Українське бібліотекознавство


Методологія бібліотекознавчих дослідженьСторінка2/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.33 Mb.
#12894
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1. Методологія бібліотекознавчих досліджень


 1. ВАСИЛЕНКО О. М. Сучасні аспекти методології бібліотечної статистики / О. М. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 185–196.

 2. ВАСИЛЕНКО О. М. Теоретико-методологічні аспекти перспективного планування бібліотечної діяльності / О. М. Василенко // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 64–69.

 3. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки у теоретико-методологічних і дослідних розробках сучасного бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 5–15.

 4. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Методологія сучасних бібліотекознавчих досліджень / О. Воскобойнікова-Гузєва, Л. Петрова // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 22–27.

 5. ДАВИДОВА І. Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 7. – С. 20–23.

 6. ДАВИДОВА І. О. Методологічні засади формування інноваційного механізму управління бібліотекою як провідною соціально-кому-нікаційною установою суспільства / І. О. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 113–119.

 7. ДУБРОВІНА Л. А. Методологічні засади історичних досліджень в бібліотекознавстві та документознавстві : базові принципи і поняття /
  Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло-
  гія. – 2005. – № 1. – С. 22–29.

 8. КУШНАРЕНКО Н. М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 15. – 2004. – С. 84–94.

 9. ЛУЧАНСЬКА В. Теоретико-методологічний аналіз системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери регіону /
  В. Лучанська // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 4. – С. 25–29.

 10. МОНЬКО Т. С. Методологічні аспекти якості бібліотечної пра-
  ці / Т. С. Монько // Проблеми бібліотечної справи та питання вдоскона-лення навчального процесу : зб. наук. пр. – К., 1994. – Вип. 2. – С. 42–49.

 11. ПЕТРОВА Л. Г. Теоретико-пізнавальні підходи до проблеми трансформації сучасної бібліотеки / Л. Г. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 99–111.

 12. ПЕТРОВА Л. Г. Теоретично-методологічна основа моделювання процесу трансформації сучасної бібліотеки / Л. Г. Петрова // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 10. – С. 16–19 ; № 11. – С. 14–16.

 13. СЛОБОДЯНИК М. С. Методологічні аспекти дослідження наукової бібліотеки / М. С. Слободяник // Бібл. вісн. – 1993. – № 1–2. – С. 7–12.

 14. ТЕРНО В. Методологічні аспекти організації бібліотечно-ін-формаційного маркетингу / В. Терно // Вісн. Книжк. палати. – 1997. –
  № 5. – С. 12–14.

 15. ФІЛІПОВА Л. Структура інформаційної системи: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Л. Філіпова // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 12. – С. 39–41.


Див. також № 18, 72, 93, 525, 557, 640, 681, 702, 715, 939, 1052, 1577.
2. Теоретичні засади бібліотекознавства

 1. ДАВИДОВА І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / І.О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури –
  Х. : ХДАК, 2005. – 295 с.

 2. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО: теорія, історія, організація діяльності бібліотек : підруч. для бібл. ф-тів ін-тів культури та училищ культури /
  В. О. Ільганаєва, Г. Д. Ковальчук, Т. П. Самійленко та ін. ; за ред.
  М. С. Слободяника. – Х. : Основа, 1993. – 194 с.

 3. СЛОБОДЯНИК М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій : монографія / М. С. Слободяник ; відп. ред. О. С. Онищенко. – К., 1995. – 268 с.

 4. ЧАЧКО А. Современная библиотека в процессе трансформа-
  ций : монографія / А. Чачко. – К. : б.и., 2003. – 138 с.

 5. ЧАЧКО А. С. Библиотековедение в человеческом измерении. 1994–1999 : монография / Междунар. акад. информатизации при ООН. Отд. „Библиотековедение” / А. С. Чачко. – К., 2000. – 144 с.

* * *


 1. АПШАЙ Н. І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах реформування освіти в Україні : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / Н. І. Апшай ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – 21 с.

 2. БАШУН О. В. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : автореф. дис. … канд. пед.
  наук : 07.00.08 / О. В. Башун ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К.,
  2001. – 18 с.

 3. ВОБЛЕНКО Ю. Ф. Формування інформаційної культури в бібліотеці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 17.00.08 / Ю. Ф. Вобленко ; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1998. – 17 с.

 4. ДАВИДОВА І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис. … д-ра наук з соціальних комунікацій : 27.00.03 / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 51 с.

 5. ДЕРЛЕМЕНКО В. В. Система розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні: створення вітчизняної концептуальної моделі : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 07.00.08 /
  В. В. Дерлеменко ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – 44 с.

 6. КИРИЛЕНКО О. Г. Еволюція наукових уявлень про бібліотечну технологію в Україні (80–90-ті роки) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / О. Г. Кириленко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1996. – 23 с.

 7. КОБЄЛЄВ О. М. Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970–1990-ті рр. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / О. М. Кобєлєв ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. – 20 с.

 8. МАЛЬКО А. О. Концепція розбудови шкільної бібліотеки в контексті інформатизації суспільства : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / А. О. Малько ; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 19 с.

 9. СЛОБОДЯНИК М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій : автореф. дис. …
  д-ра іст. наук : 05.25.03 / М. С. Слободяник ; Центр. наук. б-ка ім. В. І. Ве-рнадського – К., 1995. – 45 с.

 10. СОЛОІДЕНКО Г. І. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 /
  Г. І. Солоіденко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2006. – 20 с
  .

 11. СТАШКО М. В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Сташко ; Ін-т укр. мови. – К., 1999. – 19 с.

* * *


 1. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИЙ огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек і інститутів культури України (в тому числі дисертаційних досліджень) в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і
  основ книгознавства за 1986–1990 рр. / Держ. б-ка України ; склад.:
  А. М. Макарова, В. І. Студенкова. – К., 1993. – 80 с.

 2. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО : конспект лекцій для студ. фак. бібліотекознавства та інформатики спец. 7.02.01.02 „Бібліотекознавство та бібліографія” / Харк. держ. акад. культури ; підгот. В. О. Ільганаєва. – Х., 1998. – 69 с.

 3. ВЕРГУНОВ В. А. Концепція розвитку сільськогосподарських бібліотек України : (варіант для обговорення) / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко ; Центр. наук. с-г. б-ка УААН. – К., 2003. – 28 с.

 4. ВЕРГУНОВ В. А. Національна доктрина розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні : (варіант для обговорення) / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко ; Центр. наук. с-г. б-ка УААН. – К., 2003. – 27 с.

 5. КОНЦЕПЦІЯ розвитку бібліотечної справи на Україні : проект / М. І. Сенченко, Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко, М. С. Слободяник ;
  М-во культури України, АН України. – К., 1992. – 16 с.

 6. МАЛЬКО А. О. Концепція розбудови шкільної бібліотеки в умовах інформатизації суспільства / А. О. Малько. – К., 1996. – 52 с.

 7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА та соціологічна робота бібліотек України для дітей у 1989–1998 рр. / Держ. б-ка України для дітей. – К., 1999. – 36 с.

 8. ОГЛЯД науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991–1995 рр. / Нац. парлам. б-ка України ;
  склад.: Л. М. Любаренко, О. О. Мастипан. – К., 1998. – 136 с.

 9. ХРОПАЧ О. Концептуальні основи перебудови бібліотечної справи в регіоні / О. Хропач ; Харк. бібл. т-во. – Х., 1991. – 28 с.

 10. ЧАЧКО А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие / А. С. Чачко. – М. : Либерия, 2004. –
  88 с. – (Библиотекарь и время ; вып. 2).

* * *


 1. АНТОНЕНКО І. Бібліотечні технології : традиції та інновації / І. Антоненко, І. Зарічняк, В. Матусевич // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. –
  С. 21–23.

 2. АПШАЙ Н. Класифікація бібліотек вищих навчальних закла-
  дів / Н. Апшай // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 1. – С. 37–39.

 3. АПШАЙ Н. Стратегічні засади розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах інформатизації / Н. Апшай // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 6. – С. 23–25.

 4. АПШАЙ Н. Функції бібліотеки вищого навчального закладу / Н. Апшай // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 7. – С. 40–41.

 5. АШАРЕНКОВА Н. Гуманізація діяльності публічної бібліоте-ки : теоретичний аспект / Н. Ашаренкова // Світ дит. б-к. – 2002. – № 3. – С. 5–8.

 6. АШАРЕНКОВА Н. Соціальний захист бібліотекаря : важелі забезпечення / Н. Ашаренкова // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – С. 6–9.

 7. АШАРЕНКОВА Н. Соціальний захист як фактор збереження і розвитку кадрових ресурсів публічних бібліотек / Н. Ашаренкова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 67–78.

 8. АШАРЕНКОВА Н. Г. Вітчизняна публічна бібліотека в історичній ретроспективі : пошуки шляхів оновлення / Н. Г. Ашаренкова // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – 2000. – № 2. – С. 93–98.

 9. АШАРЕНКОВА Н. Г. Еволюція принципів діяльності публічної бібліотеки : теоретичний аспект / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 4–12.

 10. АШАРЕНКОВА Н. Г. Інформаційна функція публічних бібліотек : її сутність, властивості / Н. Г. Ашаренкова // Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф., Київ, берез. 2001 р. – К., 2001. – С. 22–25.

 11. АШАРЕНКОВА Н. Г. Принцип гуманізму як концептуальна
  основа розвитку публічних бібліотек / Н. Г. Ашаренкова // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Сер. „Історія”. – К., 2000. – Вип. 2. –
  С. 4–10.

 12. АШАРЕНКОВА Н. Г. Принципи діяльності публічної бібліотеки в нових історичних умовах / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 62–68.

 13. АШАРЕНКОВА Н. Г. Публічна бібліотека як поняття – історичне явище / Н. Г. Ашаренкова // Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф., Київ, берез. 2001 р. – К., 2001. – С. 26–31.

 14. АШАРЕНКОВА Н. Г. Функції масової роботи бібліотеки в сучасній соціокультурній ситуації в суспільстві / Н. Г. Ашаренкова // Культура України : стан, проблеми і тенденції розвитку : зб. наук. ст. – К., 1997. – С. 132–137.

 15. БАБИЧ В. С. Проблеми бібліотек та шляхи їх вирішення /
  В. С. Бабич // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. Київ. нац. ін-ту культури і мистец. Вип. 1. – К., 1998. – С. 258–264.

 16. БАБИЧ В. С. Роль бібліотек в інформатизації суспільства /
  В. С. Бабич // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України : матеріали наук.-практ. конф. – К., 1998. – С. 12–17.

 17. БАШУН О. Бібліотека нового тисячоліття : прогнози та перспективи / О. Башун // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 5. –
  С. 82–89.

 18. БАШУН О. Майбутнє бібліотек / О. Башун // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 12. – С. 6–8.

 19. БЕЙЛІС Л. Інформаційні, виховні та просвітницькі функції бібліотек для юнацтва / Л. Бейліс // Бібліосвіт : інформ. вісн. – 2004. –
  Вип. 1(9). – С. 21–23.

 20. БЕЙЛІС Л. І. Бібліотека як соціально-комунікативний центр наукової інформації / Л. І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 64–69.

 21. БЕЙЛІС Л. І. Висвітлення теми консолідації бібліотекарів і підвищення іміджу бібліотечної галузі у журналі “Бібліотечний вісник” /
  Л. І. Бейліс // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2001. – С. 160–168.

 22. БРОВКІН А. Проблеми наукового забезпечення інноваційного розвитку бібліотек / А. Бровкін, Л. Петрова, Н. Смаглова // Бібл. вісн. – 2004. – № 6. – С. 37–40.

 23. ВАСИЛЕНКО О. Статистичні дослідження в бібліотеках /
  О. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 697–688.

 24. ВАСИЛЕНКО О. М. Стандартизація діяльності бібліотек як умова корпоративних зв’язків / О. М. Василенко // Інформаційно-куль-турна складова освіти: Основні проблеми і перспективи у формуванні особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лист.
  2006 р. – Х., 2006. – С. 240–250.

 25. ВАСИЛЬЧЕНКО Н. П. Модель библиотеки как социальной организации / Н. П. Васильченко // Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 7. –
  С. 29–33.

 26. ВАСИЛЬЧЕНКО Н. П. Мысли по поводу… [о публикации
  Л. И. Алешина „Технология и техника : вопросы терминологии”] /
  Н. П. Васильченко // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – № 5. – С. 81–84.

 27. ВАСИЛЬЧЕНКО Н. О функциях детских библиотек / Н. Васильченко // Библиотека. – 1993. – № 1. – С. 15–17.

 28. ВЕЛИЧКО Т. В. Вузівська бібліотека в реалізації нових концепцій / Т. В. Величко, Т. М. Костирко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 2. – С. 27–31.

 29. ВИНОГРАДОВА Е. Оценка качества деятельности библиотеки : системный подход к определению критериев / Е. Виноградова // Бібл. форум України. – 2005. – № 4 (10). – С. 23–25.

 30. ВОСКОБОЙНИКОВА-ГУЗЕВА Е. В. Библиотековедческие исследования НБУВ в контексте инновационного развития научных библиотек / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки Национальной академии наук : проблемы функционирования, тенденции развития : наук.-практ. сб. Вып. 3. – К., 2005. – С. 17–24.

 31. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 3–9.

 32. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 9–15.

 33. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2008. – № 6. – С. 33–36.

 34. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Соціально-професійна структура наукової бібліотеки : тенденції змін / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2002. – № 5. – С. 12–17.

 35. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2004. – № 2. – С. 22–26.

 36. ГІМАЛЬДІНОВА З. Деякі проблеми радянського бібліотекознавства з позицій історизму / З. Гімальдінова // Бібліотекознавство і бібліогр. : наук.-метод. зб. / Харк. держ ін-т культури. – 1991. – Вип. 3. –
  С. 3–9.

 37. ГОРБАЧЕНКО Т. Культурологічна функція університетської бібліотеки / Т. Горбаченко // Покликання університету : зб. наук. пр. – К., 2005. – С. 149–153.

 38. ГОРОВИЙ В. Бібліотеки: погляд у завтра / В. Горовий // Бібл. вісн. – 2006. – № 5. – С. 3–7.

 39. ГОРОВИЙ В. Бібліотеки оновлюваного суспільства: деякі тенденції та особливості розвитку / В. Горовий // Бібл. планета. – 2006. –
  № 3. – С. 27–30.

 40. ГОРОВИЙ В. Еволюція інформаційних запитів суспільства як фактор бібліотечної трансформації / В. Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 18. – С. 36–48.

 41. ГОРСКИЙ А. В. К истокам термина „Библиотерапия” /
  А. В. Горский, И. Н. Казаринова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 59–67.

 42. ГРАБАР Н. Інформаційно-виховні функції бібліотеки вищого навчального закладу / Н. Грабар // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 1. – С. 35–37.

 43. ГРАНЧАК Т. Бібліотечно-інформаційні інновації : ідеї, реалії, перспективи / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 9–13.

 44. ГУРСЬКА Н. О. Бібліотека та цивілізаційна альтернатива /
  Н. О. Гурська // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 7. – С. 85–91.

 45. ДАВИДОВА І. Бібліотека як виробнича система інформаційного суспільства / І. Давидова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 318–327.

 46. ДАВИДОВА І. Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури держави / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 6. – С. 19–22.

 47. ДАВИДОВА І. Організаційні трансформації бібліотечно-інфор-маційного виробництва / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2008. –
  № 11. – С. 26–28.

 48. ДАВИДОВА І. Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 4. – С. 18–20.

 49. ДАВИДОВА І. Автоматизоване бібліотечне виробництво: комплексна організаційно-технологічна підготовка / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 8. – С. 24–27.

 50. ДАВИДОВА І. Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 8. – С. 24–27.

 51. ДАВИДОВА І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 9. – С. 17–20.

 52. ДАВИДОВА І. Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 7. – С. 20–23.

 53. ДАВИДОВА І. Функціональні трансформації бібліотек як умова їхньої інтеграції до інформаційної інфраструктури суспільства / І. Давидова // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 12. – С. 14–19.

 54. ДАВИДОВА І. О. Бібліотечно-інформаційне виробництво : технології інтелектуалізації та гуманізації / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 38–45.

 55. ДАВИДОВА І. О. Інноваційні стратегії розвитку бібліотек /
  І. О. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – Вип. 17. – С. 104–109.

 56. ДАВИДОВА І. О. Перспективи розвитку бібліотечного виробництва у ринково-орієнтованому суспільстві знань / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 30–37.

 57. ДАВИДОВА І. О. Сутність та системна організація інноваційної політики бібліотек України / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 3. – С. 6–12.

 58. ДЕРЛЕМЕНКО В. До проблеми створення Національної доктрини розвитку інформаційно-бібліотечної справи та Концепції розвитку сільськогосподарських бібліотек в Україні / В. Дерлеменко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 20–34.

 59. ДОБКО Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко, І. Сіра // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 21–25.

 60. ДУБРОВІНА Л. Бібліотечно-інформаційний продукт : проблеми творення і використання / Л. Дубровіна, В. Омельчук, Ж. Огуннаіке, Т. Міцан // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 17–20.

 61. ИЛЬГАНАЕВА В. А. Современная библиотека и ее социокультурный контекст / В. А. Ильганаева // Библиотека в новой социокультурной ситуации : сб. ст. – Х., 1992. – С. 6–18.

 62. ІЛЬГАНАЄВА В. Резерви розвитку бібліотек : питання та відповіді / В. Ільганаєва // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 18–22.

 63. ІЛЬГАНАЄВА В. Управління інноваційними процесами соціально-культурного розвитку бібліотек / В. Ільганаєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 7–20.

 64. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Бібліотека в сучасному інформаційному середовищі : основні стратегії розвитку / В. О. Ільганаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 1. – 1999. – С. 30–37.

 65. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Бібліотечна сфера – соціальний інститут / В. О. Ільганаєва // Бібл. вісн. – 1994. – № 3. – С. 2–5.

 66. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Науково-технічні бібліотеки в умовах функціонування автоматизованих систем / В. О. Ільганаєва // Бібл. вісн. – 1994. – № 4. – С. 2–4.

 67. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Розвиток бібліотекознавчої думки /
  В. О. Ільганаєва, Г. Д. Ковальчук // Шк. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 46–47.

 68. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Хроніка реформування бібліотечної діяльності : 80–90-ті роки ХХ – початку ХХІ століття / В. О. Ільганаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 16–21.

 69. ІСАЄНКО О. Категоріальний апарат інноватики як основа для розуміння інноваційної бібліотечної технології / О. Ісаєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 7–26.

 70. КАЗАКОВА Н. В. Бібліотека і архів – єдиний інформаційний простір / Н. В. Казакова, О. О. Циганенко // Наук. зап. Нац. ун-ту „Києво-Могилянська академія”. – К., 2002. – Т. 20 : Спец. вип., ч. 1. – С. 60–63.

 71. КАЛІБЕРДА Л. П. Педагогічна функція бібліотеки / Л. П. Каліберда // Бібліотека і час : ювіл. зб. до 130-річчя Нац. парлам. б-ки України. – К., 1996. – С. 74–79.

 72. КАЛІБЕРДА Н. Користувач електронного каталогу як об’єкт бібліотекознавчого дослідження / Н. Каліберда // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 91–99.

 73. КОБЕЛЕВ А. Н. Когнитивная структура современного украинского библиотековедения: результаты библиометрического анализа монографий / А. Н. Кобелев // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 3. – С. 119–130.

 74. КОБЄЛЄВ О. Розвиток кількісних методів у бібліотекознавст-
  ві / О. Кобєлєв // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 2. – С. 12–14.

 75. КОБЄЛЄВ О. М. Бібліометричний аналіз вітчизняних монографій як метод вивчення когнітивної структури бібліотекознавства /
  О. М. Кобєлєв // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2000. – Вип. 3. –
  С. 42–56.

 76. КОБЄЛЄВ О. М. Бібліометрія – один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 1. – Х., 1999. – С. 62–67.

 77. КОБЄЛЄВ О. М. Бібліометрія в системі бібліотекознавчого знання / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. –
  Вип. 6. – С. 157–167.

 78. КОБЄЛЄВ О. М. Оптимізація діяльності бібліотек : перспективи бібліометричного підходу / О. М. Кобєлєв // Короленківські читання – 2005 : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 7 жовт. 2005 р. – Х., 2005. –
  С. 54–65.

 79. КОБЄЛЄВ О. Порівняльні бібліометричні дослідження у біб-ліотекознавстві : аналіз журналів „Бібліотечний вісник” і „Библиотековедение” / О. Кобєлєв // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 1. – С. 24–26 ;
  № 2. – С. 29–32.

 80. КОБЄЛЄВ О. М. Про вивчення когнітивної структури бібліо-текознавства / О. М. Кобелєв // Зб. ст. аспірантів Харк. держ. ін-ту культури. – Х., 1997. – С. 106–110.

 81. КОРНІЄНКО А. П. Головна бібліотека України в контексті поняття „національна бібліотека” / А. П. Корнієнко // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. – К., 1993. – С. 3–7.

 82. КОСТЕНКО Л. Й. Бібліотека суспільства знань : концептуальна модель / Л. Й. Костенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 3. – С. 23–28.

 83. КОСТЕНКО Л. Й. Функції і статус бібліотеки інформаційного суспільства / Л. Й. Костенко, М. Б. Сорока // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : 9-та Міжнар. конф. „Крим 2002” : материалы конф. – М., 2002. – Т. 2 – С. 743746.

 84. КРАСОВСКИЙ С. В. Трамплин в информационное будущее? : (субъектив. заметки о библ. деле Украины) / С. В. Красовский // Библиотековедение. – 1993. – № 1. – С. 11–23.

 85. КУЛАКОВСКАЯ Т. Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы НАН Украины : направление, приоритеты и перспективы / Т. Кулаковская // Библиотеки Национальной академии наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. Вып. 3. – К., 2005. – С. 58–69.

 86. КУЛАКОВСЬКА Т. Концептуальна модель бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України як результат комплексного дослідження / Т. Кулаковська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 659–669.

 87. КУРАС І. Інформаційні ресурси України : стратегія розвитку / І. Курас // Бібл. вісн. – 2001. – № 1. – С. 2–6.

 88. КУРАС І. Наука та інформація в системі джерел інноваційного розвитку / І. Курас // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 43–47.

 89. КУРАС І. Сучасні соціокультурні процеси і зростання інтелектуальної місії бібліотек / І. Курас // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 46–49.

 90. ЛЕПЕЙКО Т. І. Чи можна вважати бібліотечну діяльність виробничою галуззю? / Т. І. Лепейко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2005. – Вип. 16. – С. 282–285.

 91. ЛИТВИНОВА Л. А. Дисертація як форма виявлення тенденції розвитку науки (на прикладі спеціальності 07.00.08 – „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”) / Л. А. Литвинова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 586–593.

 92. ЛУЧАНСЬКА В. Особливості формування корпоративної інформаційно-бібліотечної системи / В. Лучанська // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 12. – С. 30–32.

 93. ЛЯШЕНКО Л. Модель інформаційного забезпечення бібліотекарів / Л. Ляшенко // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 1. – С. 20–22.

 94. МАРКОВА В. А. Культурно-просвітницька діяльність наукової бібліотеки : традиції та перспективи / В. А. Маркова // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 14–22.

 95. МАРЧУК Ю. Бібліотека як сегмент інформаційної системи регіонального управління / Ю. Марчук // Вісн. Книжк. палати. – 2000. –
  № 7. – С. 13–18.

 96. МАСЛОВСЬКА С. Наукові засади інформаційного забезпечення бібліотечної галузі / С. Масловська // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Ве
  рнадського. Вип. 5. – 2000. – С. 77–85.

 97. МЕДВЕДЄВА В. М. Бібліотечно-інформаційні ресурси як надбання пам’яті і фактори інформаційної мобільності нації / В. М. Медведєва // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. Вип. 2. – К., 2000. – С. 55–60.

 98. МЕДВЕДЄВА Є. Концептуальна модель інформаційного навчання користувачів / Є. Медведєва // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 4–7.

 99. МОНЬКО Т. С. Теоретичні засади трансформації бібліотеки перехідного періоду / Т. С. Монько, А. С. Чачко // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф., Київ, берез. 2001 р. – К., 2001. – С. 9–17.

 100. НЕМОШКАЛЕНКО В. Тенденції глобалізації економіки, науки, освіти в ХХІ столітті та завдання науково-інформаційної діяльності бібліотек / В. Немошкаленко // Бібл. вісн. – 2001. – № 6. – С. 2–7.

 101. НІЛОВА І. Д. Бібліотекознавство як наукова дисципліна і її місце в системі національних цінностей демократичної України / І. Д. Нілова // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. Вип. 2. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2000. – С. 67–71.

 102. НОВАЛЬСЬКА Т. Від роздумів до практичних дій / Т. Новальська // Наук. зап. з української історії : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмель-ницький, 2005. – Вип. 17. – С. 81–85.

 103. НОВАЛЬСЬКА Т. Внесок українських науковців у становлення і розвиток читачезнавства (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 18–22.

 104. НОВАЛЬСЬКА Т. Дослідження читання бібліотечних працівників України (20–80-ті роки ХХ ст.) / Т. Новальська // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 10. – С. 19–22.

 105. НОВАЛЬСЬКА Т. Новий погляд на місце українського читачезнавства в системі суспільних наук / Т. Новальська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 13. – С. 394–401.

 106. НОВАЛЬСЬКА Т. В. Понятійний апарат читачезнавства як особливої галузі досліджень і знань / Т. В. Новальська // Питання культурології : зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 18. – С. 43–49.

 107. НОВАЛЬСЬКА Т. В. Сучасна термінологія і типологія в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні / Т. В. Новальська // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. / Київ. держ. ун-т культури і мистец. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 72–78.

 108. НОВАЛЬСЬКА Т. Теоретична база бібліотекознавства в історичному контексті / Т. Новальська // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 291–301.

 109. ОНИЩЕНКО О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці ХІХ – у 10-х роках ХХ ст. : стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко,
  Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2005. – № 2. – С. 3–13.

 110. ОНИЩЕНКО О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці
  ХХ ст.: 1917–1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2005. –
  № 3. – С. 3–16 ; № 4. – С. 3–16.

 111. ОНИЩЕНКО О. Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1993–1998) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібл. вісн. – 1998. – № 3. – С. 1–13.

 112. ОНИЩЕНКО О. С. Про стан та завдання розвитку в НАН України бібліотечно-інформаційної справи / О. С. Онищенко // Бібл.
  вісн. – 2003. – № 5. – С. 3–7.

 113. ПАСМОР Н. П. Головні функції вузівських бібліотек юридичного профілю та їх реалізація в сучасних умовах / Н. П. Пасмор // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. – Вип. 8. – С. 114–121.

 114. ПАШКОВА В. С. Інформаційна політика і бібліотека / В. С. Пашкова // Бібліотека і влада : зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. / Публ. б-ка ім. Л. Українки м. Києва. – К., 2000. – С. 4–16.

 115. ПЕТРАЩУК О. Інформаційна функція бібліотек у системі сутнісних та прикладних бібліотечних функцій / О. Петращук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 18. – С. 94–103.

 116. ПЕТРОВ В. Інформаційна революція та її вплив на еволюцію бібліотек / В. Петров // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 18–20.

 117. ПЕТРОВА Л. Правові основи трансформації сучасної бібліотеки / Л. Петрова // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 8. – С. 14–19 ; № 9. – С. 16–21.

 118. ПЕТРОВА Л. Системна модель сучасної бібліотеки / Л. Петрова // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 8. – С. 15–17.

 119. ПЕТРОВА Л. Сучасна бібліотека : цілі і стратегії розвитку /
  Л. Петрова // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 10. – С. 18–23.

 120. ПЕТРОВА Л. Технології впровадження змін у бібліотечну практику / Л. Петрова // Бібл. планета. – 2004. – № 4. – С. 6–10.

 121. ПЕТРОВА Л. Українська бібліотека в контексті глобальних процесів розвитку суспільства / Л. Петрова // Вісн. Книжк. палати. –
  2003. – № 2. – С. 24–28.

 122. ПЕТРОВА Л. Г. Стратегія змін та процес трансформації сучасної бібліотеки / Л. Г. Петрова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. –
  2004. – Вип. 12–13. – С. 130–141.

 123. ПЕТРОВА Л. Г. Формування нової бібліотечної термінології / Л. Г. Петрова // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. – 2003. – № 8. – С. 56–64.

 124. ПРОКОШЕВА Т. Політика Міністерства культури і мистецтв України у питаннях створення електронних ресурсів бібліотек / Т. Прокошева // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – Інформ. бюл. – № 4. – С. 5–10.

 125. РОГОВА П. Соціальне призначення і функції освітянських бібліотек України / П. Рогова // Шк. б-ка. – 2003. – № 4. – С. 3–8.

 126. РОМАНЮК М. М. Наукова робота бібліотеки у 1994 році /
  М. М. Романюк // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Л., 1996. – Вип. 5. – С. 152–158.

 127. РУБАН А. Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства / А. Рубан // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 11. – С. 10–15.

 128. САВІНА З. І. Науково-дослідна робота бібліотеки: шляхи становлення / З. І. Савіна // Бібліотека і час : ювіл. зб. до 130-річчя Нац. парлам. б-ки України. – К., 1996. – С. 25–32.

 129. САМОХІНА Н. Ф. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек / Н. Ф. Самохіна // Бібл. вісн. – 2006. – № 1. – С. 5–8.

 130. САПРЫКИН Г. Какое общество мы строим и какое место отведено в нем библиотекам? / Г. Сапрыкин // Бібл. форум України. –
  2005. – № 4. – С. 55–57.

 131. СВОБОДА А. А. Взаємодія бібліотек як фактор прогресу бібліотечної галузі: історія, сучасний стан, проблеми / А. А. Свобода // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. – 1998. – С. 229–234.

 132. СЕЛИВЕСТРОВА Е. О функциях библиотек / Е. Селивестро-
  ва // Библиотека. – 1992. – № 1. – С. 27–29.

 133. СЕЛИВЕСТРОВА Е. Функциональный характер потребностей как основа типологии библиотек : [Пробл. типологии библиотек] / Е. Селивестрова // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1991. – № 4. – С. 6–12.

 134. СЕЛІВЕСТРОВА К. Бібліотеки та архіви як інформаційний ресурс суспільства / К. Селівестрова // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. Вип. 5. – К., 2000. – С. 19–32.

 135. СЕЛІВЕСТРОВА К. Демократизація бібліотечної справи і принцип загальнодоступності інформації / К. Селівестрова // Бібліотека і влада : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 16–27.

 136. СЕНЧЕНКО М. І. Проблеми бібліотечної справи в Україні : наука, освіта, інформатизація / М. І. Сенченко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы конф., Судак, 6–14 июня 1998 г. – Судак, 1998. – Т. 1. – С. 29–32.

 137. СЛОБОДЯНИК М. Бібліотечна наука в Україні : до підсумків десятирічного розвитку / М. Слободяник // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 6–13.

 138. СЛОБОДЯНИК М. Развитие библиотечной науки в Украине / М. Слободяник // Вестн. БАЕ. – 2002. – № 4. – С. 44–48.

 139. СЛОБОДЯНИК М. Современные проблемы библиотековедения в Украине / М. Слободяник // Вестн. БАЕ. – 2004. – № 1. – С. 44–48.

 140. СЛОБОДЯНИК М. С. Бібліотека та її роль у системі наукових комунікацій / М. С. Слободяник // Бібл. вісн. – 1994. – № 2. – С. 2–16.

 141. СЛОБОДЯНИК М. С. Вибір і обгрунтування теми дисертаційного дослідження / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 3. – С. 12–15.

 142. СЛОБОДЯНИК М. С. Концептуальна модель гібридної бібліотеки / М. С. Слободяник // Нові обличчя бібліотек та організація : від надії до партнерства і професіоналізму : фокусний семінар. – Б.м., 2001. –
  С. 79–81.

 143. СЛОБОДЯНИК М. С. Перспективная модель научной библиотеки / М. С. Слободяник // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть : матеріали міжнар. конф. до 70-річчя Харк. держ. акад. культури. – Х., 1999. – Ч. 2. – С. 99–105.

 144. СЛОБОДЯНИК М. С. Типологический анализ библиотек в информационной инфраструктуре науки / М. С. Слободяник // Теоретико-методологические проблемы библиотечно-библиографической науки и практики : межвуз. сб. науч. тр. – М. : МГИК, 1992. – С. 106–111.

 145. СЛОБОДЯНИК М. С. Трансформація змісту діяльності Національної бібліотеки України в період формування інформаційного суспільства / М. С. Слободяник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 1999. – Вип. 1. – С. 22–29.

 146. СМАГЛОВА Н. І. Взаємодія бібліотек як фактор зростання їх інформаційного потенціалу / Н. І. Смаглова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 371–376.

 147. СОЛОИДЕНКО Г. И. Проблемы и перспективы развития библиотечной терминологии в Украине / Г. И. Солоиденко // Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. Вып. 3. – К., 2005. – С. 235–240.

 148. СОЛОІДЕНКО Г. Бібліотеки та бібліотечне законодавство України / Г. Солоіденко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 403–414.

 149. СОЛОІДЕНКО Г. Бібліотечна термінологічна діяльність 1930 – 1990-х років / Г. Солоіденко // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 8. –
  С. 41–47.

 150. СОЛОІДЕНКО Г. Ефективний засіб упорядкування бібліотечної термінології / Г. Солоіденко // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 2. – С. 30–36.

 151. СОЛОІДЕНКО Г. Інноваційні процеси та їх відбиття у бібліотечній термінології / Г. Солоіденко // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 16–27.

 152. СОЛОІДЕНКО Г. Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек України / Г. Солоіденко // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 7. – С. 182–193.

 153. СОЛОІДЕНКО Г. Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології / Г. Солоіденко // Проблеми української термінології СловоСвіт–2004, Львів, 7–9 вересня 2004 р. – Л. : Ліга-прес, 2004. – С. 189–192.

 154. СОЛОІДЕНКО Г. Українська бібліотечна термінологія : традиції, пошуки та здобутки / Г. Солоіденко // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. –
  С. 21–28.

 155. СОЛОІДЕНКО Г. І. Деякі аспекти дослідження бібліотечної термінології / Г. І. Солоіденко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 13–19.

 156. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 20–25.

 157. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Розвиток професійної термінології як засобу взаєморозуміння між бібліотекарями різних країн / Н. Стрішенець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. –
  С. 51–58.

 158. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Синонімія у бібліотечно-інформаційній термінології / Н. Стрішенець // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 5. – С. 19–21.

 159. ТЮРІНА В. О. Аспекти актуалізації культурної місії публічних бібліотек / В. О. Тюріна // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. –
  Вип. 14. – С. 128–133.

 160. ФІЛІПОВА Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук / Л. Філіпова // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 3. – С. 22–23.

 161. ХРОПАЧ О. М. Концептуальні засади формування та використання бібліотечних ресурсів України / О. М. Хропач // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. – 1998. – С. 258–263.

 162. ЧАЧКО А. Ієрархія мети і засобів сучасної бібліотечної діяльності / А. Чачко // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 2. – С. 22–24.

 163. ЧАЧКО А. Своєчасність підтримки гуманістичного напряму в українському бібліотекознавстві: термінологічний контекст / А. Чачко // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 3. – С. 12–14.

 164. ЧАЧКО А. Современная теория библиотеки с позиций гуманистического подхода / А. Чачко // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 6–10.

 165. ЧАЧКО А. С. Об’єкт бібліотекознавства – сучасна бібліотека у процесі трансформацій / А. С. Чачко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. ст. Київ. нац. ун-ту культури і мис-
  тец. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 109–117.

 166. ЧАЧКО А. С. Трансформація ціннісних орієнтирів на шляху від масової до публічної бібліотеки: підсумки ХХ ст. / А. С. Чачко // Бібл. планета. – 1999. – № 1. – С. 34–36.

 167. ЧАЧКО А. С. Українське бібліотекознавство напередодні ХХІ століття / А. С. Чачко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К.,
  1998. – С. 5–12.

 168. ШЕМАЄВА Г. В. Бібліотечні традиції та новації в інформаційній структурі науки / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2007. – Вип. 21. – С. 92–101.

 169. ШЕМАЄВА Г. В. Інфраструктурні особливості діяльності бібліотек у науковому соціальному інституті / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 90–99.

Див. також № 5, 9, 235, 236, 242, 243, 281, 282, 286, 296, 297, 301, 356, 368, 373, 374, 377–379, 400, 401, 412, 634, 635, 681, 709, 744, 749, 752, 797, 855, 864, 889, 890, 893, 951, 1040, 1071, 1279, 1281, 1459, 1577, 1578, 1618.Каталог: storage
storage -> «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини України»
storage -> Товариство з обмеженою
storage -> Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
storage -> Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
storage -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка