Університет економіки та права “крок” Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки затверджую


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ „ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ”Скачати 366.57 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір366.57 Kb.
#13242
1   2   3   4

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ „ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ”


 1. Поняття та зміст теорії управління безпекою соціальних систем.

 2. Об’єкт і предмет теорії управління безпекою соціальних систем.

 3. Завдання курсу теорія управління безпекою соціальних систем.

 4. Зміст структури теорії управління безпекою соціальних систем.

 5. Методологія теорії управління безпекою соціальних систем.

 6. Основні поняття теорії управління безпекою соціальних систем.

 7. Міждисциплінарні зв’язки теорії управління безпекою соціальних систем.

 8. Відмінність теорії управління безпекою соціальних систем від теорії соціального управління.

 9. Роль синергетики при формуванні системи безпеки соціальних систем.

 10. Зміст періодизації парадигми безпеки.

 11. Безпека: наука чи мистецтво.

 12. Поняття та ознаки безпеки соціальних систем.

 13. У чому полягає мета безпеки.

 14. Види засобів безпеки.

 15. Роль механізму соціального управління у безпеці.

 16. Розкрийте зв’язок між безпекою і процедурними засадами управління.

 17. Розкрийте зміст „ланцюга безпеки”: необхідність — потреба — інтерес — мотив — мета — свобода.

 18. Загроза та її відмінність від небезпеки.

 19. Розкрийте ваше власне бачення щодо тріади: виклик — загроза — небезпека.

 20. Класифікація загроз безпеці соціальних систем.

 21. Основні підходи до формування критеріїв безпеки соціальних систем.

 22. Поняття та зміст показників безпеки соціальних систем.

 23. Поняття критерію безпеки та його відмінність від показнику.

 24. Сутність реєстрації та виміру загроз і небезпек.

 25. Зміст розбіжності методології теорії управління і методології детермінізму щодо моделювання загроз та небезпек у сфері безпеки.

 26. Мета та зміст використання методу моделювання небезпек та загроз.

 27. Сутність та відмінність понять: загроза та небезпека.

 28. Сутність та відмінність понять: виклик та ризик.

 29. Концептуальні основи управління рівнем безпеки.

 30. Принципи дії механізмів безпеки соціальних систем.

 31. Роль науки в забезпеченні безпеки соціальних систем.

 32. Інноваційний менеджмент при забезпеченні безпеки.

 33. Поняття та зміст системи безпеки.

 34. Загальна модель безпеки соціальних систем.

 35. Класифікація систем безпеки.

 36. Принципи функціонування систем безпеки.

 37. Поняття та зміст системної безпеки.

 38. Поняття та зміст системної небезпеки.

 39. Поняття та зміст ідеології безпеки.

 40. Роль ідеології у формуванні системи безпеки.

 41. Співвідношення права і моралі як засобів регулювання рівня безпеки.

 42. Нелінійне математичне моделювання при функціонуванні систем безпеки у різних просторово-часових форматах.

 43. Зміст поняття „система забезпечення безпеки”.

 44. Співвідношення функцій системи безпеки і системи забезпечення безпеки.

 45. Складові елементи системи забезпечення безпеки.

 46. Поняття та зміст стратегії безпеки.

 47. Відмінність концепції безпеки об’єкту підприємництва від концепції безпеки соціальних систем.


5. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Оцінку „зараховано" отримують студенти, які на основі систематичного, глибокого й свідомого оволодіння системою знань, умінь і навичок згідно з програмою навчального курсу, активно послуговуються науковими поняттями для аналізу навчання, виховання, розвитку та професійної адаптації особистості, різноманітних безпекових явищ, з якими стикається людина в процесі життєдіяльності.


Список рекомендованої літератури


Основна:

 1. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2005 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2005. — 206 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 2. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навчальний посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-та, 2003. — 208 с.

 3. Ліпкан В.А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення. — К.: Текст, 2003. — 180 с.

 4. Ліпкан В.А. Національна безпека і національні інтереси України. — К.: КНТ, 2006. — 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 5. Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2005. — 350 с.

 6. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.

 7. Ліпкан В.А., Ліпкан О.С., Яковенко О.О. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. — К.: Текст, 2006. — 256 с.

 8. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України. — К.: КНТ, 2006. — 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 9. Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — 480 с.

 10. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : Навч. посіб. для вищих навч. закладів / Українська Академія держ. управління при Президентові України; Академія держ. податкової служби України. — К. : Преса України, 2000. — 304 с.

 11. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека України. — К., 2001.

 12. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

 13. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое поведение. Учебное пособие. — Изд-во Европ. ун-та, 2000. — 303 с.

 14. Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — 2001. — 264 с.

 15. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002


Додаткова:

 1. Анищенко В.С., Климонтович Ю.Л. Эволюция энтропии в генераторе с инерционной нелинейностью при переходе к стохастичности через последовательность бифуркаций удвоения периода. — Письма в ЖТФ, 1984. — Т. 10. — Вып. 16.

 2. Арнольд В.И. Математические методы классической механики. — М.: Эдиториал УРСС, 1999.

 3. Арнольд В.И. Особенности бифуркации, бифуркации и катастрофы. — УФН, 1983, Т. 141. — С. 569 - 590.

 4. Арнольд В.И. Теория катастроф. — М.: Изд-во МГУ, 1983.

 5. Бадрак В. Эра интеллектуального оружия // Зеркало недели. — № 12. — 24 марта 2001 года.

 6. Бандура О.А. Самборський І.І. Підходи щодо створення системи безпеки підприємництва як складової національної безпеки держави // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 68 - 71.

 7. Белов А.Ф. Национальная безопасность — безопасность личности, общества, государства // Служба безопасности.— № 9. — С. 6 - 7.

 8. Белов П. Вызовы национальной безопасности России в ХХ веке // Обозреватель. — 2000. — № 4. — С. 40 - 43.

 9. Белов П. Какой должна быть концепция национальной безопасности // Обозреватель.— 2000. — № 1.— С. 8 - 10.

 10. Братусь Ю.М. Системний підхід до аналізу стану великих організаційних систем при прийнятті рішення та управління їх безпекою // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 279 - 283.

 11. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. — М.: Наука, 1977.

 12. Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем. — М.: Наука, 1981.

 13. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория социальной самоорганизации). Серия мир культуры истории и философии. — СПб: Лань, 1999. — 480 с.

 14. Вишняков Я.Д. Генеральный алгоритм безопасности: концепция его отраслевых и региональных модификаций / Сборник тезисов докладов научно-практической конференции.

 15. Воробьёв Ю.Л., Малинецкий Г.Г., Махутов Н.А. Теория риска и технологии обеспечения безопасности. Подход с позиций нелинейной динамики. — Ч. ІІ. — Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. — Вып. 1. — М., 1999.

 16. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. — КНЕУ, 2001. — 733 с.

 17. Гулин В. О новой концепции войны // Военная мысль. — 1996. — № 2. — С. 14 - 17.

 18. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.

 19. Гура В. Глобалізація і проблема людини // Політика і час. — 2001. — № 2. — С. 14 - 18.

 20. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - Киев, 1990.

 21. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. — М.: Наука, 1997. — 286 с.

 22. Квіткін П.В. Роль і місце України у міжнародних системах безпеки. Основні напрямки військового співробітництва // Вартові неба. — 2001. — №№ 40 - 42.

 23. Киселюк Є. Загальні принципи формування недержавної системи безпеки // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2005 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2005. — С. 133 – 142. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 24. Клименко П.М., Гаврилов О.С. Відповідальні завдання національної безпеки // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 60 - 68.

 25. Князева Е. Н. Одиссея научного разума. Синергетическое виде­ние научного прогресса. — М., 1995.

 26. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. — М., 1994.

 27. Кокошин А.А. и др. Безопасность России. Основополагающие государственные документы. — Ч. 1, 2. — М.: МГФ Знание, 1998.

 28. Концепция развития законодательства Украины на 1997-2005 годы. — К., 1997.

 29. Копан О.В. Безпека як силовий фактор державного управління // Право України. 2001. — № 7. — С. 26 - 27.

 30. Копан О.В. Забезпечення внутрішньої безпеки України: теоретико-управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію: Монографія. – К.: НАВСУ, 2001. – 424 с.

 31. Копан О.В. Теоретико-управлінський аспект розробки підсистеми функцій суб’єктів управління недержавного сектору, діючих у сфері внутрішньодержавної безпеки // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Зб. Матеріалів науково-практично конференції., Київ, 16-17 травня 2001 р. – К.: Вид-во Європ. Університету, 2001. — С. 3 - 8.

 32. Копан О.В. Теорія макросистеми внутрішньодержавної безпеки в аспекті концепції достатності силових структур // Науковий вісник НАВСУ. 2001. – №5. – С. 130–134.

 33. Короленко М.П. Безпека життя людини як складова національної безпеки України і безпеки підприємництва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 189 - 192.

 34. Котельников Г.А. Основы синергетики. — Кривой Рог, 1992.

 35. Крутов В.В. Політичний екстремізм і тероризм у сучасних умовах // Тероризм і боротьба з ним / Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. — 2000. — Т. 19.

 36. Кульба В.В., Серегин А.С. Особенности управления в условиях чрезвычайных ситуаций // Российский социально-политический институт. — М., 1991.

 37. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. Т. Кун / Сост. В.Ю. Кузнецов. — М.: ООО „Издательство АСТ”, 2001. — 608 с.

 38. Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика — теория самоорганизации: идеи, методы, перспективы. — М., 1983.

 39. Лаптєв С.Г., Прыгунов П.Я. Концептуальные основы подготовки специалистов-менеджеров для профессиональной деятельности в негосударственной системе безопасности предпринимательства в Украине // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 329 - 334.

 40. Липкан В.А. Нужен ли Украине Закон „По борьбе с терроризмом” // Бизнес и безопасность. — 2002. — № 2. — С. 12 - 15.

 41. Липкан О.С. Система негосударственного обеспечения национальной безопасности // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2005 р.) / Київський нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2005. — С. 126 – 132. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 42. Лисицин Е. Співвідношення між воєнною доктриною та стратегією національної безпеки // Спостерігач. — 1996. — № 21. — С. 2 - 16.

 43. Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України. — К.: Знання, 2000. — 184 с.

 44. Ліпкан В.А. Кримінальний тероризм і система безпеки підприємництва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 8 - 17.

 45. Ліпкан В.А. Кримінальний тероризм: вигадки чи реальність // Міліція України. — 2001. — № 11. — С. 26 - 27.

 46. Ліпкан В.А. Матриця: проблема свободи у матриці // Міліція України. — 2002. — № 2. — С. 26 - 27.

 47. Ліпкан В.А. Національна безпека України у світлі теорії самоорганізації // Держава і право. — 2002. — № 16. — С. 142 - 148.

 48. Ліпкан В.А. Неопарадигма національної безпеки // Право України. — 2002. — № 11.

 49. Ліпкан В.А. Пантуранізм — сучасна загроза України // Служба безопасности. — 2002. — № 4. — С. 6 - 7.

 50. Ліпкан В.А. Системний підхід до побудови еталонної моделі системи забезпечення національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2002. — № 2. — С. 19 - 24.

 51. Ліпкан В.А. Тероризм і геополітика: гіпотетичний зв’язок // Правова держава. — 2000. — Вип. 11. — С. 525 - 534.

 52. Ліпкан В.А. Тероризм і життя // Форпост. — 2001. — № 4. — С. 24 - 25.

 53. Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України. — К.: Знання, 2000. — 184 с.

 54. Ліпкан В.А. Ядерний тероризм або сатана старих богословів // Міліція України. — 2002. — № 4. — С. 27 - 28.

 55. Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Й., Руденко М.М. Боротьба з тероризмом. — К.: Знання, 2002. — 254 с.

 56. Максименко Ю.Є. Міжнародно-правові та європейські засади забезпечення безпеки інформаційного суспільства // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2005 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2005. — С. 58 – 66. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 57. Манилов В. Угрозы национальной безопасности России // Военная мысль. - 1996. - № 1. - С. 7-17.

 58. Манилов В.Л. Исследование проблем национальной безопасности: вопросы методологии // Военная мысль. — 1995. — № 5. — С. 9 - 18.

 59. Марри Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях. — М.: Мир, 1983.

 60. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. — М.: Мир, 1979. — 512 с.

 61. Панов М., Тихий В. Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми) // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 3 (22). — С. 10 - 16.

 62. Пікуля Т.О. Правова основа діяльності недержавних охоронно-детективних організацій у розвинених країнах світу // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 81 - 88.

 63. Порфирьев Б.Н. Организация управления в чрезвычайных ситуациях. — М.: Знание, 1989.

 64. Постон Т., Стьюарт И. Теория катастроф и её приложения. — М.: Мир, 1980.

 65. Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках / Пер. с англ. / Под ред., с предисл. И послеслов. Ю.Л.Климонтовича. — Изд. 2-е, доп. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 288 с.

 66. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени / Пер. с англ. Ю.А.Данилова. — Изд. 3-е. — М.: Эиториал УРСС, 2001. — 240 с.

 67. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / Пер. с англ. Ю.А.Данилова, 3-е изд. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 312 с.

 68. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

 69. Прыгунов П.Я. Эффективное осуществление ролевого поведения — как составляющая профессиональных умений менеджеров по безопасности предпринимательства (психологический аспект) // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 422 - 428.

 70. Роспопа О.О., Панченко О.Д., Єгорова О.І. Моделювання процесу прийняття рішення у сфері забезпечення національної безпеки // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 54 - 60.

 71. Синергетика, эволюция, управление / Под ред. Роша А.Н. – М., Академия МВД СССР, 1991.

 72. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. — М.: Прогресс-Традиция, 2000.

 73. Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 496 с.

 74. Систематизация законодательства по проблемам безопасности в чрезвычайных ситуациях // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. — Вып. 5. — М., 1994.

 75. Смелянцев А.П. Сутність феномену загроз інтересам безпеки України // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. — Харків: ХВУ, 2000. — Вип. VIII. — С. 127 - 130.

 76. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.

 77. Тимошенко І.І., Лаптєв С.Г., Ліпкан В.А., Онищенко Г. Закон України „Про недержавне забезпечення безпеки особи та підприємницької діяльності в Україні” // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — С. 466 - 477.

 78. Управление риском в социально-экономических системах: концепция и методы её реализации. — Ч. І - ІІ. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. — Вып. 11,12. — М., 1995.

 79. Фейгенбаум М. Универсальность в поведении нелинейных систем. — УФН, 1983. — Т. 141. — Вып. 2.

 80. Филимонов П.И., Малиновский Л.Г., Филимонов А.П. О национальной безопасности и пути державного возрождения России. — М.: Стольный град, 2000. — 230 с.

 81. Фридман Л.М. Основы проблемологии. Серия „Проблемология”. — М.: Синтег, 2001. — 228 с.

 82. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991.

 83. Хакен Г. Синергетика и некоторые её применения в психологии // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — С. 297.

 84. Хакен Г. Синергетика. — М., 1994.

 85. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. — М.: Мир, 1985.

 86. Харченко Л.С., Ліпкан В.А., Логінов О.В. Інформаційна безпека України: Глосарій. — К.: Текст, 2004. — 136 с.

 87. Чернавский Д. С. Синергетика и информация. — М.: Наука, 2001.— 244 с.

 88. Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. — М.: Мир, 1979.

 89. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.- К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998.

 90. Ярочкин В.И. Секьюритология — наука о безопасности жизнедеятельности. — М.: „Осб-89”, 2000. — 400 с.

 91. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. — М.: Ось-89, 1997.

 92. Ярочкин В.И. Служба безопасности коммерческого предприятия. — М., 1995.


Каталог: students
students -> Основи наукових досліджень
students -> Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. Декоративно-прикладне мистецтво львів 2010
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „Географія
students -> Навчально-методичне забезпечення
students -> Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 366.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка