Українське бібліотекознавство


Підготовка і підвищення кваліфікації фахівцівСторінка7/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.33 Mb.
#12894
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

9.1. Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців

 1. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку / В. О. Ільганаєва ; відп. ред. О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України
  ім. В. І. Вернадського. – К., 1996. – 255 с.

 2. МАТВІЄНКО О. В. Інформаційна освіта: інноваційні аспекти / В. Матвієнко. – К. : КНУКіМ, 2003. – 125 с.

 3. МАТВІЄНКО О. В. Педагогічні основи підготовки менеджерів інформаційних систем / О. В. Матвієнко. – К., 2001. – 260 с.

* * *


 1. ДЕМЧИНА Л. І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової : автореф. дис. … канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Л. І. Демчина ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 20 с.

 2. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.08 / В. О. Ільганаєва ; НАН України. – К., 1996. – 44 с.

 3. СИЩЕНКО С. В. Книгознавча підготовка фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти України: теоретико-методоло-гічні засади : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / С. В. Сищенко ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. – 20 с.

 4. ШАЛИМОВА С. В. Социально-политические аспекты управленческой подготовки библиотечных кадров в высшей школе : автореф. дис. … канд. филос. наук / С. В. Шалимова ; Киев. гос. ун-т
  им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 18 с.

 5. ШЕВЧЕНКО І. О. Функціонування та організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / І. О. Шевченко ; Київ. держ ін-т культури і мистец. – К., 1998. – 17 с.

* * *


 1. АШАРЕНКОВА Н. Г. Організація проблемно-модульного навчання бібліотечний кадрів у системі підвищення кваліфікації : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Ашаренкова, В. К. Скнар, Т. І. Шамо, І. О. Шевчен-
  ко ; Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – К. : ІПК ПК, 1997. –
  74 с.

 2. БАБИЧ В. С. Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти /
  В. С. Бабич ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 1997. – 64 с.

 3. КОНЦЕПЦІЯ кафедри бібліотекознавства Київського державного університету культури і мистецтв до 2005 р. / уклад. А. С. Чачко. – К., 1998. – 36 с.

 4. ЛЯШЕНКО Л. Матеріали на допомогу підвищенню фахового рівня бібліотекарів через Internet / Л. Ляшенко ; Нац. парлам. б-ка Украї-
  ни ; Інформ. центр з питань культури та мистец. – К., 2000. – 38 с.

 5. ПЕТРОВА Л. Г. Сучасні технології вищої бібліотечно-інфор-маційної освіти / Л. Г. Петрова. – К. : НПБ України, 2005. – 68 с.

 6. ШЕВЧЕНКО І. О. Методичне забезпечення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів : аналіт. огляд / І. О. Шевченко. – К., 1997. – 40 с.

* * *


 1. АРТАМОНОВА С. Проблеми підготовки бібліотечно-інформа-ційних кадрів в Росії / С. Артамонова // Вісн. Книжк. палати. – 2003. –
  № 5. – С. 47–49.

 2. АШАРЕНКОВА Н. Нові тенденції у підвищенні кваліфікації бібліотекарів публічних бібліотек України (90-ті роки ХХ ст.) / Н. Ашаренкова // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 18–20.

 3. АШАРЕНКОВА Н. Обласні універсальні наукові бібліотеки як регіональні центри підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців /
  Н. Ашаренкова, Т. І. Шамо // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1993. – С. 102–106.

 4. АШАРЕНКОВА Н. Розвиток професійно значущих якостей керівника бібліотеки в системі підвищення кваліфікації / Н. Ашаренко-
  ва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 247–254.

 5. БАБИЧ В. До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інфор-маційної сфери / В. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 2. – С. 5–11.

 6. БАБИЧ В. Удосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців – спільна турбота інституту і бібліотек / В. Бабич // Сучасний читач і бібліотека : зб. наук. пр. – К., 1991. – С. 89–93.

 7. БАБИЧ В. С. Безперервна освіта бібліотечних працівників /
  В. С. Бабич // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. / Центр. міськ. б-ка ім. Лесі Українки. – К., 1997. – С. 158–169.

 8. БАБИЧ В. С. Мотивація вибору бібліотечної професії і її урахування в профорієнтаційній роботі / В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1992. – Вип. 31. – С. 70–74.

 9. БАБИЧ В. С. Новий погляд на професію : (перспектива підготовки спеціалістів на факультеті бібл.-інформ. систем Київ. держ. ін-ту культури) / В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Бібл. вісн. – 1993. – № 5–6. –
  С. 49–51.

 10. БАБИЧ В. С. Факультет – науково-дослідна лабораторія / В. С. Ба-бич, О. П. Довгопола, Л. П. Одинока // Бібл. вісн. – 1994. – № 1. – С. 6–9.

 11. БАНИНА М. Современные технологии в подготовке „младшего специалиста” / М. Банина // Бібл. форум України. – 2004. – № 1. –
  С. 43–44.

 12. БАНІНА М. Д. Погляд бібліотекарів на професійну освіту /
  М. Д. Баніна // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 7. – С. 92–99.

 13. БАНІНА М. Початкова ланка вищої бібліотечної освіти /
  М. Баніна // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 3. – С. 19–22.

 14. . БАНІНА М. Шляхи оптимізації системи бібліотечно-бібліог-рафічної освіти / М. Баніна // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 4. –
  С. 20–23

 15. БАШУН Н. Комплексний підхід до підготовки кадрів для роботи в умовах трансформації суспільства / Н. Башун // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 11. – С. 29–31.

 16. БЕРЕЗЮК Н. Бібліотечна освіта в Україні (сторінки історії) / Н. Березюк // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 32–35.

 17. БЕРЕЗЮК Н. М. Підготовка фахівців у Харківській державній академії культури без відриву від виробництва: історичний огляд /
  Н. М. Березюк, В. А. Мільман // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2000. – Вип. 3. – С. 189–201.

 18. ВОЇНОВА В. Зміст фахової освіти бібліотекаря сільської публічної бібліотеки / В. Воїнова // Бібл. планета. – 2000. – № 2. – С. 32–34.

 19. ВОЛКОВА С. І. Кафедра бібліотекознавства ХДАК : До 75-річ-чя підготовки бібл. спеціалістів / С. І. Волкова, Т. П. Самійленко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 3. – Х., 2000. – С. 171–179.

 20. ГОЛОБУЦЬКИЙ П. В. Проблеми підготовки фахівців для бібліотек ХХІ століття / П. В. Голобуцький, Е. М. Жлудько, К. Т. Селіверстова // Зб. наук. пр. викладачів Київ. держ. ін-ту культури. – К. : КДІК, 1995. – Вип. 3. – С. 35–43.

 21. ГОЛОВКО А. Г. Організаційні та методологічні чинники ком-п’ютеризації бібліотечно-інформаційних навчальних дисциплін /
  А. Г. Головко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2003. – Вип. 11. –
  С. 119–124.

 22. ДАВИДОВА О. І. Бібліотечна освіта як фактор інтенсифікації бібліотечного виробництва / О. І. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2005. – Вип. 16. – С. 113–121.

 23. ДАНЧЕВА О. В. Деякі проблеми соціально-психологічної адаптації студентів Інституту культури в умовах переходу суспільства до ринкових відносин / О. В. Данчева, О. П. Симон // Київ. держ ін-т культури : зб. наук. пр. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 152–164.

 24. ДЕМЧИНА Л. Реформування змісту вищої бібліотечно-інфор-маційної освіти в контексті документологічної парадигми / Л. Демчина // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 3. – С. 28–31.

 25. ДЕМЧИНА Л. І. Змістовне оновлення документознавчої підготовки бібліотечних фахівців / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 15. – С. 142–151.

 26. ДЕМЧИНА Л. І. Системний підхід до документознавчої підготовки фахівців в умовах ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти /
  Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2006. – Вип. 17. –
  С. 131–137.

 27. ДЕМЧИНА Л. І. Структурування дисциплін документально-комунікаційного циклу в умовах ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2003. –
  Вип. 11. – С. 114–119.

 28. ДОВГОПОЛА О. П. Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії та деякі перспективи розвитку / О. П. Довгопола // Київ. держ. ін-т культури : зб. наук. пр. – К., 1994. – Вип. ІІ. – С. 152–164.

 29. ДОЛБЕНКО Т. О. Підготовка спеціалістів для бібліотек у Київському національному університеті культури і мистецтв: напрямки оновлення / Т. О. Долбенко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. Вип. 2. – К., 2000. – С. 19–26.

 30. ЄРМОЛАЄВА Г. Зміст і завдання управлінської підготовки в системі вищої бібліотечної освіти / Г. Єрмолаєва // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 5. – С. 21–25.

 31. ЄРМОЛАЄВА Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними ко-
  лективами
  / Г. Єрмолаєва // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 8. –
  С. 27–30.


 32. ЗАГУМЕННА В. Концепція підготовки спеціалістів зі спеціальності 7/020/102 „Бібліотекознавство і бібліографія” / В. Загуменна,
  М. Сенченко // Вісн. Книжк. палати. – 1999. – № 4. – С. 17–18.

 33. ИЛЬГАНАЕВА В. А. Управление информацией как предмет преподавания / В. А. Ильганаева, И. А. Давыдова // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 10. – С. 48–61.

 34. ІЛЬГАНАЄВА В. О. Бібліотечна освіта в контексті організації інформатизації суспільства / В. О. Ільганаєва // Бібл. вісн. – 1993. – № 1–2. – С. 28–30.

 35. КАЛІБЕРДА Л. Бібліотечна освіта в Україні і проблеми її удосконалення / Л. Каліберда // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 2. – С. 13–16.

 36. КОБЕЛЄВ О. М. Бібліометрія в бібліотечній системі підвищення кваліфікації / О. М. Кобелєв // Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. Вип. 3. – Х., 2000. – С. 138–145.

 37. КОВАЛЕНКО І. Професійна складова формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери / І. Коваленко // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 3. – С. 31–34.

 38. КОРНІЄНКО В. Вплив інноваційних процесів на розвиток внутрішньобібліотечного навчання фахівців / В. Корнієнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 413–421.

 39. КОРНІЄНКО В. Зростання вимог до інтелектуального фахового рівня та підвищення кваліфікації персоналу НБУВ / В. Корнієнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. –
  С. 97–102.

 40. КОРНІЄНКО В. Інноваційні процеси в розвитку бібліотек та реорганізація системи підвищення кваліфікації / В. Корнієнко // Наук.
  пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. –
  С. 214–222.

 41. КОРНІЄНКО В. Організація безперервної системи підвищення кваліфікації фахівців – шлях до професіоналізму / В. Корнієнко // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 1. – С. 29–32.

 42. КОСЯК С. Організація роботи читального залу бібліотекознавчої літератури НБУВ у контексті підвищення фахового рівня бібліотечних працівників / С. Косяк // Український бібліотекар: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали наук. конф. – К., 2000. – С. 47–54.

 43. КУШНАРЕНКО Н. Бібліотечно-інформаційна освіта : орієнтир на майбутнє / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісн. Книжк. палати. –
  2002. – № 5. – С. 33–34.

 44. КУШНАРЕНКО Н. Підготовка наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 7. – С. 33–35.

 45. КУШНАРЕНКО Н. Фундатор бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти в Україні: До 75-річчя Харківської державної академії культури / Н. Кушнаренко, М. Каністратенко // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 8. – С. 57–59.

 46. КУШНАРЕНКО Н. М. Бібліотечна інформаційна освіта : перехід у нову якість / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. – К., 2001. –
  [Вип. 3]. – С. 46–50.

 47. КУШНАРЕНКО Н. М. Бібліотечно-інформаційна освіта: сучасний етап і тенденції розвитку / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. – Вип. 4. – С. 17–25.

 48. КУШНАРЕНКО Н. М. Концептуальні засади підготовки наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – Вип. 9. – С. 85–90.

 49. КУШНАРЕНКО Н. М. Лідер вищої книгознавчої та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні [ХДАК] / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 82–96.

 50. КУШНАРЕНКО Н. Н. Интеграция библиотечной и библиографической подготовки библиотекарей / Н. Н. Кушнаренко // Развитие библиотечного образования в России : межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1994. – С. 111–123.

 51. КУШНАРЕНКО Н. Н. Развитие библиотечно-информацион-ного образования в Харьковском институте культуры / Н. Н. Кушнаренко, Г. М. Брагина // Культура и общество: возникновение новой парадигмы : докл. и сообщ. Всерос. науч. конф. / Моск. гос. ин-т искусств и культуры. – Кемерово, 1995. – Ч. 2. – С. 25–29.

 52. КУШНАРЕНКО Н. М. Фундатор бібліотечної освіти в Украї-
  ні / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2000. –
  Вип. 2. – С. 110–123.

 53. ЛЕВТЕРОВА О. С. Проблеми професіоналізації управлінської підготовки бібліотечних кадрів / О. С. Левтерова // Київ. держ ін-т культури : зб. наук. пр. – К., 1994. – Вип. 2. – С. 152–164.

 54. ЛУНЬОВА І. Методичний орієнтир: інноваційні підходи
  до організації системи підвищення професійної компетентності бібліотечних кадрів / І. Луньова // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 68–72.

 55. ЛЯШЕНКО Л. Internet-ресурси на допомогу підвищенню професійного рівня бібліотекарів / Л. Ляшенко // Вісн. Книжк. палати. –
  2001. – № 2. – С. 17–19.

 56. ЛЯШЕНКО Л. Ресурси Internet для бібліотекарів / Л. Ляшен-
  ко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 393–403.

 57. ЛЯШЕНКО Л. В. Ресурси Internet для бібліотечної професії як складова безперервної освіти бібліотекарів / Л. В. Ляшенко // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 1. – С. 15–21.

 58. МАКЕЄВА І. Мотивація навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи /
  І. Макеєва // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 12. – С. 19–21.

 59. МАКЕЄВА І. Основні завдання та функції системи підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи / І. Макєєва // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 2. – С. 20–21.

 60. МАСЛОВСЬКА С. Інформаційне забезпечення бібліотечних працівників / С. Масловська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 130–143.

 61. МАСЛОВСЬКА С. Професійне читання бібліотечних працівників: проблеми інформаційного забезпечення / С. Масловська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 284–296.

 62. МАТВІЄНКО О. Нові напрями підготовки спеціалістів в умовах інформатизації управління / О. Матвієнко // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 7. – С. 19–22.

 63. МАТВІЄНКО О. Структурна система знань менеджера інформаційних систем / О. Матвієнко // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 8. – С. 25–29.

 64. МАТВІЄНКО О. Нові інформаційні технології в системі безперервної освіти бібліотечних спеціалістів / О. Матвієнко // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 21–23.

 65. МЕДВЕДЄВА Є. А. Нова дисципліна в системі соціально-ко-мунікативної підготовки бібліотекарів / Є. А. Медведєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2003. – Вип. 11. – С. 124–131.

 66. МОЗИРКО Л. Є. Вища бібліотечно-інформаційна освіта України / Л. Є. Мозирко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. Вип. 2 / Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2000. – С. 61–66.

 67. МОСКАЛЕНКО О. Підготовка спеціалістів інформаційно-біб-ліотечної сфери в умовах інформаційних змін / О. Москаленко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 262–273.

 68. ПАВЛУША Т. Бібліотечна освіта: відповідь на виклик інформаційного суспільства / Т. Павлуша, Н. Смаглова // Бібл. вісн. – 2002. –
  № 6. – С. 24–30.

 69. ПАВЛУША Т. Нововведення в системі бібліотечно-інформа-ційної освіти і підвищення кваліфікації кадрів / Т. Павлуша // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 29–33.

 70. ПЕТРОВА Л. Підготовка бібліотечного спеціаліста до управлінської діяльності: педагогічні методики проблемного навчання / Л. Петрова // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 2. – С. 39–43.

 71. ПЕТРОВА Л. Сучасні технології бібліотечної освіти / Л. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. –
  Вип. 14. – С. 492–502.

 72. ПЕТРОВА Л. Г. Методика підготовки бібліотечного спеціаліста до управлінської діяльності / Л. Г. Петрова // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистец. Сер. Педагогіка. – К., 2004. – Вип. 11. – С. 107–112.

 73. ПЛАТОНОВА Т. Є. Змістовна компонента підготовки бібліотекарів-технологів автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем / Т. Є. Платонова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2006. – Вип. 17. –
  С. 137–145.

 74. РИМША О. М. Учебно-научно-библиотечное объединение „Книга” как форма улучшения профессиональной подготовки библиотечных кадров / О. М. Римша, В. Д. Ясьмо // Учебно-научно-библио-течное объединение „Книга” в системе профессиональной подготовки специалистов : сб. тр. – Ровно, 1991. – С. 4–16.

 75. СЕЛІВЕРСТОВА К. Т. Бібліотечну освіту – на рівень міжнародних стандартів і вимог вітчизняної практики / К. Т. Селіверстова,
  В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Київ. держ. ін-т культури : зб. наук. пр. – К. : КДІК, 1995. – Вип. 3. – С. 43–51.

 76. СЕРІКОВА Н. Н. Впровадження системи підвищення кваліфікації для працівників сільськогосподарських бібліотек: стан, проблеми / Н. Н. Серікова, Г. С. Щиголь, А. В. Рибальченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 3. – С. 40–42.

 77. СИЩЕНКО С. В. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: орієнтація на електронну бібліотеку / С. В. Сищенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 140–152.

 78. СИЩЕНКО С. В. Книгознавча підготовка бібліотекарів-бібліо-графів в Україні: реалії та перспективи / С. В. Сищенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 3. – Х., 2000. – С. 201–213.

 79. СІЛКОВА Г. В. Основні тенденції вдосконалення підготовки фахівців на бібліотечному факультеті / Г. В. Сілкова // Вуз і проблеми духовного відродження України : міжвуз. зб. наук. пр. – Рівне, 1994. – С. 100–107.

 80. СІЛКОВА Г. Підготовка спеціалістів аналітико-синтетичної обробки інформації / Г. Сілкова // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 5. – С. 25–26.

 81. СКНАР В. Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта – 2002: новий етап розвитку / В. Скнар, І. Шевченко // Бібл. планета. – 2002. – № 3. – С. 41–42.

 82. СКНАР В. Деякі питання впровадження наслідків наукових досліджень в процесі підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів /
  В. Скнар // Сучасний читач і бібліотека : зб. наук. пр. – К., 1991. – С. 85–88.

 83. СКНАР В. Організаційно-методичне забезпечення безперервної освіти бібліотекарів України / В. Скнар // Бібл. планета. – 2000. – № 1. –
  С. 27–28.

 84. СКНАР В. Презентуємо центр безперервної освіти для бібліотекарів / В. Скнар, Я. Хіміч, І. Шевченко // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 5. – С. 36–39.

 85. СКНАР В. Програмно-модульне навчання [бібліотечному маркетингу] на відстані / В. Скнар // Бібл. планета. – 1999. – № 3. – С. 18–19.

 86. СКНАР В. Технології взаємодії в системі післядипломної освіти бібліотечних кадрів / В. Скнар // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1998. – С. 97–102.

 87. СКНАР В. У системі безперервної освіти бібліотечних кадрів : (діяльність Ін-ту підвищення кваліфікації працівників культури) /
  В. Скнар, І. Шевченко // Бібл. вісн. – 1997. – № 1. – С. 5–6.

 88. СКНАР В. К. Навчальні інноваційні тренінги та самоосвіта бібліотекарів України / В. К. Скнар // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 35–40.

 89. СКНАРЬ В. Напрями діяльності безперервної інформаційно-бібліотечної освіти / В. Скнарь, Я. Хіміч, І. Шевченко // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 30–31.

 90. СКНАРЬ В. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку / В. Скнарь, І. Шевченко // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 4. – С. 24–26.

 91. СКНАРЬ В. К. Організація безперервної освіти бібліотечних працівників у контексті Болонського процесу / В. К. Скнарь // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 7–16.

 92. СЛОБОДЯНИК М. С. Высшее библиотечное образование: теоретико-методологические аспекты развития / М. С. Слободяник // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : 8-ма Міжнар. конф. „Крим 2001” : матеріали конф. 9–17 черв. 2001 р. – М. : Вид-во ДНТБ Росії, 2001. – С. 453–456.

 93. СЛОБОДЯНИК М. С. Концептуальні засади розвитку вищої бібліотечної освіти / М. С. Слободяник // Бібл. планета. – 2001. – № 1. – С. 23–24.

 94. СЛОБОДЯНИК М. С. Методологічні засади розвитку вищої бібліотечної освіти в Україні / М. С. Слободяник // Філософія освіти
  ХХІ ст.: проблеми і перспективи : методол. семінар, 22 листоп. 2000 р. : зб. наук. пр. Вип. 3. – К. : Знання, 2000. – С. 475–478.

 95. СМАГЛОВА Н. Проблеми кадрового забезпечення бібліотек науково-дослідних установ НАН України / Н. Смаглова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 251–262.

 96. СОЛЯНИК А. А. Бібліотечно-інформаційна освіта: перехід у нову якість / А. А. Соляник, Н. М. Кушнаренко // Бібліотечна наука, освіта, професія в демократичній Україні : зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 46–50.

 97. СОЛЯНИК А. А. Основні напрями використання автоматизованих технологій у підготовці бібліотекарів-комплектаторів / А. А. Соляник, І. М. Фоменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2000. – Вип. 3. – С. 213–220.

 98. СТОГНІЙ В. Б. Окремі аспекти організації єдиної системи безперервної бібліотечної освіти / В. Б. Согній // Бібліотекознавство і біблі-огр. – Х., 1992. – Вип. 31. – С. 66–70.

 99. ТЕРНО В. Підготовка фахівців з інформаційно-бібліотечної діяльності / В. Терно // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 3. – С. 15–17.

 100. ТОДОРОВА Є. Підвищення кваліфікації бібліотекарів як складова частина безперервної освіти фахівців / Є. Тодорова // Бібліотекознавство і бібліогр. – К., 1991. – Вип. 30. – С. 106–112.

 101. ТРАЧ Ю. Безперервність освіти бібліотечних кадрів у інформаційному суспільстві / Ю. Трач // Бібл. планета. – 1999. – № 4. –
  С. 31–33.

 102. ФОМЕНКО И. Н. Обучение информационных и библиотечных работников новым информационным технологиям / И. Н. Фоменко,
  Л. Я. Нагорная // Інформація і ринок. – 1996. – № 3. – С. 11–14.

 103. ФОМЕНКО І. Сучасні інформаційні технології в навчанні бібліотечних та інформаційних фахівців / І. Фоменко // Вісн. Книжк. пала-ти. – 1997. – № 7. – С. 9–10.

 104. ЧАЧКО А. Концепція кафедри бібліотекознавства: основні положення та коментар / А. Чачко // Вісн. Книжк. палати. – 1999. – № 4. –
  С. 21–23.

 105. ЧАЧКО А. С. Будущие библиотекари накануне ХХІ века /
  А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки. – 1997. – № 11. – С. 51–57.

 106. ЧЕПЕЛЕВ В. І. Розвиток системи підготовки науково-педаго-гічних кадрів для вузів культури через аспірантуру / В. І. Чепелев // Київ. держ. ін.-т культури : зб. наук. пр. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 145–157.

 107. ЧЕРНИХ О. В. Соціально-педагогічне та виховне значення спеціальності „Бібліотекар-рекламіст” / О. В. Черних // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2002. – Вип. 32. – С. 123–128.

 108. ШЕВЧЕНКО І. О. Мотивація навчання як соціально-психо-логічний чинник підвищення кваліфікації працівників дитячих бібліотек / І. О. Шевченко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. Вип. 2. – К., 2000. – С. 118–123.

 109. ШЕВЧЕНКО І. О. Перспективи розвитку післядипломної інформаційно-бібліотечної освіти в Україні / І. О. Шевченко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 6. – С. 225–231.

 110. ШЕВЧЕНКО І. О. Сучасні освітні технології в системі підвищення кваліфікації бібліотекарів / І. О. Шевченко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : 8-ма Міжнар. конф. „Крим 2001”: матеріали конф. – М. : Вид-во ДНТБ Росії, 2001. – Т. 1. – С. 436–439.

 111. ШЕЙКО В. Підготовка нової генерації бібліотечних фахівців: стан та перспективи / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісн. Книжк. палати. – 1999. – № 4. – С. 19–21.

 112. ШЕЙКО В. Харківська вища школа бібліотечно-інформаційної та книгознавчої освіти в контексті історії та сьогодення / В. Шейко,
  Н. Кушнаренко // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 7. – С. 29–33.

 113. ШЕЙКО В.М. Перспективи розвитку Харківської державної академії культури як фундатора культурологічної та бібліотечно-інфор-маційної освіти в Україні : (До 70-річчя з дня заснування) / В. М. Шей-
  ко // Українська культура. Вип. 5. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – Х.,
  1999. – С. 163–175.

 114. ЯРОШЕНКО Т. О. Перебудова вищої бібліотечної освіти очима молодих спеціалістів, студентів / Т. О. Ярошенко, З. І. Савіна // Київ. держ. ін-т культури : зб. наук. пр. викладачів– К., 1995. – Вип. 3. – С. 51-55.

Див. також № 453, 460, 463, 474, 491, 646, 739, 742, 758, 776, 795, 831, 975, 1444, 1517, 1653.

Каталог: storage
storage -> «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини України»
storage -> Товариство з обмеженою
storage -> Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
storage -> Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
storage -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка