Управління соціальним розвиткомСторінка1/18
Дата конвертації09.12.2018
Розмір3 Mb.
#75340
ТипМонография
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Академія митної служби України

Решетніченко А.В.


Управління соціальним розвитком

Дніпропетровськ


2006


ББК
Решетніченко А.В. Управління соціальним розвитком. Монографія. – Д.:АМСУ 2006. - 515 с.
Друкується за рішенням Вченої Ради Академії митної служби України

від 2006 року, Протокол №


Рецензенти: д. .держ.упр. , проф.. С. М. Серьогін

д. соціол.н., проф. Ю. П. Сурмін

д. філос. н., проф.. О. С. Токовенко
Монографію створено з метою формування ґрунтовних теоретико – методологічних орієнтацій діючих керівників та майбутніх магістрів державного управління на пошук оптимальних шляхів розвитку суспільства. Зміст монографії відповідає структурі базового курсу “Управління соціальним і гуманітарним розвитком” і спрямовується на вирішення фундаментальних проблем державного управління і місцевого самоврядування. Матеріали монографії ґрунтуються на новітніх розробках і дозволяють слухачам аналізувати основні закони, принципи і механізми розвитку суспільства, характеризувати напрямки та якісні ознаки реалізації державної соціальної політики, розуміти логіку історичного розвитку систем соціального захисту у різних країнах світу, знати зміст і принципи основних напрямків соціального захисту, а також вміти самостійно формувати стратегічні основи управління соціальним і гуманітарним розвитком.
Монографію призначено для підготовки докторантів, аспірантів, магістрів і бакалаврів зі спеціальності „Управління соціальним розвитком”, „Державне управління”, „Управління проектами”, „Менеджмент організацій”, „Управління персоналом”, „Стратегічний менеджмент, „Маркетинг”, „Філософія, „Соціологія”, Політологія”, а також для перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, фахівців у галузі регіонального управління та місцевого самоврядування.

Монография создана с целью формирования фундаментальных теоретико – методологических ориентаций действующих руководителей и будущих магистров государственного управления на поиск оптимальных путей развития общества. Содержание монографии отвечает структуре базового курса “Управление социальным и гуманитарным развитием” и направляется на разрешение фундаментальных проблем государственного управления и местного самоуправления. Материалы монографии основаны на новейших разработках и позволяют слушателям анализировать основные законы, принципы и механизмы развития общества, характеризовать основные направления и качественные признаки реализации государственной социальной политики, понимать логику исторического развития систем социальной защиты в разных странах мира, знать содержание и принципы основных направлений социальной защиты, а также уметь самостоятельно формировать стратегические основы управления социальным и гуманитарным развитием.Монография предназначена для подготовки докторантов, аспирантов и слушателей по специальности «Управление социальным развитием», “Государственное управление”, «Управление проектами», «Менеджмент организаций», «Управление персоналом», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Философия», «Социология», «Политология», а также для переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, бизнесменов, специалистов в области регионального управления и местного самоуправления.
ISBN
© Решетніченко А.В.

Зміст
Передмова..................................................................................................................................7
ТЕМА 1. Поняття і сутність управління соціальним розвитком.........................................14

1.1. Предметна область управлінської діяльності ……………..................................14

1.2. Сутність управління соціальним розвитком ………………................................27

1.3. Соціум: природа, організація та динаміка розвитку ………...............................32

1.4. Категорія розвитку в системі соціальних знань...................................................47

ТЕМА 2. Генеза управління суспільством.............................................................................53

2.1.Гносеологічна модель розвитку суспільства.........................................................53

2.2.Форми управління в історії суспільства.................................................................56

2.3.Футурологічні складові розвитку суспільства.......................................................65

ТЕМА 3. Структура розвитку соціальних спільнот..............................................................71

3.1 Поняття і роль структури в управлінні розвитком суспільства...........................71

3.2. Особливості процесів структурного розвитку соціальних спільнот..................76

3.2.1.Народження соціальних спільнот .......................................................................79

3.2.2. Ініціювання процесів створення соціальних спільнот......................................79

3.2.3. Стадія зачину соціальних спільнот.....................................................................81

3.2.4. Стадія фундації соціальних спільнот..................................................................84

3.2.5. Конгломератний рівень розвитку соціальних спільнот.....................................87

3.2.6. Етап формування соціальних спільнот................................................................89

3.2.7. Диспозиційні стадії розвитку................................................................................91

3.2.8. Структура конструктивного розвитку спільнот..................................................92

3.2.9. Особливості заключних етапів розвитку..............................................................95

3.3.Загальна модель структури розвитку соціальних спільнот....................................96

ТЕМА 4. Системні основи управління соціальним розвитком............................................100

4. 1. Поняття і роль систем в управлінні розвитком суспільства...............................100

4. 2. Структура системної організації буття: управлінські аспекти...........................103

ТЕМА 5. Концептуальні основи управління соціальним розвитком...................................115

5.1.Поняття, роль і природа управлінської концепції.................................................115

5.2.Аналіз спроможності управлінських теорій...........................................................122

5.2.1. Наукова школа управління (1885 – 1920)............................................................125

5.2.2. Класична адміністративна школа управління (1920 – 1950).............................126

5.2.3. Школа людських стосунків (1930 – 1950)...........................................................127

5.2.4. Соціально – психологічний підхід (1950 – дійсн. час)....................................128

5.2.5. Школа наукового управління (1950 – дійсн. час)............................................128

5.2.6. Процесуальний підхід.........................................................................................129

5.2.7. Системний підхід.................................................................................................129

5.2.8. Ситуаційний підхід..............................................................................................131

5.2.9. Евристичний підхід..............................................................................................132

5.2.10. Управління за результатами..............................................................................134

5.2.11. Теорія прийняття управлінських рішень..........................................................135

5.2.12. Теорія управління за цілями..............................................................................136

5.2.13. Теорія реалістичного управління......................................................................138

5.3. Основи гуманістичної концепції управління .......................................................138

ТЕМА 6. Правові основи управління соціальним розвитком...............................................147

6.1. Юридичні засади управлінської діяльності........................................................147

6.1.1.Стан і напрямки розвитку вітчизняної юридичної науки..........................147

6.1.2.Людиноцентристські підвалини правової системи України.....................150

6.1.3.Істина в управлінні розвитком судово – правової системи.......................156

6.2 Конституційні засади управління соціальним розвитком..................................164

6.2.1. Поняття і роль Конституції в управлінні соціальним розвитком............164

6.2.2. Конституційні принципи захисту прав і свобод.......................................171

6.2.3.Конституція як засіб управління соціальним розвитком..........................175

6.3. Принципи розвитку судово – правової системи................................................185

6.3.1. Поняття, сутність і управлінська роль правових принципів...................185

6.3.2. Механізми практичної реалізації принципів розвитку

судово – правової системи....................................................................................191

6.3.3. Модель системи принципів розвитку судово – правової системи..........210

ТЕМА 7. Засоби управління соціальним розвитком..........................................................214

7.1. Поняття і роль засобів в управлінні суспільством............................................214

7.2. Система засобів управління соціальним розвитком.........................................218

ТЕМА 8. Закони і принципи управління процесами розвитку суспільства....................232

8.1 Поняття та роль законів і принципів в управлінні соціальними

процесами...................................................................................................................232

8.2.Стан і оцінка діючих законів і принципів..........................................................235

8.3.Новітня система законів і принципів управління процесами

розвитку суспільства...................................................................................................241

ТЕМА 9. Механізми управління соціальними процесами................................................253

9. 1. Поняття і види механізмів управління..............................................................253

9. 2. Механізми квантифікації в управлінні суспільством......................................256

9. 3. Механізми гуманізації розвитку суспільства...................................................261

ТЕМА 10. Ідеологічні основи управління процесами соціального розвитку..................271

10. 1. Поняття і роль ідеології у розвитку суспільства............................................271

10. 2. Генеза розвитку ідеології гуманізму...............................................................279

10. 3. Основи гуманоцентричної ідеології розвитку людини, держави

і суспільства................................................................................................................285

ТЕМА 11. Стилі та методи управління людьми ...............................................................287

11. 1. Поняття стилів і методів управлінської діяльності.......................................287

11. 2. Традиційні та нові стилі і методи управління розвитком

суспільства..................................................................................................................293

ТЕМА 12. Управління розвитком гуманістичного потенціалу........................................300

12.1. Гуманістичні основи управління процесами розвитку суспільства.............300

12.2Будова та вимір людського потенціалу суб’єктів буття . 304

12.3. Управління проектами розвитку гуманістичного потенціалу......................316

ТЕМА 13. Особистість в системі управління соціальним розвитком.............................321

13.1. Поняття і соціальна сутність особистості.......................................................321

13.2. Структура особистості......................................................................................330

13.3. Особистість в системі управління соціальним розвитком............................341

ТЕМА 14. Діагностика управління процесами розвитку суспільства.............................349

14.1 Поняття і роль діагностики в управлінні соціальними процесами...............349

14.2. Засоби створення системи діагностики управління

розвитком суспільства................................................................................................355

14. 3. Критерії соціодіагностики в системі управління...........................................358

ТЕМА 15.Духовні основи управління розвитком суспільства.........................................361

15. 1. Поняття і роль духовності в процесах розвитку суспільства.......................361

15. 2. Духовні засоби управління процесами соціального розвитку......................366

ТЕМА 16. Критерії управління соціальним розвитком.....................................................376

16.1. Поняття і роль критеріїв в управлінні соціальними процесами....................376

16. 2. Вимоги до системи критеріїв управління процесами

розвитку суспільства.................................................................................................381

ТЕМА 17. Розвиток управлінського кадрового потенціалу.............................................384

17.1. Стратифікація посад державних службовців..................................................384

17.2.Управління процесами професійної селекції державних службовців..................................................................................................................392

ТЕМА 18 Уніфікація процесів соціального розвитку: управлінські аспекти.................405

18.1. Поняття і роль уніфікації в життєдіяльності суспільства..............................405

18.2. Предметна область уніфікації управлінської діяльності...............................407

18.3. Структура уніфікації процесів управління......................................................412

18.4. Соціальні функції процесів уніфікації.............................................................418

18.5. Акмеологічні механізми уніфікації управлінської діяльності.......................420

ТЕМА 19. Маркетологічні засади управлінської діяльності............................................422

19.1.Роль і місце маркетингових досліджень в управлінні.....................................422

19.2. Маркетологічні засоби в стратегічному управлінні: аналітичні есе.............430

19.2.1. Стратегія економічної конюнктури ринка....................................................438

19.2.2.Іміджелогічні складові стратегічного маркетингу........................................439

19.2.3. Концептуальні складові місії організацій.....................................................440

19.2.4. Акмеологічний тренінг генераліста...............................................................441

19.2.5.Тенденції розвитку рекламного бізнесу.........................................................442

19.2.6. Кол – центри як інструмент брендінгу..........................................................443

19.2.7. Групові закономірності регуляції попиту.....................................................444

19.2.8. Міра відомості як гарант попиту....................................................................445

ТЕМА 20. Соціальний аудит в управлінні суспільством...................................................438

20.1. Поняття і роль аудиту в управлінні розвитком суспільства...........................438

20.2. Соціальний аудит як ресурсний потенціал управлінської діяльності...........444

20.3. Показники соціального аудиту в практиці управління...................................446

ТЕМА 21. Аналіз процесів управління соціальним розвитком........................................449

21.1. Поняття і методологія аналізу процесів управління розвитком

суспільства...................................................................................................................449

21.2. Методи аналізу управлінської діяльності........................................................455

Глосарій..................................................................................................................................461

Література..............................................................................................................................503Передмова
Модуль “Управління соціальним і гуманітарним розвитком” є базовим у програмі підготовки магістрів державного управління і включає широке коло фундаментальних проблем, на практичне вирішення яких і має бути спрямована діяльність керівників місцевих, регіональних та державних органів влади. На відміну від підручників традиційного типу, які викладали лише усталені погляди, дана монографія орієнтує діючих керівників і управлінців майбутніх поколінь на застосування інноваційних підходів до постановки і практичного розв’язання актуальних проблем управління процесами розвитку людини і держави в умовах глобалізації суспільства.

До головних відмінних рис даної монографії відносяться, перш за все, наступні особливості.Перша особливість монографії визначається її формою і змістом. Що стосується форми, то в ній якнайкраще, на наш погляд, представлені як базові фундаментальні, так і спеціальні та окремі складові управління процесами соціального розвитку. Особливо це стосується повноти та широти розкриття предметної області як власне управлінської діяльності, так і підходів до розуміння природи та сутності самого соціуму і процесів його розвитку. Дане монографічне дослідження не має аналогів ні в Україні, ні за кордоном, у яких би настільки обґрунтовано й послідовно розкривались проблеми генези та структури розвитку соціальних спільнот, основ системного підходу, законів, принципів, механізмів та інших засобів управління процесами розвитку людини, держави і суспільства. Вперше ця монографія у простій і доступній формі включає до розгляду нагальні проблеми гуманізації базових парадигм та ідеологем управлінської діяльності, проблеми управління розвитком гуманістичного потенціалу соціальних спільнот, завдання з формування нових та нетрадиційних стилів мислення керівників та державних службовців, системи критеріїв управління процесами розвитку суспільства, духовних основ, кадрового потенціалу, форм уніфікації, соціального аудиту та маркетологічних засад оптимізації управлінської діяльності.

Зміст же монографії носить інноваційних характер, оскільки фактично усі базові матеріали побудовані на науковій новизні підходів. Так, зокрема, уперше • сутність предметної області управління розкрита на основі широких підходів до розуміння природи розвитку людини, держави і суспільства;

 • дана оцінка методологічної спроможності провідних теорій будови соціуму і обґрунтовані гуманоцетричні підходи до розуміння сутності і динаміки розвитку суспільства;

 • представлена модель генези процесів розвитку суспільства;

 • розкрита сутність, структура та механізми розвитку соціальних спільнот;

 • обґрунтовані раціональні та позасвідомі складові системного підходу до управління процесами соціального розвитку;

 • охарактеризовані окремі, спеціальні та загальні особливості системи адаптивних, проективних, конструктивних, креативних та транзитивних засобів управління процесами розвитку людини, держави і суспільства;

 • сформульовані базові положення та надана параметрична модель гуманістичної концепції управління процесами соціального розвитку;

 • визначені теоретико – методологічні підходи до удосконалення законів, принципів та механізмів управління процесами реформування судово – правової системи;

 • запропоновано якісно нову систему законів і принципів управління процесами розвитку людини, держави і суспільства;

 • проаналізовані механізми гуманізації та квантифікації управління процесами соціального розвитку;

 • поставлена проблема розробки гуманістичної системи критеріїв управління соціальними процесами на основі індикативних та системних показників динамізації змін;

 • введено в практику і розкрито механізми управління процесами розвитку гуманістичного потенціалу соціальних спільнот;

 • проведене обґрунтування і розроблена комплексна модель системи усвідомлюваних і позасвідомих методів аналізу якості та ефективності управлінської діяльності;

 • запропонована структурна модель уніфікації процесів управління соціальним розвитком;

 • розглянуто комплекс маркетологічнимх засад оптимізації управління процесами розвитку соціальних спільнот;

 • введено поняття „соціального аудиту” і розглянуті організаційно – правові механізми практичного впровадження підходу в управління процесами розвитку суспільства.

Разом з тим суттєво удосконалені та дістали подальшого розвитку • ідеологеми і парадигми оптимізації діяльності окремих керівників та владних структур у процесах глобалізації суспільства;

 • нові та нетрадиційні стилі і методи управління процесами розвитку соціальних спільнот;

 • уявлення про сутність, структурну будову і механізми розвитку особистості керівника;

 • основи міжпредметного підходу до формування, впровадження та практичної реалізації системи діагностики процесів управління розвитком місцевих громад, регіонів та держави;

 • духовні основи управління процесами розвитку особистості, держави і суспільства;

 • глосарій гуманоцентрочної системи понять і категорій управління процесами соціального розвитку.


Друга особливість визначається колом вирішуваних завдань. Спектр матеріалів монографії дозволяє читачам

 • оволодіти сучасним, широким, принципово новим і суттєво удосконаленим понятійно – категоріальним апаратом з питань управління соціальним розвитком,

 • сформувати ґрунтовні світоглядні орієнтації і методологічні основи управління процесами стратегічного розвитку соціальних спільнот,

 • визначити оптимальні шляхи, форми, методи, механізми та засоби оптимізації процесів управління розвитком місцевих громад, регіонів, держави та суспільства,

 • збагатити багаж теоретичних знань і досвід практичної роботи комплексом нових і нетрадиційних стилів і методів управлінської діяльності,

 • розкривати сутність та аналізувати підґрунтя сучасної й стратегічно орієнтованої державної соціальної політики,

 • розуміти логіку історичного розвитку систем соціального захисту у різних країнах світу,

 • знати зміст, принципи основних напрямків соціального захисту і соціокультурного розвитку громад, регіонів та держави,

 • вміти самостійно формувати стратегічні основи управління соціальним і гуманітарним розвитком особистості, держави і суспільства.

Третя особливість монографії полягає у можливості відпрацювання наданих матеріалів з використанням сучасних тренінгових технологій, ігрових, евристичних, герменевтичних, комунікативних та інших методів, технологій і різноманітних аналітичних процедур. Саме з цією метою форма і зміст поданих у монографії матеріалів передбачає підготовку тематичних есе, дискурсів, синектичних сесій, фокус – груп, кейс – стаді, герменевтичних диспутів. Переважна кількість запропонованих у монографії матеріалів носить піонерський характер і може сприяти підготовці слухачами як конкурсних, дипломних та магістерських робіт, так і матеріалів для кандидатських та докторських дисертацій.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка