Управління освіти Вознесенської міської ради Міський науково-методичний центрСторінка5/9
Дата конвертації11.03.2019
Розмір3.62 Mb.
#84726
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема: Динаміка

 • Мета: повторити й узагальнити знання учнів з цієї теми; формувати навички швидкої орієнтації та правильного вибору відповіді , розвивати логіку мислення ; виховувати самостійність , колективізм взаємо відповідальність .

 • Хід уроку

 • I . Організаційний момент .

 • 1. Учитель ознайомлює учнів з правилами цієї гри або лише нагадує їх .

 • 2. Розподіл класу на дві команди .

 • 3. Обрання журі в кількості 3 учнів .

 • 4. Збір листів із виконаним домашнім завданням .

 • II. Слово вчителя .

 • Увага ! Всі члени команди приготуйтесь до змагань . Наша гра фактично розпочалась . Двоє членів журі вже перевіряють і оцінюють виконане вами домашнє завдання . Успіхів , вам у грі !

 • III. Зміст вікторини .

 • Завдання 1 . Хто цей учень ? Підказка 1. Він спростував таке твердження : « Тіло , яке рухається , зупиняється, якщо сила , що штовхає його , припиняє свою дію» . Підказка 2. Він зробив найважливіший для науки висновок про вічність і незнищеність руху.

 • Підказка 3. Цей фундаментальний висновок використав інший вчений і сформулював його у вигляді першого закону динаміки .

 • Підказка 4. Він провів свій відомий дослід з гарматним ядром і мушкетною кулею , кидаючи їх з нині знаменитої Пізанської вежі , експериментально визначивши прискорення вільного падіння.

 • Завдання 2. Яка це фізична величина ?

 • Підказка 1. Це векторна величина ,що характеризує взаємодію тіл.

 • Підказка 2. Крім числового значення і напрямку, вона характеризується ще й точкою прикладання .

 • Підказка 3. Вона зумовлює зміну руху тіл або їхню деформацію .

 • Підказка 4. Одиницею її вимірювання є 1 Н.

 • Завдання 3. Що виражає таке твердження

 • Підказка 1. Зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили.

 • Підказка 2. Зміна імпульсу тіла пропорційна до діючої сили і відбувається в напрямі тієї прямої, вздовж якої ця сила діє.

 • Підказка 3. Прискорення, якого набуває тіло під дією сили, прямо пропорційне до сили, обернено пропорційне до маси тіла і має той самий напрям, що й сила.

 • Підказка 4 . Сила, що діє на тіло, чисельно дорівнює добутку маси тіла на прискорення, якого надає ця сила. ( Другий закон Ньютона)

 • Завдання 4. Яка це фізична величина?

 • Підказка 1. Для її вимірювання використовують спосіб порівняння.

 • Підказка 2. З достатньою точністю можна вважати, що 1дм3 чистої води може виражати одиницю вимірювання цієї фізичної величини.

 • Підказка 3. Міжнародний прототип одиниці цієї величини (гиря з платино - іридієвого сплаву - 90%Pt i 10%Ir – у вигляді циліндра діаметром і висотою 39 мм) зберігається в міжнародному бюро мір і ваги

 • (м. Севр поблизу Парижа). • Завдання 5. Назвіть цю силу.

 • Підказка 1. Вона є причиною того, що між ковзаном і льодом утворюється рідина (вода)

 • Підказка 2. Її величина залежить від стану поверхні рухомого тіла і поверхні, по якій рухається це тіло.

 • Підказка 3. Величина цієї сили прямо пропорційна до сили реакцій опори.

 • Підказка 4. Внаслідок її дії автомобіль, що рухається з вимкнутим двигуном, зупиняється. (Сила тертя).

 • Завдання 6. Про який коефіцієнт пропорційності йдеться?

 • Підказка 1. Його числове значення визначив у 1798 році англійський учений Кавендіш.

 • Підказка 2. Він не залежить ні від середовища, ні від оточуючих тіл, ні від їхнього руху, ні від фізичних та хімічних властивостей речовин, з яких складаються тіла.

 • Підказка 3. Його розмірність така: Н·м2/кг2 .

 • Підказка 4. Цей коефіцієнт пропорційності є у формулі закону всесвітнього тяжіння. (Гравітаційна стала). • Завдання 7. Як називається ця фізична величина?

 • Підказка 1. Під час рівномірного руху тіла вона не змінюється.

 • Підказка 2. Під прискореного руху тіла вгору вона зростає.

 • Підказка 3. Під час прискореного руху тіла вниз вона зменшується.

 • Підказка 4. Під час вільного падіння тіла вона дорівнює нулю. (Вага)

 • Завдання 8. Про який закон йдеться у таких аксіомах чи законах руху? (Із книги І. Ньютона «Математичні основи натуральної філософії»).

 • Підказка 1. Великі маси планет і комет зберігають свої рухи як поступальні, так і обертальні, які здійснюються в просторах, що чинять менший опір, значно довше.

 • Підказка 2. Дзиґа, частини якої взаємного зчеплення відволікають одна одну від прямолінійного руху, не перестає обертатись (рівномірно), оскільки це обертання не гальмується опором повітря.

 • Підказка 3. Кинуте тіло продовжує зберігати свій рух, оскільки його не гальмує опір повітря, бо сила тяжіння не спонукає це тіло вниз.

 • Підказка 4. Всяке тіло продовжує утримуватись у своєму стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки й оскільки воно не спонукається прикладеними силами змінити цей стан. (Перший закон Ньютона).

 • Завдання 9. Яка це сила?

 • Підказка 1. За природою ця сила електромагнітна .

 • Підказка2. Ця сила є однією зі зрівноважених сил, які діють на будь-яке тіло , що висить на підвісі .

 • Підказка 3. Одну з властивостей цієї сили взято за основу побудови динамометра .

 • Підказка 4. Вона виникає внаслідок деформації тіл.

 • ( Сила потужності ) • IV. Підбиття підсумків за результатами фізичної вікторини.

 • Учитель оголошує результати як загальнокомандні , так і особисті кожного члена команди .

 • V. Слово вчителя .

 • Учні ! ми провели змагання за завданнями фізичної вікторини . Вітаю переможців . Однак це не остаточний результат . Зроблені вами бали за домашнє завдання будуть сумуватися як до загальнокомандних , так і до особистих результатів . Поки члени журі підраховують загальну кількість балів , пропонуємо звірити на пам'ять свої відповіді на завдання домашньої вікторини з правильними . Ваша активність буде відповідно оцінена.

 • VI. Підбиття підсумків уроку .

 • Географія

 • Алексєєв Іван Сергійович

 • Вчитель географії та природознавства

 • Вчитель І категорії

 • Освітня галузь «Природознавство»

 • Метою освітньої галузі є формування в учнів природничо-наукової компетентності як ключової та відповідних предметних компетентностей як обов'язкового складника загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу.

 • Освітня галузь "Природознавство" формує в учнів базову (ключову) природничо-наукову компетентність і предметні компетентності відповідно до змістових складників (компонентів) освітньої галузі. Ключова природничо-наукова компетентність формується як здатність і готовність учнів до використання особистісно значущої системи знань і методології природничих наук для пояснення й адекватного ставлення до природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу як образу природи. Предметні компетентності спрямовані на опанування учнями фундаментальних ідей і принципів, наукового стилю мислення, усвідомлення ними способів діяльності і ціннісних орієнтацій, що дають змогу зрозуміти закономірності перебігу природних явищ, наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, виробити навички безпечного життя у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізованої взаємодії з природним середовищем.

 • Завданнями освітньої галузі є:

  • оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

  • усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук;

  • набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у пізнанні світу, життєвій практиці;

  • формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи.

  1. Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною і старшою школою, між загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він ураховує природознавчу підготовку учнів початкової школи, на основі якої будуються його базовий фундамент в основній школі, який потім поглиблюється на засадах профільного навчання в старшій школі

  2. Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

  • рівні і форми організації живої і неживої природи, які структурно представлені в кожному компоненті освітньої галузі специфічними для неї об'єктами і моделями;

  • закони і закономірності природи;

  • методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук;

  • екологічні засади ставлення до природокористування;

  • значення природничо-наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному розвитку.

  1. Загально природничий компонент галузі забезпечує формування в свідомості учнів базису для цілісного розуміння образу природи і місця людини в ній, розуміння ними загальних закономірностей перебігу природних явищ, пропедевтичну підготовку учнів до предметного навчання з основ природничих наук, опанування найпростіших способів навчально-пізнавальної діяльності, що сприяють розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності й визначають адекватну поведінку в навколишньому середовищі.

  2. Географічний компонент спрямований на засвоєння учнями знань про природний і соціальний складники географічної оболонки Землі, сучасну географічну картину світу, формування в учнів комплексного, просторового, соціально-орієнтованого знання про Землю на основі краєзнавчого, регіонального і планетарного підходів, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та аналізу трьох її основних компонентів – природи, населення і господарства.  3. Тема: ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ.

  4. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

  5. Мета: - розширити знання учнів про використання лю­диною природних екосистем, про необхідність зберігати й охороняти природне середовище; познайомити з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi,

  6. - розвивати вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до самоосвiти;

  7. - виховувати почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, познайомити із заходами щодо охорони при­роди, актуалізувати правила поведінки в при­роді.

  8. Обладнання: статті з періодичних видань за темою уроку, таблиці, ілюстрації до теми, карта України, карта «Природоохороннi територii регіону».

  9. Тип уроку: формування нових знань.

  10. ХІД УРОКУ

      1. Організаційний момент

      2. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

  1. Екосистема - велетенська екологічна система, яка включає всi компоненти природи. Кожний компонент унікальний i неповторний. Людина теж є частиною цієї системи. На протязi всієї iсторii людство не тільки вивчало природу i відкривало новi землi. Люди використовували природнi скарби. Людей ставало все більше, а розвиток науки i технiки давав їм новi можливостi, все помітніше вiдчувалися змiни в природi, викликанi діяльністю людини. Зростаючий вплив людини на природу приводить до її збіднення: зникають або стають рiдкiсними багато видiв органiзмiв. Останнiм часом виникло багато проблем, якi потребують негайного вирiшення.

  2. На нашій планеті практично не залишилося таких природних еко­систем, які б не зазнали впливу людини.

  3. Далі вчитель звертає увагу учнів на запитання, які заздалегідь на­писані на дошці:

  • Які ж наслідки впливу людини на природу?

  • Чому охорона природи є справою кожної людини на Землі?

  • Чи можна відновити невідновлюване?

  1. На ці та інші запитання ми будемо шукати відповіді сьогодні на уроці.

  2. А тема нашого уроку слідуюча: «…».(Запишіть її в зошити).

  3. Вивчаючи цю тему Ви повинні розширити знання про використання лю­диною природних екосистем, про необхідність зберігати й охороняти природне середовище. Ви познайометесь з природоохоронними територiями своєї місцевості. Продовжите розвивати вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до самоосвiти. А також виховувати в собі почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, познайометесь із заходами щодо охорони при­роди, та правилами поведінки в при­роді.   1. Актуалізація опорних знань та вмінь

  1. Бесіда (фронтально)

  • Що таке система? Природна система? Наведіть приклади.

  • З яких компонентів складається природна система (екосистема)? (Гра «Одягни ромашку»).

  • Які зв'язки існують у системі? Наведіть приклади харчового ланцю­га, в якому ви берете участь.

  1. Вивчення нового матеріалу Зараз ми з Вами розглянемо першу частину теми уроку «використання людиною природних екосистем». На минулому уроці кожен ряд отримав завдання, бажаючі повинні дати відповіді на поставлені запитання за схемою:

  1. Ми розглянули..., ми з'ясували..., значення для інших екосистем, для людини...   1. Прийом «Шпаргалка»

  1. І так, Ви заздалегідь готували матеріал із книг, журналів, газет, Інтернету про використання людиною природних систем.

    1. ряд. Використання людиною екосистем суші (на прикладі тери­торії України: ліс, степ, гори).

    2. ряд. Екосистеми морів, річок України.

    3. ряд. Речі, які оточують учнів (зошити, олівці, меблі, одяг та ін.) — визначити, завдяки існування та роботі яких природних екосис­тем ці речі може отримати людина.

  1. Результати роботи учні презентують усьому классу.

  2. Підсумок: Ви дізнались…   1. Охорона природних екосистем

  1. 1) Розповідь учителя про перші природоохоронні заходи

  2. У результаті впливу людини природні території значно змінюються. За останні 70 років на Землі зникло кілька сотень видів рослин і тварин (за підрахунками одних учених, щотижня зникає один вид рослин і тва­рин, за підрахунками інших — кожні півгодини!).

  3. Ще на зорі розвитку людства у Стародавньому Китаї, Вавилоні, Індії та ін. існували «священні» місця, де були заборонені полювання на зві­рів і птахів, вилов риби, вирубка лісу. І хоча в ті далекі часи полювання і рибна ловля були найважливішим, а часто й основним джерелом існу­вання людини, людина вже тоді розуміла необхідність збереження цих «священних» місць.

  4. А чи знаєте Ви як зберігається природа зараз у світі й Україні? Для цього проведемо мозковий штурм на тему: «Чи знаєте ви? Чому Червону книгу називають червоною?»

  5. Підсумок: Червоні книги містять списки й характеристики видів, яким загрожує зникнення. Перша Червона книга з'явилася в 1966 р., організатором її створення був Міжнародний союз з охорони природи й природних ресурсів (МСОП). Було випущено 5 то­мів з переліком видів, яким загрожує зникнення. Кожному виду був виді­лений окремий аркуш паперу червоного кольору (кольору застереження). З цього року у всьому світі почали видавати подібні переліки видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення, хоча папір для них вже використовують звичайний, а червоним буває тільки палітурка  6. 2) Охорона природних екосистем України. (Розповідь учителя з картографічною роботою).

  7. Успішність охорони рослинного і тваринного світу залежить від ба­гатьох факторів. Будь-який вид рослин і тварин задіяний у різних харчо­вих ланцюгах, пов'язаний з іншими організмами (для того щоб зберегти чисельність будь-якого виду організму-споживача, наприклад лисиці, необхідно попіклуватися про нормальні умови життя інших ланок хар­чового ланцюга, про зайців, мишей, рослинний світ тощо). Саме тому для ефективного збереження будь-якого компоненту екосистеми необ­хідно охороняти всю природну систему. Саме з цією метою створюють­ся спеціальні природоохоронні території, наприклад заповідники.

  8. Заповідники — головні природоохоронні території. У світі на сьо­годні налічується більш ніж 2 тис. заповідників, в Україні — 21, всі вони різні за розмірами та об'єктами, що охороняються.

  9. Заповідники виконують три головних завдання:

  1. Охорона рослинного, тваринного світу й екосистеми в цілому.

  2. Заповідники — це наукові установи, де працюють учені різного про­філю, детально досліджують стан екосистем, допомагають підтри­мувати їх стабільність і за межами заповідників.

  3. Відновлення чисельності рідких та зникаючих видів рослин і тварин.

  1. Найголовніші заповідники називаються біосферними (вони створе­ні там, де природа не втратила свого первозданного вигляду, біосферні заповідники — еталони природи). У біосферних заповідниках до­слідження проводяться за єдиною міжнародною програмою (складена ЮНЕСКО). Це дає можливість порівнювати отримані вченими різних країн результати. У світі близько 300 біосферних заповідників, у нашій країні їх — 4 (Асканія-Нова, Дунайський, Карпатський, Чорномор­ський — демонстрація вчителем розташування цих об'єктів на карті).

  2. Зараз Ви будете картографами. Ваша задача полягатиме у тому, що вам необхідно: «Нанести на контурну карту на дошці біосферні заповідники України». (Застосування учнями знань і дій з метою засвоєння навичок)

  3. Учитель. Аналіз карти Миколаївської області (Підсумок)

   1. Закріплення нових знань та вмінь

  1. (Творче перенесення умінь і навичок у нові умови з метою формування умінь)

  2. І ряд. Прийом «П’ять речень» (письмово або усно)

  3. Дати відповіді на запитання.

  • Як людина впливає на природу?

  • Якої шкоди завдає?

  • Які заходи з охорони природи здійснюються в Україні?

  1. ІІ ряд. Робота в зошитах

  2. Складіть пам'ятку правил поведінки в природі. (Форми життєвої компетенції)

  3. ІІІ ряд. Робота в зошитах

  4. Пригадайте прислів’я та приказки, які знаєте про природу (охорону природи).   1. Підсумок уроку Прийом «Витри дошку»

  1. Відповіді учнів на запитання, що записані на дошці.

  2. Чи досягли ми мети уроку?

  3. Що нового з питань охорони природи ви візьмете для себе?

  4. VII. Домашнє завдання

  5. Прочитати текст підручника, відповісти на запитання.
  6. Каталог: Files -> downloads
   downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
   downloads -> Уроках «Художньої культури»
   downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
   downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
   downloads -> Образотворче мистецтво
   downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
   downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
   downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
   downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка