Українська мова як іноземнаСкачати 183.73 Kb.
Дата конвертації31.10.2018
Розмір183.73 Kb.
Вступник до аспірантури за спеціалізацією українська мова як іноземна має:

 • знати особливості організації процесу навчання української мови в іншомовній аудиторії;

 • розуміти лінгвокраїнознавчий аспект викладання іноземної мови;

 • усвідомлювати проблеми міжкультурної комунікації;

 • володіти уміннями та навичками викладання фонетики, лексики, граматики, видів мовленнєвої діяльності;

 • уміти застосовувати методи викладання іноземної мови відповідно до навчальної мети, етапу, рівня;

 • оперувати засобами формування комунікативної компетенції у процесі викладання української мови як іноземної.

Перелік містить питання теорії та практики викладання української мови як іноземної.
Питання для вступних випробувань
І. Лінгвокраїнознавство


 1. Мова та конфлікт культур. Концептуальна і мовна картини світу.

 2. Міжкультурна комунікація та поняття культурної інтерференції.

 3. Лінгвокраїнознавство як галузь прикладної лінгвістики. Предмет і завдання лінгвокраїнознавства. Основні поняття.

 4. Принципи лінгвокраїнознавства.

 5. Принципи добору лінгвокраїнознавчого матеріалу на різних етапах вивчення іноземної мови. Навчальні лінгвокраїнознавчі мінімуми. Прийоми та способи навчання лінгвокраїнознавчого матеріалу.

 6. Фонові знання, лексичний фон, фонова лексика. Функціонально-семантична характеристика безеквівалентної та фонової лексики.

 7. Лінгвокраїнознавчі словники як різновид навчальної лексикографії. Структура лінгвокраїнознавчих словників. Критерії відбору матеріалу для лінгвокраїнознавчих словників. Особливості структури та змісту словникових статей.


ІІ. Основи методики навчання української мови як іноземної


 1. Методика викладання української мови як іноземної – галузь прикладного мовознавства, її мета і завдання.

 2. Зв’язок методики викладання української мови як іноземної з іншими науками (лінгвістикою, педагогікою, психологією).

 3. Зміст методичної компетенції майбутніх викладачів української мови як іноземної.

 4. Основні поняття методики викладання української мови як іноземної (теорія навчання, зміст і процес навчання, принципи, методи, підходи, способи, прийоми навчання).

 5. Аспекти навчання української мови як іноземної (лінгводидактичний, лінгвокраїнознавчий).

 6. Цілі навчання української мови як іноземної: а) практична; б) освітня; в) розвивальна; г) виховна.

 7. Методи навчання української мови як іноземної.

 8. Основні засоби навчання української мови як іноземної: а) вимоги до засобів навчання; б) класифікація засобів; в) навчально-методичний комплекс.

 9. Основні форми навчання української мови як іноземної.

 10. Специфіка та структура заняття з української мови як іноземної. Урок як основна організаційна форма навчання української мови як іноземної, його зміст і структура.

 11. Позаурочні форми навчання української мови як іноземної.

 12. Види підручників для навчання української мови як іноземної.

 13. Інтернет-ресурси в навчанні та для навчання української мови як іноземної.

 14. Тестування в навчанні мови як іноземної.


ІІІ. Методика викладання фонетики української мови як іноземної


 1. Принципи формування та добору фонетичного мінімуму для вступного фонетичного курсу в підручниках української мови для іноземців.

 2. Особливості супровідного фонетичного курсу та курсу фонетичної корекції в підручниках української мови для іноземців.

 3. Поняття «іншомовний акцент» у лінгводидактиці. Інтралінгвальні передумови виникнення іншомовного акценту.

 4. Поняття «інтерференції» в системі лінгводидактики.

 5. Явище апроксимації. Апроксимована вимова студентів-іноземців.

 6. Основні характеристики українського наголосу. Умови появи додаткового наголосу в українських словах.

 7. Динамічний характер українського наголосу порівняно з тональним наголосом в інших мовах.

 8. Вивчення інтонації в іншомовній аудиторії.

 9. Артикуляційно-акустичні характеристики інтонації українського речення. Поняття «інтонаційної конструкції» (ІК). Складові частини ІК: інтонаційний центр, передцентрова, постцентрова частини та їхнє співвідношення.


IV. Методика викладання лексики української мови як іноземної


 1. Формування лексичної та семантичної компетенцій (ЗЄРМО).

 2. Лексичні навички як обов’язковий елемент змісту навчання іноземної мови (рецептивні, репродуктивні, навички обґрунтованої здогадки, навички користування різними видами словників).

 3. Проблеми відбору та розширення лексичного матеріалу. Активний, пасивний і потенційний словниковий запас та їхнє співвідношення залежно від етапу навчання.

 4. Проблема дозування досліджуваного лексичного матеріалу. Поняття лексичного мінімуму . Критерії відбору лексичних мінімумів.

 5. Основні способи семантизації нової лексики (наочність, синоніми, антоніми, переклад, контекст, тлумачення тощо).

 6. Специфіка роботи над безеквівалентною, фоновою та конотативною лексикою. Роль перекладу. Врахування стильової характеристики слова та його національно-культурної забарвленості. Важливість лінгвістичного й лінгвокультурологічного коментування лексичної одиниці в умовах контексту.

 7. Навчальна лексикографія в курсі української мови як іноземної. Типи навчальних словників.


V. Методика викладання граматики української мови як іноземної


 1. Роль і місце граматики в навчанні української мови як іноземної.

 2. Зв’язок методики викладання граматики УМІ з лінгвістичними дисциплінами.

 3. Види граматик і їхній зв’язок із методикою викладання української мови як іноземної.

 4. Суть функціонального опису граматичних явищ і врахування його результатів у методиці викладання граматики української мови як іноземної.

 5. Лінгвістична прагматика, її зв’язок із методикою викладання граматики української мови як іноземної.

 6. Особливості змісту і структури практичних граматик (характеристика одного з підручників із практичної граматики).

 7. Методична система граматики української мови як іноземної, її зміст і структура.

 8. Навчальний граматичний матеріал української мови як іноземної, його основні структурні елементи.

 9. Принципи та критерії відбору навчального граматичного матеріалу для навчання в іншомовній аудиторії.

 10. Способи подання граматичного матеріалу в курсі української мови як іноземної.

 11. Прийоми навчання граматичного матеріалу в курсі української мови як іноземної.

 12. Вимоги до граматичного матеріалу на різних етапах навчання української мови як іноземної (початковий, основний, завершальний).

 13. Система вправ для формування граматичної компетенції іноземців у курсі української мови як іноземної.

 14. Лінгводидактичні особливості вивчення морфологічного матеріалу в практичному курсі української мови як іноземної (іменник, прикметник, займенник, дієслово, службові частини мови, вигук).


VI. Методика викладання видів мовленнєвої діяльності в курсі української мови як іноземної


 1. Теоретичні засади взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності.

 2. Говоріння як самостійний вид діяльності й сукупність мовленнєвих дій.

 3. Аудіювання як самостійний вид діяльності й сукупність мовленнєвих дій, механізми формування умінь, особливості аудіотекстів і методика їхнього використання у процесі навчання.

 4. Читання як вид мовленнєвої діяльності, метод навчання мови та культурно-мовленнєвої адаптації іноземних студентів, критерії відбору навчальних текстів.

 5. Письмо як самостійний і допоміжний вид мовленнєвої діяльності, психологічні механізми писемного мовлення. методи навчання техніки письма, академічного і творчого письма.

 6. Особливості методичної організації роботи з навчальним матеріалом із усіх видів мовленнєвої діяльності.


Література:

Антонів Л. Дистанційне вивчення української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції) // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związkόw Kulturowych. – Lublin, 2008. – Vol. III. – S. 73-82.

Антонів Л. Проблеми міжкультурної комунікації у сфері ділового мовлення // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 145-151. (у співавторстві з М. Кастінґер).

Антонів Л. Тематична організація лексики в курсі української мови як іноземної // Матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”. – Львів, 2005. – С. 91-94.

Антонів Л. Урахування національно-культурної специфіки мовних одиниць у процесі вивчення іноземної мови // Матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”. – Львів, 2006. – С. 180-185.

Бакум З. Формування фонетико-орфоепічної компетентності студентів у процесі навчання української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної [зб. наук. праць] / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів. – 2011. – Вип. 6. – С. 97-102.

Бронська А. Модульна організація базового курсу методики викладання української та російської мов як іноземних // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник / Гол. ред. Б. І. Холод. – К., 2000. – Вип. 28. – С. 107.

Бронська А. Формування методичної компетенції викладача української мови як іноземної (викладання граматики) // Іноземні мови. – 1997. – №4. – С. 31-33.

Верещагин Е., Костомаров В. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – Москва, 1990.

Гнаткевич Ю. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах. – К., 1999. – 317 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д-р пед. наук. проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.Зайченко Н., Воробйова С. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. – К., 1995.

Інформаційно-довідкові матеріали щодо роботи з іноземними громадянами в галузі освіти України. – К., 2001.Качала О. Типові фонетичні помилки іспаномовних студентів під час вивчення української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної [зб. наук. праць] / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів. – 2011. – Вип. 6. – С. 103-110.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів, 2002.

Кононенко І. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов) // Мовознавство. – 1996. – №6.

Кочан І. Методика професора Г. Лозанова у вивченні мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 3-9.

Кочан І. Нові освітні технології у викладанні української мови як іноземної // Українська мова у світі : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 6-7 листопада 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 49-60.

Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні // Зб. Харків. істор.-філолог. т-ва. – Т. 6. – Харків, 1998.

Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури / Ред. кол. Н. Ф. Зайченко та ін. – К., 1990.

Лінгвокраїнознавство // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.

Лялька О. Явище фонетичної інтерференції при вивченні української мови в арабомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної [зб. наук. праць] / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів. – 2007. – Вип. 21. – С. 162-165.

Мазурик Д. Використання ілюстративних дескрипторів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (РРЄ) в курсі УМІ // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 66-71.

Мазурик Д. Державний стандарт з української мови для іноземців як засіб уніфікації навчальних вимог і результатів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2009. – Вип. 46. – Ч. І. – С. 224-228.

Мазурик Д. Комплексний тест як різновид проміжного контролю знань // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 39-41. (у співавторстві з В. Кревсом).

Масенко Л. Мова і політика. – К., 1999.

Мацюк З. Видові форми дієслів як об’єкт вивчення в курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 168-177.

Мацюк З. Лінгвістичні основи методики викладання граматики української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 31-39.

Мацюк З. Лінгвометодичні основи укладання підручників з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 315-323 (у співавторстві з І. М. Кочан).

Мельник С., Шевченко М. Початки української фонетики: Посібник для угорських україністів. – Ніредьгаза, 2000.

Методика викладання іноземних мов у вищій школі: Посібник / За ред. Ю. О. Жлуктенка. – К., 1971.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вищих закладів освіти / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 23-24 квітня 2009 р.) / За ред. О. Антонів, А. Кравчук, Й. Тамбор. – Львів, 2010.Онкович Г. Українознавство й лінгводидактика. – К., 1997.

Паламар Л. Особливості вивчення української мови як іноземної // Проблеми вищої школи. – К., 1972. – Вип. 12. – С. 97-100.

Панько Т. Культурологічний і етнолінгвістичний підхід до вивчення мови // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.

Присяжнюк Н. Проблеми викладання української мови іноземцям // Українська мова і сучасність. – К., 1991. – С. 124-130.

Сокіл Б. Науковий стиль мовлення : посібн. для студ.-іноз. першого курсу навчання. – Львів, 2013. – 248 с. (у співавторстві з М. Гончаровою).

Станкевич Н. Види мовленнєвої діяльності в аспекті лінгводидактики // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 40-47.

Станкевич Н. Основні прийоми говоріння в курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 289-292.

Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Вип. 1-12. – Львів, 2006-2016.Тимошик Г. Акцентуація у лінгводидактичному аспекти // Теорія і практика викладання української мови як іноземної [зб. наук. праць] / [ред. кол. : Н. Станкевич (відп. ред.) та ін.] / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів. – 2006. – Вип. 1. – С. 71-75.

Тоцька Н. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. – К., 1988.

Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: розвиток науки і становлення терміна // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 137-145.

Туркевич О. Терміни компетенція і компетентність в українській лінгводидактиці // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 130-136.

Українська мова як іноземна: проблеми методики викладання: Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції (Ялта, вересень 1993). – Львів, 1994. – 143 с.Федик О. Мова як духовний адекват світу. – Львів, 2000.

Чопик Д. Навчання мови. Фонетика. Мововивчання та мовосприймання. – Мюнхен – Солт-Лейк-Ситі, 1987.

Чопик Д. Навчання мови: Нарис. – Мюнхен, 1976.

Шкандрій Б. Нарис методики викладання української мови. – Лондон, 1970.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії

Скачати 183.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка