України «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. ВСторінка17/19
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.97 Mb.
ТипЛекція
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Декларування промислової безпеки

Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється з метою запобігання НС, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації їх наслідків.

Основним завданням декларування є покладання на підприємця обов’язків щодо здійснення комплексу робіт з оцінки небезпеки експлуатованих ним об’єктів з урахуванням запроваджених заходів щодо запобігання виникнення і розвитку аварій.Суб’єкт господарської діяльності ідентифікує об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин. Порядок ідентифікації, обліку та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956.

Декларація безпеки подається наглядовим органам як обов’язковий елемент для одержання ліцензії на експлуатацію об’єктів, а також місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування для інформування про проведену роботу. Завдяки цьому підвищується відповідальність керівників організацій, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, в частині безпеки та інформованості про це наглядових органів і органів місцевого самоврядування.

Основи декларування промислової безпеки небезпечних виробництв визначає Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України. Відповідно до них:

– розробка декларацій промислової безпеки передбачає всебічну оцінку ризику аварій і пов’язані з нею загрози; аналіз достатності запроваджених заходів щодо запобігання, а також до локалізації і ліквідації наслідків аварії на небезпечному об’єкті; розробка заходів, спрямованих на зниження масштабів наслідків аварій і розміру збитків, завданих у разі аварії;

– встановлюється обов’язковість розробки декларації промислової безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

– декларації промислової безпеки розробляються у складі проектної документації на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, консервацію і ліквідацію небезпечного виробництва;

– декларація промислової безпеки затверджується керівником організації, яка експлуатує об’єкт підвищеної небезпеки. Керівник цієї організації несе відповідальність за повноту і достовірність відомостей, що містяться у декларації;

– декларація проходить експертизу промислової безпеки у встановленому порядку.

Органи управління територіальної системи цивільного захисту на основі загальнодержавних вимог до декларації безпеки мають розробляти, з урахуванням специфіки території, власні додаткові вимоги до змісту декларації, затверджувати їх рішеннями місцевих органів виконавчої влади.

Місцеві органи виконавчої влади і самоврядування мають координувати і контролювати роботу з декларування об’єктів підвищеної небезпеки, взаємодіяти з органами Держнаглядохоронпраці України та іншими органами державного нагляду.


Ліцензування діяльності об’єкту підвищеної небезпеки

Ліцензування діяльності об’єктів підвищеної небезпеки є складовою соціально-економічного механізму забезпечення безпеки населення і захисту навколишнього середовища від аварій та катастроф.

Ліцензування – це заходи, пов’язані з наданням ліцензій, переоформленням документів, підтверджуючих їх наявність, призупиненням і поновленням ліцензій, їх анулюванням і контролем ліцензуючих органів за дотриманням ліцензіатами ліцензійних вимог і умов під час здійснення ліцензованих видів діяльності.

Ліцензія – це спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності з обов’язковим дотриманням ліцензійних вимог та умов, виданий ліцензуючим органом юридичній або фізичній особі (ліцензіату).

Ліцензійні вимоги і умови – це сукупність установлених положень про конкретні види діяльності, виконання вимог і умов яких є обов’язковим під час здійснення виду діяльності, яка ліцензується. Ці вимоги і умов включають заходи щодо запобігання аварій та катастроф.

Серед переліку видів діяльності, на здійснення яких необхідна ліцензія, значне місце посідають об’єкти, порушення порядку експлуатації яких може призвести до надзвичайних ситуацій. Основними з них є:

– виконання робіт і надання послуг щодо збереження, перевезення і знищення хімічної зброї;

– експлуатація вибухонебезпечних об’єктів;

– експлуатація пожежо-небезпечних об’єктів;

– експлуатація хімічно небезпечних об’єктів;

– експлуатація магістрального трубопровідного транспорту;

– експлуатація газонафтодобувних підприємств;

– переробка нафти, газу і продуктів їх переробки;

– транспортування по магістральних трубопроводах нафти, газу і продуктів їх переробки;

– зберігання нафти, газу і продуктів їх переробки;

– виробництво і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;

– діяльність з експлуатації електричних (газових, теплових) мереж;

– діяльність, пов’язана зі збудниками інфекційних хвороб;

– перевезення пасажирів і вантажів морським, річковим, повітряним, залізничним транспортом;

– перевезення пасажирів автомобільним транспортом (понад 8 осіб) і вантажів (автотранспортом вантажопідйомністю понад 3,5 т);

– діяльність щодо поводження з небезпечними відходами.

Ліцензуючі органи здійснюють мають такі повноваження:

1) надання ліцензій;

2) переоформлення документів, які підтверджують наявність ліцензій;

3) призупинення дії ліцензій;

4) поновлення дії ліцензій;

5) контроль за дотриманням організаціями ліцензійних вимог і умов.

У переліку наведених повноважень мають місце ті, здійснення яких може бути спрямованим на запобігання НС, пом’якшення наслідків і зменшення масштабів, що належить до поля діяльності органів управління системи цивільного захисту, особливо на регіональному і місцевому рівнях.

Ліцензування видів діяльності на рівні регіонів здійснюється, як правило, уповноваженими на це республіканськими та територіальними органами технічної інспекції держенергонагляду, держпожнагляду, транспортної інспекції, органами охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів, ядерної безпеки за рішенням місцевих органів виконавчої влади. На порядку денному приєднання до цієї когорти державного нагляду у сфері цивільного захисту.

У процесі розгляду документації на отримання ліцензії проводиться перевірка підприємств органами, які здійснюють ліцензування, на відповідність наданої документації фактичному стану обладнання, тривалих порушень, заміні зношеного обладнання.

Як засвідчує практика, ліцензування експлуатації об’єктів і робіт підвищеної небезпеки сприяє більш якісному навчанню інженерно-технічного персоналу і робітників, зайнятих експлуатацією потенційно небезпечних виробництв і об’єктів, підвищенню відповідальності за стан безпеки юридичних осіб та індивідуальних підприємців, а також підвищенню ефективності нагляду і контролю за безпекою виробничої діяльності потенційно небезпечних об’єктів.

Ліцензування діяльності в комплексі із заходами з декларування безпеки і страхування відповідальності за завдану шкоду під час експлуатації небезпечного об’єкта сприяє запобіганню аварій і катастроф техногенного та біолого-соціального характеру, зменшенню їх масштабів.


Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта

Існують різні механізми державного регулювання промислової безпеки, відшкодування збитків, зумовлених аваріями і катастрофами на небезпечних промислових об’єктах. До них належать різні форми державної компенсації, самострахування об’єктів, об’єднані фінансові резерви об’єктів, різні форми фінансових гарантій. Питання обов’язкового соціального страхування у сфері цивільного захисту на даний момент у нашій країні остаточно не врегульовано.

Мета страхування за шкоду, завдану внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта – підвищення промислової безпеки шляхом використання економічного механізму компенсації шкоди, завданої життю і здоров’ю, майну і природному середовищу в результаті аварій під час експлуатації небезпечних виробничих об’єктів, а також захисту майнових інтересів організацій, які експлуатують небезпечні виробничі об’єкти, на випадок таких аварій.

Для здійснення обов’язкового страхування визначаються:

– об’єкти, які підлягають обов’язковому страхуванню;

– ризики, від яких вони мають бути застрахованими;

– мінімальні розміри страхових сум.

До об’єктів, що підлягають обов’язковому страхуванню належать такі, в яких:

1) утримуються, використовуються, переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, знищуються небезпечні речовини (займисті, окислюючі, пильні, вибухові, токсичні, високотоксичні, інші речовини небезпечні для навколишнього середовища);

2) використовується обладнання, яке працює під тиском понад 0,07 Мпа або при температурі нагрівання води понад 115°С;

3) використовуються стаціонарні вантажопідйомні механізми, ескалатори, канатні дороги, фунікулери;

4) одержуються розплави чорних та кольорових металів і сплави на основі цих розплавів;

5) проводяться гірничі роботи щодо збагачення корисних копалин, а також роботи в підземних умовах.

Визначено і ризики, за яких мають бути застрахованими небезпечні виробничі об’єкти. До них належать аварії, що супроводжуються руйнуванням споруд або технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об’єкті, неконтрольовані вибухи або викиди небезпечних речовин.

На сьогодні рівень страхового захисту виробництв і споруд є недостатнім. Відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій значною мірою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. У такій ситуації роль місцевих органів виконавчої влади має суттєво зрости. Організації, які входять до складу системи цивільного захисту, мають брати участь у всіх етапах підготовки і проведення страхування відповідальності небезпечних об’єктів за завдану шкоду. Спільно з органами Держнаглядохоронпраці і спеціалістами промислової безпеки, представники управління системи цивільного захисту мають брати участь в ідентифікації промислових об’єктів, які підлягають декларуванню безпеки, відслідковувати терміни підготовки декларацій.

Органи управління системи цивільного захисту повинні володіти інформацією про видачу і строк дії ліцензії на експлуатацію небезпечного об’єкта, а також інформацією про наявність і термін дії договору страхування відповідальності за спричинену шкоду під час експлуатації. Представники органів управління системи цивільного захисту мають брати участь в обговоренні напрямків використання резерву запобіжних заходів, який утворюється зі страхових внесків за даним видом страхування, який спрямовано на здійснення заходів з підвищення безпеки.


Література:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т. 1. Техногенна та природна

небезпека. / За загальною редакцією В.В. Могильниченка.– К.: КІМ, 2007, с. 427 – 465.
Додаток 1

Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів
Затверджую

Керівник підприємства

___________ ___________________

Особистий Ініціали, прізвище

підпис

_______________________________Дата Печатка
Паспорт

потенційно небезпечного об'єкта

______________________________________________

(назва підприємства)

____________________ Галузі промисловості України

1 Довідкові дані______________________________________________________________

1.1. Підприємство ____________________________________________________________

1.2. Код підприємства за ЄДРПО України ________________________________________

1.3. Галузь промисловості _____________________________________________________

1.4. Відомча належність _______________________________________________________

1.5. Форма власності __________________________________________________________

1.6. Адреса __________________________________________________________________

1.7. Телефон, факс ____________________________________________________________

1.8. Керівник підприємства _____________________________________________________

2 Природні умови

2.1. Геологічно небезпечні явища ________________________________________________

2.2. Гідрогеологічно небезпечні явища ____________________________________________

2.3. Морські гідрологічно небезпечні явища _______________________________________

2.4. |Метеорологічно небезпечні явища ___________________________________________

2.5. Пожежі __________________________________________________________________

3 Загальні дані

3.1. Площа підприємства, тис. м2 ________________________________________________

3.2. Вартість основних фондів |підприємства, млн. грн. ______________________________

3.3. Загальна чисельність працівників ______________________ _____________________

проектна фактична

3.4. Найбільша зміна ___________________________________________________________

3.5. Рік уведення до експлуатації _________________________________________________

3.6. Санітарно-захисна зона підприємства, м _______________________________________

3.7. Категорія з ЦО _____________________________________________________________

3.8. Ступінь хімічної небезпеки __________________________________________________

3.9. Нормативне значення показника безпечності підприємства _______________________

п/п Номенклатура основної продукції Потужність підприємства |______________________ _____________________

проектна фактична

4. Основна сировина, продукція, допоміжні матеріали

п/пНайменування

Шкідливість

Небезпечність

Кількість

Клас

СДОР,

токсичністьВибухо-пожежна

Радіаційна

Інша

Максимальна

Порогова (нормативні документи)

1.

1.1


1.2

Продукція


2.

2.1


2.2

Сировина


3.

3.1


3.2

Допоміжні матеріали

5. Небезпечні технологічні процеси виробництвап/п


Найменування технологічного процесу

Вид небезпеки

Невідповідність вимогам безпеки

Стан технологічного обладнання
6. Основні виробничі будови і спорудип/п
Найменування будов, споруд

Категорія вибухопожежо-небезпеки

Ступінь вогнестійкості

Технічний стан споруди

Наявність проектно-конструкторської документації

Утримувач документації

Ступінь зносу основного обладнання

7. Основні технологічні трубопроводи та інженерні мережіп/пНайменування, діаметр, довжина

Небезпечні

параметриСтан трубопроводу

Невідповідність вимогам експлуатації

Тиск, атм.

Градуси, С8. Склади небезпечних речовинп/п


Найменування складу, перелік речовин

Клас небезпеки речовини

Кількість

Невідповідність умовам зберігання

м3

т9. Ємкості з небезпечними речовинами

№ п/п

Найменування речовини

Найменування ємкості

Місткість однієї

Кількість ємностей, шт.

Параметри зберігання

Клас небезпеки речовини

Невідповідність вимогам зберігання

м3

т

Тиск, атм.

Град., С10. Гідротехнічні спорудип/п


Найменування споруди

Стан споруди

Речовина заповнення

Обсяг речовини

Клас небезпеки речовини11. Очисні споруди№ п/п

Найменування споруди та метод очищення

Пропускна здатність, м3, т/рік

Ефективність очищення

Проектна

Фактична

Найменування інгредієнта

Середня концентрація

За проектом мг/л

Фактично мг/л


12. Речовини з токсичними продуктами згорянняНайменування речовини

Кількість речовини

Найменування продуктів згорання

Клас небезпеки продуктів зрогання

Кількість продуктів згорання
13. Небезпечні сполукиРечовини, які при взаємодії з водою, киснем, повітрям, іншими речовинами здатні вибухати або горіти

Речовини, які при взаємодії утворюють нові небезпечні або шкідливі сполуки

Назва взаємодійних речовин

Дія (В-вибух, Г-горіння)

компоненти

сполуки

Назва

Кількість

Назва

Кількість

Клас небезпеки


14. Технологічні викиди шкідливих речовин№ п/п

Найменування шкідливої речовини

Клас небезпеки

Викинуто фактично, т/рік

Дозволений викид, т/рік (посилання на нормативні документи)

В атмосферу

У водоймища

В атмосферу

У водоймища

15. Відходи виробництва№ п/п


Найменування шкідливих відходів

Клас небезпеки

Фізико-хімічна характеристика

Використано або знищено, т/рік

Складується

На об’єкті

На полігоні

Фактична кількість

Допустима кількість

Фактична

кількістьДопустима кількість16. Характеристика основних джерел небезпеки підприємства№ п/пНайменування джерела небезпеки

Вид небезпеки (хімічна, вибухопожежна, радіаційна, гідродинамічна, біологічна)

Рівень можливих НС (об’єктовий, місцевий, регіональний, загально-державний)

Максимально можливе територіальне поширення НС, км, м2

Розмір очікуваних

Матеріальних збитків, тис. грн.

Людських жертв, осіб

17. Реципієнти НС (заповнюється для НС максимально високого рівня)№ п/п

Найменування реципієнтів

Показник, одиниця виміру

Кількість

1.

Матеріальні об’єкти: об’єкти інфраструктури промисловості; транспорту; житлово-комунального господарства

Питома вага зруйнованих основних фондів, % від загального обсягу основних фондів
2.

Населення: персонал підприємства; мешканці житлових будинків; пасажири транспортних засобів

Кількість постраждалих осіб
3.

Водойми

Назва водоймища та обсяг забруднення, % від забруднення водного об’єму
4.

Сільське господарство

Вилучення території із сільськогосподарського обороту, га
5.

Лісове господарство

Вилучення ділянок з лісогосподарського обороту, га
6.

Об’єкти особливого природоохоронного значення. Рекреаційні заповідні території

Площа пошкодження, % від загальної площі
18. Аварії, що мали місце на підприємстві№ п/п

Дата аварії

Характер аварії

Причини аварії

Кількість постраждалих

Обсяг викидів (зливів) шкідливих речовин, м3, т, хімічний склад

Матеріальні збитки

З тяжкими пошкодженнями

Загинуло

Разом
19. Сили та засоби ліквідації аварій та їх наслідків1.
2.
20. Захисні споруди цивільної оборони, їх характеристика1.
2.
21. Додаткова інформація1.
2.
22. Відповідальні особиПосада

Прізвище, ім'я та по батькові

Підпис

ДатаКаталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) Асоціативний словник шлях до сутності власної назви Реферат
2012 -> Наказ №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р за №306/10586 579 Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості
2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) асоціативне визначення семантичного наповнення онімічних концептів реферат
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Методичні рекомендації з підготовки та критерії оцінювання курсових робіт для слухачів (студентів) 2 курсу нніздн
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка