Урок №1. Тема. Програмні засоби навчання профільного предмету. Мета : сформувати поняттяСкачати 155.96 Kb.
Дата конвертації12.07.2017
Розмір155.96 Kb.
#24698
ТипУрок
Інформаційні технології у навчанні

Урок №1.

Тема. Програмні засоби навчання профільного предмету.

Мета:

сформувати поняття::

- Електронні посібники, електронний атлас, електронні хрестоматії, електронні практикуми.

- мультимедійні курси.

розглянути:

- програмні засоби навчального призначення: особливості використання електронних посібників, електронних атласів, електронних хрестоматій, електронні практикуми.

- використання мультимедійних курсів, навчальних програм

Формувати вміння:

- використання електронних посібників та мультимедійних курсів.Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Базові поняття й терміни: електронний посібник, електронні практикуми, електронні атласи, електронні хрестоматії, мультимедійні курси.

Структура уроку.

 1. Організаційний етап

Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики

Інструкція з охорони праці під час занять у кабінеті інформатики. 1. Формування завдань й цілей курсу «Інформатика» в 10 класі.

 2. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу. Огляд електронних підручників та мультимедійних курсів.

 3. Підбиття підсумків уроку.

 4. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент.

Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

1. Кабінет обладнано складними й дорогими технічними засобами, які вимагають акуратної роботи та бережного ставлення, тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведене місце, не виконувати ніяких дій з обладнанням без дозволу вчителя.    1. На робочих місцях розташовано обладнання, яке має складові, що працюють під високою напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм.

Тому суворо заборонено:

 • вмикати й вимикати апаратуру без вказівки вчителя;

 • торкатися роз'ємів з'єднувальних кабелів та самих кабелів;

 • торкатися екрана та тильної частини монітора;

 • переміщувати увімкнені складові обчислювальної системи (сис­темний блок, монітор тощо);

 • класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіа­туру;

 • приносити та використовувати носії даних (дискети, компакт- диски) без дозволу вчителя.

  1. Не дозволяється знаходитись у кабінеті і виконувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відпо­відальної особи — завідувача кабінету, вчителя, лаборанта.

  2. Не дозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором миші брудними або вологими руками.

  3. Запам'ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. У разі по­яви запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача.

  4. До початку роботи і ввімкнення апаратури:

 • переконайтесь у відсутності явних пошкоджень обладнання ро­бочого місця;

 • сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань від очей до екрана повинна бути не менше ніж 50 см, учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарем не призначено іншого;

 • розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відве­дених місцях, поправте розміщення клавіатури, маніпуляторів («мишки», джойстика) таким чином, щоб було зручно працю­вати;

 • дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями.

 • Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпо­чинати роботу за недостатнього освітлення та поганого самопо­чуття.

 • Протягом роботи за комп'ютером суворо дотримуйтеся викла­дених вище правил, слідкуйте за вказівками вчителя. Якщо під час роботи виникає:

Інструкція з охорони праці під час занять у кабінеті інформатики.

      1. Загальні вимоги

       1. До роботи в комп'ютерному класі допускаються учні, які пройшли інструктаж із техніки безпеки з відповідним записом у журналі з техніки безпеки і підписами.

       2. Не можна заходити й перебувати у комп'ютерному класі без учителя.

       3. Робота у комп'ютерному класі має проводитися тільки в су­ворій відповідності до розкладу занять і графіка самостійної роботи вчителя та учнів.

       4. Учням заборонено відчиняти шафи живлення і комп'ютери як тоді, коли ЕОМ працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

      2. Вимоги безпеки перед початком роботи

       1. Заборонено заходити до класу у верхньому одязі чи прино­сити його із собою.

       2. Заборонено приносити на робоче місце особисті речі, дис­кети і та ін., крім ручки і зошита.

       3. На робочому місці слід сидіти так, щоб можна було не нахи­ляючись користуватися клавіатурою, і водночас повністю бачити зображення на екрані дисплея.

       4. Починати роботу можна лише за вказівкою вчителя або ла­боранта.

      3. Вимоги безпеки під час роботи

       1. Заборонено ходити по комп'ютерному класу, голосно роз­мовляти.

       2. Виконувати слід тільки зазначене вчителем завдання. Ка­тегорично заборонено виконувати інші роботи.

       3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не при­пускати ударів.

3.4. Користуватися друкувальним пристроєм дозволяється тільки у присутності викладача або лаборанта.

  1. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.

  2. Заборонено запускати ігрові програми.

  3. У випадку виникнення неполадок треба повідомити викла­дача або лаборанта.

  4. Не Намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або усунути в ній неполадки.

 1. Вимоги безпеки після закінчення роботи

  1. Про хиби та неполадки, помічені під час роботи, слід зроби­ти записи у відповідних журналах.

  2. На робочому місці не потрібно залишати зайвих предметів.

 1. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  1. За появи незвичайного звуку або вимкнення апаратури по­трібно негайно припинити роботу й довести це до відома вчителя або лаборанта.

  2. За появи запаху паленого слід припинити роботу, вимкну­ти апаратуру і повідомити про це вчителя чи лаборанта. Коли це необхідно, допомогти гасити пожежу.

  3. У разі потрапляння людини під напругу необхідно знеструмити відповідне робоче місце, надати першу долікарську Допомогу і викликати «швидку».

  4. У разі виникнення пожежі необхідно знеструмити клас, викликати пожежну команду і приступити до гасіння пожежі на­явними засобами.

  5. У разі недотримання учнями вимог із охорони праці та по­жежної безпеки адміністрація школи може притягти їх до дисци­плінарної й адміністративної відповідальності.


2.Формування завдань й цілей курсу «Інформатика» на І курсі

Учитель: Ми продовжуємо вивчення курсу «Інформатика». Що ви очікуєте від вивчення курсу «Інформатика»? Відповіді учнів фіксуються.( чи справдилися ваші очікування? – Це питання розглянемо на останньому уроці).

Вивчення навчального предмета «Інформатика» на першому курсі розраховано на 38 годин. Протягом цього часу учні повинні виконати 12 практичних і 4 контрольних роботи. Увесь курс поділено на 4 теми.

Зміст навчального матеріалу

1.Інформаційні технології у навчанні

2.Текстовий процесор

3.Комп’ютерні презентації та публікації

4.Служби Інтернету

3.Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

Огляд електронних підручників та мультимедійних курсів.

Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для напи­сання реферату, готуєтеся до контрольної роботи, вам потрібні різно­манітні джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекції фотографій тощо. Для виконання на­вчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні засоби. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зо­бражень, а також прикладні програми загального призначення, які ви­користовуються для проведення розрахунків (наприклад, Калькулятор), для підготовки рефератів (наприклад, текстовий процесор ЛУоггі 2007), для створення та редагування рисунків (наприклад, графічний редактор Раіпі) та ін.

Разом з тим, існує цілий ряд програм, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними за­собами навчального призначення. Прикладами таких програм є Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва», Електронний посібник «Інформатика», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь» та інші, які ви могли використовувати на уроках і під час підготовки до навчальних занять у попередніх класах.

Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне пред­ставлення об'єктів, процесів, явищ, їх складових, графічне представлення закономірностей і результатів проведених учнем експериментів дослідів, розв'язків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізація діалогу між учнем і учителем, між учнем і програмним навчальним середовищем. Такий зворотний зв'язок називають інтерактивністю про­грамного засобу. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійсню­ватись у тому темпі, який найбільше задовольняє учнів. • Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи: електронні посібники - електронні навчальні видання, які доповняють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмету, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів, наприклад Електронний посібник «Інформатика»;

 • електронні (віртуальні) практикуми - електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, у тому числі:

віртуальні лабораторії, наприклад Віртуальна біологічна лабораторія. 10—11 кл.;

електронні тренажери, наприклад «Майстер-клас». Клавіатурний тренажер з української мови;

електронні задачники, наприклад Електронний задачник «Фізика»;

 • електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів - комп'ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів, наприклад Система інтерактивного тестування «Школярик»;

 • мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового спрямування:

електронні атласи - електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, рисунки та ін.) із засобами навігації та пошуку, наприклад Електронний атлас «Історія України»;

електронні хрестоматії - електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих, музи творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад фонохрестоматія «Шкільна колекція». Фонохрестоматія з англійської мови.

Особливості використання електронних посібників.

Електронні посібники можуть використовуватися з метою повторення, розширення та закріплення матеріалу, що був вивчений під час уроку, та для самостійного вивчення нового матеріалу.

Прикладом електронного посібника є педагогічний програмний засіб «Інформатика». (За допомогою комп’ютера демонструється електронний посібник з «Інформатики»).

Головне меню програми містить перелік розділів посібника. Для пе­реходу до ознайомлення зі змістом розділу потрібно вибрати його наз­ву, яка є гіперпосиланням на почат­кову сторінку розділу.Електронний посібник містить інформаційний блок з текстові матеріалом з інформатики. Кожна сторін­ка тексту ілюструється графічними зображеннями. Вибір гіперпосилань у тексті сторінок приводить до відкриття вікон, що містять до­даткові зображення або відеофрагменти, які уточнюють і доповнюють теоретичний матеріал.

До кожної теми пропонується добірка тестових запитань для само­перевірки. Перейти до відповіді на запитання можна, вибравши кнопку Самоперевірка У кожному тестовому запитанні передбачається ви­бір одного варіанта відповіді з кількох запропонованих. Після відповіді на всі запитання потрібно вибрати кнопку Перевірити тест для отри­мання результату. За вибору кнопки Правильні відповіді встановлюються позначки поруч з правильними відповідями, після вибору кнопки Повторити всі позначки зникають для повторного проходження тесту. Якщо виникають складнощі під час відповіді на запитання, мож­на повернутися до теоретичного блоку вибором кнопки Інформаційна частина .

Після опрацювання матеріалів розділу можна виконати лабораторну роботу, інструкцію до якої наведено в посібнику. Для переходу до виконання лабораторної роботи потрібно вибрати кнопку Експеримент у нижньому рядку вікна. Обладнання та хід лабораторної роботи моде­люється на комп'ютері та демонструється з використанням анімації. За потреби, демонстрацію можна повторювати з іншими значеннями властивостей об'єктів дослідження.

Особливості використання мультимедійний курсів.

Останніми роками увагу вчених привернули мультимедійні технології. Мультимедія - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, графічне зображення й анімацію (мультиплікацію).

В останні роки в торговій мережі поряд із підручниками, посібниками та зошитами з'явилося чимало автоматизованих навчальних курсів, які є мультимедійними продуктами. На екран із текстовою інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення, малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне зображення, відео фрагменти тощо) та звук (мова, музика, функціональні шуми й звуки тощо). Текст і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватись фонограмою та звуковими ефектами. Деякі навчальні курси пропонують вивчення іноземних мов із самого початку, інші - удосконалення набутого раніше рівня володіння іноземною мовою, де не виділяється якийсь один вид мовленнєвої діяльності.

Використовуючи мульмедійні курси учень у будь-який зручний для нього час може не лише прочитати текстовий матеріал, але й прослухати аудіфрагмент, переглянути відеозапис, виконати письмову вправу та перевірити правильність її виконання.

У програмному засобі весь матеріал поділено на кількість уроків, що відповідають темам. Уроки складаються з кількох частин, які називаються етапами. Кожний етап передбачає виконання окремого завдання – прослухати аудіо запис і дати відповіді на запитання. Після виконання завдання можна здійснити перевірку правильності його виконання. Якщо завдання виконанні не правильно, можна виправити помилки та здійснити повторну перевірку.

Курси в Інтернеті можуть бути корисними для самостійного вивчення предметах. Перевагою онлайнових мультимедійних курсів є їх доступність з будь-якого комп’ютера, що має доступ до Інтернету, можливість продовження уроків під час роботи з іншим комп’ютером, отримання консультацій фахівців.4.Підбиття підсумків.

Коментування оцінювання роботи учнів на уроці.


5.Домашнє завдання.

Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.
Каталог: konspektu
konspektu -> Урок №22. Тема. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах Мета
konspektu -> Тема. Навчання в Інтернеті
konspektu -> Урок №4. Тема. Програмні засоби навчання іноземних мов
konspektu -> Конспект навчально модульного заняття в 6 класі за темою: Рей Дуглас Бредбері
konspektu -> Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі
konspektu -> Урок № Тема уроку: Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, Тези
konspektu -> Уроках української літератури Тема уроку: Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, Тези
konspektu -> Конспект уроку із всесвітньої історії Повторення матеріалу за темою: «Падіння республіки та рання Римська імперія» 6 клас
konspektu -> Клімат і води суходолу Австралії Мета
konspektu -> Мета: сформувати уявлення про галузеву структуру хімічної промисловості й особливості основних галузей хімічного комплексу;показати різноманітну сировинну базу галузей хімічної промисловості

Скачати 155.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка