Українське бібліотекознавство


Науково-методичне забезпечення діяльності бібліотекСторінка4/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Науково-методичне забезпечення діяльності бібліотек

 1. ВИНОГРАДОВА О. Б. Науково-методична діяльність публічних бібліотек України (70–90-ті роки) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / О. Б. Виноградова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – 16 с.

* * *


 1. ВИНОГРАДОВА О. Б. Визначення стану та тенденцій розвитку науково-методичної діяльності публічних бібліотек України / О. Б. Ви-ноградова // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 1. – С. 18–20.

 2. ВИНОГРАДОВА О. Б. Науково-методична продукція Національної парламентської бібліотеки України в 1975 – 1991 рр. : (за матеріалами дослідж.) / О. Б. Виноградова // Вісн. Книжк. палати. – 1998. –
  № 3. – С. 11–15.

 3. ВИНОГРАДОВА О. Б. Організаційні засади науково-методич-ної роботи публічних бібліотек України : досвід і перспективи / О. Б. Виноградова // Публічні бібліотеки : сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 22–31.

 4. КОВАЛЬЧУК Г. Д. Сучасний стан тенденції розвитку науково-методичної діяльності публічних бібліотек Східної України / Г. Д. Ковальчук // Методична діяльність бібліотек : традиції, інновації, перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 2 листоп. 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 2005. – С. 47–56.

 5. КУЛАКОВСЬКА Т. Взаємодія бібліотек та інформаційних підрозділів науково-дослідних установ НАН України в інформаційному забезпеченні потреб науки (методичний аспект) / Т. Кулаковська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 7. – С. 152–159.

 6. КУЛАКОВСЬКА Т. Науково-методична підтримка інноваційної діяльності бібліотек науково-дослідних установ НАН України / Т. Кулаковська, Н. Смаглова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 197–213.

 7. КУЛАКОВСЬКА Т. Л. Науково-методична робота НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 20–30-х рр. ХХ ст. / Т. Л. Кулаковська // Бібл. вісн. – 2004. –
  № 3. – С. 2–11.

 8. КУНИЧ О. П. Методична робота ХДНБ ім. В. Г. Короленка : становлення, тенденції розвитку / О. П. Кунич // Методична діяльність бібліотек : традиції, інновації, перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 2 листоп. 2004 р. – Х., 2005. – С. 3–39.

 9. КУНИЧ О. П. Про науково-методичну діяльність ХДНБ
  ім. В. Г. Короленка / О. П. Кунич // Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : зб. наук. пр. – Х., 2000. – Вип. 3. – С. 4–19.

 10. НЕДІЛЬКО Л. В. Методична діяльність : етапи розвитку /
  Л. В. Неділько // Херсонська обласна універсальна бібліотека: від минулого століття майбутньому : зб. ст. – Херсон, 1998. – С. 33–44.

 11. ПЕРЕПЕЧА А. М. Окремі аспекти науково-методичної діяльності ХДНБ ім. В. Г. Короленка /А. М. Перепеча // Історія ХДНБ
  ім. В. Г. Короленка: пошуки, дослідження, відкриття : зб. наук. ст. –
  Вип. 1. – Х., 1996. – С. 58–67.

 12. ПЕТРЕНКО Т. Системний підхід до методичної роботи /
  Т. Петренко // Бібліосвіт : Інформ. вісн. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 55–60.

 13. САМСОНОВА О. П. Стан та перспективи розвитку методичної допомоги бібліотекам мережі львівських академічних установ / О. П. Са-мсонова // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 120–125.

 14. СЕРІКОВА Н. Науково-методичне забезпечення діяльності сільськогосподарських бібліотек України : стан, перспективи / Н. Серікова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 638–642.

 15. СЕРІКОВА Н. Н. Науково-методичне забезпечення діяльності сільськогосподарських бібліотек України / Н. Н. Серікова // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф., Київ, берез. 2001 р. – К., 2001. –
  С. 41–44.

 16. СИТНИК Г. І. Системний підхід до методичного забезпечення функціонування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів /
  Г. І. Ситник // Шк. б-ка. – 2002. – № 2. – С. 39–42.

 17. СМАГЛОВА Н. Науково-методична діяльність бібліотек як фактор розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів України / Н. Смаглова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. –
  Вип. 7. – С. 160–166.

 18. ЯДРОВА Г. Внесок національних бібліотек України у розвиток інформаційного потенціалу навчальних бібліотек професійно-технічних закладів Криму / Г. Ядрова // Вісн. Книжк. палати. 2007. № 11. С. 29–31.

Див. також № 821, 899, 915, 917, 928, 1166, 1167.


5. Зарубіжне бібліотекознавство

 1. БАШУН О. В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О. В. Башун. – К. : Нора-Друк, 2004. – 56 с.

* * *


 1. АЛЕКСАНДРОВА О. К. Науково-дослідна робота національних бібліотек різних країн у 1960 – 1980 рр. / О. К. Александрова // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1993. – Вип. 6. – К., 1993. – С. 4–14.

 2. БАБИЧ В. Бібліотеки Німеччини : сучасність і майбутнє /
  В. Бабич // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 3. – С. 37–40.

 3. БАШУН О. Глобальна бібліотечна кооперація : історія та сучасність / О. Башун // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.

 4. БОНДАРЕНКО І. О. Проблема збереження документних фондів : огляд іноземних джерел / І. О. Бондаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х., 2002. – Вип. 10. – С. 115–122.

 5. БУЛАХ Т. Д. Бібліотечна селекція документів очима французьких спеціалістів / Т. Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. – Вип. 8. – С. 97–102.

 6. ВАСИЛЬЧЕНКО С. Гібридна бібліотека : досвід Сполученого Королівства / С. Васильченко // Бібл. вісн. – 2001. – № 4. – С. 55–59.

 7. ВІТЕНКО В. Європейські стратегії розвитку культури : бібліотеки Німеччини / В. Вітенко // Бібл. форум України. – 2005. – № 3. – С. 62–64.

 8. ВОЛОХІН О. Досвід кооперації бібліотек США / О. Волохін // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 244–247.

 9. ГАСІЄВИЧ К. „Бібліотека–2007” : Розвиток бібліотечної справи в Німеччині / К. Гасієвич // Бібл. вісн. – 2004. – № 6. – С. 52–54.

 10. ГОРБАЧЕНКО Т. Бібліотечний менеджмент (американський досвід) / Т. Горбаченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2000. – Вип. 5. – С. 118–126.

 11. ГОРБАЧЕНКО Т. Г. Американський бібліотечний менеджмент : еволюція розвитку / Т. Г. Горбаченко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 5–12.

 12. ГУБАРЕЦЬ В. Центр доставки документів Британської бібліотеки / В. Губарець // Бібл. вісн. – 2001. – № 4. – С. 20–23.

 13. ДЕРЛЕМЕНКО В. В. Британські бібліотеки та їх роль у розповсюдженні сільськогосподарської науково-технічної інформації / В. В. Дер-леменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2000. – Вип. 2. – С. 62–71.

 14. ДОБКО Т. Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи : можливості використання / Т. Добко, І. Архіпова, Н. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. –
  Вип. 19. – С. 154–163.

 15. ДОВГОПОЛОВА О. Інформаційні ресурси Національної
  бібліотеки Білорусі: проблеми корпоративного формування і використання
  / О. Долгополова, Т. Кузьмінич // Бібл. вісн. 2008. № 2.
  С. 14–17.


 16. ЗАГУМЕННА В. В. Бібліотечна справа Данії : нотатки українського бібліотекаря / В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 48–50.

 17. КАЛІБЕРДА Н. Ю. Організаційні структури обслуговування в національних бібліотеках : (огляд) / Н. Ю. Каліберда // Бібл. вісн. –
  1998. – № 2. – С. 13–18.

 18. КУШНАРЕНКО Н. Бібліотечна справа та відкритий доступ до інформації в Сполучених Штатах Америки / Н. Кушнаренко, І. Шевчен-
  ко // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 12. – С. 8–11.

 19. КУШНАРЕНКО Н. М. Харківський державний інститут культури в контексті європейської бібліотечно-інформаційної освіти /
  Н. М. Кушнаренко, С. В. Часник // Проблеми оновлення вищої бібліотечної та інформаційної освіти : міжнар. конф.– Х., 1996. – С. 15–22.

 20. ЛЕВЧЕНКО И. Библиотеки Хельсинки : опыт для подража-
  ния / И. Левченко // Бібл. форум України. – 2004. – № 1. – С. 45–48.

 21. ЛЕВЧЕНКО И. Публичные библиотеки – ворота к знаниям [Досвід орг. бібл. справи в Фінляндії] / И. Левченко // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 42–44.

 22. МАРТИНОВИЧ В. Стратегічне управління бібліотеками (світовий досвід) / В. Мартинович // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – Вип. 12. – С. 256–265.

 23. МАТВІЙЧУК О. Парламентські бібліотеки [за кордоном]
  та їх видання / О. Матвійчук // Вісн. Книжк. палати. – 1996. – № 4. –
  С. 16–18.

 24. МАТВІЙЧУК О. Системи бібліотечно-інформаційного обслуговування конгресу США, парламентів Росії та України / О. Матвійчук // Вісн. Книжк. палати. – 1996. – № 6. – С. 22–24.

 25. МОІСЕЄНКО Н. Інформаційні ресурси Бібліотеки Бундестагу ФРН / Н. Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 39–42.

 26. ОЛІЙНИК О. В. Онлайн-навчання в умовах дистанційної освіти бібліотечних фахівців у США / О. В. Олійник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2006. – Вип. 17 – С. 153–167.

 27. ПАШКОВ О. М. Внесок зарубіжних фахівців у вивчення історії автоматизації бібліотек / О. М. Пашков // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 1. – С. 28–34.

 28. ПАШКОВА В. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках : зарубіж. досвід / В. Пашкова. – К., 1996. – 48 с.

 29. ПАШКОВА В. Трансформації бібліотечного обслуговування для потреб дистанційної освіти : досвід США / В. Пашкова // Покликання університету : зб. наук. пр. – К., 2005. – С. 159–162.

 30. ПЕТРОВА Л. Г. Міжнародний досвід формування бібліотечної політики і підтримки бібліотеки / Л. Г. Петрова // Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 3–9.

 31. СЕВЕРИН Л. С. Вектор руху місцевих публічних бібліотек у процесі суспільного розвитку: міжнародні аспекти / Л. С. Северин // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 7. – С. 25–27.

 32. СЕНЧЕНКО М. Проекти цифрових бібліотек у США / М. Сенченко // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 7. – С. 3–4.

 33. СОЛОВЙОВА М. Комерційна діяльність бібліотек: закор-донний досвід / М. Соловйова // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 3. –
  С. 24–27.

 34. СОЛЯНИК А. Сучасні тенденції розвитку документних ресурсів бібліотек розвинених країн / А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 8. – С. 89–96.

 35. СОШИНСЬКА Я. Є. Підтримка бізнесу та економіки: з досвіду публічних бібліотек зарубіжних країн / Я. Є. Сошинська // Питання культурології : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 20. – С. 177–188.

 36. СТРИШЕНЕЦ Н. В. Президентские библиотеки США /
  Н. Стришенец // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – № 6. – С. 43–53.

 37. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Бібліотека Конгресу США : основні етапи розвитку / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 2000. – № 5. – С. 42–47.

 38. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Досвід підготовки „Англо-українського словника бібліотечної термінології” / Н. Стрішенець // Вісн. Книжк. Пала-
  ти. – 2004. – № 5. – С. 20–24.

 39. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Угорський інститут бібліотекознавства /
  Н. Стішенець // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. – С. 37–40.

 40. ФІЛІПОВА Л. Організація дистанційного навчання у вищій школі бібліотечних та інформаційних наук Іллінойського університету / Л. Філіпова // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 7. – С. 45–47.

 41. ХАЗІЄВИЧ К. Бібліотека 2007 : на захист нового спрямування розвитку бібліотечної справи в Німеччині / К. Хазієвич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 88–90.

 42. ЧЕПУРЕНКО Я. Струкутура формування та збереження документних фондів президентських бібліотек США / Я. Чепуренко // Бібл. вісн. – 2002. – № 2. – С. 22–36.

 43. ЯРОЩУК В. Бібліотечне обслуговування людей з особливими потребами : [з досвіду б-к США] / В. Ярощук // Бібл. планета. – 2005. –
  № 3. – С. 10–12.

Див. також № 223, 1196, 1197, 1581.


  1. Міжнародне бібліотечне співробітництво

 1. АЛЬ ТАВАЛБЕХ Серхан Ахмед. Міжнародна співпраця бібліотек на базі комп’ютерних технологій : сучасний стан та перспективи / Аль Тавалбех Серхан Ахмед ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – 21 с.

* * *


 1. АРСЕЄНКО Т. І. Міжнародний книгообмін як один з видів інформаційної діяльності бібліотеки / Т. І. Арсеєнко, Н. І. Малолєтова // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 281–288.

 2. БРОВКІН А. Г. Міжнародні зв’язки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (проблеми та перспективи розвитку) /
  А. Г. Бровкін // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 1. – С. 179–189.

 3. КОНОНЕНКО Л. М. Бібліотеки та інформаційні служби у здійсненні міжнародного культурного співробітництва (з досвіду роботи культурно-інформаційних центрів зарубіжних країн в Україні) / Л. М. Ко-ноненко // Бібл. вісн. – 1999. – № 4. – С. 30–36.

 4. КУЛАКОВСЬКА Т. Міжнародне міжбібліотечне співробітництво : перспективи розвитку / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібл. вісн. – 2004. – № 6. – С. 45–47.

 5. КУЛАКОВСЬКА Т. Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи та пріоритети / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 35–37.

 6. КУЛАКОВСЬКА Т. Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібл. вісн. – 2007. – № 6. – С. 42–46.

 7. МАЛОЛЄТОВА Н. Книгообмін національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з бібліотеками та науковими установами Австрійської республіки та його особливості / Н. Малолєтова // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 15–19.

 8. ОНИЩЕНКО А. С. Международная ассоциация академий на-
  ук: стратегия информационно-библиотечного сотрудничества / А. С. Они-щенко // Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. Вып. 3 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – С. 3–13.

 9. ОНИЩЕНКО О. Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва / О. Онищенко // Бібл. вісн. – 2003. – № 2. – С. 42–46.

 10. ОРЛЕАНСЬКА Н. Використання іноземних інформаційних ресурсів в обслуговуванні користувачів / Н. Орлеанська // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1998. – С. 151–155.

 11. СОЛОІДЕНКО Г. Міжнародна термінологічна діяльність у галузі бібліотечної справи: словникові проекти та довідково-енциклопедичні видання бібліотек / Г. Солоіденко // Бібл. вісн. – 2005. – № 2. – С. 23–31.

 12. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Розвиток професійної термінології як засобу взаєморозуміння між бібліотекарями різних країн / Н. Стрішенець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 51–58.

 13. ШЕЙКО В. Міжнародні зв’язки та оновлення навчальних планів бібліотечно-інформаційної освіти в Україні / В. Шейко // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 5. – С. 7–10.

Див. також № 1067.
6. Бібліотечна соціологія та психологія

 1. МЕЙЖИС И. Социально-психологические основы библиотечного обслуживания : учеб. пособие / И. Мейжис. – Николаев, 1994. – 192 с.

* * *

 1. ГИЧ Г. М. Професійні настанови бібліотекарів як фактор впливу на формування читацької аудиторії публічних бібліотек : автореф.
  дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / Г. М. Гич ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2001. – 20 с.

 2. ГРОЗОВСЬКА О. О. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у бібліотечно-ін-формаційному обслуговуванні : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / О. О. Грозовська ; Київ. держ. ун-т культури і мистец. – К., 1997. – 16 с.

 3. КАШКАРЬОВА О. В. Реклама як комунікативна система сучасної бібліотеки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / О. В. Кашкарьова ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 1997. – 17 с.

 4. МЕЙЖИС И. А. Социально-психологические основы библиотечного обслуживания : дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03 / И. А. Мейжис ; Санкт-Петербург. гос. акад. культуры. – С.-Пб., 1996. – 363 с.

 5. ХІМІЧ Я. О. Особистісний фактор у процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України в період соціальних перетворень 80-90-х років ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 /
  Я. О. Хіміч ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – 18 с.

* * *


 1. ГРОЗОВСКАЯ Е. О. Библиотечная профессиология: новейшие концепции гуманистической психологии : науч.-метод. рек. / Е. О. Грозовская, А. С. Чачко. – К., 1996. – 34 с.

 2. КАШКАРЬОВА О. В. Бібліотечна реклама: технологія створення та психологія сприйняття : наук.-метод. рек. / О. В. Кашкарьова,
  А. С. Чачко ; Від-ня бібліотекознавства Міжнар. академії інформатиза-
  ції. – К., 1996. – 20 с.

 3. ОРГАНІЗАЦІЯ соціологічних досліджень у бібліотеках : метод. поради / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. І. Студенкова,
  Ю. А. Зборовський. – К., 1995. – 44 с.

 4. ОСОБИСТІ детермінанти спілкування в умовах спільної діяльності в бібліотечному колективі / Держ. б-ка України ; підгот. О. В. Ловка. – К., 1993. – 26 с.

 5. ПСИХОЛОГІЧНІ фактори підвищення професійної активності бібліотечних працівників у нових суспільних умовах : метод. рек. / Нац. парлам. б-ка України / авт.-уклад. О. Ловка. – К., 1998. – 23с.

 6. СОЦІО-ПСИХОЛОГІЧНІ дослідження в бібліотеках : метод. поради / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Укр. бібл. асоц. ; уклад. Я. О. Хіміч. – К., 2004. – 34 с.

 7. СОЦІОЛОГІЧНІ дослідження в бібліотеках: (методика організації та проведення) / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
  І. Є. Луньова. – Дніпропетровськ, 2002. – 97 с.

 8. ТЕХНОЛОГІЯ вирішення конфліктних ситуацій. Психологічні рекомендації керівному персоналу бібліотек / Нац. парлам. б-ка України ; наук. ред. Т. М. Прокошева ; підгот. О. В. Ловка. – К., 1996. – 30 с.

 9. ХІМІЧ Я. О. Бібліотечна психологічна служба : аналіт. до-слідж. / Я. О. Хіміч ; відп. ред. О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України
  ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 50 с.

* * *


 1. АЛЕКСАНДРОВА О. К. До питання розвитку соціологічної служби по вивченню читача в бібліотеках України / О. К. Александрова // Соціолог. дослідж. в б-ках. : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 5–10.

 2. БІРДУС І. Бібліотека сьогодні: погляд соціолога / І. Бірдус,
  Т. Лазуткіна // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / Нац. парлам. б-ка Ук-раїни. – К., 2001. – С. 45–49.

 3. БОГУШ Т. І. Деякі аспекти розвитку соціології читання в Україні / Т. І. Богуш, В. І. Студенкова // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. – К., 1993. – С. 41–48.

 4. ГИЧ Г. Витоки, сучасний стан та перспективи бібліотечної соціології / Г. Гич // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 11. – С. 29–32.

 5. ГИЧ Г. Проблема соціальної установки в українському бібліо-текознавстві / Г. Гич // Бібл. планета. – 2000. – № 1. – С. 24–26.

 6. ГИЧ Г. М. Бібліотечна соціологія як науковий напрям /
  Г. М. Гич // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистец. Сер. Педагогіка. – К., 2004. – Вип. 11. – С. 27–33.

 7. ГИЧ Г. М. Соціальні установки бібліотекарів як проблема бібліотекознавчих досліджень / Г. М. Гич // Питання культури Півдня України : зб. наук. пр. викладачів та аспірантів. Вип 1. – Миколаїв,
  1998. – С. 299–303.

 8. ГИЧ Г. М. Формування позитивної установки студентів на процес бібліотечно-інформаційного обслуговування / Г. М. Гич // Наук. зап. Київ. Нац. ун-ту культури і мистец. Сер. Педагогіка. – К., 2000. –
  № 2. – С. 4–10.

 9. ГРАЙДАНС Ю. М. Студент вузу – читач Львівської ОУНБ : (результати соціолог. дослідж.) / Ю. М. Грайданс // Соціолог. дослідж. в
  б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1995. – Вип. 12. – С. 8–15.

 10. ЄРМОЛАЄВА Г. А. Соціально-психологічні та педагогічні характеристики керівника сучасної бібліотеки / Г. А. Єрмолаєва // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистец. : зб. наук. пр. Вип. 9. – К., 2003. –
  С. 41–49.

 11. ЄРМОЛАЄВА Г. А. Оцінка психолого-педагогічної здатності керівних кадрів бібліотечної системи Півдня України до управління сучасною бібліотекою: за матеріалами дослідження / Г. А. Єрмолаєва // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 9. – С. 39–42.

 12. ЖИРНОВА Л. О. Професійне навчання бібліотечних соціологів – важлива умова в організації науково-дослідної роботи / Л. О. Жирнова // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 3. – С. 14–20.

 13. КАШКАРЬОВА О. В. Бібліотечна реклама і ментальність читацької аудиторії / О. В. Кашкарьова, А. С. Чачко // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 38–46.

 14. КАШКАРЬОВА О. В. Психологія та технологія реклами як зміст нової бібліотечної спеціалізації / О. В. Кашкарьова // Соціально-психологічні проблеми професіології менеджменту та маркетингу : матеріали наук. читань. – К., 1996. – С. 15–23.

 15. КОЗІЙ Н. Соціально-психологічний напрям у сучасному українському бібліотекознавстві / Н. Козій // Вісн. Книжк. палати. – 2001. –
  № 12. – С. 33–35.

 16. КОРНІЄНКО А. П. Наукові дослідження Державної бібліотеки України з питань соціології читання / А. П. Корнієнко // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 1. – С. 6–10.

 17. ЛАДВИНСЬКА А. Аспекти діяльності соціологічної служби [в Донец. обл. універс. наук. б-ці ім. Н. К. Крупської] / А. Ладвинська // Бібл. планета. – 2002. – № 3. – С. 9–11.

 18. ЛОВКА О. Бібліотека в системі культурних цінностей сту-дентів київських вузів : (за матеріалами соціолог. дослідж.) / О. Ловка // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 165–169.

 19. ЛОВКА О. В. Використання психологічних методів в біблі-отечних дослідженнях / О. В. Ловка // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 43–45.

 20. ЛОВКА О. В. Психологічні заходи по розвитку професійної етики бібліотекаря / О. В. Ловка // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 28–35.

 21. МЕЙЖИС И. А. Диалог в библиотеке / И. А. Мейжис // Науч. и техн. б-ки. – 1994. – № 3. – С. 26–36.

 22. МЕЙЖИС И. А. Коммуникативные навыки библиотекаря /
  И. А. Мейжис // Науч. и техн. б-ки. – 1994. – № 6. – С. 42–52.

 23. МЕЙЖИС И. А. Коммуникативные особенности интервью /
  И. А. Мейжис // Науч. и техн. б-ки. – 1994. – № 7. – С. 47–57.

 24. МЕЙЖИС И. А. Обратная связь. Инструктирование. Конфликты / И. А. Мейжис // Науч. и техн. б-ки. – 1994. – № 4. – С. 38–47.

 25. МЕЙЖИС І. А. Погляд крізь психологічний бар’єр / І. А. Мейжис // Бібл. вісн. – 1993. – № 1–2. – С. 35–37.

 26. МЕЙЖИС И. А. Социальная психология библиотечного дела / И. А. Мейжис // Библиотековедение. – 1993. – № 4. – С. 49–57.

 27. МЕЙЖИС И. А. Социально-психологические особенности возникновения и развития читательских объединений / И. А. Мейжис // Библиотековедение. – 1993. – № 5–6. – С. 43–49.

 28. МЕЙЖИС И. А. Социально-психологические факторы эффективной деятельности научной библиотеки / И. А. Мейжис, И. А. Шамес // Науч. и техн. б-ки. – 1993. – № 3. – С. 18–19.

 29. МЕЙЖИС И. А. Третий этап свободы / И. А. Мейжис // Библиотековедение. – 1994. – № 2. – С. 44–51.

 30. ПЕТРОВА Л. Г. Соціально-психологічні чинники сучасного читання : (на прикладі масових б-к України) / Л. Г. Петрова // Бібл. вісн. – 1993. – № 5–6. – С. 7–9.

 31. ПЕТРОВА Л. Г. Якою бути сучасній бібліотеці: підсумки соціологічного вивчення / Л. Г. Петрова, В. І. Студенкова, Ю. А. Зборовський // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 1. – С. 11–25.

 32. САВІНА З. І. Проблематика соціологічних досліджень обласних універсальних наукових бібліотек на початку 1990-х років /
  З. І. Савіна // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1993. – Вип. 5. – С. 4–6.

 33. САВІНА З. І. Сучасний бібліотекар: соціально-психологічний портрет (з досвіду дослідження) / З. І. Савіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 561–566.

 34. ХІМІЧ Я. Бібліотечне обслуговування як соціально-рольова взаємодія / Я. Хіміч // Бібл. планета. – 2002. – № 2. – С. 30–32.

 35. ХІМІЧ Я. Нотатки бібліотечного психолога / Я. Хіміч // Бібл. вісн. – 1999. – № 3. – С. 30.

 36. ХІМІЧ Я. Психолог у бібліотеці / Я. Хіміч // Бібл. вісн. –
  1999. – № 1. – С. 32–34.

 37. ХІМІЧ Я. О. Психологічні складові бібліотечного обслуговування / Я. О. Хіміч // Бібл. вісн. – 1997. – № 4. – С. 15–19.

Див. також № 256, 645, 819, 824, 869, 903, 952, 953, 1721.


  1. Каталог: storage
   storage -> «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини України»
   storage -> Товариство з обмеженою
   storage -> Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
   storage -> Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
   storage -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка