Український антарктичний журналДата конвертації04.11.2016
Розмір58.9 Kb.


УКРАЇНСЬКИЙ АНТАРКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Правила для авторів

Український антарктичний журнал (УАЖ) публікує матеріали наукових та прикладних досліджень у галузі метеорології, фізики і хімії атмосфери, океанографії, морської геології, геології, геофізики, гляціології, екології, морської біології, антарктичної медицини і фізіології людини, з інших сучасних лроблем, пов'язаних з вивченням Антарктики.


1. Загальні вимоги

УАЖ приймає до друку рукописи статей, що не публікувались раніше. Кожен автор має право на публікацію в одному номері журналу не більше двох статей (одна з них у співавторстві).

Рукопис подається у двох екземплярах (формат А4) українською, російською чи англійською мовою (за вибором авторів). У випадку подання статті англійською мовою додатково потрібно надіслати один екземпляр статті російською чи українською мовою. Перший екземпляр рукопису підписується автором, з яким провадиться листування.

Максимальний об'єм статті не повинен перевищувати 8 сторінок разом зі списком літератури, таблицями, підписами до рисунків, рефератами українською, російською та англійською мовами. Підписи до рисунків та назва статті подаються мовою статті і англійською мовою. Реферат англійською мовою має містити відомості про методи отримання та аналізу використаних даних і основні результати роботи. Об'єм реферату – не менше 0,5 аркуша.

Об'єм коротких повідомлень – до 2 сторінок.

Зміст та об'єм оглядових статей узгоджуються з Редакційною радою.


2. Форма подання і структура рукопису

Рукопис має бути набраний у редакторі Word 7, тип файла – *.rtf, надрукований на лазерному принтері з одного боку стандартного (А4) білого аркуша, поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 60 мм, ліве – 25 мм, праве – 35 мм. Шрифт тексту і формул – Times New Roman, розмір шрифту – 10, міжрядний інтервал – одинарний, відступ на абзац – 1 см.2.1. Послідовність розташування матеріалу рукопису:

УДК – без абзацу (Ж). Після УДК пропустити рядок.

Назва статті – без абзацу (Ж, великі літери). Після назви пропустити рядок.

Ініціали і прізвища авторів, позначені числовим індексом, що відповідає порядковому номеру адреси установи., де працює автор, – без абзацу (Ж). Після прізвищ авторів пропустити рядок.

2.1.4. Список установ та їх повні адреси, е-mail – без абзацу (К). Перед кожною адресою ставиться порядковий номер. Після адреси пропустити рядок.

2.1.5. Реферати мають бути набрані українською, російською та англійською мовами, друкуються без абзацу, слово «Реферат» – Ж. Після реферату залишити пустий рядок.

2.1.6. Ключові слова (тільки англійською мовою) – без абзацу, до 6 слів (Кеу words – Ж). Між ключовими словами і основним текстом пропустити два рядки.

2.1.7. Основний текст набрано звичайним шрифтом, назву розділів – Ж; до і після назви розділу – пустий рядок.2.2. Авторам рекомендується дотримуватись наступної структури викладу основного матеріалу:

Рукопис має бути поділений на пронумеровані розділи та підрозділи, починаючи з 1. Вступ.

Підрозділи нумеруються 2.1., 2.2., 3.1. тощо; додатки – А, Б, В тощо. Усі розділи повинні мати короткі, але тематично адекватні назви. Назва статті має бути стислою, але інформативною.

Реферат повинен стисло викладати зміст та висновки статті і становити 3–4% від її загального розміру.

У вступі розповідається про сучасний стан проблеми, обгрунтовуються мета та характер досліджень, необхідних для її вирішення. Подається інформація про апаратуру, матеріали, методи досліджень та обробку їх результатів, схему експерименту. Затим автор має здійснити аналіз досліджень, зробити висновки та подякувати тим, хто йому допомагав.

2.3. Список літератури

Література розміщується в алфавітному порядку за прізвищами авторів (спочатку кириличний алфавіт, потім – латинський) та в хронологічному порядку (для серії статей одного автора). Прізвище редактора книги (за відсутності прізвищ авторів на титульній сторінці) розміщується після заголовка; у списку літератури такі видання розташовуються за алфавітом заголовка. Якщо статтю написано більше ніж трьома авторами, то наводяться тільки перші три прізвища, пісня чого ставиться та ін. або еt аl. Бібліографічний опис має відповідати титульній сторінці видання і здійснюється на мові оригіналу. Для статей обов'язково вказувати повну їх назву, назву видання, рік, том, номер, номери першої та останньої сторінок, для монографій – повну назву, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок. У тексті посилання здійснюється таким чином: (Петренко, 1990); (Іваненко та ін., 1997); Нещодавно Мельник В.І. та ін. (1991) показали, що... У списку літератури наводяться лише опубліковані роботи, на які є посилання в тексті.

Авторам слід уважно перевіряти список літератури, оскільки у випадку виявлення в ньому неточностей редакція має право відхилити статтю.

2.4. Таблиці

Таблиці з заголовками до них (надрукованими через один інтервал) мають бути вмонтовані в текст і пронумеровані послідовно арабськими цифрами (в лівому верхньому кутку перед назвою таблиці). Товщина ліній (рамок) таблиць – 0,5 пт. Слово «Таблиця 1.» – звичайний шрифт, текст назви – Ж.

Посилання в тексті на якусь із таблиць мають виглядати так: (табл. 1), за наявності в рукописі лише однієї таблиці – (таблиця).

2.5. Ілюстрації

Всі ілюстрації до статті мають бути вмонтовані в текст. Посилання в тексті – (рис. 1), за наявності в рукописі лише одного рисунка – (рисунок).Одиниці вимірювань. При виборі одиниць вимірювань необхідно дотримуватись системи СІ.

Відомості про авторів. На окремому аркуші подаються відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, посада і повна назва установи, де працює автор, науковий ступінь, вчене звання, галузь наукової діяльності, адреса, телефон), а також телефон (факс) і e-mail автора, який листуватиметься з редакцією.
До уваги авторів: статті, які не відповідають наведеним вимогам, не розглядатимуться. Рукописи авторам не повертаються.
Адреса редакції: Український антарктичний центр, 16, бульв. Тараса Шевченка, Київ, 01601; тел./факс (38044) 2463880, 2463810, 2463883; е-mail: uac@uac.gov.ua, http://www.uac.gov.ua
Шановні автори!

Якщо ви зацікавлені в тому, щоб із вашими ідеями та результатами наукової роботи познайомились не тільки колеги в Україні, а й за її межами, – надсилайте статті, написані англійською мовою. У свою чергу Редакційна колегія сприятиме якнайширшому розповсюдженню журналу за кордоном.


Друкується в авторській редакції

Технічний редактор – І.В. Соломаха

Видавництво Українського фітосоціологічного центру

Київ - 28, а.с. 2, тел/факс (044) 524-11-61

Підписано до друку 15.12.2006 р. Формат 70х100 1/16.

Друк різографічний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умов. друк. арк. 20.1. Умов. вид. арк. 21.0. Зам. №604.

Надруковано в друкарніУ


країнського фітосоціологічного центру
Каталог: custom content source list -> uaj -> uaj4 5
uaj -> Детекція фітовірусів в мохах та рослинах Deschampsia аntarctica
uaj4 5 -> A. С. Драницина 1,2, Г. Д. Телегеєв
uaj -> +502. 3 (99) сучасні тенденції наукових досліджень антарктики (наукометричний аналіз) Н. Г. Віденіна
uaj -> +502. 3 (99) антарктичний туризм у зарубіжних публікаціях за 1991-2005 роки а. П. Федчук
uaj -> Антарктичних риб
uaj -> Ракурсні умови спостережень середньоширотних червоних дуг та полярних сяйв на станції академік вернадський


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка