України київський національний лінгвістичний університет кафедра права затверджуюСторінка3/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.49 Mb.
#12058
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   65. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

ГодинСтародавні держави і право на території України

(VII ст. до н. е. — VI ст. н. е.)2Держава, право і судочинство у Київської Русі

2Державність та право Галицько-Волинського князівства (ХІІІ — друга

половина ХІVст.)2Литовсько-Руська держава та її право (друга половина ХIV–

ХVI ст.)


2Суспільно-політичний лад і право на українських землях у

складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ — середина

ХVІІ ст.)


2Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

Формування української національної державності.2Українська гетьманська держава та її право

(середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)2Суспільно-політичний устрій та право на українських

землях у складі Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.)2Відродження української національної державності у 1912-1920-тих рр. Утворення УНР. Законодавча діяльність Центральної Ради

2Українська держава періоду Гетьманату П. Скоропадського

2Українська Народна Республіка (УНР). Право УНР.

2Західноукраїнська народна республіка та її право

2Утворення радянської державності і права в Україні (1912–1920 рр.)

2Розпад СРСР відродження незалежної держави Україна, шляхи її розбудови Держава і право України у період «перебудови» в СРСР (1985-1991 рр.)

2Правова система України в період 1996-2004 рр.

2Основні тенденції державно-правового розвитку України у період з 2004 -до сьогодення

2Разом

326. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Навчальним планом не передбачено

7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Навчальним планом не передбачено

8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма

заочна формаТема 1. Історія держави і права України як наука і навчальна дисципліна.

2

2Тема 2. Держава і права України в

найдавніші часи.4

2Тема 3. Рабовласницькі державні утворення та їх право на території

Північного Причорномор’я і Приазов’я (VII ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.)4

4Тема 4. Ранньофеодальна держава Київська Русь (ІV ст. – ХІІ ст.). Становлення та розвиток державності і права у східних лов’ян.

2

6Тема 5. Право Київської Русі

4

6Тема 6. Галицько-Волинська держава та її право (XII – сер. XIV ст.)

4

6Тема 7. Литовсько-Руська держава (друга половина ХIV–ХVI ст.)

2

6Тема 8. Основні риси права Литовсько-Руської держави

4

6Тема 9. Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

4

6Тема 10. Запорозька Січ, її військово-адміністративний устрій та право

2

6Тема 11. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ — середина ХVІІ ст.)

4

6Тема 12. Формування правової системи України у період визвольних змагань середини XVII ст.

2

6Тема 13. Українська гетьманська держава та її право (середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)

4

6

14.

Тема 14. Органи управління Українською гетьманською

державою (середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)2

6

15.

Тема 15. Зміни у правовому статусі

українських земель під час перебування у складі Оттоманської

та Австрійської імперій в другій половині ХVII – у першій половині ХІХ ст.


4

6

16.

Тема 16. Ліквідація української державності та національної правової системи у складі Російської імперії

2

6

17.

Тема 17. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.)

4

6

18.

Тема 18. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Австро-Угорщини

(ХІХ — початок ХХ ст.)4

6
Разом за змістовим модулем 1

58

98
Модуль 2


Змістовий модуль 2.1

Тема 1. Державно-правовий розвиток України початку ХХ ст.

2

4

2.

Тема 2. Відродження української

національної державності у 1912-1920-тих рр. Утворення УНР.4

6

3

Тема 3. Законодавча діяльність Центральної Ради.

2

6

4

Тема 4. Українська держава еріоду

Гетьманату П. Скоропадського4

6

5

Тема 5. Українська Народна Республіка (УНР). Право УНР.

4

6

6

Тема 6. Західноукраїнська народна республіка та її право

4

6

7

Тема 7. Утворення радянської державності і права в Україні (1912–1920 рр.)

4

6

8

Тема 8. Державно-правовий розвиток України в умовах Нової економічної політики (1921 — початок 1929 р.)

2

6

9

Тема 9. Кодифікація законодавства

радянської України у 20-тих роках ХХ століття4

6

10

Тема 10. Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929–1939 рр.)

2

6

11

Тема 11. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

4

6

12

Тема 12. Держава і право України у повоєнні роки та в період десталінізації (1945 —перша половина 1960-х рр.)

4

6

13

Тема 13. Держава і право України у період уповільнення темпів суспільного розвитку і “застою”(середина 1960-х — середина 1980-х р.)

2

6

14

Тема 14. Держава і право України у період «перебудови» в СРСР (1985-1991 рр.)

4

6

15

Тема 15. Розбудова правової системи незалежної України після розпаду СРСР і до прийняття Конституції України у 1996 р.

4

6

16

Тема 16. Правова система України у період 1996-2004 рр.

4

6

17

Тема 17. Основні тенденції державно-правового розвитку України з 2004 р. – до сьогодення.

4

6
Разом за змістовим модулем 2


58

98


10. Методи навчання
Для викладення теоретичного матеріалу застосовуються лекційні заняття. Кожна лекція охоплює матеріал певної теми курсу з тим, щоб одержані теоретичні знання студенти могли закріпити шляхом обговорення конкретних питань під час семінарських занять, вирішення проблемних задач, самостійної підготовки доповідей, повідомлень та рефератів за заданою тематикою.

У процесі навчання пріоритет надається застосуванню таких методів:- дослідницького викладач ставить перед студентами проблему і завдання після аналізу матеріалу та короткого усного або письмового інструктажу, і ті вирішують її під час самостійної підготовки до семінарського заняття чи підготовки реферата, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, приклади, матеріали тощо, вивчаючи літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найповніше.

- взаємодії викладача та студентів (ділова гра, дискусія, круглий стіл тощо), методи самостійної роботи студентів; способи вирішення пізнавального завдання — емпіричні (засновані на досвіді, експерименті) і теоретичні (засновані на логічному аналізі) методи.

- пояснювально-ілюстративний - студенти здобувають знання, слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної, методичної літератури або з джерел права, через екран тощо.

- Репродуктивний - студенти застосовують вивчене на основі зразка, ситуації або правила.

- Проблемного викладення - Використовуючи будь-які джерела й засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку.

- Частково-пошуковий (евристичний) - організація активного пошуку розв'язання висунутих педагогом (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або самі студенти на основі роботи з джерелами.

- Проблемно-хронологічний - передбачає аналіз та узагальнення правового матеріалу окремих проблем, які розглядаються в хронологічній послідовності. Та тісно пов’язаний з ним метод періодизації. Це зумовлено специфікою історичної науки, що досліджує матеріал в хронологічній послідовності, визначаючи періоди та етапи, які характеризуються: певними ціннісними орієнтирами суспільства, якісно визначеними особливостями суспільно-політичного життя, державного ладу та права, специфікою соціально-економічних відносин, певним типом правосвідомості та суспільно-політичного мислення.

- Формально-юридичний - передбачає з’ясування студентами чинних норм права, їх аналіз, узагальнення, класифікацію, конструювання нових понять на основі вже існуючих в праві понять і визначень. Він дає можливість з’ясувати події та факти, які вирізняються від інших тим, що мають правове значення. Формально-юридичний метод дає можливість з’ясувати внутрішній зміст законів, їх взаємозв’язок в межах тієї чи іншої правової системи. В сфері історичного вивчення права догматична юриспруденція має ціль виявити окремі юридичні факти, проаналізувати їх подібність та відмінність, вона дає можливість дослідникам їх описати та класифікувати за родовими ознаками.
11. Методи контролю
У процесі семінарських занять викладачем застосовуються наступні методи контролю: письмові аудиторні контрольні роботи, тестові завдання, експрес-опитування, модульний контроль.

Застосовується вхідний контроль з метою з'ясування рівня знань студентів з дисциплін, які є базовими для вивчення даної. Проводиться на початку вивчення дисципліни шляхом усного опитування або експрес-контролю (тестування).

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському аудиторному занятті у формі усного опитування, виступів студентів, тестування, контрольних робіт.

Модульний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної роботи з метою оцінювання знань і умінь, набутих під час вивчення тем відповідного модуля. Письмова контрольна робота може передбачати розгорнуті відповіді на питання, відповіді на тести, написання есе.

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі заліку, що полягає в оцінці засвоєння студентами знань на підставі виконання ними певних видів робіт на семінарських заняттях і виконання індивідуальних завдань. Не передбачає обов'язкової присутності студента.

У окремих випадках (відсутність студента на семінарських заняттях з поважних причин, недостатня кількість набраних балів для заліку тощо) може проводитися залікова робота.

Після закінчення вивчення навчальної дисципліни “Історія держави і права України” складається екзамен / диференційований залік (I семестр) та екзамен (ІІ семестр). Сума балів, яка може визначатися за іспит - 40. Відповідно, семестрова сума балів за результатами роботи на семінарських заняттях та виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань може сягати 60.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень студентів І–V курсів однакова для всіх дисциплін. У структурі кожного модуля з усіх навчальних дисциплін оцінюються такі складники:


Аудиторна

робота студента

Самостійна

робота студента

Модульна контрольна робота

Рейтинг кожного модуля обчислюється однаково для всіх навчальних дисциплін.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0».

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 101. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.

За рішенням кафедри згідно з установленими кафедрою критеріями поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) може здійснюватися за 10-бальною шкалою (від 0 до 10). У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до цілого числа. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 52.

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Наприкінці семестру всі студенти виконують модульні контрольні роботи з усіх дисциплін. Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб:
  • для дисциплін, з яких передбачено підсумковий контроль у формі екзамену (диференційованого заліку):

«відмінно» – 20 балів;

«добре» – 16 балів;

«задовільно» – 12 балів;

«незадовільно» – 8 балів.

Неявка на МКР – 0 балів.
Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за МКР.
Підсумковий контроль
Екзамен (диференційований залік)
Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Екзамен (диференційований залік) може відбуватися в усній формі, письмовій формі або складатися з письмової та усної частин. Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені (диференційованому заліку) у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:«відмінно» – 30 балів;

«добре» – 23 бали;

«задовільно» – 18 балів;

«незадовільно» – 0 балів.


Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала) за таблицею:


Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82 – 89

В

добре

75 – 81

С

66 – 74

D

задовільно

60 – 65

Е

35 – 59незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

Якщо студент на екзамені (диференційованому заліку) з дисципліни, з якої він мав семестровий рейтинговий бал менше 42 балів, отримує позитивну екзаменаційну оцінку («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»)), то такому студенту виставляється підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою лише «задовільно», за шкалою ЄКТС – E, а в екзаменаційній відомості в графі «Підсумковий рейтинговий бал» ставиться 60 балів.

Якщо навчальна дисципліна викладається більше одного семестру і з цієї дисципліни передбачено підсумковий контроль у формі екзамену (диференційованого заліку) лише в останньому семестрі, а в попередньому семестрі/(ах) – залік, то екзамен (диференційований залік) приймається лише з урахуванням семестрового рейтингового бала за останній семестр, що передує екзамену (диференційованому заліку). При цьому на екзамен (диференційований залік) виноситься весь обсяг навчального матеріалу з цієї дисципліни.

Дисципліни за вибором Університету і за вільним вибором студента циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, курси за вибором, спецкурси, навчальні дисципліни, з яких передбачено лише лекційні заняття і підсумковий контроль у формі екзамену, оцінюються таким чином. Вивчення кожної зазначеної дисципліни завершується написанням студентами модульної контрольної роботи (МКР), під час якої перевіряється засвоєння студентами програмного матеріалу курсу, винесеного як на аудиторну, так і на самостійну роботу. Кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 10. Результат є семестровим рейтинговим балом з навчальної дисципліни.

На екзамені з навчальної дисципліни кожне питання екзаменаційного білета також оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» – «5», «добре» – «4», «задовільно» – «3», «незадовільно» – «2»), після чого встановлюється середнє арифметичне значення з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середнє арифметичне значення помножується на 10; отриманий бал становить екзаменаційний рейтинговий бал за навчальну дисципліну.

Підсумковий рейтинговий бал студента за вивчення навчальної дисципліни є сумою семестрового рейтингового бала й екзаменаційного рейтингового бала. Підсумкова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС виставляється за таблицею:
Підсумковий рейтинговий бал студента

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою


90 – 100

А

відмінно

82 – 89

В

добре

75 – 81

С

66 – 74

D

задовільно

60 – 65

Е

35 – 59незадовільно з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним курсом


13. Методичне забезпечення
- підручники та нормативно-правові акти, визначені у списку рекомендованої літератури;

- наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

- тести з усіх тем дисципліни;

- практичні завдання з усіх тем дисципліни;

- електронний варіант усіх лекцій.

- навчально-методичний комплекс з курсу «Історія держави і права України».
14. Рекомендована література
Основна

1. Історія держави і права України: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 471 с.

2.Історія держави і права України. Академічний курс. У 2 т. / За ред. В.Я. Тація, – К. 2003.

3. Хрестоматія з історії держави і права України / За ред. В.Д. Гончаренка. – К., Ін Юре, 1997.


Довідкова

1. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Т. 1-10. – Львів, 1993-2001.

2. Мала енциклопедія етнодержавознавства - К., 1996.

3. Українське державотворення: Невитребуваний потенціал. Словник- довідник.

– К., 1997.

4. Юридический энциклопедический словарь. – М., 2000.

5. Юридична енциклопедія. В 6 т. – К., 1998-2004.

6. Україна: хроніка ХХ ст. Довід. Вид. (за заг. ред. В.Я.Смолія). – К., 2004.


Додаткова

1. Балыбин В.А. К истории Уголовного уложения 1903 г. в России // Вестник

Ленингр. универ-та, 1977. №11. Экономика, философия, право. Вып.2. –

С.123-130.

2. Балыбин В.А. Основные тенденции развития уголовного законодательства в России в 1861-1881 гг. // Изв. вузов. Правоведение. – 1997. - №3. – С.53-63.

3. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетерчак М. История государства Польши.- М., 1980. - С.357-401.

4. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни

1648-1654 рр. в працях дослідників із західної діаспори //Українській

історичний журнал. – 1993. - № 1. - С.50-51.

5. Бершадский С. Литовский Статут и польские конституции. - СПб, 1893.

6. Білас І. Репресивно каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико правовий аналіз. - К., 1994.

7. Бойко І. До питання про сімейне право Гетьманщини за кодексом 1743 р. //

Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 23-26.

8. Бойко І. Договірне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. // Право України. – 1998. -№ 5. – С. 98-100.

9. Бойко І. Про цивільне право Гетьманщини за кодексом 1743 року // Право

України. – 1999. - №3. – С.88-90.

10.Борисенко С. Звичаєве право Литовсько-Руської держави на початку ХVI ст. Збірник соціально-економічного відділу УАН. Вип. 3 - К., 1928.

11.Бочарников Д. М. Грушевський про історію створення та кримінальне право «Руської Правди» // Право України.- 1996.- № 11.- С.65-69.

12.Ванечек В. История государства и права Чехословакии. - М., 1981. - С. 353-362, 380-400.

13.Василенко Г.К. Велика Скіфія. – К., 1991.

14. Василенко М. “Права, по которым судится малороссийский народ”, як джерело державного права на Україні XVIII в. // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. – К., 1928. – Т. 1. – С. 245-252.

15.Васильєв С. Припинення шлюбу: історико - правовий аспект // Право України. – 1998 - № 2.

16. Войнштейн Б.С. Свод законов Российской империи // Экономика и

организация промышленного производства. – 1990. - №6. – С.139-143.

17.Волковинський В.М., Левенець Ю.А. П.А.Столипін: з життя та державної діяльності // Укр. іст. журнал. – 1991. - №2. – С.115-124; №4 – С.116-123; №8. – 122-130; № 9. – С. 87-95.

18. Гавриленко О.А. Право античних держав Північного Причорномор’я.

Навчальний посібник. – Харків: НУВС, 2004.

19. Гавриленко О.А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права. Монографія. – Харків: Парус, 2006.

20. Гавриленко О.А. Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу // Вестник Международного славянского университета (г. Харьков). – 1999. – Т. 2. - №.1. – С. 44-50.

21.Гавриленко О.А., Колесніков С.Д, Логвиненко І.А. Київська Русь: політико-правовий нарис. – Харків: УнівВС, 1999.

22.Гайдукевич В.Ф. Боспорськое царство. – М.-Л., 1949.

23.Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець

ХVIII – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження. Монографія. –

Харків: СІМ, 2005.

24.Горобец В.Н. Украинско-российские отношения и политико-правовой статус Гетманщины (вторая половина XVII – первая четверть XVII века) // Россия – Украина: история взаимоотношений. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997.- С.77-88.

25. Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в

период феодальной раздробленности. Конспект лекций. - Одесса, 1964.

26.Грищук В. Друга кодифікація // Радянське право.- 1988.- №1. - С.84-87.

27.Грищук В. Кодифікація 1958-1985 рр.- Текст лекції. - Львів., 1991.

28. Гуз А. Земство в політичній системі Російської імперії: напрями та результати діяльності // Нова політика. – 1996. - №4.

29.Гурбик А.О. Копні суди на українських землях у XIV – ХVI ст. // Українській історичний журнал.- 1990. - № 10.

30. Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі др. пол. XVII – XVIII ст. – К., 1994.

31.Гуржій О.Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст. – К., 1994

32.Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній думі // Віче. – 1998. - № 4. – С.130-134.

33.Древнерусские княжеские уставы ХІ-ХVвв. - М., 1976.

34.Ємець І. Оновлення матеріалів зводу законів Української РСР // Радянське

право. - 1988.-№ 1. - С. 8-11.

35.Зайцев Л.О. Становлення і доля української Козацької держави // Хроніка-2000. Вип.27-28. Держава, культура, право. – К., 1998. – С. 168-179.

36.Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. – М., 1936. - С.48

37.Історія держави і права України. Хрестоматія. Т.1,2. - К.,1997.

38.Кадеєв В.І. Про державний лад Херсонеса в перших століттях н.е. // Укр. іст. журн.- 1971.- № 9.- С.24-31.

39.Калугін С.А. Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Універ-ту внутрішніх справ. – Х., 1999. – Вип.7. Ч.1. – С.53-65.

40. Кодан С.В. М.М.Сперанский и систематизация законодательства в России (ХІХ в.) // Советское государство и право. – 1989. - №6. – С.103-110.

41.Колесніков С.Д. Шлюбно – сімейне право Київської Русі // Проблеми

державотворення України: історія і сучасність. Ч. 1. – Харків: УніВС, 1997. -С.23-32.

42.Конституційні акти України (1917-1920 рр.). – К., 1992.

43.Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. – Воронеж: Воронеж. универ-т, 1989. – 183с.

44.Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України. -1994. - № 11. - 12.

45.Куликов В.В. К оценке Земского положения 1890 г. // Государство и право. – 2000. - №1. – С.104-110.

46. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави і права України.-Львів, 1996. - С. 134-152.

47.Кульчицький В.С. Кодекс українського права 1743 р. // Право України. –1994. - № 9. – С.28-29.

48. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. – Львів, 1958.

49.Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. Львів.- 1996.

50.КУльчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002.

51.Курицын В.М. Становление социалистической законности. - М., 1983.

52.Лаппо И.И. Литовский статут 1588 года. В 2 т. – Каунас, 1938.

53.Лащенко Р. Лекції по історії українського права. - К., 1997.

54.Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась

реформаторская альтернатива. – М., 1991.

55.Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946 - 1955). – К., 2004.

56.Макаренко А. Органи судочинства за «Правами, за якими судиться

малоросійський народ» // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 41-45.

57.Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996.

58.Месяц В. История кодификации права на Украине в первой половине ХVIII в. – К., 1963.

59.Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К., 1995.

60.Мироненко О.М., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. – К., Либідь, 1997.

61.Миронова В.Г. Из истории юридической практики в Древней Руси// История и культура древнерусского города.- М., 1989.- С.66-68.

62.Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К.: Знання, 1999.

63.Нагорна Л. П. Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х // Укр. істор. журн. - 1993. - № 1.

64.Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов Х1Х в.: правительственная политика. – Л., 1984.

65. Нелин А.И. К вопросу опредпосылках кодификации права Украины в начале ХІХ в. // Проблемы правоведения. – 1989. - № 5. – С. 21-27.

66.Нерсесянц В.С. Развитие русского права в XV-первой половине XVII в. - М., 1986.

67.Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: фахові висновки робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН – УПА. – К., 2005.

68.Пальцева Л.А. Херсонес Таврический в V- I вв. до н.э. – Л., 1988.

69.Памятники русского права. Вып. 1: Памятники права Киевского государства X- XII вв. – М., 1952.

70.Паньонко І. Звичаєве право запорізьких козаків // Вісн. Львів. ун-ту. Серія

юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 49-51.

71.Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі. – Львів, 2006.

72.Пашук А.І. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII – XVIII ст.

(1648-1782). – Львів: Львівський університет, 1967.

73.Пашук А.Й. Організація судів на Україні в другій половині ХVII століття. -Харків, 1961.

74.Первый Литовский статут 1529 г.: Материалы респ. науч. конф., посвящ. 450-летию Первого Статута. – Вильнюс, 1982.

75.Пичета В.И. Белоруссия и Литва в XV-XVI вв. - М., 1961.

76.Попле А. Візантійсько-руський союзницький трактат 987р. //Укр. іст. журн.-1990. - № 6.- С.29-34.

77. Православне канонічне право в Україні: зародження, розвиток та перспективи/ Б. Совенко. Монографія.- К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 248 c.

78. Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. – Харків, 2003.

79. Пьянков А.П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. - Минск, 1980

80.Реформы Александра ІІ. – М.: Юрид. Лит., 1998.

81.Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. Учеб. пособие. - М., 1984.-80с.

82.Рогожин А., Гончаренко В. Земельне законодавство Центральної Ради// Вісник Академії правових наук України. - 1994. - Вип. №2.

83.Романов Р.М. Российский парламент начала ХХ века // Социально-гуманитарные знания. – 1999. - №2. – С.174-188.

84.Российское законодательство Х-ХХ в.в. В девяти томах. - М., 1984.

85.Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. – М.: Наука, 2002.

86.Сас П.М.Феодальные города Украины в конце XV- 60-х годах XVI в. - К.,

1989.

87.Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л., 1983.88.Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. - М: Юрид. лит., 1988.

89.Сидорчук М.В. О систематизации законодательства в России (1826-1832 гг.) // Изв. вузов. Правоведение. – 1990. - №6. – С.26-32..

90. Статут Великого княжества Литовского 1588 года, тексты, справочник, комментарии. – Минск, 1989.

91. Степанков В.С. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1654-1657) // Укр. історич. журнал. – 1995. - №4. – С.14-33.

92.Термок І.Я. Становлення та джерела руського права // Вісник Львівського

інституту внутрішніх справ. – Вип. 9. – Львів, 1999. - С.17-23

93.Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і

законодавство) // Право України.-1994. - №5-6 - С.44-47.

94.Тищик Б.Й., Вівчаренко Ф.А. Західноукраїнська Народна Республіка. – Коломия, 1993.

95. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. –К., 1968.

96.Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996.

97.Усенко І.Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. Харків., 1995.

98.Хазанов А.М. Социальная история скифов: Основные проблемы развития древних кочевых евразийских степей. - М., 1993.

99.Хачатуров Р.Л. Становление права (на материалах Киевской Руси). Тбилиси, 1988.

100.Холод Ю.А. Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 32. – С. 175-181.

101. Холод Ю.А. Децентралізація державного управління в Росії (лютий – листопад 1917 рр.) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 33. – С. 111-116.

102. Чалий В. Українська держава 1917-1920 років як суб’єкт міжнародного права // Нова політика.-1996.- №1.

103. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно – процесуального права. - СПб, 1995.

104. Чехович В. А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу. - Харків, 1995.

105. Чизмадиа А., Ковач К., Асталош Л. История венгерского государства и права. - М., 1986. - С. 243-317.

106. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского

государства.- М., 1949.

107. Шандра В.С. Генерал-губернторство в Україні ХІХ – початок ХХ ст. – К., 2005.

108. Ярмиш О.Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – Харків: Консум, 2001.


Інформаційні ресурси

1. Довідково-інформаційні видання з юриспруденції (енциклопедії, словники

юридичних термінів)

2. Електроні бази рефератів і наукових доповідей з актуальних проблем держави і права на інформаційних носіях.

3. Інтернет-ресурси

Плани семінарських занять з курсу


ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

(7 ст. до н.е. – 6 ст. н.е.) (2 год.)

1. Виникнення стародавніх держав. Трипільська культура (4-3 тис. до н.е.).

2. Держава і право скіфів.

3. Держава і право античних міст-держав.

4. Держава і право Боспорського царства.5. Держава і право стародавніх східних слов`ян. Політичний союз антів (2-7 ст.).

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка