Університет економіки та права “крок” Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки затверджуюСкачати 420.19 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір420.19 Kb.
  1   2   3   4   5

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права “КРОК”

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпекиЗАТВЕРДЖУЮ

(на підставі схвалення рішенням

Вченої ради Університету

від “__” ___ 2007р., протокол № __)

Ректор Лаптєв С.М.

“___” ______________ 2007 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,

плани лекцій та семінарських занять,

завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни

ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”

Розроблено кафедрою

Розробник: Ліпкан В.А., канд. юрид. наук, доцент

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

(протокол № ___ від “__” ___ 2007 р.)

Завідуючий кафедрою

Київ – 2007

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

робочої навчальної програми дисципліни

„Основи національної безпеки України”з випускаючими кафедрами
ПОГОДЖЕНО

на засіданні кафедри

(протокол № ___ від “__” ________ 2007 р.)

Завідувач кафедри

ВСТУП

Навчальна дисципліна „Основи національної безпеки України” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.000015 „Управління фінансово-економічною безпекою”

Робоча навчальна програма дисципліни містить такі розділи:


 1. Мета та завдання дисципліни

 2. Тематичний план дисципліни

 3. Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів.

 4. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

 5. Критерії успішності навчання

 6. Перелік навчально-методичної літератури


1. Мета та завдання ДИСЦИПЛІНИ
Мета:

 • дати студентам базові знання щодо концептуальних засад національної безпеки;

 • ознайомити студентів із загальними проблемами формування системи управління національною безпекою;

 • ознайомити студентів із основними нормативно-правовими актами, що регламентують суспільні відносини в сфері національної безпеки;

 • ознайомити студентів із стратегіями управління національною безпекою в зарубіжних країнах;

 • дати студентам уявлення про найважливіші складові елементи національної безпеки в контексті глобалізації;

 • навчити студентів практичних навичок щодо теоретичного дослідження складових національної безпеки та ефективності управління національною безпекою в них;

 • дати студентам уявлення про основні засади організації недержавної системи безпеки;

 • навчити слухачів практичних навичок бенчмаркінгу безпеки.

Завдання навчальної дисципліни „Основи національної безпеки України”: з позицій синергетичного, системного, управлінського підходів дати студентам теоретичні та практичні знання, які дозволять їм професійно орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, пов’язаних із підготовкою та реалізацією управлінських рішень у різних сферах національної безпеки (інформаційній, політичній, економічній, соціальній, екологічній тощо).

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:Знати:

 • концептуальні основи національної безпеки України;

 • складові елементи системи національної безпеки України;

 • критерії формування життєво важливих сфер життєдіяльності;

 • основні об’єкти та суб’єкти забезпечення національної безпеки;

 • основні концепції національної безпеки;

 • основні підходи до визначення ключових понять (безпека, загроза, система безпеки, забезпечення національної безпеки);

 • стадії формування загроз та небезпек;

 • основні геополітичні доктрини сучасності;

 • алгоритм моделювання системи безпеки;

 • основні підходи до забезпечення національної безпеки;

 • місце та роль недержавної системи безпеки у забезпечення національної безпеки України;

 • роль бенчмаркінгу у забезпеченні національної безпеки;

 • нормативно-правову базу, що регулює суспільні безпекові відносини;


Вміти:

 • визначати вплив факторів зовнішньополітичного середовища на забезпечення національної безпеки в контексті зародження і переростання кризової ситуації у конфлікт;

 • визначати та враховувати у практичній діяльності основні тенденції розвитку геополітичного простору та оцінювати їх можливий вплив на національну безпеку України;

 • використовувати понятійно-категорійний апарат при аналізові інформаційної, політичної, економічної, воєнної, екологічної та інших функціональних сфер національної безпеки при виборі та реалізації концептуальних підходів щодо управління національною безпекою;

 • готувати рекомендації, пропозиції до проектів зовнішньо та внутрішньополітичних стратегій України, спрямованих на адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам національній безпеці України;

 • готувати рекомендації, пропозиції до проектів зовнішньо та внутрішньополітичних стратегій України, спрямованих на адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам та небезпекам національній безпеці України;

 • готувати рекомендації, пропозиції до проектів керівних документів у сфері забезпечення національної безпеки, спрямованих на адекватну відповідь загрозам національній безпеці України з урахуванням норм міжнародного права, її можливої участі в міжнародних структурах безпеки, у тому числі, в частині реакції на загрози, джерелами яких є кризові ситуації та міждержавні конфлікти;

 • застосовувати методи державного управління в умовах реальних загроз національній безпеці внаслідок недотримання (невиконання) норм міжнародного права суб’єктами міжнародних відносин та у сфері попередження та врегулювання конфліктів;

 • на основі моніторингу та аналізу діяльності органів влади пропонувати організаційно-правові засоби підвищення ефективності діяльності управлінських структур, у тому числі сил забезпечення національної безпеки.

 • організовувати управління національною безпекою в усіх сферах життєдіяльності суспільства, виходячи із потенційних та реальних загроз та небезпек національній безпеці України, використовуючи методи теорії управління безпекою соціальних систем;

 • проводити оцінювання характеру та рівня загроз національним інтересам України у зовнішньополітичній сфері;

 • пропонувати організаційно-правові заходи підвищення ефективності діяльності органів державної влади у сфері забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері;

 • розробляти пропозиції щодо визначення стратегічних цілей і завдань розвитку території, галузі на основі результатів системного аналізу соціально-економічного стану розвитку держави, застосовуючи методики визначення певних показників;

 • творчо застосовувати у практичній діяльності основи мирного урегулювання конфліктів та процедури переговорних процесів з урегулювання конфліктів.


МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Дисципліна „Теорія управління безпекою соціальних систем” входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, які формують фахівців з управління фінансово-економічної безпеки. Вона дає основу для вивчення дисциплін „Організація та управління фінансово-економічною безпекою підприємства”, „Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства”, „Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ”, „Організація і управління інформаційною безпекою” „Економічний ризик та методи його вимірювання” тощо. Є логічним продовженням дисципліни „Теорія управління безпекою соціальних систем”.Навчальним планом передбачається вивчення дисципліни на лекційних та практичних аудиторних заняттях; індивідуальна робота; самостійна робота студентів; залік.
2. Тематичний план ДиСЦИПЛІНИ

Розподіл навчального часу за темами для студентів за спеціальністю 8.000015 „Основи національної безпеки України” денної форми навчання. (згідно з робочим навчальним планом на поточний навчальний рік)
Кількість годин

Теми навчальної дисципліни

Разом

Лекцій

Семінари

СРС

Інд.

Зан.

1. Поняття та зміст загальної теорії національної безпеки

11

2

1

8
2. Управління національною безпекою України

11

2

1

8
3. Право і національна безпека України

12

2

2

8
4. Інформаційна безпека України

17

2

2

11

2

5. Геополітична безпека України

17

2

2

11

2

6. Екологічна безпека України

14

2

2

8

2

7. Воєнна безпека України

14

2

2

10
8. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах

13

2

2

8

1

9. Недержавне управління національною безпекою України

14

2

2

9

1

10. Бенчмаркінг національної безпеки України

12

2

2

8
УСЬОГО:

135

20

18

89

83. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. Плани лекцій

Тема 1. Поняття та зміст загальної теорії національної безпеки

  1. Сутність і зміст націобезпекознавства.

  2. Міждисциплінарний підхід до націобезпекознавства.

  3. Алгоритм наукового підходу до вивчення складових національної безпеки.

Рекомендована література: [1-20, 59, 63, 71, 74, 81, 94, 96].

Тема 2. Управління національною безпекою України

 1. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України..

 2. Система управління національною безпекою України.

Рекомендована література: [1-20, 46, 61, 63, 71, 72, 73, 86].

Тема 3. Право і національна безпека України

 1. Роль права в забезпеченні національної безпеки України.

 2. Основні положення Закону України „Про основи національної безпеки України”.

 3. Основні положення Стратегії національної безпеки України.

 4. Правова модель забезпечення національної безпеки України.

Рекомендована література: [37, 51, 58, 67, 79, 84, 89].
Тема 4. Інформаційна безпека України

 1. Поняття та зміст інформаційної безпеки України.

 2. Сучасні загрози національній безпеці України.

 3. Зміст та призначення системи забезпечення інформаційної безпеки України.

 4. Державна політика національної безпеки України.


Рекомендована література: [22, 23, 25, 27, 29, 38, 45, 50, 65, 66, 68, 69, 95].

Тема 5. Геополітична безпека України

 1. Основні концепції геополітики.

 2. Поняття та зміст геополітичної безпеки.

 3. Сучасні загрози геополітичній безпеці України.

 4. Система забезпечення геополітичної безпеки України.

 5. Державна політика геополітичної безпеки України.

Рекомендована література: [24, 29, 35, 39, 40, 48, 55, 70, 75, 78, 85, 87, 88, 90, 91].
Тема 6. Екологічна безпека України

 1. Поняття та зміст екологічної безпеки України.

 2. Сучасні загрози екологічній безпеці України.

 3. Система забезпечення екологічної безпеки України.

 4. Державна політика екологічної безпеки України.

Рекомендована література: [29, 34, 36, 43, 52, 54, 92, 93].

Тема 7. Воєнна безпека України

 1. Поняття та зміст воєнної безпеки України.

 2. Сучасні загрози воєнній безпеці України.

 3. Система воєнної безпеки України..

 4. Державна політика воєнної безпеки України..

Рекомендована література: [28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 55, 60, 80, 82].

Тема 8. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах

 1. Стратегія національної безпеки США.

 2. Стратегія національної безпеки Німеччини..

 3. Стратегія безпеки Франції.

 4. Стратегія національної безпеки Китаю.

Рекомендована література: [53, 55, 57, 76, 77].

Тема 9. Недержавне управління національною безпекою України

 1. Поняття та зміст недержавної системи безпеки України..

 2. Методи забезпечення національної безпеки недержавною системою..

 3. Напрями недержавного управління національною безпекою України.

 4. Структура недержавної системи безпеки..

Рекомендована література: [44, 47, 56, 62, 81, 83].

Тема 10. Бенчмаркінг національної безпеки України

 1. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.

 2. Механізм бенчмаркінгу.

 3. Перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки України.

Рекомендована література: [21, 26, 30, 47, 49, 53, 56, 64].

3.2. Плани семінарських занять

Каталог: students
students -> Основи наукових досліджень
students -> Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. Декоративно-прикладне мистецтво львів 2010
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „Географія
students -> Навчально-методичне забезпечення
students -> Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 420.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка