Українське бібліотекознавствоСторінка8/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.33 Mb.
#12894
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

9.2. Професійні видання


 1. БЕЙЛІС Л. І. Українська бібліотечна періодика 1991–2005 років: основні тенденції розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Л. І. Бейліс ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2006. – 18 с.

* * *


 1. АЛЕКСАНДРОВА О. „Бібліотечна планета” очима читачів /
  О. Александрова // Бібл. планета. – 2008. – № 3. – С. 9–11.

 2. БЕЙЛИС Л. И. „Библиотековедение и библиография”: опыт функционального анализа / Л. И. Бейлис // Вестн. БАЕ. – 2002. – № 2. –
  С. 72–75.

 3. БЕЙЛИС Л. И. Библиотечная периодика Украины / Л. И. Бейлис, О. И. Пилипченко // Вестн. БАЕ. – 2004. – № 1. – С. 74–80.

 4. БЕЙЛИС Л. И. „Библиотечная планета” – новый журнал Украины // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – С. 120–123.

 5. БЕЙЛІС Л. „Вісник Харківської державної академії культури” – продовження традицій / Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2002. – № 4. –
  С. 20–22.

 6. БЕЙЛІС Л. Журнал „Бібліотечна планета” : гармонія фахової науки та практики / Л. Бейліс // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 11. –
  С. 9–11.

 7. БЕЙЛІС Л. Про бібліотечну науку, освіту, професію : три наукові збірники КНУКіМ / Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – С. 30–31.

 8. БЕЙЛІС Л. Святкуємо перше десятиріччя: (Бібліотечній планеті – 10 років) / Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2008. – № 3. – С. 8–9.

 9. БЕЙЛІС Л. І. Фахові інформаційні бюлетені бібліотек України як різновид їх власного інформаційного продукту / Л. І. Бейліс // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 383–393.

 10. ВИЛЕГЖАНІНА Т. На шляху до професіоналізму : [пробл. фах. бібл. періодики] / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2005. – № 1. –
  С. 4–6.

 11. ВІДРОДЖЕННЯ фахової збірки на новій інформаційній осно-
  ві / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – 1999. – Вип. 1. – С. 3–9.

 12. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 30–35.

 13. ЖУРНАЛУ „Бібліотечний форум України” – один рік : [ред. ст.] // Бібл. форум України. – 2004. – № 3. – С. 2–3.

 14. КОЗІЙ Н. Інноватика, інновації, нововведення як об’єкти бібліотечної періодики / Н. Козій // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 2. –
  С. 24–27.

 15. КОЗІЙ Н. В. Роль фахової преси у безперервній освіті сучасних бібліотекарів / Н. В. Козій // Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. Вып. 3 / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров, НБУВ. – К., 2005. – С. 40–50.

 16. СІРЕНКО І. З вами і для вас : до 10-річчя виходу у світ „Вісника Книжкової палати” / І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісн. Книжк. пала-
  ти. – 2006. – № 12. – С. 24–26.

 17. СЛОБОДЯНИК М. Журнал: рік минулий, рік новий : [підсумки перш. року життя наук. журн. „Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.”] / М. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 4–6.

 18. СЛОБОДЯНИК М. Концепція наукового журналу „Бібліотеко-знавство. Документознавство. Інформологія” / М. Слободяник // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 41.

 19. СЛОБОДЯНИК М. Концепція та пріоритетна проблематика журналу [„Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”] /
  М. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло-
  гія. – 2004. – № 1. – С. 7–8.

 20. СЛОБОДЯНИК М. С. О концепции журнала „Библиотечный форум Украины” / М. С. Слободяник, И. Н. Якобсон // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. „Крым 2003” : тр. конф. – М., 2003. – Т. 2. – С. 608–609.

 21. СОЛОНСЬКА Н. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Н. Солонська // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 10. – С. 8–12.

 22. СОЛОНСЬКА Н. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського через призму бібліотечної комунікативістики / Н. Солонська // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 12. – С. 8–13.

 23. СОЛОНСЬКА Н. Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919–1998) / Н. Солонська // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 38–49.

 24. СОЛОНСЬКА Н. Питання розвитку бібліотечної справи в Україні на сторінках „Українського історичного журналу” (1957–1998) : огляд ст. / Н. Солонська // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 25–31.

 25. СОЛЯНИК А. Аналітичний огляд змісту бібліотекознавчих розділів „Вісника Харківської державної академії культури” (1999–2002) / А. Соляник // Бібл. вісн. – 2002. – № 2. – С. 56–59.

 26. СОШИНСЬКА В. Інноваційний досвід бібліотек на сторінках української фахової періодики / В. Сошинська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 13. – С. 460–470.

 27. СОШИНСЬКА В. Основні канали професійної комунікації в документно-інформаційній сфері / В. Сошинська // Вісн. Книжк. палати. – 2006. – № 9. – С. 30–32.

 28. СОШИНСЬКА В. „Хроніка” на сторінках фахової періодики першої половини XX ст. / В. Сошинська // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 7. – С. 50–52.

 29. СОШИНСЬКА В. Є. До питання про фахову електронну періодику / В. Є. Сошинська // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф., Київ, берез. 2001 р. – К., 2001. – С. 88–90.

 30. СОШИНСЬКА В. Є. Українська фахова періодика: історія та сучасність / В. Є. Сошинська // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 181–187.

 31. ТАРНАВСЬКА М. Бібліотекознавча періодика двадцятих років в Україні / М. Тарнавська // Слово і час. – 1992. – № 11. – С. 58–63.

 32. ШЕЙКО В. М. Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – Х., 1999. – С. 5–9.

 33. ЯКОБСОН И. Журнал „Библиотечный форум Украины”: концепция и приоритеты / И. Якобсон // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 2–5.

Див. також № 62, 120, 288, 280, 303, 830, 1510.

10. Бібліотечне фондознавство

 1. БІБЛІОТЕЧНІ фонди : навч. посіб. з дисципліни „Організація бібліотечних фондів і каталогів” / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. – Х. : Основа, 1993. – 152 с.

 2. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. В. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 2004. – 179 с.

 3. МУХА Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання : походження, історія, реконструкція / Л. В. Муха ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 52 с.

 4. САМОХІНА Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Нац.
  б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – К., 2008. – 167 c.

 5. ЧЕПУРЕНКО Я. О. Державне забезпечення системи обов’яз-кового примірника творів друку України: етапи розвитку / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – 71 с.

* * *


 1. БАРЧУК Ж. В. Територіальні патентні ресурси у бібліотечних фондах України (1991–2001 рр.): історія, система, тенденції розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Ж. В. Барчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – 18 с.

 2. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. В. Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1999 рр.) як об’єкт історико-бібліотекознавчого дослідження : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – 19 с.

 3. МУХА Л. В. Бібліотечні колекції та зібрання в системі історико-культурних фондів: реконструкція і реєстраційний опис : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Л. В. Муха ; Нац. б-ка України ім. В. І. Ве-рнадського. – К., 1997. – 26 с.

 4. САМОХІНА Н. Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації : автореф. дис. … канд. техн.
  наук : 05.13.06 / Н. Ф. Самохіна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – 18 с.

 5. ЧЕПУРЕНКО Я. О. Державне забезпечення розвитку системи обов’язкового примірника творів друку України (1917–1997) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Я. О. Чепуренко ; Нац. б-ка України
  ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – 17 с.

* * *


 1. БАГРЯНЦЕВА Л. М. Картографічні видання у фондах бібліотек Харкова: склад, організація : (за результатами дослідження, проведеного ХДНБ ім. В. Г. Короленка) / Л. М. Багрянцева, К. Д. Тараманова. – Х.: ХДНБ, 1995. – 67 с.

 2. БІБЛІОТЕЧНІ фонди : навч.-метод. матеріали до курсу / уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник. – Х. : ХДАК, 2004. – 43 с.

 3. УКРАЇНОЗНАВЧИЙ фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка: склад та використання : (за результатами наук. дослідж.) / уклад. І. В. Ганзя ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко. – Х., 1999. – 59 с.

* * *


 1. АРХИПЧУК Ю. В. Модель обігу фондів на основі закону Бредфорда / Ю. В. Архипчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2001. – Т. 3, № 4. – С. 37–43.

 2. БАГРЯНЦЕВА Л. М. Наукові дослідження у системі управління розвитком фондів бібліотеки / Л. М. Багрянцева // Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. Вип. 2. – Х., 1996. – С. 10–17.

 3. БАГРЯНЦЕВА Л. М. Нотний та музикознавчий фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія і сучасність / Л. М. Багрянцева, Н. М. Кучерова // Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. Вип. 2. – Х., 1996. – С. 42–49.

 4. БАРЧУК Ж. В. Територіальні патентні фонди як складова частина Національної системи науково-технічної інформації України /
  Ж. В. Барчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 5. – К., 2000. – С. 100–117.

 5. БОРИСЕНКО Т. О. Газетні фонди НБУВ / Т. О. Борисенко // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 80–84.

 6. ВЕРЕЩАГИНА Н. А. Тематико-типологическое (структурное) моделирование учебного фонда университетской библиотеки с помощью системы „УФД / Библиотека” / Н. А. Верещагина, В. Г. Нестеренко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : матеріали 10-ї Міжнар. конф. „Крим 2003”. – М. : ДПНТБ Росії, 2003. – Т. 3. – С. 932–937.

 7. ВОЛОДЬКОВА О. Зовнішні чинники формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів / О. Володькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 77–88.

 8. ВОЛОДЬКОВА О. П. Інтегровані розподілені фонди бібліотек вищих навчальних закладів України в мережі Internet / О. П. Володькова // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 2. – С. 27–29.

 9. ВОЛОДЬКОВА О. П. Основні напрями формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства / О. П. Володькова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. –
  Вип. 6. – С. 193–201.

 10. ВОЛОДЬКОВА О. П. Системний підхід до вивчення бібліотечного фонду / О. П. Володькова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – Вип. 2. – С. 38–46.

 11. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. В. Наукові видання у фонді НБУВ як об’єкт бібліотекознавчого дослідження / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 106–116.

 12. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. В. Наукові твори в структурі документного фонду НБУВ: типолого-книгознавче дослідження структури і змісту / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 208–217.

 13. ГАНЗЯ І. В. Українознавчий фонд наукової бібліотеки: зміст та структура / І. В. Ганзя // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – Вип. 2. – С. 46–52.

 14. ГЕРУС А. Л. Картографічний фонд НБУВ : (історія створення, сучас. стан та перспективи роботи з ним) / А. Л. Герус, О. І. Лапушко, І. В. Сіра // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 85–89.

 15. ЗАДОРОЖНЮК М. М. Про наслідки вивчення фонду нотних видань ХДНБ / М. М. Задорожнюк // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 8 жовт. 1999 р. – Х., 1999. – С. 82–86.

 16. ЗІНЧЕНКО Л. Документально-інформаційні ресурси у фондах ЦНСГБ УААН / Л. Зінченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вер-надського. – 2003. – Вип. 11. – С. 602–606.

 17. КАРПОВА Л. Деякі аспекти моделювання структури фондів національної бібліотеки / Л. Карпова, В. Матусевич // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 15–20.

 18. КИСЕЛЬОВА В. Дослідження повноти надходження безоплатного примірника як підґрунтя для створення максимально повного репертуару видань історичної тематики в Державній історичній бібліотеці України / В. Кисельова, О. Михайлова, А. Коваленко // Наук. пр. Нац.
  б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 472–481.

 19. КОВАЛЬЧУК Г. І. Рідкісні та цінні книжки в бібліотечних фондах: тлумачення понять / Г. І. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 3. – С. 24–31.

 20. КОЛОМІЄЦЬ П. В. Проблеми відродження бібліотечних фондів в умовах незалежної Української держави / П. В. Коломієць // Київ. держ. ін-т культури : зб. наук. пр. ч. ІІ. – К., 1994. – С. 96–102.

 21. КОРНІЄНКО А. П. Національний бібліотечний фонд: його структура, якісний склад, проблеми збереження та використання /
  А. П. Корнієнко // Фонди наукової бібліотеки: стан та перспективи розвитку : матеріали респ. міжвід. наук. конф. / Харк. держ. наук. б-ка
  ім. В. Г. Короленка. – Х., 1993. – С. 9–17.

 22. КОСТЕНКО М. Фонди універсальної обласної наукової бібліотеки як складова інформаційних ресурсів регіону / М. Костенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 44–53.

 23. КУШНАРЕНКО Н. М. Бібліотечний фонд „Україніка”: погляд каталогізатора / Н. М. Кушнаренко, В. В. Сєдих // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – 1999. – Вип. 1. – С. 38–43.

 24. КУШНАРЕНКО Н. М. Становлення та розвиток українознавчих фондів у бібліотеках України / Н. М. Кушнаренко, В. В. Сєдих // Культура Ук-раїни : зб. ст. / Харк. держ. ін-т культури. – Х., 1996. – Вип. 3. – С. 167–176.

 25. МАСЛОВСКАЯ С. Н. Библиотековедческий фонд НБУВ: история формирования, современное состояние / С. Н. Масловская // Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб.– К., 2005. – Вып. 3. – С. 185–194.

 26. МАСЛОВСКАЯ С. Н. Специализированный фонд для библиотекарей: проблемы формирования и использования / С. Н. Масловская // Вестн. БАЕ. – 2005. – № 3. – С. 66–70.

 27. МАТВІЙЧУК О. Моделювання бібліотечного фонду / О. Матвійчук // Шк. б-ка. – 2005. – № 9. – С. 20–24.

 28. НОВОХАТСЬКИЙ К. Є. Архівні фонди бібліотек: правові проблеми користування / К. Є. Новохатський // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 489–497.

 29. ПОЛЬОВИК С. Облік документних фондів бібліотек: історія, сучасний стан, проблеми (за матеріалами вітчизняної фахової преси) /
  С. Польовик // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 22–24.

 30. РОЗКОЛУПА Н. До проблеми обліку бібліотечних фондів / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С. 11–13.

 31. САМОХІНА Н. Модель обігу документів у бібліотечному фонді на основі закону Бредфорда / Н. Самохіна // НТІ. – 2004. – № 3. – С. 23–26.

 32. САМОХІНА Н. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек / Н. Самохіна // Бібл. вісн. – 2006. – № 1. – С. 5–8.

 33. САМОХІНА Н. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання / Н. Самохіна // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. –
  С. 17–20.

 34. СЕНЧЕНКО М. Документальна пам’ять України / М. Сенченко // Київ. старовина. – 1992. – № 2. – С. 90–94.

 35. СЕНЧЕНКО М. І. Науково-дослідна програма „Документальна пам’ять України” / М. І. Сенченко // Вісн. АН України. – 1992. – № 4. – С. 50–54.

 36. СОЛЯНИК А. А. Местный, но обязательный, или Об одной правке к Закону об обязательном экземпляре документов / А. А. Соля-
  ник // Науч. и техн. б-ки. – 1992. – № 11. – С. 12–16.

 37. СОЛЯНИК А. А. Местный обязательный экземпляр за рубежом: история вопроса и современное состояние / А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. – 1994. – № 12. – С. 10–17.

 38. СОЛЯНИК А. А. Оптимізація системи місцевого обов’яз-кового примірника документів в Україні / А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 1999. – Вип. 1. – С. 50–54.

 39. СОЛЯНИК А. А. Основні етапи розвитку джерел документопостачання бібліотек / А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культу-
  ри. – 2001. – Вип. 6. – С. 178–185.

 40. ФЕДІЧКІНА Л. І. Сутність і функції підсобних фондів універсальних наукових бібліотек / Л. І. Федічкіна // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1992. – Вип. 31. – С. 53–60.

 41. ФІЛАТОВА А. В. Фонди ХДНБ як джерело документальної пам’яті нації / А. В. Філатова // Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. Вип. 2. – Х., 1996. – С. 3–10.

 42. ЧЕПУРЕНКО Я. Система обов’язкового примірника документів в Україні: новий етап розвитку / Я. Чепуренко // Бібл. вісн. – 1999. – № 4. – С. 9–12.

 43. ЯКОВЛЄВА Ю. В. Селективний моніторинг використання бібліотечних фондів / Ю. В. Яковлєва // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2002. – Т. 4, № 1. – С. 89–96.

Див. також № 224, 227, 439, 725, 726.

10.1. Формування бібліотечних фондів

 1. СОЛЯНИК А. А. Система документопостачання бібліотеч-
  них фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник. – Х. : ХДАК, 2005. – 230 с.

* * *

 1. БУЛАХ Т. Д. Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / Т. Д. Булах ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – 20 с.

 2. СОЛЯНИК А. А. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. … д-ра пед. на-ук : 07.00.08 / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – 45 с.

* * *

 1. БАРЧУК Ж. Новітні технології комплектування та використання територіальних патентних фондів України / Ж. Барчук // Бібл. вісн. – 2000. – № 4. – С. 6–12.

 2. БАСУН Н. Проблеми комплектування фондів вітчизняною літературою та деякі шляхи їх вирішення в сучасних умовах / Н. Басун // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. –
  С. 575–579.

 3. БАШУН О. Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек / О. Башун // Бібл. вісн. – 1999. – № 3. – С. 29–30.

 4. БУЛАХ Т. Основні види бібліотечної селекції / Т. Булах // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 8. – С. 18–20.

 5. БУЛАХ Т. Основні етапи розвитку теорії бібліотечної селекції документів / Т. Булах // Вісн. Книжк. палати. – 2006. – № 3. – С. 17–20.

 6. БУЛАХ Т. Селекція документів у гібридному інформаційному середовищі / Т. Булах // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 1. – С. 26–29.

 7. БУЛАХ Т. Д. Бібліотечний відбір документів в епоху інформаційних метаморфоз / Т. Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. – Вип. 11. – С. 101–106.

 8. БУЛАХ Т. Д. Первинний відбір кінофотофонодокументів у фонди сучасних бібліотек / Т. Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 135–142.

 9. БУЛАХ Т. Д. Селекція документів у фонди сучасних бібліотек / Т. Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Вип. 3. – Х., 2000. – С. 89–95.

 10. БУЛАХ Т. Д. Сучасні тенденції бібліотечної селекції докумен- тів / Т. Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 5. –
  С. 89–93.

 11. БУЛАХ Т. Д. Технологія та методика бібліотечної селекції документів у сучасних умовах / Т. Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 228–238.

 12. ВЕРЕЩАГІНА Н. Технологія комплектування фонду університетської бібліотеки / Н. Верещагіна, В. Нестеренко // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 18–20.

 13. ВЕРЕЩАГІНА Н. А. Автоматизація процесів комплектування університетської бібліотеки / Н. А. Верещагіна, В. Г. Нестеренко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : 9-та Міжнар. конф. „Крим 2002”. – М. : ДПНТБ Росії, 2002. – Т. 1. – С. 132–137.

 14. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Поточне комплектування – один із аспектів управління формуванням бібліотечного фонду / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 4–7.

 15. ВОЛКОВА С. О. Організація комплектування фонду зарубіжною літературою: проблеми та вирішення / С. О. Волкова // Українознавчі діалоги в наукових дослідженнях та практичній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 8–9 жовт. 2002 року. – К. : ТОВ „Вид-во Аратта”, 2003. – С. 59–64.

 16. ВОЛОДЬКОВА О. Зовнішні чинники формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів / О. Володькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 77–88.

 17. ВОЛОДЬКОВА О. П. Основні напрями формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства / О. П. Володькова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. –
  2001. – Вип. 6. – С. 193–201.

 18. ВОСКОБОЙНИКОВА-ГУЗЕВА Е. В. Документно-информа-ционные ресурсы национальной библиотеки: реалии и перспективы формирования / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 2. – К. : НБУВ, 2003. – С. 156–165.

 19. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Формування та розвиток системи документопостачання НБУВ (1918–1997 рр.) / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 1998. – № 6. – С. 16–22.

 20. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Формування фонду наукової літератури універсальних та спеціальних наукових бібліотек України / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 6–10.

 21. ВОСКРЕСЕНСЬКА Г. П. Комплектування бібліотек іноземною літературою: проблеми, перспективи / Г. П. Воскресенська // Держав-ні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. ст. – К., 1993. – С. 59–62.

 22. ГОРОВИЙ В. Комплектування бібліотек у контексті впливу глобальних інформаційних процесів / В. Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 7–20.

 23. ГУДІМОВА Н. Використання позабюджетних коштів для поповнення бібліотечних фондів: досвід, проблеми / Н. Гудімова // Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 27–29.

 24. ГУДІМОВА Н. О. Формування фонду „Україніка” в державних бібліотеках країни / Н. О. Гудімова // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. ст. – К., 1993. – С. 56–59.

 25. КАРПОВА Л. Комунікативні зв’язки в аспекті комплектування бібліотечних фондів / Л. Карпова, Н. Солонська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 134–142.

 26. КАРПОВА Л. Стратегія розвитку комплектування бібліотечних фондів / Л. Карпова, О. Кириленко // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – Вип. 5. – С. 86–90.

 27. КИРИЛЕНКО О. Г. Науково-прикладне забезпечення комплектування фондів НБУВ документами України і країн СНД та Балтії / О. Г. Кириленко // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. – 1998. – С. 310–313.

 28. КРАСІЙ Р. Л. Іноземні наукові журнали у формуванні фондів академічних бібліотек / Р. Л. Красій // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 33–37.

 29. КРАСІЙ Р. Л. Комплектування та використання зарубіжних періодичних видань у бібліотеках АН України / Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, А. А. Свобода // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1992. – Вип. 31. – С. 60–65.

 30. КРАСІЙ Р. Централізоване комплектування фондів бібліотек системи НАН України іноземними періодичними виданнями. Його особливості та перспективи / Р. Красій, Н. Малолєтова, О. Полякова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 39–54.

 31. МАКСИМОВА Є. Історія формування фондів Львівської науковової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (1940-2000 рр.) /
  Є. Максимова // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – 2002. –
  Вип. 9/10. – С. 99–114.

 32. МАКСИМОВА Є. Комплектування фондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України іноземними виданнями: історія і сучасність / Є. Максимова // Іноземна книга у Львові : зб. матеріалів міжвід. семінару. – Л. : Ліга-Прес, 2002. – С. 32–39.

 33. МАЛИНОВСКАЯ Н. Л. Формирование фонда украинской книги в научной библиотеке / Н. Л. Малиновская // Сов. библиотековедение. – 1992. – № 5/6. – С. 59–67.

 34. МАСЛАК О. Актуальні проблеми комплектування фонду Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН іноземною літературою / О. Маслак, Т. Хоменко, А. Устиновська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 620–625.

 35. МАТУСЕВИЧ В. Організація закупівлі періодичних видань як складова бібліотечного маркетингу / В. Матусевич, О. Родзінська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 112–117.

 36. МЕЛЬНИК Л. Комплектування бібліотечних фондів масових бібліотек – державна справа / Л. Мельник // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 6. – С. 13–14.

 37. МЯСКОВА Т. Система комплектування бібліотеки Університету Св. Володимира (1834–1904) / Т. Мяскова // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 41–44.

 38. ПЕТРОВА Л. Г. Проблеми управління формуванням книжкового фонду наукової бібліотеки / Л. Г. Петрова // Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку : зб. наук. ст. / Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – К., 1997. – С. 128–132.

 39. СОКУР О. Система комплектування бібліотек періодичними виданнями (з практики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Сокур // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 95–104.

 40. СОЛОНСЬКА Н. Г. Комунікативні зв’язки в аспекті комплектування бібліотечних фондів // Н. Г. Солонська Л. П. Карпова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 11. – К., 2003. – С. 134–143.

 41. СОЛЯНИК А. Інфраструктура документопостачання бібліотек: системно-функціональний підхід / А. Соляник // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 21–29.

 42. СОЛЯНИК А. Пріоритетні напрями вдосконалення документопостачання бібліотек України / А. Соляник // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 1. – С. 7–10.

 43. СОЛЯНИК А. Системні зв’язки як основа регулювання інформструктури документопостачання бібліотек / А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 7. – С. 37–45.

 44. СОЛЯНИК А. Web-видання як об’єкт документопостачання бібліотечних фондів / А. Соляник // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 2. – С. 18–20.

 45. СОЛЯНИК А. А. Генезис джерел та засобів документопостачання бібліотек у контексті еволюції документальної комунікації / А. А. Со-ляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 5. – С. 94–103.

 46. СОЛЯНИК А. А. Історіографія проблем документопостачання бібліотечних фондів / А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 12–13. – С. 190–208.

 47. СОЛЯНИК А. А. Еволюція способів документозабезпечення ХДНБ: 1886–1996 рр. / А. А. Соляник // Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка: пошуки, дослідження, відкриття : зб. наук. ст. – 1996. – Вип. 1. – С. 12–17.

 48. СОЛЯНИК А. А. Логістичний менеджмент як стратегія оптимізації системи документопостачання бібліотек / А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 189–199.

 49. СОЛЯНИК А. А. Особливості розвитку системи документопостачання бібліотек України в XV–XVІІ ст. / А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х., 2002. – Вип. 10. – С. 123–130.

 50. СОЛЯНИК А. А. Система документопостачання електронних ресурсів бібліотек: організаційно-управлінський аспект / А. А. Соляник // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : 9-та Міжнар. конф. „Крим 2002” : матеріали конф., Симф. та ін. міста, 8–16 черв. – 2002 р. – М. : ДНПТБ Росії, 2002. – Т. 2. – С. 723–726.

 51. СОЛЯНИК А. А. Электронное документоснабжение библиотек / А. А. Соляник // Книга. Исследования и материалы : сб. науч. тр. – М., 2005. – Сб. 83. – С. 100–106.

 52. ТАРАМАНОВА К.Д. До питання організації та формування фонду авторефератів дисертацій з бібліотекознавства, бібліографознавства та інформатизації бібліотечно-бібліографічних процесів у ХДНБ /
  К. Д. Тараманова, Л. В. Глазунова // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 8 жовт. 1999 р. – Х., 1999. – С. 86–97.

 53. ТКАЧЕНКО О. Розвиток системи документопостачання іноземними періодичними виданнями НБУВ (1918–1999) / О. Ткаченко // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 14–19.

 54. ЧЕПУРЕНКО Я. Система документопостачання бібліотечно-архівної колекції «Фонд президентів України» / Я. Чепуренко // Бібл. вісн. – 2003. – № 3. – С. 2–7.

 55. ЧЕРНИХОВСКАЯ А. Использование электронных технологий в комплектовании / А. Черниховская // Бібл. форум. – 2005. – № 1. – С. 36–37.

 56. ЯКОВЕНКО О. Формування та використання фонду електронних документів у науковій бібліотеці / О. Яковенко // Наук. пр. Нац.
  б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 28–38.

 57. ЯКОВЕНКО О. Якість формування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як фактор повноти задоволення читацьких запитів на бібліотечні документи (1918–2000) / О. Яковенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 7. –
  С. 172–181.

 58. ЯСЬМО В. Д. Історико-культурні фонди бібліотек України: проблеми формування і використання / В. Д. Ясьмо // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку : зб. наук. пр. – Рівне, 1994. – С. 277–287.

Див. також № 227, 231, 304, 310, 476, 633, 728, 747, 998, 1015, 1574, 1575.

Каталог: storage
storage -> «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини України»
storage -> Товариство з обмеженою
storage -> Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
storage -> Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
storage -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка