Управління інвестиціями та іноваціямиСкачати 155.59 Kb.
Дата конвертації07.06.2018
Розмір155.59 Kb.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТА ІНОВАЦІЯМИ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Індивыдуаль-на робота

Самостійна робота

3

6

5

150

30
30

45

45

3

Іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)
Тип дисципліни – нормативна дисципліна (цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки)

Викладач – Шафранська Тетяна Юріївна, старший викладач.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота індивідуальні навчально-дослідні завдання (доповіді і реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • економічну сутність інвестицій та інвестиційної діяльності як об’єкта управління;

 • економічну сутність інновацій та інноваційної діяльності як об’єкта управління;

 • місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством ;

 • механізм інвестиційного та інноваційного менеджменту ;

 • методологічні системи інвестиційного та інноваційного менеджменту;

 • методологічний інструментарій інвестиційного та інноваційного менеджменту;

 • методи, прийоми та процедури, які використовуються для розробки інвестиційної та інноваційної стратегії;

 • основи управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємства;

 • основи управління інноваційними процесами на підприємстві;

 • принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління інвестиційною та інноваційною діяльністю;

 • базові принципи і методичні підходи, що використовуються в процесі оцінки ефективності інноваційної та інвестиційної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • обґрунтовано визначати форми і способи інвестування;

 • визначати потребу в інвестиційних ресурсах та вартість капіталу;

 • ідентифікувати інвестиційні ризики та кількісно визначати їх розміри;

 • розробляти та обґрунтовувати інвестиційну та інноваційну стратегію підприємства;

 • управляти реалізацією інвестиційних та інноваційних проектів;

 • оцінювати економічну ефективність інвестицій та інновацій.

Дисципліна спрямована на формування загальнонаукових, інструментальних, загально-професійних та спеціалізовано-професійних компетенцій.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

 • освоєння сутності інвестицій та інновацій як економічної категорії;

 • вивчення форм інвестицій у сучасній ринковій економіці;

 • управління реальними інвестиціями підприємства;

 • управління фінансовими інвестиціями підприємства;

 • управління інноваційними процесами на підприємстві;

 • управління формуванням інвестиційних ресурсів;

 • розробка і обґрунтування інвестиційної та інноваційної стратегії;

 • управління реалізацією інвестиційних та інноваційних проектів;

 • оцінювання ефективності інвестицій та інновацій.

Змістові модулі (перелік тем):
Змістовий модуль 1

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційно-інноваційного менеджменту

Економічна сутність і класифікація інвестицій. Сутність, цілі і завдання інвестиційного менеджменту. Об’єкт і суб’єкт інвестиційного менеджменту. Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством. Функції інвестиційного менеджменту. Механізм інвестиційного менеджменту. Принципи ефективного управління інвестиційною діяльністю. Модель інвестиційної поведінки підприємства в ринковому середовищі.Рекомендована література:[1-3, 5- 7]

Тема 2. Методологія та інструментарій інвестиційного та інноваційного менеджменту

Методологічні системи інвестиційного менеджменту. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Системи і методи інвестиційного аналізу. Системи і методи інвестиційного планування. Системи і методи внутрішнього інвестиційного контролю.

Методологічний інструментарій інвестиційного менеджменту. Концепція і методичний інструментарій оцінки грошових коштів в часі. Концепція і методичний інструментарій оцінки фактора інфляції. Концепція і методичний інструментарій оцінки фактора ризику. Концепція і методичний інструментарій оцінки фактора ліквідності.

Рекомендована література:[1-3, 5, 6- 8]

Тема 3. Інвестиційна та інноваційна стратегія

Сутність і поняття інвестиційної стратегії підприємства. Ієрархія взаємозв’язку інвестиційної стратегії з іншими основними елементами стратегічного вибору підприємства. Система елементів, що формують стратегічний інвестиційний рівень підприємства. Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Система формування інвестиційної політики підприємства в межах загальної інвестиційної стратегії підприємства. Методи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Диференціація стратегічних цілей інвестиційної діяльності в залежності від стадій життєвого циклу підприємства. Обґрунтування стратегічних направлень і форм інвестиційної діяльності. Основні чинники, що визначають співвідношення форм інвестування. Оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки. Визначення регіональної направленості інвестиційної діяльності. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.Рекомендована література:[1-3, 5, 6]

Тема 4. Система управління інноваційними процесами

Особливості менеджменту на стадіях життєвого циклу інновацій. Об’єктивна необхідність і поняття управління суб’єктами інноваційної діяльності. Функції управління інноваційною діяльністю. Організація управління інноваційною діяльністю. Особливості організації управління дослідженнями, розробками та впровадженням інновацій.

Ключові аспекти оперативного менеджменту. Сутність оперативного менеджменту інноваційної діяльності та її контролю. Проблеми та завдання оперативного менеджменту на всіх стадіях життєвого циклу інновацій. Інформаційна база та її ефективне використання.

Основні критерії вибору організаційних структур уп-


равління інноваційною діяльністю. Роль організаційних структур в управлінні інноваційними процесами. Особливості організаційних структур управління інноваційною діяльністю (лінійно-функціональні, матричні, дивізіональні, штабні). Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління інноваційною діяльністю. Обґрунтування вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю на стадіях життєвого циклу інновацій.

Рекомендована література:[1,2, 5, 6, 7]

Змістовий модуль 2

Тема 5. Управління реальними інвестиціями

Поняття і сутність реальних інвестицій. Особливості і форми здійснення реальних інвестицій підприємства. Політика управління реальними інвестиціями.

Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням програми реальних інвестицій. Види інвестиційних проектів. Вимоги до розробки інвестиційних проектів. Структура інвестиційного проекту підприємства.

Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Базові принципи і методичні підходи, що використовуються в процесі оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Система основних показників, що використовуються в процесі оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів. Поняття, сутність та основні особливості проектного ризику. Класифікація проектних ризиків підприємства. Етапи оцінки ризиків реальних інвестиційних проектів підприємства.

Формування програми реальних інвестицій. Основні принципи формування програми реальних інвестицій. Етапи формування програми реальних інвестицій підприємства. Графічні моделі формування інвестиційної програми підприємства: в умовах обмеження параметрів операційної діяльності, в умовах обмеження середньозваженої вартості інвестиційних ресурсів, в умовах обмеження загального обсягу інвестиційних ресурсів.Рекомендована література:[1-4, 7]

Тема 6. Управління фінансовими інвестиціями

Поняття і сутність фінансових інвестицій. Особливості і форми здійснення фінансових інвестицій підприємства. Політика управління фінансовими інвестиціями.

Оцінка інвестиційних властивостей окремих фінансових інструментів інвестування. Фактори, що визначають інвестиційні властивості окремих фінансових інструментів інвестування. Класифікація фондових інструментів за їх інвестиційними властивостями. Основні параметри оцінки інвестиційних властивостей акцій. Основні параметри оцінки інвестиційних властивостей облігацій.

Оцінка ефективності окремих фінансових інструментів інвестування. Моделі оцінки вартості акцій. Моделі оцінки вартості облігацій.

Оцінка ризиків фінансових інструментів інвестування. Поняття, сутність та основні особливості ризику окремих фінансових інструментів. Класифікація ризиків окремих фінансових інструментів інвестування. Етапи оцінки ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.

Управління формуванням і реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій. Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів. Формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії. Оперативне управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій.Рекомендована література:[1-3, 5, 6, 7]

Тема 7. Управління реалізацією інвестиційних та інноваційних проектів

Способи реалізації інвестиційних проектів. Підрядний спосіб. Види підряду. Господарський спосіб. Змішаний спосіб. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Розробка календарного плану реалізації інвестиційного проекту. Розробка бюджету реалізації інвестиційного проекту. Ресурсне забезпечення проекту. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів. Ведення об’єктів в дію. Забезпечення нейтралізації проектних ризиків. Обґрунтування форм виходу проекту із інвестиційної програми підприємства.Рекомендована література:[1-3, 5, 6, 8]

Тема 8. Комплексне оцінювання ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності.

Основні принципи вимірювання ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності. Об’єкт вимірювання ефективності. Два види ефекту: мікроекономічний та макроекономічний підхід.

Основні показники економічної ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. Термін окупності. Облікова норма прибутку. Процес дисконтування. Показник чистої теперішньої вартості. Індекс прибутковості. Внутрішня норма прибутковості.

Економічне оцінювання соціальних результатів інвестиційно-інноваційної діяльності. Соціальні результати, які оцінюються економічною мірою. Показники соціально-економічного ефекту. Правило тотожності корисного результату при соціально-економіч­ному оцінюванні. Класифікація та правила визначення суми економічних збитків.Рекомендована література:[1-3, 5, 6, 7]

Рекомендована література
Базовий підручник

 1. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент / Бланк І.О., Гуляєва Н. М.: Підручник. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с.

 2. Н. В. Краснокутська. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2003. — 505 с.


Основна література

 1. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник.-К: Вид. центр “Академія”, 2005. – 400 с.

 2. Гриньова В.М. Інвестиційний менеджмент/Гриньова В.М., Колода В.О., Лепейко Т.І., Великий Ю.М./ Під заг.редакцією д.е.н., проф.В.М. Гриньової В.М.-Харків ”Інжек”, 2004 – 368 с.

 3. Власенко О.С. Іноваційний менеджмент: Навч. посіб. / О.С. Власенко. — К. : Знання, 2011. — 439 с.

 4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.] / Т. В. Майорова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

 5. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. П. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 150 с.

 6. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Навч.посібник, К., Либра,2002.

 7. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент / Польшаков В.І., Ткаленко Н.В.: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 172 с.

 8. Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. К.: Знання, 2007. — 431 с.


Допоміжна література

 1. Про режим іноземного інвестування. Верховна Рада України; Закон № 93/96-ВР від19.03.96.

 2. Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну. Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 280.

 3. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання. Кабінет Міністрів України; Постанова№ 139 від 6 березня 2013 р.

 4. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. Верховна Рада України; Закон від 13.10.1992 № 2673-XII.

 5. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку. Верховна Рада України; Закон № 3036-Ш від 07.02.2002.

 6. Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності. Верховна Рада України; Закон № 977 від 15.07.1999.

 7. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка,

 8. Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка. Мінекономрозвитку України, Наказ№ 724 від 19.06.2012.

 9. Порядок розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка. Мінекономрозвитку України, Наказ № 724 від 19.06.2012.

 10. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) Верховна Рада України; Закон № 2299-III від 15.03.2001 .

 11. Всемирный банк. Годовой отчет за 2012 год [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2012/Resources/8784408- 1346247490784/AnnualReport2012_Ru.pdf11. Статистика інвестицій та будівництва. Ukrstat.org - публикація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm

 12. Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-комунального господарства. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, Наказ N 218 від 14.12.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0218662- 07

 13. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів / Єрмошенко М.М., Плужніков І.О.- К., 2004.- 156с.

 14. Боди Э., Кейн А., Маркус А.Д. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Д. Маркус ; [пер. с англ. Кондуковой Э.В. и др.]. - 4-е изд.Пер. с англ. - М.: Вильяме, 2002. - 982 с.

 15. Бачоров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов / В.В. Бочпров; 2 издание. – СПб.: Питер 2009.— 384с.

 16. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Знання, 2007. — 685 с.

 17. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика : Учебное пособие 4-издание, переработанное и дополненное. - М: "Дело", 2008. - 888 с.

 18. Гриньова В.М., Коюда В.О. Інвестування: Підручник для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН / Гриньова В.М., Коюда В.О. — К., 2008. — 452 с.

 19. Державне регулювання інновацій: Україна та зарубіжний досвід / Гаман М.В. – К., 2004.- 312с.

 20. Державне регулювання інноваційного розвитку України / Гаман М, В.- К., 2005.- 388с.

 21. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник [длястуд. вищ. навн. закл.] / А. П. Дука. — К.: Каравела, 2012. — 432 с.

 22. Ємейко Я.І., др. Ємейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз / Я.І. Ємейко, О.І. Ємейко, К.Є. Раєвський. – Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 176 с.

 23. Есипов В. Е., др. Коммерческая оценка инвестиций / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, Т. Г. Касьяненко, С. К. Мирзажанов. - М.: КноРус, 2011. - 704 с.

 24. Економіка та організація інноваційної діяльності / Павленко І.А.- К., 2004.- 204с.

 25. Інноваційна діяльність у сільському господарстві: Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Міщенко І.М.- К., 2005.- 20с.

 26. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології / Хрущ Н.А.- Хмельницький, 2004.- 309с.

 27. Кириченко О.А., Єро­хін С.А. Інвестування: Підручник / О.А. Кириченко, С.А. Єро­хін. — К. : Знання, 2009. — 573 с.

 28. Кобилянський Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 200 с.

 29. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 144 с.

 30. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Р.М. Костюкевич. – Рівне: НУВГП, 2011. – 270 с.

 31. Математичне моделювання інноваційної діяльності підприємства з врахуванням ризику: Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Пасловська І.М.- Л., 2004.- 20с.

 32. Міжнародна науково-технічна інтеграція країни в контексті стратегії інноваційного розвитку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Ходикіна В.В.- Донецьк, 2005.- 20с.

 33. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / Мойсеєнко І.П. — К., 2006. — 490 с.

 34. Омелянович Л.О. Інвестування : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов ; за ред. Л.О. Омелянович. — К. : Знання, 2012. — 278 с.

 35. Пересада А.А. Інвестування, Навч.посібник, К.,КНЕУ,2004

 36. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посіб. К.: Знання, 2007. — 335 с. 

 37. Пинто Дж.К. Управление проектами. — СПб.: Питер, 2004, — 464 с.

 38. Покропивний С.Ф., Економіка підприємства, підручник, К., КНЕУ, 2000.

 39. Ример М. И, Касатов А. Д., Матиенко Н. Н. - Экономическая оценка инвестиций 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. — 480 с.

 40. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

 41. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування. Підручник. -К. : Центр учбової літератури, 2011.-31 2 с.

 42. Состояние и перспективы законодательного обеспечения инновационной деятельности в Украине: экономико-правовой аспект / Смеричевский С.Ф., Высоцкий Д.Е.- Донецк, 2004.- 124с.

 43. Стратегічне планування в реалізації інновацій на підприємстві: Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Михальчик С.О.- Хмельницький, 2005.- 20с.

 44. Стратегія інноваційного розвитку підприємства: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Гриньов А.В.- Донецьк, 2004.- 36с.

 45. Федоренко В.Г., Денисенко М.П. Інвестування: підручник / В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова, О. А. Кириченко, С. А. Єрохін, М. М. Єрмошенко, О. Ф. Іткін, С. В. Палиця, Ю. Б. Пінчук, Ю. І. Вегівська / За редакцією В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка. – К.: Алерта, 2012. – 272 с.

 46. Фундаментальные исследования в современном инновационном процессе: организация, интеграция: Матер. междунар. симпоз., 1...3 дек. 2003.- К., 2004.- 520с.

 47. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В., Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності. Навчальний посібник, К., КНЕУ, 2000.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 155.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка