України київський національний лінгвістичний університет кафедра права затверджую


Тема 13. Органи управління Українською гетьманською державою (серединаСторінка2/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.49 Mb.
#12058
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема 13. Органи управління Українською гетьманською державою (середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)

Органи влади й управління Гетьманщини. Загальновійськова рада. Рада генеральної старшини. Гетьман. Генеральна військова канцелярія. Полково-сотенна система територіального управління. Міське самоврядування. Судова система. Генеральний військовий суд, полкові, сотенні та громадські (сільські) суди. Судова реформа 1760–1763 рр. Земські, підкоморські та гродські (міські) суди. Органи самодержавного управління Гетьманщиною: Малоросійська колегія (1722–1727 рр.), правління гетьманського уряду (1734–1750 рр.), Малоросійська колегія (1764–1786 рр.). Ліквідація автономії України. Ліквідація Запорозької Січі (1775 р.). Правова система. Джерела і розвиток права. Звичаєве козацьке право. Рішення загальновійськової ради. Гетьманські статті як джерела права. Пакти і Конституція прав і вольностей Війська

Запорозького 1710 р. Царське законодавство. Гетьманське законодавство: універсали, ордери, грамоти, листи, інструкції. Акти військової канцелярії. Церковне право. Часткова дія литовських статутів і збірників магдебурзького права. Кодифікація українського права. Процес короткий наказний, виданий при резиденції гетьманській 1734 р. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Книга Статут та інші права малоросійські 1764 р. Екстракт малоросійських прав 1767 р. Риси права. Право власності. Різновиди феодального землеволодіння: вотчини і держання (рангові). Зобов’язальне право. Право успадкування. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Поняття і види злочинів. Мета і система покарань. Зміни у судовому процесі. Обвинувально-змагальний та слідчий (інквіцизійний) види процесу.
Тема 14. Зміни у правовому статусі українських земель під час перебування у складі Оттоманської та Австрійської імперій в другій половині ХVII – у першій половині ХІХ ст.

Державно-правовий статус українських земель у складі Оттоманської імперії (Кримського ханства): правовий статус населення; форми державного устрою та правління; судоустрій. Державно-правовий статус українських земель у складі Речі Посполитої та Австрії (Австрійської імперії): правовий статус населення; форми державного устрою та правління; судоустрій.


Тема 15. Ліквідація української державності та національної правової системи у складі Російської імперії

Основні етапи ліквідації української державності в складі Російської імперії; ліквідація магдебурзького права; колонізація українських земель Російською імперією та її правовий режим. Ліквідація кримськотатарської держави: правовідносини Росії з Кримським Ханством; анексія Російською імперією Кримського ханства та турецьких володінь на Півдні України (1784 р.), знищення правової системи Кримського ханства. Карально-охоронний апарат в українських землях у ХVII – першій половині ХIХ ст.: органи прокуратури Російської імперії на території України; слідчі органи; податкові органи; козацькі військово-охоронні формування (Дунайське, Чорноморське, Дністровське козацьке військо); регулярна поліція в Російській імперії (Преображенський приказ; організація центральної та місцевої поліції за часів Катерини ІІ; поліцейська система Російської імперії на початку ХІХ ст.; центральні та місцеві поліцейські органи; організація поліцейського апарату в Україні); створення Міністерства внутрішніх справ Російській імперії: Міністерство поліції 1810 р. (особливості організації, компетенція та основні напрямки діяльності загальної поліції згідно Положенню про земську поліцію 1837 р. та Наказу чинам та служителям земської поліції).


Тема 16. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі

Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.)

Криза феодально-кріпосницької системи Росії. Великі реформи 60–80-х років; особливості їх проведення на Україні. Революційна криза початку ХХ ст. Суспільний лад. Зрівняння українського дворянства у правах із російським (укази 1801, 1835 р.). Протекціонізм царизму щодо дворянства. Духовенство. Виникнення буржуазії та зміцнення її соціально-правового становища. Диференціація буржуазного класу. Селянство. Реформа 1837–1841 рр. Інвентарна реформа 1847– 1848 рр. Зміни в соціально-правовому становищі селян унаслідок реформи 1861 р. Аграрна реформа П. Столипіна. Міське населення . Почесні громадяни. Гільдійське купецтво. Міщани. Ремісники. Фабрично-заводські робітники. Адміністративно-територіальний устрій, органи влади й управління на українських землях. Перетворення намісництв у губернії. Генерал-губернаторства. Центральне управління. Губернські правління. Повітовий, волосний, міський аппарат управління. Дворянські зібрання. Земська реформа 1864 р., особливості її проведення в Україні. Міська реформа 1870 р. Сільське й волосне самоврядування за реформою 1861 р. Мирові посередники. Поліцейська реформа 1862 р. Військова, освітня, фінансова та інші реформи 60–80-х років. Контрреформи 80–90-х років. Державна дума та представництво в ній України. Судочинство в дореформений період. Судова реформа 1864 р.; особливості проведення в Україні. Мирова юстиція. Окружні суди. Судочинство за участю присяжних засідателів. Судові палати. Присяжні повірені та приватні повірені. Прокуратура. Джерела права. Кодифікація права України. Звід місцевих законів губерній і областей, приєднаних від Польщі (А. Повстанський). Зібрання малоросійських прав 1807 р. Звід законів західних губерній (І. Данилович). Поширення на Україну в 1840–1842 рр. загальноімперського законодавства. Повне зібрання законів Російської імперії 1830 р. Звід законів Російської імперії 1832 р. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. (нові редакції 1866, 1885 р.) Судові статути 1864 р. Військовий статут про покарання 1867 р. Військово-морський статут 1886 р. Кримінальне уложення 1903 р. Надзвичайне законодавство 1905–1906 рр. та періоду війни. Виникнення галузевого законодавства. Цивільне право. Адміністративне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Зміни в цивільно-процесуальному й кримінально-процесуальному законодавстві.


Тема 17. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі

Австро-Угорщини (ХІХ — початок ХХ ст.)

Політико-правове становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії. Австро-Угорська угода 1867 р., створення Австро-Угорської імперії. Суспільний лад. Магнати, шляхта, духовенство. Селянство. Скасування кріпосного права. Міське населення. Адміністративно-територіальний поділ. Органи влади й управління. Губернатор і губернське присутствіє. Становий сейм. Старости, війти, мандатори. Жупани. Революційний рух, Конституція 1848 р. Зміни в політико-правовому становищі українських земель. Головна Руська Рада. Антидемократична конституція 1849 р. Крайові конституції 1850 р. Унія Австрії та Угорщини 1867 р. Дуалістична монархія. Конституція Австрії 1867 р. Відновлення в Угорщині дії Конституції 1848 р. Делегації. Рейхсрат Австрії та сейм Угорщини. Правління намісника Галичини та крайове президентське правління Буковини. Крайові сейми Галичини та Буковини. Повітові, міські, сільські органи самоврядування. Повітові громади (гміни), повітові ради та старости. Статути Львова та Чернівців. Суди на західноукраїнських землях: земські та гродські, міські, доменіальні, комітатські, духовні. Триступенева система судів за Конституцією 1867 р.: одноособові повітові суди, колегіальні крайові (окружні) суди, колегіальний вищий крайовий суд у Львові. Найвищі судові інстанції (Верховний судовий і касаційний трибунал у Відні). Спеціалізовані суди. Прокуратура. Фінансова прокуратура. Адвокатура. Правова система. Джерела права. Характеристика галузей права. Практика апробації австрійського законодавства у Галичині. Дія австрійського законодавства на території Галичини та Буковини: Цивільний кодекс 1811 р.; Цивільно-процесуальний кодекс 1796 та 1895 рр.; Кримінальний кодекс 1803 та 1852 рр.;

Кримінально-процесуальний кодекс 1853 і 1873 рр. Кримінальний кодекс Угорщини 1879 р. та запровадження його на Закарпатті.
Модуль 2. Держава і право України у новітній час

(кінець ХІХ- початок ХХ століття)
Тема 19.Державно-правовий розвиток України у кінці ХІХ- на початку ХХ століття

Основні напрямки розвитку державно-правової системи Російської імперії, особливості її функціонування в українських губерніях на поч. XX ст.: соціально-економічні зміни в умовах імперіалізму; революція 1905-1907 років, режим військового стану на українських землях; розвиток джерел права; правова думка (програми політичних партій). Основні напрямки розвитку державно-правової системи Австро-Угорської імперії, особливості її функціонування в західноукраїнських землях на поч. XX ст.: соціально-економічні перетворення; зміни в управлінні Галицьким сеймом; розвиток джерел права; правова думка (програми політичних партій). Основні риси державного (конституційного) права Російської імперії на поч. XX ст.: Маніфест 17 жовтня 1905 р., Основні державні закони Російської імперії 1906 р.; правовий стан населення; виборче право; центральні та місцеві органи влади; органи самоврядування, запровадження земств на Правобережній Україні. Основні зміни в праві українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій в умовах I Світової війни: мілітаризація державного апарату в українських землях у складі Російської імперії, Особливі наради, Союз міст, Земський союз, „Земгор”, воєнно-промислові комітети; Головна Українська Рада; цивільне, адміністративне, фінансове, трудове, кримінальне та кримінально-процесуальне право Росії та Австро-Угорщини воєнної доби.


Тема 20. Відродження української національної державності у 1917-1920-тих рр. Утворення УНР.

Зміни у суспільно-політичному устрої внаслідок Лютневої буржуазно-демократичної революції у Росії. Утворення Центральної Ради. Всеукраїнський національний конгрес (6–8 квітня 1917 р.). Підтримка Центральної Ради з боку всеукраїнських військового, селянського, робітничого з’їздів та розширення її складу. Перший універсал Центральної Ради. Створення Генерального секретаріату. Другий універсал Центральної Ради. Встановлення більшовицької влади в Петрограді. Третій універсал Центральної Ради. Проголошення УНР як автономії у складі Російської Федерації. Четвертий універсал Центральної Ради. Проголошення самостійності і незалежності УНР. Україна в умовах австро-німецької окупації. Правовий статус Центральної Ради, Малої Ради, Генерального секретаріату (Ради Народних Міністрів). Діяльність Центральної Ради щодо створення органів місцевої влади і місцевого самоврядування. Реформування судочинства. Виникнення “надзвичайного правосуддя”. Самосуди. Створення прокураторії. Зовнішньополітична діяльність. Військове будівництво.


Тема 21. Законодавча діяльність Центральної Ради.

Перший універсал Центральної Ради. Створення Генерального секретаріату. Другий універсал Центральної Ради. Встановлення більшовицької влади в Петрограді. Третій універсал Центральної Ради. Проголошення УНР як автономії у складі Російської Федерації. Четвертий універсал Центральної Ради. Законодавча діяльність Центральної Ради. Закони “Про порядок видання законів” від 25 листопада 1917 р., “Про випуск державних кредитових білетів УНР” від 6 січня 1918 р., “Про національно-персональну автономію” від 6 січня 1918 р., “Про громадянство УНР” від 2 березня 1918 р., Земельний закон від 18 січня 1918 р. та ін. Конституція УНР, її зміст та значення


Тема 22. Українська держава періоду Гетьманату П. Скоропадського

Проголошення П. Скоропадського на з’їзді українських хліборобів 29 квітня 1918 р. гетьманом України. Проголошення Української держави. Історико-правова характеристика природи Гетьманату П. Скоропадського. Грамота до всього українського народу та закони про тимчасовий державний устрій України від 29 квітня 1918 р.: зміст і значення. Функції, склад та організація діяльності гетьманського уряду — Ради Міністрів. Розвиток інституту державної служби. Зовнішньополітична діяльність Місцеве управління. Губернські і повітові старости. Протистояння місцевої адміністрації та органів місцевого самоврядування. Виділення заможного селянства в окрему соціальну категорію — козацтво. Реформування Генерального суду за Законом від 2 червня 1918 р. Відновлення судових палат, окружних судів, мирової юстиції за Законом від 8 липня 1918 р., постановами Ради Міністрів від 14 та 21 липня 1918 р. Зростання значення військових судів (Закон від 21 червня 1918 р.). Правоохоронні органи. Організація української прокуратури. Поновлення діяльності адвокатури. Створення нотаріату. Функції Державної варти. Військове будівництво. Засади створення правової системи. Скасування та вибіркове застосування правових актів із законодавчої спадщини. Характеристика гетьманського законодавства. Захист права приватної власності. Законодавче забезпечення культури й освіти. Законодавче забезпечення військового будівництва. Посилення каральної спрямованості законодавства.


Тема 23. Українська Народна Республіка (УНР). Право УНР.

Створення Директорії, організація повстання проти Гетьманату, прихід до

влади. Декларація від 26 грудня 1918 р. Створення уряду. Акт злуки УНР і ЗУНР. Трудовий конгрес. Формування органів влади й управління. Оголошення війни Радянській Росії. Внутрішня та зовнішня політика Директорії. Урядові кризи: причини й наслідки. Одноосібне керівництво УНР С. Петлюрою. Варшавський договір (21 квітня 1920 р.). Державно-правовий статус Директорії за ухваленим Трудовим конгресом Законом про форму владу в Україні. Рада Народних Міністрів. Тенденція переходу до президентсько-парламентської республіки: закони від 12 листопада 1920 р. “Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці” та “Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки”. Місцеве управління. Губернські, повітові та волосні комісаріати та їхні повноваження за Інструкцією Міністерства внутрішніх справ від 24 червня 1919 р. “Про тимчасову організацію влади на місцях”. Судові установи. “Найвищий суд”. Закон “Про вибори і призначення мирових суддів” від 19 лютого 1919 р. Військово-польові суди та надзвичайні військові суди: склад, юрисдикція та процедура. Законодавча діяльність Директорії. Закон “Про порядок внесення і затвердження законів в Українській республіці” від 14 лютого 1919 р. Скасування права власності на землю за Законом “Про землю в УНР” від 8 січня 1919 р. Використання дореволюційного законодавства у цивільно-правовій та кримінально-правовій сферах. Закон “Про відновлення гарантій недоторканості особи на території УНР” від 28 лютого 1919 р. та факти беззаконня і репресій за Директорії. Проект нової Конституції України.
Тема 24. Західноукраїнська народна республіка та її право

Розпад Австро-Угорської імперії. Маніфест 16 жовтня 1918 р. Про перетворення Австро-Угорщини на багатонаціональну федеративну державу. Створення Української Національної Ради. Звернення Ради від 1 листопада 1918 р. “До населення міста Львова” та “Український народе!”. Проголошення ЗУНР. Передвступний договір (14 грудня 1918 р.) та Акт злуки ЗУНР і УНР (22 січня 1919 р.). Захоплення Буковини Румунією. Захоплення Закарпаття Угорщиною, а пізніше — Чехословаччиною. Польсько-українська війна. Припинення чинності Закону щодо об’єднання ЗУНР і УНР. Причини падіння ЗУНР. Державний устрій. Українська Національна Рада та її органи: Президія, Виділ, Президент. Державний секретаріат: склад і повноваження. Закон про передання всієї повноти військової і цивільної влади Диктаторові Є. Петрушевичу. Утворення Колегії головноуповноважених і Військової канцелярії. Місцеві органи влади та управління: повітові, громадські, міські комісари та ради. Реформування судової системи. Цивільно-правова спеціалізація окружних і повітових судів. Утворення трибуналів для розгляду кримінальних справ. Окремі судові сенати другої та третьої інстанції. Правоохоронні органи: народна міліція та жандармерія. Адвокатура. Державна прокураторія. Нотаріат. Військова юстиція. Створення Української галицької армії. Зовнішньополітична діяльність. “Тимчасовий Основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії” від 13 листопада 1918 р. Закони “Про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки” (16 листопада 1918 р.), “Про тимчасову організацію судів і судової влади” (21 листопада 1918 р.), “Про державну мову” (15 лютого 1919 р.), “Про право громадянства Західної області УНР і правовий статус чужоземців” (8 квітня 1919 р.). Закон про земельну реформу (14 квітня 1919 р.), зволікання з його реалізацією. Застосування австрійського законодавства в галузях цивільного, кримінального й процесуального права.


Тема 25. Утворення радянської державності і права в Україні (1917–1920 рр.)

Виникнення Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів як органів керівництва революційним рухом. Спроби більшовиків легітимно усунути Центральну Раду. І Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів. Проголошення України республікою Рад (12 грудня 1917 р.). Обрання Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК). Утворення радянського уряду України — Народного Секретаріату. Місцеві ради. ІІ Всеукраїнський з’їзд Рад (березень 1918 р.), його рішення. Надзвичайні органи радянської влади: Повстанбюро, Центральний військово-революційний комітет (ЦВРК), революційні та військово-революційні комітети. Створення Тимчасового робітничо-селянського уряду України (28 листопада 1918 р.). Декрет уряду “Про організацію влади на місцях”. Перейменування уряду в Раду Народних Комісарів (29 січня 1919 р.). Вибори до місцевих рад. ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад (березень 1919 р.). Створення Ради оборони УСРР, місцевих комітетів оборони, Всеукраїнського революційного комітету та ревкомів на місцях. Комбіди — надзвичайні органи влади на селі. Відновлення ВУЦВК і Раднаркому (лютий 1920 р.). Вибори до місцевих рад (лютий-квітень 1920 р.). ІV Всеукраїнський з’їзд Рад. Створення та функції комнезамів. Розвиток зв’язків УСРР із РСФРР та іншими радянськими республіками. Органи управління народним господарством. Трудові армії. Управління націоналізованими промисловими підприємствами протягом періоду воєнного комунізму за “Положенням” від 3 червня 1918 р. Спроби місцевих рад створити власні суди. Постанова Народного секретаріату від 4 січня 1918 р. “Про введення Народного суду”. Декрет про суд Раднаркому УСРР від 19 лютого 1919 р. Положення про революційні трибунали від 23 січня 1918 р. Тимчасове положення про народні суди та революційні трибунали від 20 лютого 1919 р. Положення Раднаркому про народний суд від 26 жовтня 1920. Інструкція Нарком’юсту від 3 червня 1919 р. “Про судочинство”. Всеукраїнська (надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією. Позасудові репресії. Створення радянської міліції. Становлення радянського права. Конституція УСРР 1919 р. Поширення на територію України декретів і розпоряджень робітничо-селянського уряду РСФРР. Декрети про націоналізацію підприємств, банків. Застосування адміністративно-правових актів в управлінні державною власністю. Закон про землю від 5 лютого 1920 р. Хлібна і продовольча розкладка. Декрети від 20 лютого 1920 р. Про цивільний шлюб і свободу розлучень. Риси трудового права. Риси кримінально- та цивільно-процесуального права.


Тема 26. Державно-правовий розвиток України в умовах нової економічної політики (1921 — початок 1929 р.)

Перехід до нової економічної політики. Постанова ВУЦВК від 27 березня 1921р. “Про заміну продовольчої розкладки натуральним податком”. Договірні відносини між УСРР і РСФРР. Утворення Союзу РСР. Державно-правове становище України за договором про утворення СРСР (грудень 1922 р.) і Конституцією СРСР (1924 р.). Перебудова державного апарату УСРР у зв’язку з утворенням СРСР. Всеукраїнський з’їзд Рад як верховний орган державної влади УСРР. Державний статус ВУЦВК за Положенням про ВУЦВК від 12 жовтня 1924 р. Компетенція Президії ВУЦВК. Склад і повноваження уряду за “Положенням про Раднарком УСРР” від 12 жовтня 1924 р. Зміни в системі органів галузевого управління (загальносоюзні, об’єднані та республіканські наркомати). Загальне положення про народні комісаріати УСРР від 12 жовтня 1924 р. Українізація державного і господарського апарату. Адміністративно-територіальна реформа. Проголошення Молдавської АСРР у складі УСРР. Запровадження триступеневої (округ — район — сільрада) системи управління. Положення про місцеві (окружні, районні) з’їзди Рад і виконкоми; сільські, міські і селищні Ради Національні адміністративно-територіальні одиниці. Перетворення комнезамів на добровільні громадські організації. Судова система за Положеннями про судоустрій 1922, 1925, 1929 р. Порядок утворення, склад та юрисдикція народних судів, окружних судів, Головного суду АМСРР, Верховного Суду УСРР. Дисциплінарні суди. Громадські суди, примиренські камери. Прокуратура: структура та функції. Адвокатура. Структура, функції ОДПУ, ДПК при РНК УСРР та посилення репресивно-каральної спрямованості цих органів.


Тема 27. Кодифікація законодавства радянської України у 20-х рр. ХХ ст.

Кодифікація законодавства. Посилення ролі загальносоюзного законодавчого регулювання. Зміни й доповнення до Конституції УСРР у 1925 р. Конституція УСРР 1929 р. Позбавлення та обмеження виборчих прав. Риси цивільно-правового регулювання. Цивільний кодекс 1922 р. Регуляція права власності. Договірне право. Риси шлюбно-сімейного права. Кодекс законів про родину, опіку, шлюб і про акти громадянського стану 1926 р. Земельний кодекс 1922 р. і зміни до нього 1927, 1928 р. Закон про ліси 1923 р. Кодекс законів про працю 1922 р. Кодекс законів про народну освіту 1922 р. Адміністративний кодекс 1927 р. Кримінальний кодекс 1922 р. Демократизація кримінального процесу за кримінально-процесуальним кодексом 1922 р. Тенденція до посилення відповідальності. Кримінальний кодекс 1927 р. Посилення силового тиску держави за кримінально-процесуальним кодексом 1927 р. Цивільний процесуальний кодекс 1924 і 1929 р. Виправно-трудовий кодекс 1925 р.


Тема 28. Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму

(1929–1939 рр.)

Деформація державно-політичної системи. Посилення партійно-апаратної диктатури в усіх галузях державного, господарського і соціально-культурного будівництва. Ліквідація правових основ багатоукладної економіки. Зміни в органах центральної влади за Конституцією УРСР 1937 р. Верховна Рада, її Президія. Раднарком УРСР. Посилення ролі загальносоюзних органів управління. Зрощування партійного й адміністративного апарату. Перебудова місцевих органів влади. Посилення ролі сільських рад і комнезамів у період колективізації. Адміністративно-територіальна реформа (центр — область — район). Реорганізація районних і міських рад. Посилення ролі виконавчих структур у місцевих радах.Народні суди — основна ланка судової системи. Підвищення ролі обласних судів за постановою ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 20 червня 1934 р. Верховний Суд УСРР. Створення загальносоюзної централізованої системи прокурорських органів. Ліквідація (1930 р.) НКВС УСРР та утворення (1934 р.) загальносоюзного НКВС. Заміна судового розгляду кримінальних справ адміністративними рішеннями. “Особлива нарада” НКВС, “трійки” та “двійки” на місцях. Застосування незаконних методів слідства, проведення масових репресій. Тенденції розвитку правової системи. Перевага загальносоюзного законодавства над республіканським. Джерела права. Конституція УРСР 1937 р. Особливості цивільно-правового регулювання. Придушення приватногосподарської діяльності. Зміни у трудовому законодавстві. Репресивно-правове забезпечення насильницької колективізації. Правове регулювання діяльності колгоспів. Посилення кримінальної репресії. Зміни й доповнення до Кримінального кодексу УРСР на підставі загальносоюзних законів і постанов (“Про охорону майна державних підприємств колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності” від 7 серпня 1932 р., “Про кримінальну відповідальність за зраду Батьківщині” від 8 червня 1934 р. та ін.). Зміни в кримінально-процесуальному законодавстві. Надзвичайний порядок

судочинства у справах про терористичні акти, контрреволюційне шкідництво й

диверсії за постановою ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р.


Тема 29. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Радянсько-німецький пакт про ненапад і таємний протокол Молотова — Ріббентропа (23 серпня 1939 р.) про розподіл сфер впливу в Європі. Введення радянських військ у Західну Волинь і Східну Галичину. Народні збори Західної України та їхні акти. Закони Верховної Ради СРСР (1 листопада 1939 р.) та Верховної Ради УРСР (15 листопада 1939 р.) про прийняття Західної України до складу УРСР. Нота уряду СРСР від 28 червня 1940 р. та введення радянських військ у Північну Буковину і Бессарабію. Закон Верховної Ради СРСР (2 серпня 1940 р.) про включення Північної Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР. Новий адміністративно-територіальний поділ, державне будівництво та масові репресії у західних областях УРСР. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Перебудова державного механізму на початку війни. Надзвичайні органи влади та управління. Державний Комітет Оборони. Ставка Верховного головнокомандування. Правовий режим воєнного стану і стану облоги. Діяльність місцевих органів влади й управління в період війни. Реорганізація органів суду і прокуратури. Розширення юрисдикції військових трибуналів. Об’єднання наркоматів внутрішніх справ і державної безпеки, розширення їхніх повноважень і посилення репресивно-каральної спрямованості. Встановлення окупаційного режиму та розчленування загарбниками території України. Спроби відродження української національної державності. Антифашистське підпілля та партизанський рух в Україні. Відновлення радянської влади в України. Розширення прав республіки у сферах міжнародних відносин та оборони. Особливості правової системи УРСР в умовах війни. Зміни у цивільно-правовій регуляції відносин власності, спадкування, житлокористування. Правове забезпечення зміцнення сім’ї, охорони материнства, дитинства. Правовий режим трудових мобілізацій і трудових повинностей. Збільшення робочого часу. Працевлаштування та побутове забезпечення інвалідів війни. Колгоспне законодавство воєнного часу. Зміни у кримінальному праві. Відповідальність за скоєння воєнних злочинів.


Тема 30. Держава і право України у повоєнні роки та в період десталінізації (1945 — перша половина 1960-х рр.)

Повоєнний сталінський режим. Відбудова народного господарства. Членство України в ООН і розширення міжнародних зв’язків. Ліквідація надзвичайних органів влади й управління. Відновлення конституційних органів влади. Вибори до Верховної Ради України та місцевих органів влади й управління. Десталінізація. Спроби вдосконалити управління народним господарством. Раднаргоспи. Правові засади входження Кримської області до складу УРСР. Розширення компетенції республіканських органів управління. Реорганізація суду. Закон про судоустрій УРСР 1960 р. Інститут народних засідателів. Товариські суди. Перебудова правоохоронних органів. Положення про прокурорський нагляд у СРСР від 24 травня 1955 р. КДБ при Раді Міністрів СРСР та його органи в Україні. Реорганізація органів внутрішніх справ. Народні дружини. Повоєнні зміни в законодавстві. Початок кодифікації загальносоюзного та республіканського законодавства. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік в ієрархії норм радянського права. Зміни у цивільно-правовому регулюванні. Цивільний кодекс УРСР 1963 р. Усунення обмежень воєнної доби у трудовому праві. Новий порядок вирішення трудових спорів. Закон про державні

пенсії 1956 р. Правове регулювання колгоспного будівництва. Обмеження розвитку індивідуальних господарств. Зміни у кримінальному праві. Нові форми державних злочинів. Розширення демократичних засад кримінального права. Кримінальний кодекс УРСР 1960 р. Скасування особливого процесуального порядку провадження слідства і судового розгляду. Процес реабілітації невинно засуджених під час масових репресій. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1960 р., Цивільно-процесуальний кодекс УРСР 1963 р.
Тема 31. Держава і право України у період уповільнення темпів суспільного

розвитку і “застою”(середина1960-х — середина 1980-х р.)

Авторитарна командно-адміністративна система управління та її вплив на суспільно-політичне життя. Конституція СРСР 1977 р. і Конституція УРСР 1978 р. Правові основи та діяльність вищих органів влади та управління: Верховна Рада УРСР, її Президія, Рада Міністрів УРСР. Закон “Про Раду Міністрів Української РСР” від 19 грудня 1978 р. Місцеві органи влади. Зміни й доповнення у законодавстві, яке регулювало організацію й діяльність місцевих рад. Судова система УРСР. Закони 1981 р. про судоустрій УРСР, про вибори районних (міських) народних суддів УРСР, про порядок відкликання народних суддів і народних засідателів районних (міських) народних судів УРСР. Реорганізація органів державного арбітражу. Закон СРСР “Про державний арбітраж СРСР” від 30 листопада 1979 р. Закон СРСР “Про прокуратуру СРСР” від 30 листопада 1979 р. Удосконалення організації та діяльності органів внутрішніх справ. Закон СРСР “Про адвокатуру СРСР” від 30 листопада 1979 р. Положення про адвокатуру УРСР від 1 жовтня 1980 р. Нотаріат. Принципи пріоритету держави над особистістю, переважання централістських настанов у законотворчості. Подальша кодифікації законодавства на союзному та республіканському рівнях. Видання Зводу законів СРСР і зводів законів союзних республік. Підготовка і видання Зводу законів УРСР. Розвиток адміністративного законодавства. Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення 1984 р. Цивільне і господарське законодавство. Житловий кодекс УРСР 1983 р. Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР 1969 р. Кодекс законів про працю УРСР 1971 р. Зміст права на працю за Конституцією УРСР 1978 р. Природно-ресурсне законодавство. Земельний кодекс УРСР 1970 р. Водний кодекс УРСР 1972 р. Законодавство СРСР про надра, лісове господарство, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання тваринного світу. Зміни у кримінальному законодавстві. Виправно-трудовий кодекс УРСР 1970 р. Процесуальне законодавство. Положення про попереднє взяття під варту 1969 р. Розширення участі захисника у кримінальному процесі. Принципи

процесуального права за Конституцією УРСР 1978 р.
Тема 32. Держава і право України у період «перебудови» в СРСР (1985-1991 рр.)

Нормативно-правове закріплення процесу курсу на «перебудову» в СРСР та УРСР (сер. 80-х – 1991 рр. ): джерела права (зміни і доповнення до Конституції СРСР 1977 та УРСР 1978 рр.; джерела цивільного, шлюбно-сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального права; Закон „Про мови в УРСР”; Декларація про державний суверенітет УРСР від 16 липня 1990 року); розвиток правової думки в умовах багатопартійності; реформування цивільного та господарського законодавства. Демократичні зміни у праві УРСР (сер. 80-х – 1991 рр. ): конституційне право (розширення прав і свобод громадян; реформи державного апарату; визнання і

реалізація принципу розподілу влади; проголошення державного суверенітету УРСР); господарське право (нормативна регламентація пошуку нових шляхів та методів господарювання, правове регулювання здійснення реформ в економіці ); адміністративне, цивільне, земельне, трудове, кримінальне, процесуальне право.

Тема 33. Розбудова правової системи незалежної України після розпаду

СРСР і до прийняття Конституції України у 1996 р.

Становлення та розбудова незалежної України, їх конституційно-правове та міжнародно-правове забезпечення (1991-1996 рр.).: правове оформлення розпаду СРСР; проголошення реформи державного апарату; Конституційний договір 1995 р., опрацювання та прийняття Конституції України 1996 р.; державна символіка; державна мова; джерела національного права незалежної України; становлення поліджерельності права (Конституція України, конституційні закони, рішення Конституційного Суду, постанови і роз’яснення Верховного Суду, акти місцевого самоврядування тощо. Становлення національної правоохоронної та правозахисної системи України. Заснування національних органів охорони громадського порядку. Органи прокуратури, державної безпеки, податкові органи, адвокатура, органи юстиції, нотаріальні органи України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у 1991-1996 рр. (нормативно-правове забезпечення; особливості діяльності); організаційно-правові засади становлення системи МВС України; основні завдання та напрями її реформування.


Тема 34. Правова система України у період 1996-2004 рр.

Тенденції розвитку правової системи України після проголошення державної незалежності у 1991 р. Демократизація діяльності державно-владних інституцій. Основні напрямки розвитку національної правової системи України (1991-1996 рр.): цивільне, земельне, кримінальне, процесуальне право; ґенеза нових галузей права (муніципальне, аграрне, космічне право).


Тема 35. Основні тенденції державно-правового розвитку України у 2004-2012 р.

Політична криза 2004 р. «Помаранчева революція» в Україні. Конституційна реформа 2004 р. Трансформація форми державного правління в Україні від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки. Відміна конституційної реформи 2004 р. Конституційним Судом України. Повернення до президентсько-парламентської форми правління.4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

Лекц

Практ

лаб

інд

с.р.

лекц

практ

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Історія держави і права України як наука і навчальна дисципліна.


2

Тема 2. Держава і права України в

найдавніші часи.


2


4
2

Тема 3. Рабовласницькі державні утворення та їх право на території

Північного Причорномор’я і Приазов’я (VII ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.)


2

2

4

Тема 4. Ранньофеодальна держава Київська Русь (ІV ст. – ХІІ ст.). Становлення та розвиток державності і права у східних лов’ян.
2


6
6

Тема 5. Право Київської Русі
2

2

2


6

Тема 6. Державність та право Галицько-Волинського князівства (XII – сер. XIV ст.)
2

24
4

Тема 7. Литовсько-Руська держава (друга половина ХIV–ХVI ст.)
2


8
6

Тема 8. Основні риси права Литовсько-Руської держави
2

28
6

Тема 9. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ — середина ХVІІ ст.)
2

2

6

Тема 10. Запорозька Січ, її військово-адміністративний устрій Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.
2

2

6

Тема 11. Формування правової системи України у період національно-визвольних змагань середини XVII ст.
2
6

Тема 12. Козацько-гетьманська держава та її право (середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)
2

210
2

26

Тема 13. Органи управління Українською гетьманською

державою (середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)


2
6

Тема 14. Зміни у правовому статусі

українських земель під час перебування у складі Оттоманської

та Австрійської імперій в другій половині ХVII – у першій половині ХІХ ст.

2
6

Тема 15. Ліквідація української державності та національної правової системи у складі Російської імперії
2


2
6


Тема 16. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.)
2

28
2


6

Тема 17. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Австро-Угорщини

(ХІХ — початок ХХ ст.)


2


4
6

Разом за змістовим модулем 1
34

1658
6

498

Модуль 2

Змістовий модуль 2.

Тема 1. Державно-правовий розвиток України початку ХХ ст.
2


2
4


Тема 2. Відродження української

національної державності у 1912-1920-тих рр. Утворення УНР.


2

24
4

Тема 3. Законодавча діяльність Центральної Ради.
2


2
6

Тема 4. Українська держава еріоду

Гетьманату П. Скоропадського


2

24
6

Тема 5. Українська Народна Республіка (УНР). Право УНР.
2

24
6

Тема 6. Західноукраїнська народна республіка та її право
2

24
6

Тема 7. Утворення радянської державності і права в Україні (1912–1920 рр.)
2

24
6

Тема 8. Державно-правовий розвиток України в умовах Нової економічної політики (1921 — початок 1929 р.)
2


2
6

Тема 9. Кодифікація законодавства

радянської України у 20-тих роках ХХ століття


2


4
6

Тема 10. Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929–1939 рр.)
2


2
6

Тема 11. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)
2


4
6

Тема 12. Держава і право України у повоєнні роки та в період десталінізації (1945 —перша половина 1960-х рр.)
2


4
6

Тема 13. Держава і право України у період уповільнення темпів суспільного розвитку і “застою”(середина 1960-х — середина 1980-х р.)
2


26

Тема 14. Держава і право України у період «перебудови» в СРСР (1985-1991 рр.)
2

24
6

Тема 15. Розбудова правової системи незалежної України після розпаду СРСР і до прийняття Конституції України у 1996 р.
2


4
6

Тема 16. Правова система України у період 1996-2004 рр.
2

24
6

Тема 17. Основні тенденції державно-правового розвитку України з 2004 р. – до сьогодення.
2

24
6

Разом за змістовим модулем 2
34

1658
4

2102

Усього годин

68

32116
10

6200

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка