Україна в революційну добуСторінка41/41
Дата конвертації16.03.2017
Розмір7.69 Mb.
#12148
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Грушевський М. Ілюстрована історія України... - С. 552—553.


2 Там само. - С. 553.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч. 2. С. 73—74.

2 Там само. С. 74.


1 Нова Рада. - 1917. - 8 листоп.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. 2. - С. 81.


1 Пролетарская мисль (Киев). - 1917. - 10 нояб.

2 Там само. - 16 нояб.

3 Молот (Полтава). - 1917. - 12 нояб.

4 Стпахів М. Третій універсал з погляду державного і міжнародного права // Наук. зап. Укр. техніко-господар. ін-ту. - Мюн­хен, 1967. - С. 7.

1 Там само. С. 7, 16.

2 Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. – К., 2001. – С. 105.

3 Див., напр.: Вісті з України. 1998. 5 лют.; Час-Тimе. 1998. - 29 січ - 4 лют.


4 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 188—189.


1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. 2. С. 53.


1 Там само. - С. 54.


1 Там само. С. 56—57.


1 Там само. - С. 57.

2 Там само.


3 Там само. - С. 57—58.

1 Там само. - С. 58—59.

2 Там само.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. ІІ. - С. 95—96.

2 Там само. - С. 101.

3 Там само. - С. 106—107.


1 Там само. - С. 108.


2 Там само. - С. 109—110.

1 Докладніше ця проблема розглядається у статтях: Солдатенко В. «...І дати всеросійським справам спокій» // Віче. 1993. № 8. - С. 125—135; Його ж. Соціально-політичні альтернативи революційної доби і проблема української державності // Вісн. Академії Наук України. 1994. № 7—8. - С. 48—53.1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. – С. 398-400.


1 Там само. – С. 401.

1 Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. – С. 99.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С 175-179.

1 Там само. - С 178-179.


1 Винниченко В. Щоденник. - Едмонт-Нью-Йрк, 1980. -Т. 1.-С. 408-409.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 54.

2 Там само. – С. 54-55.

1 Там само. - С. 55.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - С. 555.

3 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 205.

1 Там само. - С. 185.

1 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - С. 553-554.

2 Шаповал М. Велика революція... -С. 95.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. ІІ. -С. 136.

2 Там само. - С. 133, 135.

3 Там само. - С. 135.

4 Там само. - С. 137.

1 Там само. - С. 137-138.

2 Там само. - С. 140-141.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 59-60.

1 Див.: Солдатенко В. Ф. Идти впереди всех. Из опыта борьбы большевистской прессы Украины за победу социалистической революции. – 1988. – С. 103-125.

2 Сила інтернаціоналістського гарту. – К., 1983. – С. 60.

3 Там само.

1 Ленін В. І. ХІ з’їзд РКП(б). Політичний звіт Центрального Комітету РКП(б) 27 берез. // Повне зібр. тв. – Т. 45. – С. 104.

2 Звезда (Катеринослав). – 1917. – 2 листопада.

3 Там само. – 30 листопада.

1 Цит. за: В. І. Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні. – К., 1967. – С. 176.

2 Див.: Сила інтернаціоналістського гарту. – С. 62.

3 Солдатская мысль (Одесса). – 1917 – 8 декабря.

4 Пролетарская мысль (Киев). – 1917 – 11 ноября.

5 Донецький пролетарий (Харьков). – 1917 – 23 ноября.

1 Пролетарская мысль (Киев). – 1917 – 12 ноября.

2 Звезда (Катеринослав). – 1917. – 24 ноября.

3 Там само.

4 Голос пролетаря (Одеса). – 1917. – 9 декабря.

1 Вестник областного и Киевского Советов рабочих и солдатских депутатов. – 1917 – 4 ноября.

2 Известия Военно-Революционного Комитета VII армии (Проскуров). – 1917. – 5 декабря.

3 Донецкий пролетарий (Харьков). 1917. – 5 декабря.

1 Пролетарская мысль (Киев). – 1917. – 12 ноября.

2 Голос пролетария (Одесса). – 1917. – 9 декабря; Солдат и Рабочий (Херсон). – 1917. – 14 декабря.

3 Известия Военно-революционного коми тета VII армии (Проскуров). 1917. – 5 декабря.

4 Известия Николаевского Совета рабочих и военных депутатов. – 1917. – 12 декабря.

1 Донецкий Пролетарий (Харьков). – 1917. – 16 декабря.

2 Солдат и Рабочий (Херсон). – 1917 – 28 листопада.

1 Там само.

2 Там само. - С. 60-61.

3 Там само. - С. 62.

1 Там само.

2 Пролетарская мысль. - 1917. - 8 нояб.

1 Там само. - 9 нояб.

2 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (ноябрь 1917 г. – февраль 1918 г.): Сб. документов. - М., 1957. - С. 250.

1 Там само. - С. 251.

1 Протоколы Центрального Коми тета РСДРП(б): август 1917 – февраль 1918. - М., 1957. - С. 155-157.

2 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями - С. 125.

3 Там само. - С. 112.

1 Детальніше дослідження питання про феномен „українських більшовиків” див. у статті: Солдатенко В.Ф. До оцінки організацій „українських більшовиків” //Укр. іст. журн. 1989. № 6. С. 62-69; № 7. С. 49-57; Сторінки історії Компартії України: Запитання і відповіді. - К., 1990. - С. 74-77.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 68.

2 Там само. - С. 79.

1 Див.: Очерки Коммунистической партии України. Изд. 4-е, доп. - К., 1977. - С. 230—256; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф. В. И. Ленин и большевистские организации Украиньї в Октябрьской революции. - С. 229—365 та ін.


2 Див., напр.: Мірчук П. Українсько-московська війна (1917 — 1919). Торонто, 1957; Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917—1918 рр. (Про що «історія мовчить»). Мюнхен, 1967 (перевидання Львів, 1994).


1 Див.: Рубач М. К истории конфликта между Совнаркомом и Центральной Радой (декабрь 1917 г.) // Летопись революции. - 1925. - № 2. - С. 52—85.


2 Романчук О. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою // Дзвін. 1990. № 8. С. 76—92. В дещо розширеному варіанті ця стаття видана в Києві того ж року окремою брошурою товариством «Знання».

3 Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918). - Київ; Львів, 1996. - 342 с.

4 Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. Київ 1997. С. 229—235; Історія України. – Навчальний посібник. Вид. 3-е, доп. і перероб. – К., 2002. – С. 221-225.

1 Див.: Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. – С. 365-368.

1 Історія Української РСР: В 8 т., 10 кн. Т. 5. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні 1917— 1920. - К., 1977; Українська РСР в період громадянської війни. 1917—1920 рр.: В 3 т. – К., 1967. - Т. 1.


1 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине: Хроника важнейших историко-партийных и революционньгх собнтий: В 2 ч. – К., 1977; 1982; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. Из истории борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской стратегии и тактики в трех российских революциях. - К., 1986; Гамрецкий Ю. М., Тимченко Ж. П., Щусь О. И. Триумфальное шествие Советской власти на Украине. - К., 1987; Солдатенко В. Ф. До питання періодизації історії Компартії України // Укр. іст. журн. 1989.
№ 8. - С. 14—23 та ін.


2 В. І. Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні. – К., 1967. - С. 171—284.


1 Гарчее П. І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. - Харків, 1969. - С. 90—156.

2 Робітнича газета. - 1917. - 2, 4 листоп.


1 Там само. - 8 листоп.


2 Дорошенко Д Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 198—199.


3 1917 год на Киевщине: Хроника событий. - С. 356.


1 Цит. за: Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 218.


2 Народня Воля. - 1917. - 6 груд.


1 Див.: Савченко В. Український рух у російських частинах у 1917 та 1918 рр. //За державність (Каліш). 1934.36.4. - С. 146—151, 157.


2 Там само. - С. 151—155.


3 Савченко В. Український рух... -С. 69, 70.1 1917 год на Киевщине. - С. 407.


2 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 201, 257.


3 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917—1921 - Т. 1. - С. 27.


4 Звезда (Катеринослав). - 1917. - 9 груд.


1 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 382—385.


2 Там само. - С. 372.

3 Енциклопедія Українознавства: В 2 т. Париж; Нью-Йорк, 1949. - Т. 1. - С. 1177.


4 Робітнича газета. - 1917. - 23, З0 листоп.


1 Нова Рада. - 1917. - 24 груд.


1 Пролетарская мысль. - 1917. - 29 нояб.; 1 дек.

2 1917 год на Киевщине. – Хроника событий. - С. 404—405.

3 Из истории Октябрьской революции в Киеве (воспоминания участников). -К., 1927. С. 75—77; 1917 год на Киевщине. - С. 413—414.


4 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 415—416; Нова Рада. -1917. - 1 груд.; Киевская мнсль. - 1917. - 1 дек. (утр. випуск).


1 Известия стачечного комитета (Киев). - 1917. - 2 дек.; Киев­ская мысль. 1917. 1 дек. (утр. випуск).


2 Великая Окгябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника... - Ч. 2. - С. 379—441.


3 1917 год на Киевщине. - С. 417.


1 Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне: В 4 т. - М., 1924. - Т. 1. - С. 29—50.

2 Дорошенко Д Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 377.

3 Там само; Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 —грудень 1918. - Київ; Філадельфія, 1995. - С. 92—93.

4 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954. - Т. 2. - С. 26—27.


1 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 377.

2 Скоропадський П. Спогади. - С. 100—101.


1 Нова Рада. - 1917. - 24 листоп.; Робітнича газета. - 1917. - 6, 8 груд.


2 Нова Рада. 1917. 24 груд.


1 Голуб П. А. Партия, армия и революция. - М., 1967. - С. 170. Його ж. Большевики и армия в трех революциях. Москва, 1977. - С. 207.


1 Киевская мысль. - 1917. - З дек. (утр. вып).


* Предметний розгляд порушеного питання з усіма можливими цифровими даними міститься у книзі: Солдатенко В. Ф., Хало Л. Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні в 1917-1918 рр. – К., 2002. – С. 179-211.

* Детально про ставлення керівного ядра РНК до українських проблем див: Солдатенко В.Ф. До конфлікту Рад наркому Росії з Центральною Радою (особистісний зріз) // Події і особистості революційної доби. – К., 2003. – С. 75-108; Його ж. До історії українсько-російських взаємин 1917 – на початку 1918 рр. // Пам’ять століть. – 2003. - № 6. – С. 52-80.

1 Ленін В. І. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради // Повне зібр. творів. - Т. 35. - С. 137-139, 448.


1 Там само. - С. 137.


2 Там само. - С. 138.

3 Там само. - С. 139.

1 Сталін Й.В. Відповідь товаришам українцям в тилу і на фронті // Твори. - К., 1947. - Т. 4. - С. 10-11.

2 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 512-513.

3 Там само. - С. 513.

1 Киевская мысль. - 1917. - 6 дек.

2 Там само.

3 Летопись революции. - 1926. - № 4. - С. 83-85.

1 Владимир Ильич Ленин. Биогр. хроника. - М., 1974. - Т. 5. – С.111; Російський центр зберігання і використання документів новітньої історії (РЦЗВДНІ – колишній ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС). Ф. 19, оп. 1, спр. 19, арк. 1 зв. 3 зв.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. ІІ. - С. 152.

1 Там само. - С. 158.

2 Там само. - С. 161.

3 Там само.

4 Там само. - С. 163.

1 Там само. - С. 164.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 63-64.

2 Там само. - С. 65.

1 Там само. - С. 66-67.

1 Там само. - С. 67.

2 Там само. - С. 67-68.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 502-512.

1 Там само. - С. 509-510.

1 Там само. - С. 511-512.

2 Див., напр.: Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. - С. 225-226.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 69.

1 Там само. - С. 74.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. 1. - С. 223.

1 Там само.

2 Там само.

1 Там само. - С. 247.

2 Там само. - С. 259.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 81-82.

2 Там само. - С. 88-89.

1 Там само. - С. 83.

1 Там само. - С. 83-84.

2 Там само. - С. 87.

1 Донецький пролетарий (Харьков). - 1917. - 16 дек.

2 Там само. - 21 дек.

3 Вестник Украинской Народной Республіки (Харьков). - 1917. - 20 дек.

4 Ленін В. І. Тези про Установчі збори // Повне зібр. тв. – Т. 35. – С. 158.

1 Літопис революції. – 1929. - № 4(37) – С. 151.

2 Памятник борцам пролетарской революции, погиблим в 1917-1921 гг. – М.-Л., 1925. – С. 468-469.

3 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 540, 552.

1 Державний архів Київської області. – Ф. 183. – Оп. 4. – Спр. 83. – Арк. 83.

1 Пятаков Г. Пятаков Леонид Леонідович // Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – Репринтное издание. – М., 1989. – С. 593; Щусь О. До останнього удару серця // Радянська Україна. – 1989. – 6 січня.

1 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – С. 108.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 555-556.

1 Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 2. – С. 171.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. – Т. 1. – С. 224.

1 Там само. – С. 247.

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. - М., 1974. - Т. 5. - С. 110-111.

1 Там само. - С. 115.

2 Там само. - С. 118-119.

3 Там само. - С. 122.

4 Ленинский сборник. ХХХVII. – М., 1977. - С. 61-62.

5 Див.: Антоненко-Овсиенко В. А. Записки о гражданской войне: в 4-х т. М-Пгр, 1924. - Т. 1. - С. 22, 25, 29-36, 50-52.

1 Там само. С. 50.

1 Ленін В. І. Резолюція Ради Народних Комісарів про переговори з Радою // Повне зібр. творів. - Т. 35. - С. 176-177.

2 Російський центр зберігання і використання документів новітньої історії (РЦЗВДНІ). - Ф. 19. - Оп. 1. - Спр. 31. - Арк. 2.

1 Протоколы ВЦИК ІІ созыва. - М., 1918. - С. 159-160, 166.

2 Правда (Петроград). - 1917. 23 дек.

3 Гарчав П. І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. - Харків, 1969. - С. 67-68.

1 Див.: Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. - Т. 1. - С. 32-33.

2 Гарчав П. І. Червона гвардія України... - С. 168.

1 Боффа Дж. История Советского Союза: От революции до Второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917-1941. – М., 1990. - С. 81.

1 Владимир Ильич Ленин. Биогр. хроника. – Т. 5. – С. 159, 161, 162; Ленін В. І. Постанова РНК про відповідь Ради Раді Народних Комісарів // Повне зібр. тв. – Т. 35. – С. 203-204; РДАСПІ. – Ф. 19. – Оп. 1. – Спр. 37. – Арк. 23.

Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Психологічні особливості агресивної поведінки Розробили
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи денної І заочної форм навчання за темою віл-інфекція І снід в Україні
main -> Інформація про виконання пунктів 2, 3 статті 1 та статті 3 Указу Президента України від 12 квітня 2007 року №297 "Про заходи з відзначення подій Української революції 1917 1921 років та вшанування пам'яті її учасників"
main -> Концепція ощадливого виробництва посідає визначне місце серед теоретичних та практичних надбань сьогодення, які знаходять своє відображення у значному розмаїтті концепцій та бізнес-моделей. Концепцію ощадливого виробництва
main -> Верба В. А. канд екон наук, доцент двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна бізнес-моделювання у процесі розвитку підприємства анотація
main -> Природні багатства Полтавщини та їх використання
main -> «Хотіла б я піснею стати »
main -> Гриненко А. М., канд екон наук, проф., Двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна Grinenko A. M


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка