. 109.

2 Там само. – С. 169.

1 Там само. – С. 174.


2 Там само. – С. 230-231, 242, 247 та ін.

3 Там само. – С. 106.

4 Там само. – С. 215.

5 Там само. – С. 117.

6 Там само. – С. 116.

1 Див. там само. – С. 131, 148, 150, 152-153.


2 Там само. – С. 148.

3 Там само. – С. 118-144.

1 Там само. – С. 15-16 та ін.


2 Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. Проблеми, пошуки, узагальнення. Збірник наукових статей. Запоріжжя, - 1958. – 264 с.


1 Турченко Ф.Г., Кривоший Г.Ф. Магістралі й глухі кути Української революції //Українська революція 1917 – початок 1918 рр. Проблеми, пошуки, узагальнення. – С. 27.

2 Там само. – С. 27.

3 Там само.

4 Грушевський М. Наші завдання // Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. – К., 1992. – С. 91.


1 Турченко Ф.Г., Кривоший Г.Ф. Назв. праця. – С. 28.


1 Там само. – С. 29.

2 Там само. – С. 33.

1 Там само.


2 Там само. – С. 34.


1 Там само. – С. 23.

2 Там само.

1 Там само. – С. 23-24.


1 Там само. – С. 25.

2 Там само.

3 Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. – С. 148.


1 Турчанко Ф., Кривоший Г. Назв. праця. – С. 26.


1 Див.: Старух О.В. Український трикутник: унітаристи, самостійники, федералісти // Українська революція 1917 – початок 1918 рр. – С. 65-118; Геращенко Т.С. Українська революція: соціалістичний міф та історична реальність. – С. 119-158 та ін.


* Розбір названих праць М. Шаповала та їх узагальнююча оцінка здійснена в книгах В.Ф.Солдатенка “Українська революція: концепція та історіографія” (С. 151-159) і “Українська революція. Історичний нарис” (С. 167-174).

1 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. - С. 14.

1 Там само. С. 21.

2 Там само. С. 22.

1 Там само.

2 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – С. 74-75.

1 Його ж. Звідки пішло українство і до чого воно йде. - С. 91.

1 Там само. - С. 110.

1 Робітнича газета. - 1917. - 30 берез.

2 Вісти з Української Центральної Ради. 1917. - Трав. - № 8.

1 Його ж. На порозі нової України. - С. 53.

1 Робітнича газета. - 1917. - 7 черв.

1 Цит. за: Українські політичні партії кінця кінця ХІХ – початку ХХ століття: Програмові і довідкові матеріали. - Київ, 1993. - С. 117.

2 Курас И. Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. Київ, 1978. - С. 131.

1 Там само. - С. 128.

1 Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ столітті. - С. 145.

2 Нова Рада. - 1917. - 20 трав.

1 Христюк П. Назв. праця. - С. 125.

1 Грушевський М. Вільна Україна. - С. 110.

1 Робітнича газета. - 1917. - 8 квіт.

1 Народня воля. 1917. 17(4) черв.

2 Цит. за: Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття. – С. 75-76.

1 Народня воля. - 1917. - 17(4) черв.

1 Див., напр.: Украинский вопрос // Социалист-революционер - 1917. - 4 июля.

2 Робітнича газета. - 1917. - 25 трав.

1 Шаповал М. Соціологія українського відродження. К., 1994. - С. 31-42.

2 Там само. - С. 43.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932. - С. 60.

2 Там само.

3 Там само. С. 60-69.

1 Див.: Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. Київ, 1997. С. 88-93; Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. Т. І. 4 березня – 4 грудня 1917 р. Київ, 1996. С. 11-15.

1 Див.: Верстюк В. Українська Центральна Рада... - С. 91-93.

1 Там само. - С. 71.

1 Там само. - С. 72-73.

1 Цит. за: Хміль І. В. Перший Всеукраїнський селянський з’їзд (28 травня – 2 червня 1917 р.). - Київ. 1992. - С. 8, 10.

2 Там само. С. 79.

1 Там само. С. 23.

2 Там само. - С. 27.

3 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923. - Т. І. - С. 74.

1 Там само. - С. 75.

1 Там само.

1 Там само. - С. 75-76.

2 Там само. - С. 78.

1 Там само.

1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1920 рр. - Прага, 1921. - Т. І. С. 47.

2 Там само. - С. 47.

1 Там само. - С. 47-48.

1 Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде. Київ, 1917.- С. 21.

2 Там само.

1 Робітнича газета. - 1917. - 12 трав.

1 Кедровський В. Українізація в російській армії // Укр. історик. 1967. № 3-4 (15-16). С. 64-65.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. І. С. 44.

3 Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Мюнхен, 1976. Т. 2. С. 467.

4 Кедровський В. Українізація в російській армії. С. 64.

5 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ, Відень. - 1921. - С. 545.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 54.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 129.

1 Там само. С. 135.

2 Кедровський В. Українізація в російській армії. - С. 65.

1 Цит. за: Винниченко В. Відродження нації.. Ч. І. С. 137-138. Таким же, по суті, є зміст документа, вміщеного у “Новій Раді” 20 квітня 1917 р.

2 Там само. - С. 137.

1 Див. Солдатенко В. Ф. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) // Укр. іст. журн. - 1992. - № 5. - С. 46.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. - Т. І. - С. 350-351.

3 Там само. С. 26.

1 Кедровський В. Українізація в російській армії. С. 68-69.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 56.

3 Див.: Кедровський В. Українізація в російській армії. С. 69.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 142-143; Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. - Т. І. - С. 353-355; Кедровський В. Українізація в російській армії. - С. 69-70.

2 Цит. за: Христюк П. Замітки і матеріали... – Т. 1. – С. 53-54, 126.

1 Вісті з Української Центральної Ради. – 1917. - № 8. – Трав.

2 Там само.

3 Там само.

1 Там само.

2 Там само.

1 Вісник Українського Генерального військового комітету. – 1917. - № 1.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 166.

1 Там само. – С. 157.

2 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. - № 9. – С. 141-142.

1 Там само.

1 Там само. – С. 110-111.

2 Там само. – С. 142.

1 Там само. С. 139.

2 Цит. за: Христюк П. Замітки і матеріали... – Т. 1. – С. 63-64.

1 Там само. – С. 70.

2 Українська Центральна Рада... - Т. 1. – С. 101..

1 Цит. за: Христюк П. Замітки і матеріали... – Т. 1. – С. 63-64..

1 Вопросы истории КПСС. – 1972. - № 8. – С. 115-117.

1 Правда. - 1917. - 30 июня.

1 Голос социал-демократа (Киев). - 1917. - 11 июня.

1 Пролетарий (Харьков). - 1917. - 23 апреля.

1 Звезла (Катеринослав). – 1917. – 13 (26) июня.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. - С. 70.

2 Там само. С. 129.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 204-205.

1 Грушевський М. Українська Центральна Рада і її Універсали: перший і другий. - К., 1917. - С. 9-12.

1 Його ж. Спомини // Київ. 1989. - № 9. - С. 144.

2 Там само. С. 143.

3 Вісті з Української Центральної Ради. 1917. № 9. трав.

1 Грушевський М. Українська Центральна Рада і її Універсали: перший і другий. С. 13.

2 Там само.

1 Там само. С. 14.

2 Там само.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 77.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ. Відень, 1921. – С. 517.

3 Його ж. Спомини // Київ. – 1989. - № 9. – С. 142.

1 Цит. за: 1917 год на Киевщине. Хроника событий. С. 100-101.

2 Там само. С. 101.

3 Там само.

4 Киевская мысль. – 1917. – 3 июля.


1 Ленін В.І. Не демократично, громадянине Керенський // Повне зібр. тв. – Т. 32. – С. 248.

2 Там само. – С. 249.

1 Там само.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 104.

3 Там само. – С. 105.

4 Там само. – С. 104-105.

1 Там само. – С. 105.

2 Там само.

3 Ленін В.І. Україна // Повне зібр. тв. – Т. 32. – 333.

1 Там само. – С. 333-334.

2 Там само. – С. 334.

1 Там само.

2 Ленін В.І. Україна і поразка правлячих партій Росії // Повне зібр. тв. – Т. 32. – С. 342.

1 Там само. – С. 343.

2 Там само. – С. 344.

3 Ленін В.І. Ганьба // Повне зібр. тв. – Т. 32. – 339.

4 Пролетарий (Харьков). – 1917. – 20 авг.

5 Голос социал-демократа. – 1917. – 2 июля.

1 Единство (Петроград). – 1917. – 22 июля.

2 Ленін В. І. І.Ф.Арманд // Повне зібр. тв. – Т. 49. – С. 361.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 226.

2 Там само. - С. 227.

3 Там само. - С. 245.

1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. Т. І. - С. 77.

2 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. - С. 137.

3 Там само. - С. 129.

1 Винниченко В. Відродження нації. – Ч. І. – С. 257.

2 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2-х т. Київ, 1996. Т. І. С. 157.

1 Там само. С. 158.

2 Там само. – С. 131-132.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 81.

1 Грушевський М. Ілюстрована історія України... С. 136-137.

2 Там само. – С. 137.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 91.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. С. 129.

3 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 273-275.

4 Грушевський М. Ілюстрована історія України... С. 548; Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 92.

1 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Ужгород, 1932. – Т. І. – С. 110.

2 Там само. – С. 113.

3 Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 10. С. 130.

4 Див.: Аврех А.Я. Масони і революція. М., 1990. С. 12-67; 133-197.

1 Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 9. С. 132-133.

2 Там само. С. 133.

1 Летопись революции. 1927 - № 4. – С. 23.

1 Первый Всероссийский съезд Советов робочих и солдатських депутатов. Москва, Ленинград. 1930. Т. І.

1 Церетелі І. Воспоминания о Февральской революции. Париж, 1963. – Кн. 2. – С. 127.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С. 144.

2 Там само.

3 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 284-286.

4 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С. 144.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. С. 143-147; Киевская мысль. 1917. 1 июля.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. С. 145; Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 289-292.

3 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 113-114.

1 Киевская мисль. 1917. 4 июля (Утр. выпуск).

2 Там само.

3 Там само.

1 Вісті з Української Центральної Ради 1917. - № 10.

1 Там само. С

2 Там само.

3 Там само.

1 Христюк П. Замітки і матеріали. Т. І. С. 94.

1 Там само. С. 94-95.

2 Грушевський М. Українська Центральна Рада та її Універсали: Перший і Другий. К., 1917. С. 16.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 116-117.

2 Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 10. С. 145; Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 290-292.

3 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 117.

1 Там само. С. 117-118.

2 Там само. С. 116.

1 Там само.

2 Див.: Солдатенко В.Ф., Солдатенко І.В. Виступ полуботківців у 1917 р. Спроба хронікально-документальної реконструкції подій. Український історичний журнал, 1993. - № 9. – С. 3-20; 1993. № 7-8. – С. 17-29.

1 Вісті з Української Центральної Ради. - № 11-12. – 1917 р. – Червень.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск, 1917. – 8 июля.

3 Там само.

1 Цит. за: Деникин А. Очерки русской смуты // Вопросы истории, 1990. - № 10. – С. 108-109.

2 Там само. – С. 105-110.

1 Вісті з Української Центральної Ради. - № 11-12. – 1917 р. – Червень.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск, 1917. 8 июля.

3 Падалка М. Виступ полуботківців 4-6 1917 р. в м. Києві на фоні політичної ситуації того часу. – Львів, 1921. – С. 8.

1 Там само.

1 Вісті з Української Центральної Ради. - № 11-12. – 1917 р. – Червень; Нова Рада, 1917 р. – 23 червня.

2 Там само.

3 Там само.

4 Там само.

1 Там само.

1 Там само.

1 Там само.

2 Там само. – Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 8 июля.

3 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 и 20 июля.

1 Робітнича газета. – 1917. – 23 червня.

2 Робітнича газета, 1917. – 28 червня.; Народна Воля, 1917. – 28 червня (11 липня).

3 Там само.

1 Робітнича газета, 1917. – 29 червня.

2 ЦДАВО України. – Ф. 1115. Оп. І. Спр. 21. Арк. 17.

3 Там само. – Арк. 18.

1 Там само. – Арк. 19.

1 Вісті з Української Центральної Ради. - № 17. – 1917 р. – Жовтень.

2 Там само.

1 Падалка М. Назв. праця. – С. 9-10.

2 Там само. С. 10.

1 Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 10. – С. 146.

2 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 365.

3 Бош Е. Год борьбы. Борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой оккупации. – М-Л., 1925. – С. 19; Изд. 2-е. – К., 1989. С. 40.

4 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 43 зв.

5 Там само.

1 Знаменський О. Назв. праця. – С. 168-169.


2 Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. – с. 28.

3 Знаменський О. Назв. праця. – С. 169.

4 Падалка М. Назв. праця. – С. 13.

1 Мілюков П. История Второй русской революции. – Т. І. – Вып. 2. – София, 1922. – С. 80-81.

2 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 365.

3 Там само.

4 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 153-154.

5 Див.: Збаразький С. Крути. До 40-річчя Великого Чину. – 29 січня 1958 р. – Мюнхен – Нью-Йорк, 1958. – С. 52-53.

1 Мілюков П. Назв. праця. – С. 81.

2 Там само.

3 Падалка М. Назв. праця. – С. 9.

4 Киевская мысль. Вечерний выпуск., 1917. - 20 июля.

1 Мілюков П. Назв. праця. – С. 81.

2 Там само. – С. 79.

1 Там само. – С. 80.

2 Грушевський М. Назв. праця. – С. 146.

1 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 3-4. – 1917. – Червень; Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 10. – С. 122-123; Винниченко В. Назв. праця. – С. 199-200.

2 Мілюков П.Н. Назв. праця. – С. 80-81.

1 Цит. за: Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 359.

1 Мірчук П. Микола Міхновський. Апостол української державності. – Філадельфія, 1960. – С. 87-88.

2 Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 9. – С. 110, 111, 124, 133, 134 та інш.

3 Мірчук П. Назв. праця. – С. 86.

4 Падалка М. Назв. праця. – С. 7.

1 Там само. – С. 88.

2 Гетьман П. Скоропадський. Спомини // К., 1992. – С. 81.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск., 1917. 5 июля.

1 Робітнича газета. 1917. – 6 липня.

2 ЦДАВО України. Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

3 Знаменський О. Назв. праця. – С. 169.

4 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 367; Грушевський М. Назв. праця. – С. 147; Падалка М. Назв. праця. – С. 68.

5 Мілюков П. Назв. праця. – С. 82.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск, 1917. – 5 июля.

2 Там само.

3 Там само.

4 Там само.

1 Грушевський М. Назв. праця. – С. 147.

2 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

1 Знаменський О.Н. Назв. праця. – С. 168.

2 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 367.

1 Падалка М. Назв. праця. – С. 11.

2 Знаменський О. Назв. праця. – С. 170.

3 Там само: ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 68.

4 Мілюков П. Назв. праця. – С. 82; Оберучев К. Воспоминания. – Нью-Йорк, 1930. – С. 289.

1 Дудко Ф. День 5 липня 1917 року у Києві. – Календар „Червона Калина”. - 1937. – С. 58-59.

2 Там само.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

2 Робітнича газета. 1917. – 6 липня.

1 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6. – 1917. – липень.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 154; ЦДАВО України. – ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

3 Робітнича газета. 1917. – 6 липня.

1 Робітнича газета. 1917. – 5 липня.

2 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 154.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

2 Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 10. – С. 146.

3 Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революцій. – С. 387-388.

1 Голос соціал-демократа. К., 1917. – 6 июля.

2 Бош Є. Назв. праця. – С. 38.

1 Там само. – С. 39.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

1 Бош Є. Назв. праця. – С. 40.

2 Робітнича газета. 1917 р. – 6 липня.

3 Бош Є. Назв. праця. – С. 40.

4 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 35.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

2 Нова Рада. 1917. – 8 липня; Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

3 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 35, 36, 64.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 154.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 155.

4 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

5 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

1 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6. 1917. – липень.

1 Вісті з Української Центральної Ради № 11-12. 1917. – жовтень.

2 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6. 1917. – липень; Робітнича газета, 1917. – 6 липня.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля; Робітнича газета. 1917. – 7 липня.

2 Нова Рада. 1917. 8 липня.

3 Там само.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

2 Там само.

3 Там само.

1 Нова Рада. 1917. 6 липня.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

3 Там само.

4 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 и 14 июля.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 7 июля.

2 Там само. – 8 июля.

3 Там само. – 6 июля.

4 Там само. – 7 июля.

1 Нова Рада. 1917. – 8 липня.

1 Там само. Робітнича газета. 1917. – 10 липня.

2 Нова Рада. 1917. – 8 липня.

3 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 8 июля.

1 Робітнича газета. 1917. 10 липня.; Нова Рада. 1917. 8 липня.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 8 июля.

3 Там само.

4 Там само.

5 Голос социал-демократа. 1917. 8 июля.

1 Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914-1919). К., 1922. – С. 47.

2 Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914-1919). К., 1922. – С. 47.

3 Там само.

1 Грушевський М. Назв. праця. – С. 148.

2 Голос социал-демократа. 1917. – 8 июля.

3 ЦДАВО України. – Ф. 2592. Оп. І. Спр. 2. Арк. 2.

4 Там само.

1 Там само.

2 Нова Рада. 1917. 11 липня.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск., 1917. – 20 июля.

2 Там само.

1 Там само.

2 Там само.

3 Робітнича газета. 1917. – 7 липня; Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6, 1917. – липень.

1 Робітнича газета. 1917. - 6 липня.

1 Там само.

2 Там само.

1 Робітнича газета. 1917. - 7 липня.

1 Там само.

2 Там само.

1 Робітнича газета. 1917. – 10 липня.

2 Мірчук П. Назв. праця. – С. 93.

3 Курас І., Турченко Ф., Геращенко Т. М.І.Міхновський: постать на тлі епохи. – Український історичний журнал, 1992. - № 10-11. – С. 70; Горелов М. Перший український державник. – Рада, 1992. – 8 травня.

1 Щусь О.І. Всеукраїнський військовий з'їзд. С. 39.

2 Народна воля, 1917. – 12 липня.

3 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 368.

1 Майоров М. Назв. праця. – С. 47-48.

2 Вісник Українського військового генерального комітету, 1917. – 15 вересня. № 14-15.

3 Грушевський М. Назв. праця. – С. 148.

4 Вісник Українського військового генерального комітету, 1917. – 15 жовтня, № 18.

1 Капелюшний В. П. Назв. праця. – С. 128-129.

2 Див.: Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали. –К., 2003. – С. 532-539, 960.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. - № 10. – С. 116-117.

1 Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 1. – С. 325-328.

1 Нова Рада. - 1917. - 8 верес.

2 Там само.

1 Грушевський М. Спомини // Київ, 1989. - № 10. - С. 118.

2 Верстюк В. Українська Центральна Рада. - С. 90.

3 Там само.

1 Там само.

2 Див.: Солдатенко В.Ф. Єврейське представництво в Центральній Раді // Єврейське населення Півдня України: історія та сучасність. Тези до наукової конференції 19-20 листопада 1992 р. - Запоріжжя, 1992. - С. 54-56.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 95.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 118-119.

2 Там само. С. 119.

3 Див.: Грищенко А. П. Українські робітники на шляху творення національної держави (І Всеукраїнський робітничий з’їзд 11-14 (24-27 липня 1917 р.). Київ, 1992. С. 6.

1 Робітнича газета. 1917. 13 лип.

2 Нова Рада. – 1917. – 12 лип.

1 Там само.

2 Див.: Гриценко А. П. Назв. праця. - С. 14-22.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... – Т. 1. – С. 102.

1 Там само.

2 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 181.

1 Там само. С. 181-182.

2 Там само. С. 182.

1 Дорошенко Д. Історія України. – 1917-1923 рр. – Т. 1. - С. 127.

2 Там само. С. 126.

1 Киевская мысль. - 1917. - 6 авг.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 130.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 130.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 130.

1 Там само.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 336-337.

2 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С. 121.

1 Українська Центральна Рада. Т. І. С. 249-250.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 119.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С 125-126.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 117-118.


2 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С 123.


1 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 252.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 133.

1 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. - Львів, 1923. - Ч. ІІ. - С. 8-9.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. - № 10. - С 128.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 135.

2 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С 129.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 342-343.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. - № 10. - С 129-130.


2 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Т. І. С. 136-138.

1 Українська Центральна Рада. Т. І. С. 26, 264, 265.

2 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 320-321, 344-345.

3 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С 114, 127-128, 130.


4 Там само. – С. 114-115, 131-133.

1 Див.: Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни. 1914-1918. - Львів, 1930. - С. 566-567, 570-571, 577, 581-582, 607.

2 Там само. – С. 114-115, 131-133.

1 Винниченко В. Відрдження нації. - Ч. І. - С. 345-346.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 121.

1 Кедровський В. Українізація в російській армії // Укр. Історик. 1967. - № 3-4. - С. 75.

1 Винниченко В. Щоденник // Київ. 1990. № 9. С. 118-119.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 145, 370.

2 Революционное движение в русской армии. 27 февраля – 24 октября 1917 года: Сб. документов. - Москва, 1968. С. 346, 356-357, 510.

3 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. Мюнхен, 1958. - С. 36.

4 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. І. - С. 375-376.

5 Революционное движение в русской армии... - С.512; Шанковський Л. Українська армія... - С. 22.

1 Савченко В. Український рух у російських частинах у 1917 та 1918 рр. // За державність (Каліш). - 1934. Зб. 4. - С. 48-61.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. - Т. І. - С. 358-359.

1 Науменко Ю. На переломі (Причинки до історії українізації частин в рос. Армії. Луцьк-Рівне в 1917 р.) // За державність. - 1935. - Зб. 5. - С. 188.

2 Вісник Українського Генерального військового комітету. - 1917. - № 18.

3 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. - Т. І. - С. 370.

1 Там само.

2 Вісник Українського Генерального військового комітету. - 1917. - № 19-20.

3 Нова Рада. - 1917. - 2, 7 верес., 11 жовт. та ін.

1 Там само. - 1917. - 20 верес.

2 Кедровський В. Українізація... // Укр. історик. - 1967. - № 3-4. - С. 74.

3 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 198.

1 Прохода В. Симон Петлюра. // Табор. - 1936. - № 28-29. - С. 12.

2 Дорошенко Д. Історія України. - 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 62.

3 Кедровський В. Українізація... // Український історик. - 1967. - № 3-4. - С. 76.

1 Мазепа І. Україна в огні й бурі 1917-1921. Мюнхен, 1951. - Т. І. - С. 29.

2 Енциклопедія Українознавства: В 2 т. Париж, Нью-Йорк, 1949. - Т. І. - С. 59.

3 Там само. - С. 507.

4 Субтельний О. Україна: історія. - Київ, 1991. - С. 303.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 77-78.

2 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. - Т. І. - С. 29.

1 Нова Рада. - 1917. - 15 жовт.

2 Там само. - 14 жовт.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 188.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 150-151.

2 1917 год на Киевщине. - С. 299.

3 Хліборобська Україна. - Відень, 1922. - Кн.. 4. - С. 26.

1 Енциклопедія Українознавства. - Т. І. - С. 1177.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 107.

3 Там само. - С. 108.

1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції: В 4-х т. Прага, 1921. - Т. 2. - С. 33-34.

1 Там само. - С. 34.

2 Там само. - С. 34.

1 Там само. - С. 109.

2 Там само. - С. 110.

1 Ленін В.І. До лозунгів // Повне зібр. тв. – Т. 34. – С. 12.

2 Там же. – С. 5.

1 Сила інтернаціоналістського гарту. – С. 47.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 223.

2 Солдатенко В. Георгій Пятаков: миттєвості неспокійної долі. – К., 2004. – С. 123-124.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 223.

2 Там само. – С. 223.

1 Голос социал-демократа (Киев). – 1917. – 1 сент.; Известия Киевского Совета рабочих депутатов. – 1917. – 14 сент.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 229.

3 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (март-ноябрь 1917 г.). Сб. документов. – М., 1957. – С. 39, 188-189.

4 Голос социал-демократа. – 1917. – 19 сент.

1 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 412.

2 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Т. І. – С. 204.

3 Известия Армейского Комитета ХІ армии (Староконстантинов). – 1917 – 10 сент.; Голуб П.А. Партия, армия и революция. Отвоевание партией большевиков армии на сторону революции, март 1917 – февр. 1918. – М., 1967. – С. 151-152; Варгатюк П.Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П.М. Назв. праця. – С. 414.

1 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий. – Т. І. – С. 479-483.

1 Боротьба за владу Рад на Поділлі. – С. 102-104.

2 Голос социал-демократа. 1917. – 9 и 20 сент.

3 Варгатюк П.Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П.М. Назв. праця. – С. 416.

4 Пролетарий (Харьков). – 1917. – 20 и 29 авг.

5 Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. – С. 350-351.

1 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 418-419.

2 Ленін В.І. Лист до товаришів. // Повне зібр. тв. – Т. 34. – С. 406.

3 Див.: Волкогонов Д. Ленин. – Политический портрет. – В 2-х кн. – Кн. 1. – М., 1994. – С. 242-243, 273.

1 Очерки истории Коммунистической партии Украины. Изд. 4-е, доп. - К., 1977. – С. 225.

2 Там само. – С. 421-422.

1 Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Ч. І. – С. 203.

2 Більшовицькі організації в боротьбі за гегемонію пролетаріату в трьох російських революціях. – К., 1967 . - С. 127.

1 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 446-447.

2 Верхось В. Красная гвардия в Октябрьской революции. – М., 1976. – С. 73. 251-253.

1 Донецький пролетарий (Луганськ). – 1917. – 5 сент. (23 авг.).

2 Прролетарская мысль (Киев). – 1917. – 14 нояб.

1 Пролетарий (Харьков). – 1917. – 19 авг.

2 Переписка ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Т. 1. – С. 311.

3 Хміль І. В. Трудяще селянство України в боротьбі за владу Рад. – К., 1977. – С. 39.

1 История Украинской ССР.Т. 6. – С. 160; В. І. Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні. – К., 1967. – С. 158.

2 Боротьба за владу Рад на Поділлі (берез. 1917 – лют. 1918 р.): Зб. документів і матер. – Хмельницький, 1957. – С. 101, 112, 115, 117, 118, 122, 125, 128-131, 137 та ін.

1 Див.: Голуб П. Партия, армія и революція. – С. 169.

2 Див.: История Украинской ССР. Т. 6. – С. 160.

3 Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 434.

4 Там само.

1 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Т. 1. – С. 436.

2 Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 437-439.

1 Пролетарий (Харьков). – 1917. – 3 авг.

2 Там само. – С. 439.

3 Рабочий путь (Петроград). – 1917. – 3 окт.

4 Цит. за: Васильков А. Військова діяльність більшовиків України в період підготовки і проведення Великого Жовтня. – К., 1964. – С. 63.

5 Цит. за: Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюционности. – М., 1975. – С. 128.

1 Рабочий путь (Петроград). – 1917. – 12 окт.; 7 нояб.; Известия Юга (Харьков). – 1917. – 18, 22 и 24 окт.

2 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 440.

3 Там само.

1 Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали. – К., 2003. – 1024 с.

1 Див.: Исторический опыт трех российских революций. Кн 3-я. Коренной переворот в истории человечества. Великая Октябрьская социалистическая революция. – М., 1987. – 655 с.; Зародов К. И. Три революции в России и наше время. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 640 с.; Волобуєв П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. – М., 1987. – 312 с.; Гапоненко Л. С. Решающая сила Великого Октября. – М., 1977; Смирнов А. С. Большевики и крестьянство в Октябрьской революции. – М., 1976. – 232 с.; Голуб П. А. Большевики и армия в трех революциях. – М., 1977. – 320 с.; Борьба за массы. Разработка левоблокистской тактики и борьба большевиков за ее осуществление в трех революциях в России: Пролетариат и средние городские слои. – М., 1981. – 303 с.; Борьба партии большевиков за создание политической армии демократической и социалистической революции (1905-1917). – Киев, Одесса – 1983. – 236 с. та ін.

1 Див., напр.: Волкогонов Д. Назв. праця. – С. 276-279 та ін.

2 Див. напр.: В авангарді революційних мас. більшовики України на чолі народних мас України у Жовтневій революції. – К., 1977 – 206 с.; В борьбе за власть Советов на Украине. Из истории борьбы большевистских организаций за завоевание и укрепление Советской власти на Украине. – К., 1977 – 348 с.; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф. В. И. Ленин и большевистские организации Украины в Октябрьской революции. – К., 1980. – 373 с.; за власть Советов на Украине. Из истории борьбы большевистских организаций (1917-1920 годы). – К., 1988. -315 с.

1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. - Т. 2. -Прага, 1921. - С. 20.

2 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. Київ, 1996. Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. - С. 61.

1 Див.: Солдатенко В. Ф. Перший в історії з’їзд вільних народів Росії // Міжнаціональні відносини на півдні України: історія та сучасність. Всеукр. наук. конференція. Тези. 27-28 травня 1993 р. -Запоріжжя, 1993. - C. 164-168.

2 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 11. - С. 137, 145.

3 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). - Ф. 1115. Оп. 1. - Спр. 13. Арк. 98; Спр. 16. - Арк. 13 та ін.

1 1917 год на Киевщине: Хроника событий. - С. 487.

2 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 303-304.

3 Мілюков П. Н. История второй русской революции. - София, 1922. - Т. І. Вып. 3. - С. 100.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 288, 297.

2 Там само. - С. 289.

3 Там само.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 21-22.

1 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 310-311.

2 Там само. – С. 311-312.

3 Там само. - С. 308-309.

4 Там само. - С. 310.

1 Там само. - С. 309-310.

2 Там само. - С. 309.

1 Там само. - С. 270.

2 Народна воля. - 1917. - 29 серп.

3 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 279-284.

1 Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. - С. 193.

2 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 140-141.

1 Там само. - С. 147.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 11. - С. 122.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. 2. - С. 28-29.

2 Там само. - С. 32.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 107-108.

1 Там само. - С. 29.

2 Там само. С. 13.

1 Там само. - С. 13-14.

1 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 343.

1 Там само. - С. 363.

2 Там само. - С. 351.

1 Див.: Кульчицький С. Велика російська революція // Сучасність. – 1998. - № 1. – С. 90; Його ж. Російська революція 1917 року: новий погляд. – К., 2003. – С. 74.

1 Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д. – М.-Л., 1928. – С. 113-153; Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 459-460.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - С. 552.

1 Винниченко В. Відродження нації. -Ч. 2. - С. 64.

2 Там само. - С. 63-66.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 309-311.

1 Робітнича газета. - 1917. - 27 жовт.

2 Нова Рада. - 1917. - 27 жовт.

3 1917 год на Киевщине. - С. 311; Робітнича газета. -1917. - 27 жовт.

4 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. -С. 42.

1 Робітнича газета. 1917. 26 жовт.; Нова Рада. 1917. 27 жовт.

2 Народна воля. 1917. 27 жовт.; Нова Рада. 1917. 27 жовт.

1 Літопис революції. – 1929. - № 3. – С. 142.

1 У дні Жовтня. Спогади учасників боротьби за владу Рад на Україні. – К., 1967. -С. 3.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 43.

1 Там само.

2 Там само. - С. 44.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. - С. 161.

2 Нова Рада. - 1917. - 28 жовт.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 295.

2 Там само. – С. 324-325.

3 Киевская мысль. – 1927. – 28 октября.

1 Кулик И. Октябрьские дни в Києве // Летопись революции. – 1922. - № 1. – С. 40-41.

2 Великая Октябрськая социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 – февраль 1918 г. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий в двух частях. Ч. 2-я. Большевики во главе трудящихся в период борьбы за установление Советской власти на Украине. – К., 1982. – С. 59-60.

1 Большевистские организации Украины… (март-ноябрь 1917 г.). – С. 750.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 338-348; Великая Октябрськая социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 – февраль 1918 г. Хроника... Ч. 2-я. – С. 12-15, 23-26, 37-39, 49-51, 59-61, 70-71, 79-81, 93-94.

3 Див.: Верстюк В. Ф. Центральна Рада: Навчальний посібник.– С. 200.

1 Там само.

2 Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991. - С. 305.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 371.

2 Робітнича газета. - 1917. - 4 листоп.; 1917 год на Киевищине. Хроиника событий... -С. 329-331.

3 1917 год на Киевщине. С. 337-338.

4 Там само. С. 337, 338, 347, 351, 352, 356, 357.

1 Робітнича газета. 1917. 2 листоп.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий... – С. 353.

3 Там само. – С. 354.

4 Там само. – С. 356.

5 Літопис революції. – 1929. - № 4(7). – С. 150.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий... – С. 357.

2 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 г. – февраль 1918 г. Хроника…Ч. І. – С. 674-675; Ч. 2. – С. 15, 27, 40, 53, 62-63.

1 Звезла (Катеринослав). – 1917. – 27 октября.

2 Там само. – 15 ноября.

3 Див.: Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 г. – февраль 1918 г. Хроника… Ч. ІІ. – С. 23, 30-37, 40, 46, 78.

1 Борьба за Советы на Екатеринославщине. Сб. воспоминаний и статей. – Днепропетровск, 1927. – 292 с.; Борьба за Октябрь на Артемовщине. Сб. воспоминаний и статей. – Харьков, 1929 – 391 с.; Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти на Украине (Сб. док. и материалов). – К., 1951 – 510 с.; Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні. Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1957. – 584 с.; Борці за Жовтень розповідають: Спогади учасників боротьби за владу Рад на Катеринославщині. – Дніпропетровськ, 1957. – 416 с.; Великая Октябрьская социалистическая революція на Украине. Сб. док. и материалов. – Т. 2. Октябрь-декабрь 1917 г. – К., 1957. – 732 с.; Октябрь в Екатеринославе. Сб. док. и материалов. Днепропетровск, 1957; Боротьба за владу Рад на Поділлі (березень 1917 – лютий 1918 р.). Документи і матеріали. – Хмельницький, 1957. – 306 с; Большевистские военно-революционные комитеты. м. 1958. Незабутні роки. Спогади учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни на Україні. – К., 1967. – 605 с.; Октябрьская революция и армия. Сб. документов. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. – март 1918 г. Сб. документов. – М., 1977.


2 Див.: Солдатенко В. Ф. Идти впереди всех. Из опыта борьбы большевистской прессы Украины за победу социалистической революции. – К., 1986. – С. 129-141 та ін.

3 Український національно-визвольний рух. – Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали. – К., 2003. – С. 29.

1 Нова Рада. 1917. 22 жовт.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий… - С. 363.

1 Цит. за: Збаразький С. Крути. До 40-річчя Великого Чину. 29-го січня 1918 р. - Мюнхен; Нью-Йорк, 1958. - С. 57.

2 Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. -С. 194.

3 Там само.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 252-253.

2 Там само. - С. 334.

1 Там само. - С. 338.

2 Там само. - С. 346-348.

1 Там само. с. 346; ЦДАВО України. Ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 43.

2 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 348-351.

3 Рабочий путь (Петроград). – 1917. – 19 окт.

4 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. ІІ. С. 39.

1 Там само.

2 Там само. - С. 40.

3 Там само. - С. 41.

4 Там само.

1 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. - Прага, 1928. - С. 92-93.

2 Див.: Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. 1. - С. 49; Галаган М. З моїх споминів. Львів. 1930. - Ч. 3. С. 11-18; Нова Рада. - 1917. - 29 жовт.

3 Нова Рада. -1917. - 29 жовт.

4 Там само. 1917. 5 листоп.

1 1917 год на Киевщине. С. 332-333.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. ІІ. - С. 47.

1 Там само. – С. 47-48.

1 1917 год на Киевщине.Хроника событий… - С. 326.

2 Киевская мысль. - 1917. 2 нояб. (веч. выпуск). - 8 нояб.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. ІІ. С. 45.

1 Там само. - С. 49-50.

2 Див.: Там само. С. 195.

1 Боротьба за владу Рад на Подолі (березень 1917 р. —лютий 1918 р.): Документи й матеріали. Хмельницький, 1957. С. 138— 140, 155, 156, 170—171 та ін.; Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине: Хроника... - Ч. 2. С. 15, 41, 57, 62—63, 81, 95,96, 107, 108,131 та ін.


1
Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Психологічні особливості агресивної поведінки Розробили
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи денної І заочної форм навчання за темою віл-інфекція І снід в Україні
main -> Інформація про виконання пунктів 2, 3 статті 1 та статті 3 Указу Президента України від 12 квітня 2007 року №297 "Про заходи з відзначення подій Української революції 1917 1921 років та вшанування пам'яті її учасників"
main -> Концепція ощадливого виробництва посідає визначне місце серед теоретичних та практичних надбань сьогодення, які знаходять своє відображення у значному розмаїтті концепцій та бізнес-моделей. Концепцію ощадливого виробництва
main -> Верба В. А. канд екон наук, доцент двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна бізнес-моделювання у процесі розвитку підприємства анотація
main -> Природні багатства Полтавщини та їх використання
main -> «Хотіла б я піснею стати »
main -> Гриненко А. М., канд екон наук, проф., Двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна Grinenko A. M


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка