Українське бібліотекознавство


Автоматизація бібліотек і бібліотечних процесівСторінка11/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.33 Mb.
#12894
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

14.1. Автоматизація бібліотек і бібліотечних процесів  1. ЛЯШЕНКО І. Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / І. Ю. Ляшенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Ве-рнадського. – К., 1998. – 17 с.

  2. ПАШКОВ О. М. Автоматизація бібліотек: історико-бібліоте-кознавчий аспект (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / О. М. Пашков ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2005. – 20 с.

  * * *

  1. АНТОНОВ В. М. Автоматизація бібліотек на основі АРМ : навч. посіб. для студ. ун-ту / В. М. Антонов, В. Г. Нестеренко. – К. : ВЦ „Київ. ун-т”, 1998. – 82 с.

  2. ЛЯШЕНКО І. Ю. Прогресивні інформаційні технології в управлінні бібліотечними процесами / І. Ю. Ляшенко ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – К., 1998. – 44 с.

  3. ЛЯШЕНКО І. Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій / І. Ю. Ляшенко ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського.– К., 1998. – 20 с.

  * * *

  1. АЛЕКСАНДРОВ В. Державна програма автоматизації біблі-отек України / В. Александров // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 1998. – С. 135–143.

  2. АЛЕКСАНДРОВ В. О. Сучасні розробки та перспективи розвитку автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи / В. О. Александров // Бібліотека і час : ювіл. зб. до 130-річчя Нац. парлам. б-ки України. – К., 1996. – С. 58–62.

  3. АМЛИНСКИЙ Л. Стратегия автоматизации библиотек Украины / Л. Амлинский // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1991. – № 1. – С. 11–13.

  4. АРСЕЕНКО Т. К разработке локальной автоматизированной информатизационно-поисковой системы / Т. Арсеенко, И. Таврог // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1991. – № 8. – С. 24–26.

  5. БАРКОВА О. В. Інформаційна технологія формування фонду електронних документів / О. В. Баркова // Наук. пр. Нац. б-ки України
   ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 209–220.

  6. БЕЛІНА Л. Комплексна автоматизована система обслуговування користувачів: перспективи та здобутки / Л. Беліна, Ю. Голубєв,
   Л. Коновал // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 39–48.

  7. ВАСИЛЕНКО О. Інформаційна технологія обліку документів у процесі їх використання / О. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 225–233.

  8. ВЕЛИЧКО Т. В. Автоматизація вузівської бібліотеки як засіб доступу до інформації / Т. В. Величко // Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж : матеріали І–V Міжнар. шк.-семінарів. Проект Tempus-Tacis / Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. – К., 2002. – С. 35–42.

  9. ВЕЛИЧКО Т. В. Состояние и проблемы автоматизации вузовских библиотек Николаева / Т. В. Величко // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 48, т. 2. – С. 55–64.

  10. ВОЛОХІН О. ІРБІС: система автоматизації бібліотек /
   О. Волохін // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 8–10; Шк. б-ка. – 2005. – № 12. – С. 26–28.

  11. ДОБКО Т. В. Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 20–21.

  12. ДОЦЕНКО С. Інтегрована бібліотечна система ALEPH 500 / С. Доценко // Бібл. форум України. – 2004. – № 1. – С. 11–14.

  13. ДУБИК С. Електронні бібліотечні описи та програмне забезпечення для баз даних ППП ISIS (застосування у Львів. наук. б-ці
   ім. В. Стефаника) / С. Дубик, О. Чекайло // Зап. Львів. наук. б-ки
   ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – Вип. 12. – С. 298–305.

  14. КОРОЛЕВА Т. Д. Электронный читальный зал библиотеки в обеспечении научного и учебного процессов вуза / Т. Д. Королева // Електронні ресурси в бібліотеках – 2004 : матеріали наук.-практ. конф.,
   м. Миколаїв, 17–21 трав. 2004 р. – К. : ТОВ „ІММ „Факсім”, 2004. –
   С. 42–45
   .

  15. КОСТЕНКО Л. Компьютерные технологии в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / Л. Костенко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 10-ї Міжнар. конф. „Крим 2003”. – М. : ДПНТБ Росії, 2003. – Т. 1. – С. 217–219.

  16. КОСТЕНКО Л. Програмні системи для автоматизації бібліотек: проблеми вибору / Л. Костенко // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 11–12.

  17. КОСТЕНКО Л. Й. Впровадження прогресивних бібліотечно-інформаційних технологій – ефективний шлях якісного обслуговування читачів / Л. Й. Костенко, Т. П. Павлуша // Сучасний читач і бібліотека : зб. наук. пр. – К., 1991. – С. 18–21.

  18. ЛОЗНИЦЯ А. Принципи створення проблемно-орієнтованих бібліотечних автоматизованих робочих місць / А. Лозниця // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 370–374.

  19. ЛОЗНИЦЯ А. С. Інструментальні засоби автоматизації наукових бібліотек на основі концепції електронного каталога / Л. С. Лозниця // Бібл. вісн. – 1995. – № 1. – С. 4–8.

  20. ЛОПАТА О. Новітні технології в процесі обслуговування читачів залу періодичних видань НБУВ / О. Лопата // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 79–93.

  21. ЛУГАНСЬКИЙ О. Система автоматизації бібліотечних процесів „Університетська бібліотека” (UNILIB) / О. Луганський // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 21 ; Шк. б-ка. – 2005. – № 5. – С. 48–49.

  22. МАТВІЄНКО О. Вимога до функціональних можливостей програмних засобів (для бібліотечних процесів) / О. Матвієнко // Бібл. вісн. – 1996. – № 4. – С. 6–9.

  23. МУРАВЙОВА Л. С. Стан комп’ютеризації у ХДНБ ім. В. Г. Ко-роленка / Л. С. Муравйова, О. Г. Пико, І. І. Лефтер // Науково-дослідна робота ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1995–1996 рр. – Х., 1997. – С. 29–32.

  24. ОРЛОВ С. В. Компьютерные технологии в библиотечном деле / С. В. Орлов, М. А. Подрезова // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України. – О., 2003. – № 9, ч. 2. – С. 67–70.

  25. ПАВЛУША Т. Організація використання документів на машиночитаних носіях інформації в універсальній науковій бібліотеці /
   Т. Павлуша, О. Яковенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 48–57.

  26. ПАСМОР Н. Створення автоматизованого бібліотечного комплексу Національної юридичної академії України (загальна характеристика робіт і отриманих результатів) / Н. Пасмор, І. Шац, А. Стрельник // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 168–189.

  27. ПАШКОВ О. Історія комп’ютеризації публічних бібліотек України у дзеркалі публікацій у професійній пресі / О. Пашков // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 5. – С. 44–48.

  28. ПРОКОШЕВА Т. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, нові перспективи / Т. Прокошева // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – (Інформ. бюл. – 2002. – № 4. – С. 4–8) ; Світ дит. б-к. – 2002. – № 4. – С. 3–5.

  29. САМОХВАЛОВА О. Комплексная автоматизация библиотеки с использованием программы Liber Media / О. Самохвалова // Бібл. форум України. – 2005. – № 1. – С. 24–26.

  30. САНЖАК С. В. Автоматизация Публичной библиотеки
   им. Леси Украинки: задачи, проблемы, реальность и перспективы /
   С. В. Санжак // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття: впровадження нових технологій : матеріали конф., Київ, 20–23 трав. 1998 р. – К., 1998. – С. 94–100.

  31. СИНІЦИНА П. С. Автоматизація діяльності бібліотеки КНТЕУ на базі бібліотечно-інформаційної системи „УФД / Бібліотека” / П. С. Синіцина // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : 9-та Міжнар. конф. „Крим
   2002”. – М. : ДПНТБ Росії, 2002. – Т. 1. – С. 90–96.

  32. СЛОБОДЯНИК М. Концептуальні засади формування автоматизованої інформаційної системи „Здобутки Української академії аграрних наук” / М. Слободяник // Бібл. планета. – 2001. – № 2. – С. 21.

  33. СОРОКА М. Б. Автоматизована технологія підготовки випуску Українського реферативного журналу „Джерело” / М. Б. Сорока // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2000. – Вип. 5. – С. 288–295.

  34. ТЕРНО В. В. Автоматизована бібліотечна технологія як об’єкт викладання / В. В. Терно // Зб. наук. пр. викладачів Київ. держ. ін-ту культури. – К. : КДІК, 1995. – Вип. 3. – С. 235–241.

  35. ТІТОВА Л. Проблеми впровадження формату UNIMARC в інформаційно-бібліографічні системи / Л. Тітова // Бібл. планета. –
   2000. – № 3. – С. 27–28.

  36. ТУРОВСЬКА Л. Локальні БД в контексті інноваційної діяльності НБУВ / Л. Туровська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 209–218.

  37. ФЕДОРЧУК А. Автоматизована технологія формування банку ключових фрагментів публікацій / А. Федорчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 214–220.

  38. ФОМЕНКО И. Н. Автоматизированные библиотечные сети [Украины] / И. Н. Фоменко, Г. С. Крюкова, И. Н. Асаенко // Науч. и техн. б-ки. – 1995. – № 1. – С. 45–52.

  39. ФОМЕНКО І. М. Аналіз досвіду автоматизації бібліотек /
   І. М. Фоменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 1999. – С. 153–161.

  40. ЧАБАН І. Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені
   В. І. Вернадського) / І. Чабан // Бібл. вісн. – 2002. – № 2. – С. 46–52.

  41. ЧАБАН І. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрихкодових технологій / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 193–209.

  42. ЧАБАН І. Автоматизовані інформаційні системи на пункті запису читачів НБУВ / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 375–382.

  43. ЧАБАН І. Досвід автоматизації бібліотечних процесів на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 112–124.

  44. ЧАБАН І. Досвід впровадження інноваційних технологій на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадсько-
   го. – 2006. – Вип. 16. – С. 102–119.

  45. ЧАБАН І. А. Програмно-технічний комплекс пункту запису читачів НБУВ / І. А. Чабан // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 1. – 1998. – С. 373–376.

  46. ЧАБАН І. Сучасний бібліотекар в умовах автоматизації технологій обслуговування читачів (з досвіду роботи пункту запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 26–35.

  47. ЧАБАН І. Сучасні автоматизовані бібліотечні технології обслуговування читачів на пункті запису НБУВ / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 421–442.

  48. ШЕПЕЛЯВА Н. Аналіз досвіду автоматизації бібліотек: основні етапи / Н. Шепелява // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 3. – С. 21–22.

  49. ЯРОЩУК В. Історія комп’ютеризації ОУНБ: етап інтенсифікації / В. Ярощук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 53–64.

  Див. також № 906, 1306, 1355, 1558, 1582.   1. 14.2. Електронні бібліотеки
  1. ПАВЛУША І. А. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / І. А. Павлуша ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2002. – 20 с.

  * * *

  1. ЧЕКМАРЬОВ А. О. Національна система електронних бібліотек / А. О. Чекмарьов, Л. Й. Костенко, Т. П. Павлуша ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – 52 с.

  * * *  1. БАРДАШЕВСЬКА Г. І. Таврійська віртуальна бібліотека для дітей: корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів / Г. І. Бардашевська, О. П. Кислова, Н. Ф. Попова // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : 9-та Міжнар. конф. „Крим 2002”. – М. : ДПНТБ Росії, 2002. – Т. 2. – С. 792–797.

  2. БАРДІЄР К. Класифікаційні схеми у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек / К. Бардієр // Бібл. вісн. – 2003. –
   № 3. – С. 11–16.

  3. БАРДІЄР К. В. Лінгвістичне забезпечення електронних бібліотек / К. В. Бардієр // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2001. – Т. 3, № 3. – С. 78–87.

  4. БАРКОВА О. Електронна бібліотека як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА / О. Барко-
   ва // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 47–54.

  5. БАРКОВА О. Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2003. – Т. 5, № 3. – С. 81–90.

  6. БАРКОВА О. Організація фонду онлайнових документів /
   О. Баркова // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 8–17.

  7. БАРКОВА О. Перший досвід оцифрування раритетів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / О. Баркова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2000. – Вип. 5. – С. 337–345.

  8. БАРКОВА О. Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 85–95.

  9. БАРКОВА О. В. Досвід створення наукової електронної бібліотеки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського /
   О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2001. – Т. 3, № 4. – С. 51–62.

  10. БАРКОВА О. В. Електронні ресурси як об’єкти універсальної електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 75–80.

  11. БАРКОВА О. В. Использование технологических возможностей АБИС для создания распределенной электронной библиотеки (на примере ИРБИС) / О. В. Баркова // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали
   10-ї Міжнар. конф. „Крим 2003”. – М. : ДПНТБ Росії, 2003. – Т. 1. –
   С. 177–180.

  12. БАРКОВА О. В. Напрями розвитку технологій формування інформаційних ресурсів електронних бібліотек в Україні / О. В. Баркова // Електронні зображення та візуальні мистецтва : зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22–24 трав. 2002 р., Київ. – К., 2002. – С. 115–124.

  13. БАРКОВА О. В. Формирование электронной библиотеки
   как направление развития научных коммуникаций / О. В. Баркова //
   Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функциониро-вания, тенденции развития : науч.-практ. сб. Вып. 3. – К., 2005. –
   С. 123–130.

  14. БОГЗА Н. Ф. Електронна бібліотека місцевих видань: перспективи її використання / Н. Ф. Богза // Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, 14–17 жовт. 2003 р. – Кіровоград, 2003. – С. 64–69.

  15. ВАЩЕНКО Л. Технологія створення колекції повнотекстових електронних видань у бібліотеках / Л. Ващенко, Т. Гриценко, О. Нікітенко // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 26–30.

  16. ВЕРГУНОВ В. А. Створення електронних сільськогосподарських бібліотек / В. А. Вергунов, Л. Й. Костенко // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 75–77.

  17. ВІТЕНКО В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи / В. І. Вітенко // Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, 14–17 жовт. 2003 р. – Кіровоград, 2003. – С. 69–78.

  18. ВОЛОХІН О. „Дежа вю” – нові технології для цифрової бібліотеки // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 9–11.

  19. ГЛУХЕНЬКА В. Електронна бібліотека Хмельницького національного університету: технологічні аспекти створення та використан-
   ня / В. Глухенька // Бібл. форум України. – 2005. – № 3. – С. 32–33.

  20. ГЛУХЕНЬКА В. О. Предметний рубрикатор як невідємний елемент електронної бібліотеки / В. О. Глухенька // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля, 15–16 жовт. 2002 р. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 18–22.

  21. ДАВИДОВА І. О. На шляху до електронної бібліотеки: правові аспекти / І. О. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 6. – С. 167–178.

  22. ДЕРЛЕМЕНКО В. В. Закладання підвалин наукової сільськогосподарської віртуальної бібліотеки в ЦНСГБ Російської Федерації /
   В. В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 5. – С. 111–116.

  23. ЄРОШЕНКО Т. Електронна бібліотека в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України: проблеми створення та використання / Т. Єрошенко, Л. Шевченко, В. Широков // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 11–13.

  24. ЖЕЛАЙ О. Електронні бібліотеки як складова інформатизації українського суспільства / О. Желай // Наук. пр. Нац. б-ки України
   ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 21. – С. 152–163.

  25. КАРПЕНКО І. Об’єднання інформаційно-бібліотечних ресурсів та віртуальна бібліотека / І. Карпенко // Бібліосвіт : інформ. вісн. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 6–9.

  26. КОЛЕСНИК І. Г. Застосування Web-технологій при організації електронної бібліотеки / І. Г. Колесник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – Вип. 10. – С. 65–72.

  27. КОЛЕСНИК І. Г. Системи метаданих в електронних бібліотеках / І. Г. Колесник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. –
   Вип. 11. – С. 164–174.

  28. КОЛЕСНИК І. Г. Технології XML в електронних бібліотеках / І. Г. Колесник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 176–184.

  29. КОСТЕНКО Л. И. Электронная научная библиотека НБУВ / Л. И. Костенко, А. А. Чекмарьов // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2000. – Вып. 1. – С. 147–153.

  30. КОСТЕНКО Л. Й. Мережні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Л. Й. Костенко,
   А. О. Чекмарьов // НТІ. – 2000. – № 3. – С. 41–44.

  31. КОСТЕНКО Л. Й. Наукова електронна бібліотека України / Л. Й. Костенко // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: історія, проблеми, перспективи : до 185-річчя Наук. б-ки Одес. нац. ун-ту
   ім. І. І. Мечникова : зб. ст. – О. : Астропринт, 2003. – С. 134–137.

  32. КОСТЕНКО Л. Й. Проблеми формування електронних бібліотек України / Л. Й. Костенко // Бібліотека. Наука. Культура. Інформа-
   ція : Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. – 1998. – С. 220–228.

  33. КОСТИШИН О. Трирівнева система цифрових бібліотек з технологією „клієнт-сервер” / О. Костишин, В. Широков // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 39–42.

  34. ЛУГАНСКИЙ А. М. Электронная библиотека: проблемы и решения / А. М. Луганский // Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 2004. – С. 57–81.

  35. ЛЮБАРОВ В. Электронные библиотеки на пути в информационное будущее / В. Любаров // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. –
   С. 11–13.

  36. ЛЯШЕНКО С. Цифрова колекція Британської бібліотеки /
   С. Ляшенко // Бібл. вісн. – 2001. – № 4. – С. 24–26.

  37. ПАВЛУША І. Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції / І. Павлуша // Бібл. вісн. –
   1999. – № 5. – С. 13–24.

  38. ПАВЛУША І. Електронні бібліотеки: новий рівень одержання, розповсюдження та використання інформації / І. Павлуша // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 167–176.

  39. ПАВЛУША І. Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації / І. Павлуша // Бібл. вісн. – 1999. –
   № 5. – С. 17–21.

  40. ПАВЛУША І. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів / І. Павлуша // Бібл. вісн. – № 2. – С. 16–19.

  41. СЛОБОДЯНИК М. С. Концептуальні засади формування електронної бібліотеки університету / М. С. Слободяник // Бібліотеки та нові форми співробітництва : 9-та Міжнар. конф. „Крим 2002” : матеріали конф., Симф. та ін. міста, 8–16 черв. – 2002 р. – М. : ДПНТБ Росії, 2002. – Т. 1. – С 257–259.

  42. СЛОБОДЯНИК М. С. Пріоритетні напрями дослідження електронної бібліотеки / М. С. Слободяник // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. – Х. : ХДАК, 2004. – С. 43–45.

  43. СЛОБОДЯНИК М. Теоретико-методологічні засади формування електронних бібліотек / М. Слободяник // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. наук. зб. – Вип. 5. – К., 2002. –
   С. 41–44.

  44. СЛОБОДЯНИК М. С. Формування електронної бібліотеки як бібліотекознавча проблема / М. С. Слободяник // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Вип. 14. – Х., 2004. – С. 116–127.

  45. СЛОБОДЯНИК М. С. Формування інформаційної мережі електронних сільськогосподарських бібліотек України / М. С. Слободяник // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві : зб. наук. пр. – Вип. 2. – К., 2000. – С. 32–40.

  46. ТАНАТАР Н. Інформаційно-аналітичні системи за ключо-
   вими фрагментами публікацій як основа для створення електронної
   бібліотеки соціально-політичного спрямування / Н. Танатар // Наук.
   пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 190–200.

  47. ТЕРЕЩЕНКО Н. Структура та послуги університетських електронних бібліотек : (огляд на базі університетів б-к Італії) / Н. Терещенко // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 41–43.

  48. ТКАЧЕНКО О. Електронні журнали та електронні бібліотеки як фактор інформаційного розвитку / О. Ткаченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 120–130.

  49. ТКАЧЕНКО Ю. «Електронні», «цифрові» та «віртуальні» бібліотеки: термінологічні зауваження / Ю. Ткаченко // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 14–16.

  50. ШЕЙКО В. Електронні бібліотеки в Україні: перспективи розвитку / В. Шейко // Бібл. вісн. – 2001. – № 5. – С. 31–34.

  51. ШЕМАЄВА Г. Галузева електронна бібліотека: концептуальні положення / Г. Шемаєва, Т. Шаповалова, Т. Приходько // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 2. – С. 15–18.

  52. ШЕМАЄВА Г. Електронна бібліотека у системі інформаційного забезпечення науки / Г. Шемаєва // Вісн. Книжк. палати. – 2005. –
   № 8. – С. 27–30.

  53. ШЕМАЄВА Г. Регіональні бібліотечні електронні ресурси : аналіз стану та планування розвитку / Г. Шемаєва, Н. Капустіна //
   Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. –
   С. 58–69
   .

  54. ШИРОКОВ В. Проблеми створення та використання електронних бібліотек / В. Широков, О. Костишин, Т. Єрошенко // Бібл. вісн. – 1995. – № 3. – С. 1–8.

  55. ШУЛЬГІНА В. Електронна бібліотека „Музична україніка” / В. Шульгіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. –
   2001. – Вип. 6. – С. 162–167.

  Див. також № 466, 923, 1452, 1455, 1599.
  Каталог: storage
  storage -> «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини України»
  storage -> Товариство з обмеженою
  storage -> Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
  storage -> Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
  storage -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка