Урок №1 6 Об’єкти текстового редактора та їх властивості. Режими роботи текстового редактора. 6 Урок №2 10Сторінка1/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.49 Mb.
#65457
ТипУрок
  1   2   3   4
Зміст

Методичні рекомендації 4

Урок №1 6

Об’єкти текстового редактора та їх властивості. Режими роботи текстового редактора. 6

Урок №2 10

Створення і редагування документів 10

Урок №3 13

Форматування тексту. 13

Урок №4 17

Створення документу в Microsoft Word 17

СТО ТИСЯЧ 19

Дійові люди 19

ДІЯ ПЕРША 20

Ява І 20

Яви ІІ і ІІІ 20

Урок №5 22

Пошук і заміна фрагментів текстів і документів. Використання таблиць. 22

Урок №6 25

Графічні об’єкти та робота з ними в середовищі текстового редактора. 25

Урок №7 27

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Текстовий редактор» 27
Методичні рекомендації


Основна мета під час вивчення теми — ознайомити учнів з основни­ми можливостями використання текстових процесорів, як програм, призначених для опрацювання текстових повідомлень за допомогою комп'ютера. Тому не має значення, який текстовий редактор вибрати як базовий для ознайомлення учнів.

Слід зауважити, що текстовий редактор є програмою із прикладного програмного забезпечення загального призначення, яка за навчальною шкільною програмою вивчається однією з перших. Це означає, що вчителю значну увагу слід приділяти формуванню в учнів умінь, які є загальнозначущими для засвоєння правил роботи з іншими програма­ми. До таких умінь можна віднести: запуск програми на виконання, правильне завершення роботи з програмою, запуск та збереження файлів в середовищі, пошук необхідних файлів за різними ознаками, правила роботи з інтерфейсом, вигляд курсору під час розв'язування різних завдань у різних режимах роботи, робота з меню, кнопками панелей інструментів, використання мишки, робота з буфером обміну, виділення фрагментів, робота з об'єктами, виклик та використання кон­текстного меню, переміщення на робочому полі, робота з «підлеглими» вікнами, створення документів відповідного типу, використання вбудо­ваної довідки, шаблонів тощо. Враховуючи вищесказане, доцільно цим умінням приділити особливу увагу при ознайомленні з текстовим редак­тором та створити таблиці-орієнтири виконання операцій.

Світоглядне значення для учнів має питання про виникнення про­грами — текстового редактора. Важливо, щоб учні розуміли, що саме прагнення спростити роботу з різними видами текстів (службовими па­перами, конспектами лекцій, газетами, журналами, книгами) призвело до створення великої кількості текстових редакторів (ТР) або тек­стових процесорів. Крім того, учні повинні засвоїти основні функції текстових редакторів — забезпечення операцій введення текстів до запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера, редагування та форматування текстів, збереження у зовнішній пам'яті і друкування.

Об'єктом для опрацювання в цьому випадку є текст, який може скла­датися з розділів, абзаців, символів. Крім того, в тексті можна розріз­няти сторінки, таблиці, вбудовані графічні об'єкти тощо. Текст загалом, як і його складові, можна опрацьовувати за допомогою спеціального програмного засобу — текстового редактора. Вид та характер опра­цювання залежить від поставленої мети щодо вирішення конкретного завдання.

Учитель може проілюструвати (демонстраційний метод), використо­вуючи мультимедійний проектор, вміст різних текстових файлів після відповідного опрацювання (тобто ознайомити учнів з результатами опрацювання). Файли повинні містити розділи, структуру, шаблони, стилі, малюнки, таблиці, діаграми, формули, оздоблювальний текст, колонки, колонтитули, посилання, зміст тощо, а також приклади роз-друкованих матеріалів. Така демонстрація має важливе значення для розуміння основних характеристик та можливостей використання тек­стових редакторів.

Учні повинні мати уявлення про основні дії користувача під час підготовки власного документа. Це може бути:

1. Введення тексту та таблиць.

2. Редагування тексту.

3.Форматування символів.

4. Форматування абзаців.

5.Вставляння малюнків, діаграм, фігурного тексту.

6. Вставляння зносок.

7. Вставляння колонтитулів.

8. Форматування сторінок.

9. Вставляння предметного покажчика.

10. Вставляння змісту.

11. Оформлення титульного аркуша.

Доцільно на макеті деякого документа продемонструвати кожну із його складових.


Урок №1

Об’єкти текстового редактора та їх властивості. Режими роботи текстового редактора.


Мета:

• вивчити правила створення докумен­та, введення тексту та його редагування, ознайомити з вікном програми;

• розвивати вміння та навички роботи учнів з набору тексту в текстовому редакторі;

• сприяти вихованню самостійності учнів підчас роботи з комп'ютером.Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Вивчення нових знань.

Правила набору тексту

Багато операцій текстовий редактор вико­нує автоматично, тому при наборі тексту необхідно дотримуватись таких правил:

• робити один «пропуск» між словами;

• розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть (між ними не повинен сто­яти «пропуск»);

• після кожного розділового знака стави­ти «пропуск»;

• після відкриваючих дужок або лапок зразу писати текст;

• закриваючі дужки або лапки писати зра­зу за текстом;

• до і після дефісу не ставити «пропуск» (який-небудь);

• до і після тире ставити «пропуск» (кни­га — джерело знань);

• примусово не переходити на новий рядок, це робить текстовий редактор автоматично;

• слова на склади не розбивати і переноси не робити, це автоматично зробить текстовий редактор;

• не ставити символи «пропуск» між літерами, щоб зробити заголовок розтягну­тим, для цього є спеціальні засоби;

• не робити «пропусками» відступи від лівого краю (вірші, списки тощо), це краще ро­бити іншими засобами текстового редактора;

• не робити порожніх рядків між абзаца­ми, для цього є засоби встановлення міжабзацних інтервалів;

• не нумерувати списки, це зробить тексто­вий редактор;

• не нумерувати сторінки, це зробить тек­стовий редактор;

• для переходу на початок першого рядка нового абзацу натискати клавішуEnter.

Переміщення в тексті

В набраному тексті курсор клавіатури переміщують за допомогою:

• клавіші End — переміститися в кінець рядка, клавіші Нoте — переміститися на по­чаток рядка;

• стрілочних клавіш вгору або вниз на один рядок, ліворуч або пра­воруч на один символ;

• миші —встановити курсор на потрібне місце і клацнути;

• смуги прокрутки — переміщати бігунок, поки на екрані появиться потрібний фрагмент тексту.Виправлення помилок

Найчастіше виникають такі помилки:

• зайвий символ (буква або розділовий знак);

• пропущений символ;

• неправильний символ.

Помилки виправляють у режимі Вставка або Замена. Перемикання режимів виконується клавішею Insert (у режимі Замена в рядку ста­ну виділяється напис ЗАМ).

Для виправлення помилки виконують такі дії:

• зайвий символ вилучають клавішею Del, якщо курсор клавіатури знаходиться ліворуч від нього, або клавішею BS (Васkspace) — якщо праворуч. Символи, що справа від вилу­чення, зсуваються вліво на одну позицію;

• пропущений символ вводять у режимі Вставка. Перевести курсор клавіатури ліворуч від місця помилки, ввести потрібний символ з клавіатури. Символи, що справа від виправ­лення, розсуваються на одну позицію;

• неправильний символ замінюють з клавіатури на правильний у режимі Замена. Символи справа залишаються на місці.

Робота з рядками

При наборі й редагуванні тексту можливі такі дій з рядками:

розбити рядок на два — у рядку, який треба розбити на два, встановити курсор клавіатури перед першим символом другого рядка і натиснути клавішу Enter;

об'єднати два рядки в один — у рядку, до якого треба приєднати наступний ря­док, встановити курсор клавіатури після остан­нього символа і натиснути клавішу Del;

вставити порожній рядок — у рядку, на місці якого треба вставити порожній рядок, а його зсунути вниз, встановити курсор клавіатури перед першим символом і натисну­ти клавішу Enter. Щоб вставити кілька по­рожніх рядків, треба відповідну кількість разів натиснути клавішу Enter;

стерти порожній рядок — на порожньо­му рядку встановити курсор клавіатури і натиснути клавішу Del., Щоб стерти кілька рядків, треба встановити курсор клавіатури на верхній порожній рядок і стільки ж разів натиснути клавішу Del.Функції редактора:

• набір і зберігання тексту;

• редагування та форматування тексту;

• оформлення І друкування документів.Завантаження: Пуск / Програми / Місrosoft Word

Параметри документа: меню Файл / Парамеры страницы — встановити розміри полів та орієнтацію сторінки.

Щоб переглянути розташування тексту на сторінці меню Файл / Предварительнмй просмотр.IІІ. Робота з комп'ютером (виконання робо­ти оцінюється).

1 . Завантажити Word. Створити документ з розмірами полів по 2 см і шрифт — 12 (2 б)

2. Набрати текст: (1 б)

Термін «інформація» походить від латинсь­кого слова іпfоrтаtiоп, що означає роз'яснен­ня, висловлювання, обізнаність. Інформацію ми передаємо один одному в усній і письмовій формі, а також у формі жестів і знаків.

3. Перший рядок розбити на два рядки. (1 б)

4. Об'єднати третій і четвертий рядки тексту.(1 б)

5. Вставити порожній рядок між другим і третім. (1 б)

6. Зберегти документ з ім'ям файла ВПРА­ВА у папку власного класу, (1 б)

7. Закрити Word. Засобами Windows відкри­ти власну папку і подивитися її зміст. (1б)

8. Виділити файл ВПРАВА. Виконати ко­манду Свойства / Общие. Записати обсяг фай­ла і дату створення.(2 б)

9. Закрити всі вікна.IV. Підсумки уроку.

— Якими способами можна переміщувати курсор по тексту?

- Які операції є найпростішими з редагу­вання тексту?

V. Домашнє завдання: повторити правила вве­дення тексту.

Урок №2

Створення і редагування документів


Мета:

• ознайомити учнів із спеціальними прийо­мами редагування тексту;

• розвивати вміння та навички роботи в текстовому редакторі з використанням авто-тексту, заміни фрагментів тексту;

• виховувати допитливість, сприяти фор­муванню особистості.Хід уроку

І. Організаційний момент.

П. Активізація базових знань (виконання тесту «Редактор Word1»).

1. Як виділити один рядок тексту стрілоч­кою на лівому полі?

2. Що необхідно зробити, щоб зберегти до­кумент з потрібним іменем у власній папці?

3. Якою командою зберегти набраний новий текст у файл?

4. Як стерти порожній рядок?

5. Як вставити порожній рядок?

6. За допомогою якої клавіші два рядки можна об'єднати в один?

7. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть праворуч від нього?

8. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть ліворуч від нього?

9. Як додати потрібні панелі інструментів?

10. Як встановити лінійку в вікні текстово­го редактора?

11. Які види помилок можуть бути в тексті?

12. Якими засобами користуватися для пе­реміщення в тексті?

13. Яку клавішу натискати, щоб перейти в кінець рядка?

14. Яку клавішу натискати, щоб перейти на початок рядка?

15. Яку клавішу натискати, щоб перей­ти на початок наступного рядка?

16. За допомогою якої клавіші можна розбити один рядок на два?

17. Які правила набору тексту?

18. Вкажіть неправильний набір тексту.

19. Які дії виконати для створення но­вого документа?III. Новий матеріал (учні отримують роздатковий матеріал).

До редагування тексту належать такі операції:

• пошук і заміна заданих фрагментів;

• автоматичний перенесення слів;

• перевірка граматики і орфографії;

• створення елементів автотексту;

• копіювання і вирізання (переміщен­ня) фрагментів тексту.1. Знайти і замінити.

• Правка/ Заменить...

• З'являється діалогове вікно Заменить.

• У полі Найти ввести текст-зразок.

• У полі Заменить на ввести текст-зразок.

• Натиснути кнопку Заменить все.2. Автоматичне перенесення слів.

• Сервис / Язык / Расстановка переносов.

• Встановити: Автоматнческая расстановка переносов.

• Натиснути кнопку ОК.3. Перевірка граматики й орфографії.

  • Сервис / Параметри / Правописание.

  • Встановити: Автоматнчески проверять орфографню.

  • Встановити: Автоматкчески проверять грамматику.

  • Встановити: Всегда предлагать замену.

  • Встановити: Пропускать слова из прописных букв, слова с цифрами, адреса Интернета и имена файлов.

  • Натиснути кнопку ОК

4. Створення автотексту.

• Виділити частину тексту.

• Alt + FЗ (Вставка / Автотекст / Создать).

• В поле Имя элемента автотекста ввести ім'я, наприклад, першу літеру (воно повинне бути коротким, легко запам'ятовуватися і відображати зміст тексту).

• Натиснути кнопку ОК. Вставка автотексту в текст:

• Ввести ім'я автотексту.

• FЗ (Вставка / Автотекст і натиснути Enter).

інформатикаIV. Робота з комп'ютером (за картками)

• Відкрити файл ВПРАВА, що знаходить­ся в папці вашого класу.

• Знайти і замінити слово «формі» на сло­во, записане великими літерами «ФОРМІ».

• Ввімкнути автоматичний перенос слів.

• Перевірити орфографію і граматику, ви­правити помилки.

• Створити елемент автотексту зі словом «інформація».

• Скопіювати весь текст, вирізати першу частину тексту.

• Показати вчителю, закрити вікна.V. Підсумки уроку.

- Поясніть, у чому суть контекстного по­шуку і заміни фрагментів тексту?

- Які помилки виявляє Правописание ре­дактора?

VI. Домашнє завданая: вивчити прийоми реда­гування тексту.

Урок №3

Форматування тексту.


Мета:

• ознайомити учнів з різними прийомами форматування тексту;

• розвивати вміння та навички формату­вання тексту в текстовому редакторі;

• сприяти вихованню естетичного смакуХід уроку

I. Організаційний момент.

II. Активізація базових знань (виконання тесту “Редактор Word2”).

1. Як увімкнути автоматичний перенос слів?

2. Що необхідно зробити, щоб один фрагмент замінити на інший?

3. Які можливості надає засіб Найти и заменнть?

4. У чому полягає засіб автоматизації Автотекст?

5. Які можливості дає виконання команди Сохранить как...?

6. Якою командою можна зберегти набраний текст у файл?

7. Як стерти порожній рядок?

8. Як вставити порожній рядок?

9. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть праворуч від нього?

10. Якою клавішею вилучити зайвий сим­вол, якщо курсор клавіатури стоїть ліворуч від нього?

11. Що зробити, щоб відмінити помилкову команду?

12. Які помилки знаходяться при перевірці граматики?

13. Як виконати перевірку орфографії всьо­го документа?

14. Що буде у заголовку після відкриття існуючого документа?

15. Які види помилок можуть бути в тексті?III. Новий матеріал (учні отримують роздатковий матеріал).

Форматування тексту — це операції, пов'я­зані з оформленням тексту і зміною його зовні­шнього вигляду.Розрізняють три основні операції формату­вання;

• символів;

• абзаців;

• сторінок.Форматування символів

Формат / Шрифт — відкриється діалогове вікно;

• шрифт, стиль, розмір шрифту, підкрес­лення, колір символів, ефекти;

• інтервал (розріджений, ущільнений);

• анімація.

Шрифти з графічними зображеннями: Monotype Sorts, Webdings, Wingdings.

Вставка / Символ / Шрифт / Символ / Вста­вить.

Вирівняти: по центру, по лівому краю, по правому краю, по ширині.

Інтервали: Формат / Абзац / Интервал / Междустрочный.

Колонки: виділити текст: Формат / Колонки / вказати кількість і ОК.Форматування сторінок

Вставка / Номера страниц, вказати положення нумерації ІОК.

Файл / Параметри страницы, вказати розміри полів, орі­єнтацію паперу, ОК.

IV. Робота з комп'ютером (за картками)

• Завантажити Word, зробити нумерацію сторінки вгорі по центру.• Написати текст:Під текстом розуміють будь-яку інформацію, (розріжений інтервал 2пт)

зображену символами клавіатури комп'ютeра( ущільнений 1,5 пт)

• Написати назви днів тижня, скопіювати їх і розмісти­ти їх в 2 та 4 колонки.V. Підсумки уроку.

- Які основні можливості мають текстові редактори щодо форматування тексту?

- Які спеціальні ефекти з шрифтом дозволяє редактор?

- Як зробити рамку на сторінці?Домашнє завдання вивчити прийоми форматування тексту.


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка