Урок № Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли урок № Підсумковий урок з розділу «Електронне листування»Скачати 11.21 Mb.
Сторінка1/7
Дата конвертації05.12.2016
Розмір11.21 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7
Творча група вчителів інформатики «Навігатор» у складі: Л.О. Атаманюк, І.М. Гвоздовський, С.М. Лисий, О.М. Слободян, В.О. Хомишен, М.А. Яворська, А.В. Яковишина. Розробки уроків з інформатики для 7 класу. Віньківці. 2015 – 189 с.
Рецензенти:

С.Г. Саврій, завідуюча районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації;

О.М. Слободян, методист відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації.
Рекомендовано науково-методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації (протокол № 4 від 16 грудня 2014 року).

У даному посібнику запропоновано розробки уроків з інформатики для 7 класу вчителів інформатики творчої групи «Навігатор» Віньковецького району.


Матеріал посібника допоможе вчителю інформатики збагатити власний педагогічний досвід та урізноманітнити навчальну діяльність учнів.

Посібник рекомендується вчителям інформатики.

Передмова ………………………………...……....……………………………... 7

ТЕМА 1. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ

Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки …...……………………... 9

Урок № 2. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання ……………..………..………………………... 15

Урок № 3. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли …………...... 24

Урок № 4. Підсумковий урок з розділу «Електронне листування» …...…....27
ТЕМА 2. МОДЕЛЮВАННЯ

Урок № 5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі ….…..……………... 33

Урок № 6. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей ……………………………………...………………... 39

Урок № 7. Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах …………………………………………………….... 44

Урок № 8. Карти знань, їх призначення. Редактор карти знань .……..……...49

Урок № 9. Підсумковий урок з розділу «Моделювання». Практична робота 3. Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань………………………………………………………………………………57
ТЕМА 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок № 10. Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження .…………………………………………………...……..………. 64

Урок № 11. Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів………...…………………………………...……………….......…… 71

Урок № 12. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів……………………………………………………..………..………..75

Урок № 13. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше». Алгоритми з розгалуженням ……... 78

Урок № 14. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів …….……………………………………………………………..…. 84

Урок № 15. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів …………………………………………………………. 87

Урок № 16. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів ………………………………………………....………. 91

Урок № 17. Підсумковий урок з розділу «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» …...……………………………………….….…………..…… 94
ТЕМА 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок № 18. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості ……………….. 100

Урок № 19. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора ……………………... 105

Урок № 20. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формула ……...…………... 110

Урок № 21. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора ……………...… 115

Урок № 22. Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.…………………………………………………………………….. 124

Урок № 23. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max. Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій ……..……………………....… 131

Урок № 24. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі. Опрацювання числових даних за алгоритмом .…….………………………………...……... 135

Урок № 25. Підсумковий урок з розділу «Табличний процесор». Практична робота 9. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі………... 141
ТЕМА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Урок № 26 -27. Розв’язування компетентнісних задач ……………...……... 144

Урок № 28-29. Розв’язування компетентнісних задач …………….……... 150

Урок № 30. Поняття про «Проекти», з історії проектів, види навчальних проектів та їх класифікація …………………………………………………... 157

Урок № 31. Етапи роботи над проектом. Правила захисту та презентації проекту ……………………………………….………………………………... 165

Урок № 32. Приклад проекту, та його презентація ….....…………………... 175

Урок № 33. Підсумковий урок з розділу «Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів». Захист учнівського проекту ………………………………………………………….. 180

Список використаної літератури ………..………………….……………....…182


Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики ……………………………………………………………………184

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду й ерудиції.

В. Сухомлинський
Тенденції розвитку інформаційного суспільства пояснюють необхідність широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти. Тому одним із головних пріоритетів су­часної освіти стає формування та розвиток інформаційної компе­тентності учнів, що є основою успішного засвоєння всіх навчаль­них предметів та дає можливість дитині вільно орієнтуватися в потоці інформації. Сьогодні важливо не стільки примусити учня запам’ятати певний обсяг інформації, скільки навчити його само­стійно набувати нові знання, використовувати все розмаїття інфор­маційних ресурсів.

У зв’язку з цим виникає необхідність створення умов для формування в учнів основ комп’ютерної грамотності, первинних інформаційних вмінь: знаходити, опрацьовувати, запам’ятовувати та використовувати інформацію. Інформатика – це фундаментальна сфера наукового світогляду учнів, а її вивчення зараз є необхідні­стю, яку диктує спосіб життя сучасної людини.

Введення обов’язкового вивчення інформатики починаючи з 5 класу в школах різних профілів, ступенів, традицій, матеріально-технічних можливостей ставить нові вимоги до підготовки вчителів та організації навчального процесу. Особливість методики викла­дання інформатики полягає у тому, що як наука і як навчальний предмет вона швидко розвивається. У зв’язку з цим існує потреба постійно узгоджувати зміст навчання з досягненнями науки і техні­ки, добирати такий зміст навчання інформатики, що якомога менше залежав би від типів комп’ютерів та їх програмного забезпечення. Крім того, зміст курсу інформатики повинен містити сукупність двох взаємозалежних компонентів: теоретичного і практичного. Теоретична частина спрямована на формування основ інформацій­ної культури, навичок аналізу й формалізації предметних задач; практична – пов’язана з формуванням навичок роботи з готовим програмним забезпеченням.

Мета даного посібника – надати допомогу вчителеві в підготовці та проведенні уроків інформатики відповідно до навчальної програми для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, який набирає чинності з 01.09.2013 року.

Розробки уроків структуровані за загальною схемою: визначено мету, розкрито зміст вивчення матеріалу, вказані форми перевірки засвоєння матеріалу, наведені орієнтовні завдання для практичних робіт, вправи, які забезпечують сприймання нового матеріалу, його усвідомлення та застосування на практиці. Два уроки (резерв) вчитель може використати на свій власний розсуд.

Для вивчення нового матеріалу використовують різноманітні форми та методи (бесіди, пояснення вчителя, опрацювання схем, таблиць, стендів, пам’яток тощо).

Вправи, призначені для закріплення матеріалу, передбачають поступове наростання складності: знання теоретичного матеріалу, вміння використати його на практиці та застосування набутих навичок у нестандартних ситуаціях.

Слід зазначити, що рівень викладеного матеріалу відповідає сучасним досягненням в галузі комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій.Сподіваємось, що посібник допоможе вчителю в вдосконаленні своєї педагогічної майстерності.

Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ».

Проблема над якою працює: «Формування інформаційної компетентності учнів на уроках математики та інформатики шляхом використання інтерактивних методів навчання».

Педагогічне кредо: «Розкажи мені і я забуду, покажи мені і я запам’ятаю, залучи мене і я зрозумію».
Урок № 1

Тема. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки.

Мета:

навчальна: повторити правила поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; познайомити учнів з поштовими службами Інтернету, сформувати поняття електронної скриньки та електронного листування;

розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп’ютерної техніки, свідоме ставлення до вибору май­бутньої професії.

Тип уроку: засвоєння нових умінь і навичок.

Обладнання: комп’ютери, підручники, плакат «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інфор­матики та ІКТ».

Хід уроку

І. Організаційний момент, привітання:

 • перевірка присутніх;

 • перевірка готовності учнів до уроку;

 • створення позитивного настрою для проведення уроку.

«Добрий день. Сьогодні на уроці я вам бажаю доброго самопочуття, гарного настрою, плідної співпраці».

Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики.

На стіні в комп’ютерному класі висить плакат «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ». Учні самостійно повто­рюють матеріал.


ІІ. Узагальнення і систематизація знань правил поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ.

Робота в парах. Взаємоопитування.Орієнтовний перелік запитань

Як слід сидіти за комп’ютером?

Як поводитися біля комп’ютера?

Чого не можна робити за комп’ютером?

Що ви повинні зробити, якщо до класу під час уроку заходить директор школи?

Що потрібно зробити, якщо у вас погіршилось самопочуття під час роботи за комп’ютером?

Чи дотримують правил техніки безпеки учні, які гуртом забіга­ють до кабінету?

Чи можна спробувати самотужки полагодити комп’ютер?ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення навчального предмета «Інформатика» в 7-му класі розраховано на 35 годин (1 година на тиждень), як і в 6 класі. Весь курс поділено на 5 тем:

1. Електронне листування (4 год)

2. Моделювання (5 год)

3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням (8 год)

4. Табличний процесор (8 год)

5. Розв’язування компетентнісних задач (4 год)

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо) (4 год)

Резерв – 2 год

Під час вивчення навчального матеріалу ви маєте виконати 9 практичних робіт.

— Отож, розпочинаймо!
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя

«Ну що таке, здавалось лист?

Паперу аркуш, повний літер,

Написаних комусь колись,

Перелетівший наче вітер

За день, за два на сотні верст.

Його чекають наче гостя,

Йому радіють, мов збулося

Одне з простих земних чудес»…(В.Іващенко)

З тих пір, коли з'явилася писемність, люди не переставали писати один одному листи. В них вони повідомляли про новини, про радість, про смуток, виражали свої емоції та почуття. В 20-му столітті одним з винаходів стала електронна пошта.

Тема нашого уроку має назву «Поштові служби Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки».

Поштова служба Інтернет — сукупність засобів прийому та передавання повідомлень.

Поштова служба Інтернету сьогодні користується великою популярністю. До основних переваг цієї служби можна віднести: 1. швидкість передавання повідомлень;

 2. можливість передавання повідомлень одразу кільком адресатам;

 3. можливість додавати до повідомлення програм, зображень, відео- та аудіо-матеріалів;

 4. можливість переадресації повідомлень на інші адреси та ще багато іншого.

Поштова служба працює за спеціальними протоколами прийому та передавання повідомлень. Відправка поштових повідомлень здійснюється за протоколом SМТР (англ. — простий протокол пересилання пошти), а прийом — РОР3 протоколом (англ. — протокол поштового відділення).
Для того, щоб скористатися послугами поштової служби, необхідно мати власну поштову скриньку з певною адресою.

Електронна пошта (e-mail) — це сукупність засобів, призначених для обміну інформаційними даними між користувачами комп'ютерної мережі. Вона є другою за популярністю (після Вебу) та найстарішою службою Інтернету.

Щоб можна було користуватися цією службою, ви маєте створити на поштовому сервері скриньку з певною адресою. На електронну адресу вам будуть надходити повідомлення від інших користувачів.

Одержати поштову скриньку та електронну адресу можна, звернувшись до спеціального поштового веб-сервера. Для цього потрібно зареєструватися на ньому та ввести особисті дані. Як правило, користування такими поштовими веб-серверами є безкоштовним, їхні адреси можна знайти у довіднику. Щоб здійснювати електронне листування за допомогою поштової скриньки, користувачеві слід мати на комп'ютері лише браузер і не потрібно встановлювати спеціальне програмне забезпечення.

Поштову скриньку також можна отримати на поштовому сервері провайдера, який надає послуги користування Інтернетом. Для того щоб можна було працювати з такою скринькою, користувач має встановити на свій комп'ютер спеціальну програму — поштовий клієнт.

Електронною поштою можна відправляти листи, що містять не тільки текст, а й малюнки, аудіо - та відеофайли. Щоб надіслати будь-якому користувачу повідомлення, потрібно знати адресу його електронної пошти. Якщо лист відправлено за неіснуючою адресою, він повернеться до автора з відповідним повідомленням.

Загальний вигляд електронної адреси такий: Ім'я користувача в адресі поштової скриньки відділяється від доменного імені символом  @ (комерційний, равлик). Наведемо приклади адрес поштових скриньок: skola@kiev.ua, ivan@ukr.net, shkola@i.ua.

Електронна пошта та веб-пошта — це основні послуги поштової служби.

Електронна пошта дуже корисна, швидка, надійна і практично завжди безкоштовна. Через електронну пошту можна передавати інформацію конфіденційно і отримувати з будь-якого комп’ютера – на роботі, вдома чи в іншому місці за лічені хвилини.

Електронна пошта схожа на звичайну пошту, маючи ті ж самі переваги і недоліки. Звичайний лист складається із конверта, на якому зазначена адреса отримувача і стоять штампи поштових відділень шляху слідування, та вмісту — власне листа.Електронний лист складається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шляху проходження листа), які служать, умовно кажучи, конвертом, та власне вміст самого листа. По аналогії зі звичайним листом, відповідним методом можна внести в електронний лист інформацію якого-небудь іншого роду, наприклад, фотографію тощо. Як і звичайному листі можна поставити свій підпис. Звичайний лист може не дійти до адресата або дійти з запізненням, — аналогічно і електронний лист. Звичайний лист доволі дешевий, а електронна пошта — найдешевший та найшвидший вид зв'язку.

Більшість користувачів, які проводять в Інтернет досить часу, сприймають електронну пошту як щось дуже природно. Вони вже не дивуються чаклунству, яке переносить повідомлення за долі секунди на край світу.

Отже, основним призначенням електронної пошти є надання користувачам можливості спілкуватися один з одним. Процес спілкування полягає у пересиланні текстових чи інших файлів, подібно до звичайного поштового листування, де люди обмінюються листами, листівками та іншою кореспонденцією.
ІV. Узагальнення і систематизація набутих знань.

Бесіда


 1. Які можливості надає користувачам електронна пошта?

 2. Які функції виконує поштовий сервер?

 3. Яка структура адреси поштової скриньки?

 4. Назвіть і поясніть властивості електронного листа?


V. Домашнє завдання.

Завдання за підручником

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.


VІ. Підбиття підсумків уроку.

Рефлексія.

Учням пропонується закінчити речення: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись…»Урок № 2

Тема. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання.

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з основними поняттями, принципами створення і функціонування електронної скриньки, надсиланням, отриманням та перенаправленням повідомлень;

розвивальна: розвивати логічне мислення, просторову уяву, збагачувати мовлення учнів; розвивати в учнів інтерес до предмету, інформаційну культуру та вміння аналізувати та робити висновки. Розвивати кругозір;

виховна: виховувати коректність і тактовність при електронному листуванні; прищеплювати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп’ютери з виходом в мережу Інтернет, програмне забезпечення.
Хід уроку

І. Організаційний момент.

Дзвоник всім нам дав наказ:

До роботи, швидше в клас!

Біля парт ми станем чемно,

Хай мине час - недаремно.

ІІ. Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі.

На початку нашого уроку ми будемо з вами працювати в групах. Перш ніж сісти за комп’ютери, нам слід пригадати всі правила безпечної роботи та поведінки в кабінеті інформатики. Кожна група повинна пригадати як можна більше правил.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

«А чи знаєте ви, що…»Дослідження англійських учених глибоко шокували лінгвістів. Виявляється, абсолютно неважливо, в якому порядку розташовані букви в слові. Головне, щоб перша і остання були на своїх місцях. Що стосується всіх останніх букв, то вони можуть бути поставлені в повному безладі – все одно ми прочитаємо текст без проблем.