Управління освіти і науки Волинська обласна держадміністрація Нововолинське вище професійне училище Методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей з використанням технологій розвивального навчанняСторінка25/29
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.98 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

ВИСНОВКИ


У даній роботі ми розповіли |розказували| про методику вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей в середній школі з використанням технологій розвиваючого навчання |вчення|, а саме проблемного навчання |вчення| і блочно-модульної технології, показали наш стиль роботи на прикладі однієї теми. Методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей описується двома розділами. У першому розділі роботи досліджується теоретична сторона даної проблеми, характеризується проблемне навчання і блочно-модульна технологія, розкривається історія розвитку форм навчання з якнайдавніших |прадавніх| часів до наших днів. Кожна форма має свої недоліки |нестачі| і переваги, тому, плануючи |планерувати| урок, вчитель |учитель| повинен підібрати поєднання форм так, щоб підсилити сильні і нейтралізувати їхслабкі |слабі| сторони. У другому розділі дається аналіз дослідницько-експериментальної роботи, проведеній на уроках і заняттях елективного | курсу в трьох групах .В результаті творчої роботи була створена і перевірена на практиці ефективна методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей в середній школі в контексті проблемного і блочно-модульного навчань.

На кінець підведемо підсумки виконаного дослідження. На основі вивченої психолого-педагогічної літератури дано характеристику форм і методів викладання. Розроблена методика застосування|вживання| цих форм і методів разом з іншими формами організації пізнавальної діяльності на уроках алгебри 8, 11 класів і заняттях елективного| курсу у випускних класах середньої школи, вивчені навчальні можливості|спроможності| учнів в експериментальній групі, проведена дослідницько-експериментальна робота по включенню|приєднанню| проблемного навчання|вчення| школярів в процес навчання|вчення| засобами|коштами| блочно-модульної технології. Розроблено і проведено 8 занять по темі “Ірраціональні нерівності” в рамках|у рамках| елективного| курсу, де на основі вивченої літератури дається аналіз ірраціональних нерівностей і способів їх розв’язання|розв'язання|. Проведення дослідницько-експериментальної роботи підтверджує висунуту гіпотезу: При вивченні теми «Ірраціональні рівняння і нерівності» якість навчання|вчення| підвищується, якщо педагог застосовує проблемне навчання|вчення| і блочно-модульну технологію, про що свідчать|засвідчують| результати контрольної роботи, порівняльної діагностики. Застосування|вживання| розробленої методики на практиці сприяє розвитку критичного мислення учнів, дозволяє освоїти проектну діяльність. Створений дидактичний матеріал по розв’язанню ірраціональних рівнянь і нерівностей з урахуванням|з врахуванням| вимог ДПА і вступних робіт НЗО у ВНЗ.

В цілому|загалом| дослідницька робота була цікавою, результативною. Розроблену методику вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей можуть використовувати як учні, так і викладачі як методичний посібник|посібник|, як посібник|посібник| для самостійного вивчення теми, а також як додатковий матеріал. Ефективність розробленої методики дозволяє зробити припущення|гадку|, що застосування|вживання| проблемного навчання|вчення| і блочно-модульної технології в комплексі може бути навіть результативнішою при вивченні інших тем курсу алгебри. Тому творча робота по розробці методик вивчення деяких тем продовжуватиметься|триватиме| і надалі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Арифметика, алгебра, початки аналізу і геометрії.– К.: Вища школа, 1972.

 2. Бевз Г.П. Методика викладання математики.– К.: Вища школа, 1989 .

 3. Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення.– К.: Рад. школа, 1963.

 4. Возна М. Спроби формування цілісної картини навколишнього світу в процесі навчання математики// Математика в школах України.-2005.-№30.

 5. Григор'єв А.М. Ірраціональні рівняння. / / Квант.- 1972 .-№ 1.- с.46-49.

 6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти //Математика в школі.-2004.-№2.

 7. Єгоров Г. Ірраціональні рівняння. / / Математика. Перше вересня. - 2002. - № 5. - С.9-13.

 8. Єгоров Г. Ірраціональні нерівності. / / Математика. Перше вересня. 2002. -№ 15. - С.13-14.

 9. Збірник тестових завдань з математики для абітурієнтів / В.І.Беспальчук, А.В.Прус, І.А.Сверчевська та ін.; Під. ред. В.В.Михайленка. – Житомир: ЖДТУ, 2005.

 10. Інтерактивні технології на уроках математики: Навч. - метод. Посібник / Упоряд. І.С. Маркова – Х.: Вид. група «Основа», 2007 .

 11. Капіносов А.М. Алгебра 9 клас: заключне повторення. Тестова перевірка знань, умінь і навичок.– Дніпропетровськ: Дніпро, 1993.

 12. Капіносов А.М. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики – Х.: Вид. група «Основа», 2006 .

 13. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта // Педагогика. – 2000. – № 7. – с. 12–18.

 14. Кованцов М.І. Математична хрестоматія: Алгебра і початки аналізу.– К.: Рад. Школа,1977.

 15. Кушель О.В. Розвиток поняття про число. Ознаки подільності. Досконалі числа.– К.: Вища школа,1974 .

 16. Макаричев Ю.М., Мигдюк Н.Г. та ін. Підручник: Алгебра 8 клас.– К.: Рад. Школа,1990 .

 17. Мордкович А.Г. Алгебра 8 клас: учебник.– М.: 1998 .

 18. Мордкович А.Г. Методические рекомендации для учителя.– М.: 1998.

 19. Панішко Ф. В. Три половини. Математична наука // Математика. — 2003. - № 7 (211).

 20. Пометун О.І, Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.,2002.

 21. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. пос. – К.: Вид-во А.С.К.,2003.

 22. Потапов М. Як розв'язувати рівняння без ОДЗ. / / Математика. Перше вересня,- 2003.-№ 21 . - С.42-43.

 23. Рыбников К.А. Возникновение и развитие математической науки: Книга для учителя.– М.: Просвещение, 1987 .

 24. Слєпкань З.І. Методика навчання математики. – К.,: «Зодіак-ЕКО», 2000.

 25. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика: Метод проектів. Комп’ютерні технології. Розвивальне навчання / Упоряд. І. С. Маркова – Х.: Вид. група «Тріада». 2007.

 26. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика: Розвиток критичного мислення: Навч. – метод. посібник / Упоряд. І.С. Маркова – Х.: Вид. група «Основа». 2007 .

 27. Фільчаков П.Ф. Довідник з елементарної математики для вступників до ВУЗів.– К.: Наукова думка, 1973.

 28. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: решение задач.– М.:Просвещение, 1989.

 29. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Навч. Посібник для учнів проф.-техн. Навчальних закладів.-К.: Техніка, 2000.

 30. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Проб. Підруч. Для 10-11 кл.серед.шк. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995.

 31. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу:Підруч.для 10кл. загальноосвіт. навч. закладів.- К.: Зодіак-ЕКО, 2002.

        


  

ДОДАТКИ

ДОДАТОК|застосування| 1

М7. Ірраціональні рівняння

Цілі модуля М7:

 • Освітня – дати поняття ірраціонального рівняння, показати методи розв’язання простих ірраціональних рівнянь.

 • Розвиваюча – сприяти формуванню умінь класифікувати прості ірраціональні рівняння по методах розв’язання , навчити застосовувати ці методи, сприяти розвитку математичного кругозору, логічного мислення, критичного мислення.

 • Виховна – сприяти вихованню інтересу до ірраціональних рівнянь, виховувати відчуття колективізму, самоконтролю, відповідальності.

Типи уроків модуля М7

 • Урок вивчення і первинного закріплення нових знань.

 • Відпрацьовування |відробляння| умінь і навичок розв’язання ірраціональних рівнянь.

 • Перевірка і оцінка знань на первинному рівні.

Методи навчання|вчення| на модулі М7

 • частково-пошуковий;

 • репродуктивний;

 • системно- узагальнюючий.

Форми організації навчальної діяльності:

 • Індивідуальна

 • фронтальна

 • парна

 • групова

 • самоперевірка

 • взаємоперевірка

 • колективні способи навчання|вчення|.

План модуля:

1. Організаційний момент. Постановка мети|цілі|, мотивація.

2. Актуалізація опорних знань, перевірка домашньої|хатньої| роботи.

3. Вивчення нової теми.

4. Закріплення нового матеріалу:

а) на рівні відтворення;

б) на рівні творчого застосування|вживання| і збування знань.

5. Перевірка і оцінка знань.

ДОДАТОК|застосування| 2

ТЕСТ

Математика, як і інші науки, дала світу|світу| величезну кількість учених від давнини до наших днів, сенс|зміст| життя яких полягав в просуванні науки вперед, у відкритті|відчиняти| нових закономірностей, формул, доведень теорем. Виконавши завдання|задавання| тесту, ви назвете|накликатимете| ім'я видатного|показного| німецького ученого, який вніс величезний внесок|вклад| у розвиток геометричних просторів|простір-час|.

1 варіант 2 варіант

1) Знайдіть значення виразу|вираження|А) 45 Г )15 С|із|) 75 Б ) 50 Е) 81 Р) 152) Спростіть

Е) 0 В) М) 2а3 І) -2d3 В) 2d3 П) 0

3) Внести множник під знак кореня у виразі

4) Яке умова існування кореня?Р) b≥0 Б ) b<0| Д) b-довільне| число А) b≥0 Д) b<0| Ж ) b-довільне| число

5) Розв’язати|рішатимете| рівняння

3х+4=(8-х)2 3х+16=(8-х)2

Е) -4;-15; Г) 4; 15; Б ) 4;-15 К ) -3;-16; Н) 3; 16; Р) 3;-16

Ключ: ГЕОРГ РІМАН


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка