Університет менеджменту освіти напн україниСторінка2/2
Дата конвертації18.11.2018
Розмір0.52 Mb.
#64780
1   2

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Андрагогічні підходи в роботі з педколективом, щодо створення гуманізованого освітнього середовища в навчальному закладі.

 2. Магістратура як один із шляхів підвищення професійної компетентності дорослої особистості.

 3. Сучасні підходи до управління професійно-технічними навчальними закладами в умовах інноваційного розвитку:андрагогічний аспект.

ТЕМИ ВИСТУПІВ:

 1. РОЗВИТОК СУБ’ЄКТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Драч І. І., к. п. н., доц., докторант, Університет менеджменту освіти НАПН України (Україна, Київ).

 2. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ. Бондаренко З. П., к. п. н., доц., заступник декана факультету психології, директор Центру соціальних ініціатив і волонтерства, ДНУ (Україна,  Дніпропетровськ).

 3. ТРЕНІНГ: НОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ. Пучина О. В., к. псих. н., доц., ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 4. АНДРАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ НА ЗАСАДАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Присяжнюк Ю. С., к. п. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 5. ПРОЕКТНИЙ МЕТОД У ВИКЛАДАННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Татаринцева Н. Є., д. п. н., доц., Педагогічний інститут Південного федерального університету (Росія, Ростов на Дону).

 6. ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТУ НАВЧАННЯ. Кутик О. М., к. і. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ. Саржевський С. Н., к. мед. н., доц., Саржевська Л. Е., к. мед. н., доц., ЗДМУ (Україна, Запоріжжя).

 8. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Нор К.Ф., к. п .н., доц., Бабаян Ю. О., к .п. н., доц., МОІППО (Україна, Миколаїв).

 9. ГЕНДЕРНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ З УРАХУВАННЯМ РІВНІВ РОЗВИТКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Савіна М. І., науковий співробітник лабораторії загальної та етнічної психології, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (Україна, Київ).

 10. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ. Жаворонкова В.В., директор НВК ДВНЗ « ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 11. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Кравченко Г.Ю., к. п. н., проректор з наукової та експериментальної роботи, Харківська академія неперервної освіти (Україна, Харків).

 12. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА. Халемендик Ю.Є., старший викладач, ДНВЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 13. СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ. Харлаш Л.М., завідувач науково-дослідної лабораторії інтенсивної та дистанційної освіти, ДОІППО (Україна, Дніпропетровськ).

 14. ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Приходько Т. П., к. п. н., доц., ДНУ (Україна, Дніпропетровськ).

 15. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Попкова Е. І., старший викладач, КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 3

КРУГЛИЙ СТІЛ № 3.3: «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ» - 27 квітня 2012 р., 11.00 -13.30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. № 9)

Головуючий – ПРИХОДЬКО М.І. (д. п. н., проф., ДВНЗ «ЗНУ»);

Співголовуючий ВАСИЛЬЧЕНКО Л.В. (к. п. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

ТЕМИ ВІСТУПІВ: 1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Ватковська М. Г., к. філос. н., проректор з наднових технологій, зав. кафедри управління інформаційно-освітніми проектами, ДОІППО (Україна, Дніпропетровськ).

 2. ЦІЛЬОВА ПІДГОТОВКА ТЬЮТОРІВ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. Волков В.М., к. п. н., доц., СПб АППО (Росія, Санкт-Петербург).

 3. ШКОЛА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Заверико Н.В., к. п. н., доц., ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 4. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Філь О. В., к. п. н., старший викладач каф. педагогіки, психології та освітньої діяльності ДВНЗ «ЗНУ», Бура О. Б., учитель початкових класів ЗЗШ №5, Русановська О. В., учитель початкових класів ЗНВК «Запорізька січ», (Україна, Запоріжжя).

 5. ОСВІТА І ОСОБИСТІСТЬ: НОВІ ПІДХОДИ, СУЧАСНА ДИДАКТИКА, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЯКІСТЬ ОСВІТИ. Покроєва Л. Д., к. п. н., проф., ректор, Харківська академія неперервної освіти (Україна, Харків).

 6. САМООРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОСТІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ. Бабко Т. М., старший викладач, Ястребова В. Я., к. п. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Васильченко Л. В., к. п .н, доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 8. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ОФТАЛЬМОЛОГА. Завгородня Н. Г., д. мед. н., проф., зав. кафедрою офтальмології, Саржевська Л. Е., к.мед. н., доц. кафедри, Цибульська Т. Є., асистент каф. офтальмології ЗДМУ (Україна, Запоріжжя).

 9. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ. Большукіна А. В., аспірант, ДВНЗ «УМО» НАПН України (Україна, Київ).

 10. ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ. Федосенко К. В., к. псих. н., доц., НОУ ВПО «Інститут декоративно-прикладного мистецтва (Росія, Санкт-Петербург).

 11. СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЛІДЕР ШКІЛЬНОЇ КОМАНДИ. Капустеринська Т. Д., науковий кореспондент Інституту Педагогіки АПН України, старший викладач, Миколаївський ОІППО (Україна, Миколаїв).

 12. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Дергач М. А., к. псих. н., доц. кафедри психології, ЗНТУ (Україна, Запоріжжя ).

 13. МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Панкратова О. Л., аспірант, КПУ (Україна, Запоріжжя).

 14. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ. Лук'янова О. І., старший викладач, ЗНТУ (Україна, Запоріжжя).

 15. РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Максимова О. П., старший викладач Кіровоградський інститут комерції (Україна, Кіровоград).

 16. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ КЕРІВНИКІВ ШКОЛИ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Перцова Н.І., старший викладач КЗ «ЗОІПО» ЗОР (Україна Запоріжжя).

 17. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. Саржевський С.Н., Поплавська І.О., Костровська К.О., Саржевська Л.Е., асистенти кафедри офтальмології ЗДМУ (Україна, Запоріжжя).

 18. ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Жадько О. І., директор ЗНЗ №10 м. Марганець Дніпропетровська обл. (Україна, м. Марганець).

 19. АКСИОЛОГИЧНИЙ ПРОСТІР САМОДІЯЛЬНОГО ТУРИЗМУ. Некрасов С. А., викладач ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 20. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Лузан Л. О., старший викладач, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, Харків).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 3

ДИСКУСІЯ № 3.1: «ІНКЛЮЗИВНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» - 27 квітня 2012 р., 11.00 - 13.30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. № 205)

ГоловуючийСУЩЕНКО А.В. (д. п. н., проф., зав. каф. КПУ).

СпівголовуючийЛУПІНОВИЧ С.М. (к. п. н., доц., зав. каф.КЗ « ЗОІППО» ЗОР).

ТЕМИ ВИСТУПІВ: 1. КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Лупінович С.М., к. п. н., доц., зав. кафедри початкової освіти та реабілітаційної педагогіки, КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 2. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ПІДХОДІВ. Сєргєєва Л.М., к. п. н., доцент, докторант ДВНЗ «Універстет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, Київ).

 3. ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. Бусловська Л.К., доктор біологічних наук, професор, Білгородський державний університет (Росія, Белгород).

 4. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ. Буянова О. В., к. мед. н., доц. ЗДМУ (Україна, Запоріжжя).

 5. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ КПУ). Тягушева О.Г., к. наук з державного управління, проректор з допрофесійної підготовки, заступник директора НОК, Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 6. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОМЗ, ЯКІ МАЮТЬ МОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ. Рібцун Ю.В., к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії логопедїі, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (Україна, Київ).

 7. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ). Пащенко С.Ю., к.п.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ).

 8. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ. Бикова Т.М., заступник директора з НВР, практичний психолог, НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» (Україна, Донецька обл., Добропілля).

 9. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ. Бондаренко Р.М., аспірант, Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, відділення ранньої соціальної реабілітації; Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 10. АКТУАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ДИХАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Бородіна Н.Б., к. мед. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 11. ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Мінакова І.В., старший викладач, КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 12. АДАПТИВНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Лапшина І. С., к. п. н., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 13. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Горкуша Є.В., аспірантка кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (Україна, Миколаїв).

 14. РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Кальченко І.В., директор НВК, Бикова Т.М., заступник директора з НВР, практичний психолог, НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів (Україна, Донецька область, Добропілля).

 1. ІНКЛЮЗИВНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Курмаєва І.Г., заступник директора по НВР, ДОШ №112 (Україна, Донецьк).

 2. СПІВДРУЖНІСТЬ З БАТЬКАМИ ЯК УМОВА КОМПЕНСУЮЧОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Михайліченко А.Ф., старший викладач, КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Фурман О.О., методист з інклюзивної освіти, Сумський ОІППО (Україна, Суми).

КОНФЕРЕНЦІЯ №4: «ШКОЛА СУЧАСНИХ ЗНАНЬ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В РАМКАХ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» 27 квітня 2012 р.(Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 511)

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ - 10:00 – 11:00 1. Вєрозубов Олександр Георгійович, начальник управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

 2. Горбань Олександр Миколайович, перший проректор-директор навчально-освітнього комплексу Класичного приватного університету, професор, доктор фізико-математичних наук.

 3. Хіврич Валентина Володимирівна, завідувач сектором ОблУО - «Єдиний освітній інформаційний простір Запорізької області: створення, розбудова, шляхи розвитку».

 4. Вручення нагород переможцям обласних конкурсів.

ЗАСІДАННЯ № 4.1: «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: КОНЦЕПЦІЯ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ІНФРАСТРУКТУРА» - 11: 00 - 12:30Головуючий - ГОРБАНЬ О.М. (д. ф. - м. н., проф., перший проректор КПУ);

Співголовуючий ВЄРОЗУБОВ О. Г. (начальник управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації)

 1. PECULIARITIES OF THE NET LANGUAGE USED BY ADOLESCENTS IN VIRTUAL COMMUNITIES. Болбочану А., Морозан О. (Молдова, Кишинів, Інститут педагогічних наук).

 2. ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРВІСУ WINDOWS LIVE. Бубнова І. С., Бубнов І. В. (Україна, Суми, Сумський ОІППО, Сумський державний університет).

 3. ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬО- ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ. Воротнікова І. П. (Україна, Луганськ, Луганський ОІППО).

 4. СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ. Гриценко В. Г. (Україна, Черкаси, Черкаський національний університет).

 5. ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТРАНСТВО: ГАРМОНИЧНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ. Кіфоренко С. І. (Україна, Київ, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОНМС України).

 6. НАУКОВО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Кузьмінська О.Г. (Україна, Київ, Національний університет біоресурсів та природокористування).

 7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УСТАНОВКИ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІ. Ольховський Є. О., Даниленко С. П. (Україна, Харків, Харківський національний педагогічний університет).

 8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ. Чернявська А. (Білорусь, Мінськ, ГУО «Академия последипломного образования»).

 9. Epson– навчанню. Лазаренко Д. (Україна, Запоріжжя, регіональний представник компанії Epson).

Демонстрація обладнання Epson: 12:30 – 13:00

Перерва на каву: 13:00 – 13:30

ЗАСІДАННЯ № 4.2: «СУЧАСНА ШКОЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗНАХІДКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ТЕХНОЛОГІЇ» 13: 30-15:00

Головуючий ШВЕЦЬ Ю.О. (к. фіз.-мат. н., доц., директор Інституту інтерактивних технологій в освіті КПУ);

СпівголовуючийЧЕРНІКОВА Л.А. (керівник науково-методичного центру інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО).


 1. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИДАКТИКУ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Гадайчук Н. М., Тульчак Л. В. (Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет).

 2. УКРАЇНОМОВНІ ВІКІ-ПРОЕКТИ ЯК КОРИСНИЙ ІНСТРУМЕНТ НА ШЛЯХУ ДО ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Живюк І. А. (Україна, Рівне, Рівненський ОІППО).

 3. ЕКСПІРИЄНТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У КОНТУРІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Журавльова Л. А. (Україна, Київ, Національний авіаційний університет).

 4. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Караванова Т. (Україна, Чернівці, Чернівецький національний університет).

 5. К ВОПРОСУ О РЕТРОСПЕКТИВНОМ АНАЛИЗЕ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИЯ». Кунтурова Ю. В. (Росія, С.-Петербург, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского).

 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Лецюк І.З. (Україна, Запоріжжя, Запорізький педагогічний коледж).

 7. ІННОВАЦІЙНА РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.01010501-«КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА». Марченко О. М. (Україна, Рівне, Рівненський ОІППО).

 8. ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СКЛАДІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ. Циммерман Г. А., Циммерман О. В. (Україна, Запоріжжя, ЗНУ, Економіко-правовий коледж ЗНУ).

 9. Дослідницькі підходи у навчанні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Шакотько В. В., Дмитренко І. І. (Україна, Кременчук, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка).

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 15:00 – 15:30
III ОБЛАСНА ВИСТАВКА: «ОСВІТА ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ – 2012»

27 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57- а)

9.00 – 9.15 конференц-зала,


Урочисте відкриття обласної виставки «Освіта Запорізького краю – 2012».

Вітальне слово:

Вєрозубов О. Г. - начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації -

Пашков В. В. - ректор комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізького обласної ради;


9.15 – 11.50

Презентації освітніх закладів області

(аудиторії №№ 22, 25, 32, 36, 46)
11.50 – 12.00

Підбиття підсумків виставки.

Ястребова В. Я. - проректор з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР;


8.30 – 12.30 ІІ та ІІІ поверхи


Презентація видавничої продукції фірм ТОВ «Константа-І, ЛТД», «ЛІПС Лтд, ТОВ», видавничої групи «Основа», видавництва «Шкільний світ», ПП «Литвинчук Є.Є.»

9.15 – 12.30 ауд. № 22

Мультимедійні презентації та майстер-класи співробітників КЗ «ЗОІППО» ЗОР та освітніх закладів області

9.15 – 11.50 ауд. № 25


Презентація художньо-естетичних виробів освітніх закладів Запорізької області

9.15 – 9.30

ауд. 22

Презентація «Створення шкільного медіа освітнього простору «Вісник Мрії – новий формат» як засіб формування екологічної культури школярів» (керівник авторського колективу – директор НВК № 19 Тандура Г.О., науковий консультант – старший викладач, к.п.н., в.о.доцента кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР Лапшина І.С.).

9.30 – 10.00

ауд. 22


Мультимедійна презентація досвіду роботи директора НМЦ м. Енергодара Букреєвої С.М., заступника директора Цемко С.А., методиста Романюк Л.В. «Віртуальний університет» як інноваційна технологія підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах малого міста».

10.00 – 10.10

ауд. 22

Мультимедійна презентація досвіду роботи вихователя ГПД Енергодарського навчально-виховного комплексу № 1 Анпілогової С.В. «Розвиток комунікативної компетентності та пізнавальної активності учнів початкової школи».10.15 – 10.30

ауд. 22


Досвід роботи авторського колективу Енергодарської гімназії «Гармонія»: директора гімназії Макаревич В.М., заступника директора гімназії Топчій Л.А.., вчителя російської мови та літератури Двадненко М.В., вчителя історії Злобіної Л.О. «Творчість учнів у контексті виховання».


10.35 – 10.45

ауд. 22


Мультимедійна презентація досвіду роботи директора Новомиколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Субботи Т.Г. та заступника директора з навчально-виховної роботи Татаренко О.М. «Впровадження методик та інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладу».

10-50 – 11.00

ауд. 22


Презентація вчителя-методиста, вчителя хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 м. Мелітополя, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2010» Григоренко Я.В. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання хімії».


11.00 – 11.20

ауд. 22


Мультимедійна презентація досвіду роботи авторського колективу Запорізького навчально-виховного комплексу «Мала гуманітарна академія» (директор Овдієнко Л.К., заступник директора з НМР Левчишеної О.М, заступник директора з ВР Дишлової О.Г.) «Реалізація моделі Школи майбутнього».


11.20 – 11.30

ауд. 22


Мультимедійна презентація досвіду роботи директора гімназії № 45 Мєркіної А.Л. та заступника директора з НМР Філіпської Н.О. «Організація профільного навчання у гімназійних класах (компетентнісний підхід)».


11.30 – 11.40

ауд. 22


Мультимедійна презентація досвіду роботи заступника директор з НВР Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 Бережної О.М. «Розвиток творчих здібностей учнів у виховному просторі ліцею».


Виставка-продаж науково-методичної літератури:28 квітня 2012 р., 10.00 – 14.00

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 145, ауд. №305)

Організатори ВЄРОЗУБОВА Т.Г. (керівник науково-методичного центру ЗОІППО); МОГІЛЕВСЬКА В.М. (директор центру позашкільної освіти ЗОІППО).

Презентація стендових доповідей, авторських програм і майстер-класів28 квітня 2012 р., 11.00 – 13.00

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а , ауд. 22, 25, 33, 35)

Головуючий – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор ЗОІППО)

СпівголовуючіСАВІН В.В. (д. фіз.-мат. н., проф., проректор ЗОІППО);

ЯСТРЕБОВА В.Я. (к. п. н., доц., проректор ЗОІППО);

ПАВЛЕНКО А.І. (д. п. н., проф., зав. каф. ЗОІППО);

ПОДМАЗІН С.І. (д. філос. н., доц., директор ОЦПСО ЗОІППО).
29 квітня 2012 року

Історико-культурна й природно-натуралістична

програми по території Запорізької області
Загальна інформація з Форуму:

проректор з науково-педагогічної роботи - САВІН Валерій Васильович,

69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 А,

тел.: (+ 38-061) 236-30-5, + 38-про67 – 767-86-09, e-mail: prorektor_savin@mail.ru,

Технічний секретар Форуму – ТАРАН Ольга Юріївна,

тел./факс: (+ 38-061-2) 34-67-11, + 38-099-0030823; e-mail: zoippo@mail.ru,Web-Сайт: www.zoippo.zp.ua

Матеріали Форуму будуть опубліковані в науковому журналі протягом 2012 р.

ОРГКОМІТЕТ ФОРУМУ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка