Управління конкурентоспроможністю підприємстваСкачати 48.08 Kb.
Дата конвертації10.11.2017
Розмір48.08 Kb.

Бакалаврська дипломна робота на тему:

Управління конкурентоспроможністю підприємства

(на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод»)


Виконала:

Ст. гр. МОз-10 Перцата Л.І.

Науковий керівник:

к.е.н, проф. Карачина Н.П.

Таблиця 1 – Мета, об’єкт, предмет та завдання роботи


Мета

Оцінювання конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод» та формування пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Завдання
  • визначити економічну сутність та необхідність дослідження конкурентоспроможності підприємства;
  • розглянути фактори та проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства;
  • розглянути основні методики аналізування конкурентоспроможності підприємства;
  • надати загальну економічну характеристику ПАТ «Яготинський маслозавод» та проаналізувати основні показники його діяльності;
  • провести оцінювання конкурентоспроможності підприємства;
  • надати пропозиції та рекомендації щодо покращення управління конкурентоспроможністю підприємства;
  • провести аналізування дотримання хорони праці в управлінському відділі підприємства

Об’єкт дослідження

є процес управління конкурентспроможністю підприємства

Предмет дослідження

теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю

ПАТ «Яготинський маслозавод».


Конкурентоспроможність підприємства - комплексне, багатофакторне поняття, яке важко піддається економічній інтерпретації.

Конкурентоспроможність підприємства - комплексне, багатофакторне поняття, яке важко піддається економічній інтерпретації.

Н. П. Тарнавська


Конкуренція – це економічне суперництво.

А. Сміт

Таблиця 2 - Групи конкурентоспроможності за позицією Тарнавської Н. П.


Група

Сутність

Дослідники

Перша

Визначають конкурентоспроможність підприємства на основі конкурентоспроможності його продукції

М.І. Круглов,

А.Ю. Юданов.Друга

Визначають конкурентоспроможність підприємства за допомогою підходів з використанням системи показників сформованої за певними ознаками

І.А. Бланк,

А.А. Мазаракі,

І.Н. Герчикова


Третя

Визначають конкурентоспроможність підприємства за допомогою об’єднання варіантів її розуміння як конкурентної переваги над іншими учасниками ринку

М.Е. Портер

Четверта

Визначають конкурентоспроможність підприємства як властивість об’єкта управління

С.Г. Свєтунькова,

Р.А. Фатхутдінов.П’ята

Визначають конкурентоспроможність підприємства як здатність конкурувати та функціонувати на ринку

Н.В Балабанова,

П.С. Завялов,Шоста

Визначають конкурентоспроможність підприємства як наявність умінь до адаптації та гнучкості з метою виживання в динамічному конкурентному середовищі.

Й.М.Перрович,

В.Г Шинкаренко,

А.С. Бондаренко.


Сьома

Визначають конкурентоспроможність підприємства як компетенції.

А.А. Томпсон, М.Х.Мескон

Восьма

Визначають конкурентоспроможність підприємства виходячи з інтересів зацікавлених користувачів інформації про конкурентоспроможність.

Д. Бодді,

Р. Пейтон


Таблиця 3 - Фактори, які здійснюють вплив на управління конкурентоспроможністю підприємства


Ознака

Види факторів

Залежно від місця виникнення (по відношенню до конкурентного середовища)

- внутрішні (виникнення та інтенсивність прояву внутрішніх факторів безпосередньо залежить від діяльності підприємств-складових конкурентного середовища, стану їх ресурсної бази, характеру організації системи стратегічного управління, системи загального менеджменту тощо)

- зовнішні (виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх факторів не залежить від діяльності підприємств і обумовлюється станом зовнішнього середовища)Залежно від сфери походження

-наукові,

-техніко-технологічні,

-управлінські,

- економічні,

- соціально-демографічні,

- географічні,

- екологічні,

- політичні.За характером спеціалізації

- загальні (здійснюють вплив на усі складові конкурентного середовища без винятку),

- специфічні (здійснюють вплив на складові конкурентного середовища, що діють в межах, наприклад, певної галузі, або певного регіону, або тих, що діють на конкретному ринку),

- індивідуальні (зміни лише окремої складової конкурентного середовища)


За тривалістю дії

- постійні

- тимчасовіЗалежно від ступеню корисності

- стимулюючі (фактори, що сприяють підсиленню конкурентних позицій і стимулюють зростання конкурентоспроможності підприємства),

- дестимулюючі (фактори, що здійснюють негативний вплив на конкурентні позиції підприємства і стримують процес зростання його конкурентоспроможності)Залежно від рівня взаємної бумовленості

- природні (первинні) фактори - це природні ресурси, географічне положення,

-похідні(вторинні) – цетехніка, технологія, економічне середовище та ін.За ступенем можливого з боку держави і підприємства

- неконтрольовані державою;

-контрольовані державою, неконтрольовані підприємством;

- контрольовані підприємством 

Рисунок 1 - Ієрархія чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємства

Рисунок 2 - Головні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства

  • 2.bmp

Рисунок 3 - Етапи і процедури процесу управління конкурентоспроможністю підприємства

Розрахункові методи оцінки конкурентоспроможності підприємства поділяються на:

специфічні методи – методи, що дозволяють оцінити конкурентоспроможність підприємства по окремих аспектах його діяльності – виробничому, інноваційному, маркетинговому, фінансовому тощо;

комплексні методи – методи, що базуються на комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності підприємства.


Назва

Зміст методу

Переваги

Недоліки

Метод, що базується на оцінці конкуренто-спроможності продукції підприємства

Використання методу передбачає оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства виходячи із споживчої цінності виробленої продукції.

Метод ґрунтується на міркуваннях щодо того, що конкурентоспроможність виробника є тим вищою, чим вищою є конкурентоспроможність його продукції.

В якості показника, що оцінює конкурентоспроможність товару або послуги, використовується співвідношення двох характеристик: якості і ціни.


Враховує найбільш важливий критерій, що впливає на конкурентоспроможність підприємства – конкурентоспроможність товару

Дозволяє отримати лише обмежене уявлення щодо переваг і недоліків у роботі підприємства, тобто - абстрагуючись від інших аспектів конкуренто-спроможність підприємства ототожнюється виключно з конкурентоспроможністю товару

Метод, що базується на аналізі порівняльних переваг підприємств-конкурентів

Метод базується на положеннях теорії міжнародного розподілу праці, відповідно до яких передумовою для завоювання галуззю чи підприємством стійких конкурентних позицій є наявність порівняльних переваг, що дозволяють забезпечити відносно нижчі витрати виробництва у порівнянні з конкуруючою галуззю чи підприємством.

Оцінка рівня конкурентоспроможності здійснюється шляхом співставлення не лише виробничих витрат, а і обсягів та норми прибутку, та/або обсягів продажів, та/або ринкових часток.Метод достатньо простий у використанні

Не дає змоги зробити цілісні висновки про рівень конкурентоспроможності, оскільки використання в якості оціночного критерію виключно виробничих витрат не відображає процеси взаємодії виробника продукції з ринком

Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції

У якості основного інструменту аналізу конкурентоспроможності використовується співставлення показників стану підприємства з показниками підприємств-конкурентів та з середньогалузевими показниками.

На ефективність діяльності кожної зі служб впливає велика кількість факторів – ресурсів підприємства; оцінка ефективності роботи кожного з підрозділів передбачає оцінку ефективності використання ними цих ресурсів.

В основі методу лежить оцінка чотирьох групових показників чи критеріїв конкурентоспроможності із подальшим розрахунком інтегрального показника


Допомагає виявити сильні і слабкі сторони одного підприємства стосовно іншого, розробити управлінські дії щодо посилення слабких місць

Досить складно зібрати всю необхідну інформацію; для достовірної оцінки необхідно здійснювати дуже осяжні та трудомісткі розрахунки

Таблиця 4 - Характеристика комплексних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства

Інтеграль-

ний методІнтегральний показник рівня конкурентоспроможності підприємства включає в себе два елементи-сомножники: критерій, що відображає ступінь задоволення потреб споживача (характеризує відносну конкурентоспроможність товару) та критерій ефективності виробництва (в його якості, як правило, використовується рентабельність активів, рентабельність власного капіталу або середня за певний період норма рентабельності).

Простота, наочність, дає змогу отримати однозначні оцінки конкурентних позицій виробника

Може бути застосованим лише для оцінки конкурентоспроможності монопродуктових підприємств, нереально знайти для порівняння два чи більше підприємства-конкуренти, абсолютно ідентичні по видах та структурі продукції

Метод самооцін-ки діяльності

Спочатку проводиться експертна оцінка усіх показників діяльності фірми (перелік яких залежить від методу самооцінки) за всіма критеріями з присвоєнням у відповідності із ступенем розвитку підходу чи наявності позитивних результатів значень оцінок – 0,25; 0,50; 0,75; 1,00. Суму отриманих оцінок по кожному критерію множать на “вагу” критерію та сумують. Наприкінці виводиться загальна оцінка діяльності. На цьому розрахункова частина аналізу вважається завершеною. Далі отримане значення має бути співставленим з попередньою оцінкою самого підприємства або з оцінкою діяльності підприємств-конкурентів. Результати проведення самооцінки допомагають сформувати стратегічні та тактичні плани вдосконалення у відповідності до вимог моделі ділової досконалості.

Дозволяє сприяти виявленню та розумінню “вузьких місць” в діяльності та розробці відповідних планів, що гарантують просування вперед

Вимагає залучення до процесу оцінки діяльності представників всіх підрозділів підприємства. Отримані оцінки є досить суб’єктивними (оцінювання діяльності фірми за критеріями здійснюється експертами)

Продовження таблиці 4

ПАТ «Яготинський маслозавод» - засновано в 1956 р. м. Яготин


АТ «Молочний альянс»

Таблиця 5 - Аналіз фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» на основі абсолютних показників


Показники

2011 рік,

 

тис. грн. 

2012 рік,

 

тис. грн. 

Відхилення

Абсолютне,

тис. грн.Темп приросту, %

1. Середня величина майна

223761

303795

80034

35,77

2. Середня величина необоротних активів

65574,5

123463

57888,5

88,28

3. Середня величина оборотних активів

151149

180332,5

29183,5

19,31

4. Середня величина власного капіталу

65257,5

85052,5

19795

30,33

5. Середня величина залученого капіталу

158503,5

218742,5

60239

38,005

6. Чистий дохід (виручка) від реалізації

638865

863283

224418

35,13

7. Собівартість реалізованої продукції

460081

549992

89911

19,54

8. Валовий прибуток

70723

168798

98075

138,67

9. Фінансовий результат від операційної діяльності

23161

78941

55780

240,84

10. Фінансовий результат від звичайної діяльності

10158

45133

34975

344,31

11. Чистий прибуток (збиток)

7951

34195

26244

330,1

Рисунок 4 – Порівняння абсолютних показників 2011 та 2012 років

Тис. грн.Показники

2011 рік,

2012 рік,

Абсолютна зміна

Темп приросту,%

1.Аналіз майнового стану підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,34

0,22

-0,12

-35,294

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,19

2,04

1,85

973,684

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,01

0,005

-0,005

-50

2. Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

1,69

1,6

-0,09

-5,33

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,25

1,27

0,02

1,6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,002

0,036

0,034

1700

Чистий оборотний капітал, тис.грн.

77793

61117

-16676

-21,44

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,26

0,3

0,04

15,38

Коефіцієнт фінансової залежності

3,9

3,3

-0,6

-15,38

Коефіцієнт фінансового ризику

2,9

2,3

-0,6

-20,69

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

1,12

0,6

-0,52

-46,43

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,41

0,38

-0,03

-7,32

4. Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів

0,03

0,11

0,08

266,67

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,12

0,4

0,28

233,33

Коефіцієнт рентабельності продажу

0,02

0,48

0,46

2300

Коефіцієнт рентабельності витрат

0,15

0,31

0,16

106,67

5. Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності активів

2,372

2,366

-0,006

-0,253

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

30,57

102,57

72

235,53

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

426,2

31,97

-394,21

-92,5

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

0,86

11,41

10,55

1226,74

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

426,4

32

-394,4

-92,5

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

13,69

13,24

-0,45

-3,29

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

5,51

4,27

-1,24

22,51

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

8,13

8,45

0,32

3,94

Таблиця 6 - Аналіз фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» на основі відносних показників

Показники

2011 рік,

2012 рік,

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

1. Ефективність виробничої діяльності підприємства

Витрати на ви­робництво одиниці продукції

6,49

6,69

0,2

3,08

Фондовіддача

5,51

4,27

-1,24

-22,50

Рентабельність товару

0,39

0,57

0,18

46,15

Продуктив­ність праці

152,41

208,88

56,47

37,05

2. Фінансовий стан підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,26

0,3

0,04

15,38

Коефіцієнт платоспроможно­сті

0,42

0,38

-0,04

-9,52

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,002

0,036

0,034

1700

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

3,367

4,785

1,418

42,11

3. Ефективність організації збуту та просування товарів

Рентабельність продажу

0,01

0,48

0,47

4700

Коефіцієнт за­товареності гото­вою продукцією

0,3

0,06

-0,24

-80

Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту

_

88,63

88,63

100

4. Конкурентоспроможності товару

Якість товару

72

78

6

8,33

Ціна товару

80

75

-5

-6,25

Таблиця 7 – Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»

Ік2011 =


= 3,39

Ев

0,15Фп

0,29


Ез

0,23


Кт

0,33


0,67

18,5


0,56

0,9


=

=

==

Ік2012 =


= 8,33

Ев

0,15Фп

0,29


Ез

0,23


Кт

0,33


0,9

24

17,961,04

=

==

=

Рисунок 5 – Схема формування інтегрального показника конкурентоспроможності за 2011 рікРисунок 6 - Схема формування інтегрального показника конкурентоспроможності за 2012 рік

Рисунок 7 – Динаміка інтегрального показника конкурентоспроможності підприємстваПоказники

Прогнозоване значення

1. Ефективність виробничої діяльності підприємства

Витрати на ви­робництво одиниці продукції

6,9

Фондовіддача

5,8

Рентабельність товару

0,61

Продуктив­ність праці

211,27

2. Фінансовий стан підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,35

Коефіцієнт платоспроможно­сті

0,62

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,65

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

6,8

3. Ефективність організації збуту та просування товарів

Рентабельність продажу

0,95

Коефіцієнт за­товареності гото­вою продукцією

0,012

Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту

99

4. Конкурентоспроможності товару

Якість товару

84,5

Ціна товару

70,3

Таблиця 8 – Прогнозовані показники конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»

Найменування та зміст заходу, що пропонується

Відповідальні за реалізацію заходу

Терміни

виконанняВитрати, тис. грн

Економі­чний та

інші види ефектівЗбільшення суми власного капіталу до 135150 тис. грн. за рахунок іншого додаткового капіталу

Директор підприємства

6 місяців

33000

Зміцнення фінансової стійкості підприємства, залучення інвесторів та вихід на нові ринки

Збільшення суми оборотних активів до 222807 тис. грн. за рахунок дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 5000 тис. грн., поточних фінансових інвестицій на 55000 тис. грн.

Директор підприємства

6 місяців

60000

Покращення тенденції мультиплікатора власного капіталу, що збільшить чистий прибуток

Створення команди маркетологів, приорітетом діяльності яких є використання методу прямого контакту з клієнтом

Начальник відділу маркетингу

10-20 днів

14

Підвищення іміджу підприємства, що дасть змогу підвищити збут на 32-38 %

Активізувати збутову діяльність з метою збільшення частки ринку на 36%

Начальник відділу збуту

6 місяців

50

Розширення ринку збуту до території, яка охопить всю Україну

Розробити нову систему ціноутворення на основі комбінованої стратегії

Начальник відділу маркетингу

1 місяць

20

Дасть змогу розширити частку ринку

Таблиця 9 - План пропозицій та рекомендацій для ПАТ «Яготинський маслозавод»

Таблиця 10 – Розробка заходів покращення стану охорони та умов праціВиявлені недоліки

Заходи покращення умов праці

Не дотримано нормативу забезпечення об’ємом

Зменшити кількість працівників в приміщенні

Висока швидкість руху повітря

Закривати кватирки та не залишати одночасно відкритими двері та кватирки.

Високі концентрації озону, оксиду азоту, оксиду вуглецю

Виявити джерела забруднення та усунути їх

Забезпечити функціонування припливно-витяжної вентиляції приміщення бухгалтеріїНедостатність природного освітлення в приміщенні

Застосувати матеріали, що підвищують відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

Застосувати штучне освітлення в приміщенні за потреби.Недостатнє штучне освітлення

Збільшити кількість світильників у приміщенні (ламп у світильнику) або збільшити потужність ламп

Дякую за увагу!

Дякую за увагу!


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод

Скачати 48.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка